Jaunieguvumi novembrī

Ziņa publicēta 20.12.2014
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2014.gada novembra mēnesī. 

Petrosjana, Mariama. Nams, kurā... : romāns / Mariama Petrosjana ; no krievu valodas tulk. Māra Poļakova ; māksl. Jožefs Pintērs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 765, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Дом, в котором...
        ISBN 9789984234328 (ies.).
        Jaunatnes proza, krievu. Starppersonu attiecības pusaudža gados - Daiļliteratūra. Savstarpējās attiecības, bērnu - Daiļliteratūra. Bērni ar speciālām vajadzībām - Daiļliteratūra.

 Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam "Rīga" 100 : zinātnisku rakstu krājums / sast. un ievada autore Ausma Cimdiņa ; redkolēģija: Ausma Cimdiņa, Silvestrs Gaižūns, Anna Katrīna Īzaka, Benedikts Kalnačs, Ojārs Lāms, Jānis Stradiņš ; redaktores: Jolanta Treile (latviešu val.), Antra Legzdiņa (angļu val.) ; mākslinieks Aldis Aleks ; sērijas dizaina autors Aivars Plotka ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2013 (Dardedze Hologrāfija). - 274, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Rakstnieka A. Deglava (1862-1922) "Rīgas" izpētes aktualitāte pamatojama ar to, ka šis romāns paplašina nacionālās identitātes apvāršņus un iezīmē literārās paradigmas maiņu - pāreju no latviskās mentalitātes un cilvēciskās dzīves jēgas meklējumiem mītiskajā laikā un telpā uz pilsētu, uz topošās Latvijas valsts topošo galvaspilsētu Rīgu izteikti multietniskā vidē. Romāna notikumi risinās 19. gadsimta otrajā pusē, un tas ir ne tikai kultūrvēsturiskām refleksijām, bet arī asām individuālām un sociālām pretrunām pārbagāts darbs. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Ievadam. RĪGAS TEKSTS: AUGUSTA DEGLAVA "RĪGA": Rīgas teksta ģenēze latviešu literatūrā un A. Deglava "Rīga" latviešu nacionālās identitātes meklējumos / Ausma Cimdiņa. Strādniecība kā problēma A. Deglava romānā "Rīga" / Ieva Kalniņa. Reliģiski filozofisko jautājumu atspoguļojums Augusta Deglava romānā "Rīga" / Ilona Miezīte. Rīdzinieces stereotipos, prototipos un arhetipos: A. Deglava "Rīga" / Linda Kusiņa. Pikareskie motīvi Augusta Deglava romānā "Rīga" / Elīna Skujiņa. Augusts Deglavs un "Rīgas" valoda / Daina Nītiņa. Augusta Deglava personiskās pieredzes reminiscences, atveidojot Rīgas kokzāģētavas / Andrejs Grāpis. Ieskats Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuves materiālos par A. Deglavu. Deglava un Raiņa sarakste / Sarmīte Līdaka. Kāpēc Pēterim Krauklītim bija jādodas uz Rīgu laimi meklēt? / Aija Priedīte. Kas to "Rīgu" kaldināja / Roalds Dobrovenskis. PILSĒTAS TEKSTS: CITAS RĪGAS: 20. gadsimta sākuma Rīga: jūgendstils un nacionālā identitāte / Sandra Ratniece. Rīgas un rīdzinieku mītu aspekts Andreja Upīša darbu ekranizācijās / Jūlija Dibovska. Rīgas tēls pēdējā pusgadsimta latviešu dzejā / Valdis Ķikāns. Rīga - Marģera Zariņa prozas pilsēta / Evija Veide. Aizmirstā galvaspilsēta: Rīga Andras Neiburgas prozā / Jānis Ozoliņš. Pilsēta un pilsētnieki antīkajā tekstā / Vita Paparinska. Latīņvalodīgie vaibsti Rīgas sejā / Ilze Rūmniece.
        ISBN 9789984879376.
        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. 
        Rīga (Latvija) - Literatūrā.

Uļicka, Ludmila. Mēdeja un viņas bērni : [romāns] / Ludmika Uļicka ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova ; māksl. noform. Gita Treice. - Rīga : Jānis Roze, 2013. - 245,[1] lpp.
        ISBN 9789984234533.

Vētra, Mariss. Atbalsis : raksti un vēstules Eiropā 1921-1946 / Mariss Vētra ; Agra Redoviča atlase un komentāri. - Rīga : Mansards, 2013. - 603, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 579. - [595]. lpp. (1.sēj.).
        [1. sēj.].
        1. sēj. Eiropā 1921-1946.
        ISBN 9789984812939.

Avotiņa, Daina, 1926-. Jūlija : romāns / Daina Avotiņa ; red. Daina Grūbe ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 284, [1] lpp. ; 21 cm. - (7 (169). - D. Avotiņas romānā turpinās rakstnieces populārās grāmatas "Kad lausks cērt" (2011) varoņu gaitas uz 20. gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona. "Rimežu" saimniece Jūlija ir zaudējusi vīru Rihardu, un šajā traģiskajā brīdī spēku turpināt dzīvot un strādāt dod tikai atbildība par bērniem un saimniecību. Vai sieviete spēs nosargāt viņai uzticētās mājas un zemi arī tad, kad bērni kā gājputni cits pēc cita azies no mājām un dzimtajai zemei un tās ļaudīm pāri velsies varas maiņas, karš, nelaimes.
        ISBN 9789934038891 (ies.).
        Latviešu romāni.

Ignats, Gundars. Pārbaudes laiks : romāns / Gundars Ignats ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, 2013. - 214 lpp. ; 22 cm. - Romāns ir rakstnieka G. Ignata otrā grāmata. Ja tā košos tēlus - gan kādas ministrijas jauno darbinieku, cerību spārnoto censoni Ingaru, gan bezpersonisko izpildītāju Robertu, gan koķeto pļāpu Lindu, gan birokrātijas vezumu velkošo departamenta direktori un vēl citus - būtu radījusi vien autora iztēle, varētu nenosmieties par komiskajām situācijām un ierindas absurdu ministriju kabinetos. Tomēr romāns ir tik biedējoši tuvs patiesajiem procesiem, itin kā būtu no pašas dzīves norakstīts, jo G. Ignata dzīves gājumā ir ne viens vien ieraksts par darbu valsts iestādēs.
        ISBN 9789984887579 (ies.).
        Latviešu romāni.

Blaua, Līga. Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem : ceļš cauri laikiem / Līga Blaua ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā redaktore Evija Veide ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformējums ; fotogrāfi: Gints Mālderis, Dana Sinkeviča, Juris Krieviņš, Gunārs Janaitis. - Rīga : Jumava, [2013]. - 549, [2] lpp. : il., ģīm., ģeneal. tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 549. - [550.] lpp. - L. Blauas grāmata vēsta par Stradiņu dzimtu, atspoguļojot arī laikmetu, sākot no 19. gadsimta beigām. Grāmatu veido gan paša akadēmiķa Jāņa Stradiņa stāstījums, gan radinieku un laikabiedru atmiņas. L. Blaua sakrājusi notikumus, faktus un emocijas, kas viena cilvēka mūžu vedis cauri dramatisma pilnam laikmetam. Šajā grāmatā - atceres un apceres, J. Stradiņam stāvot astoņdesmit gadu dzīves kalnā.
        ISBN 9789934115141 (ies.).
        Ķīmiķi - Latvija - Biogrāfijas. Zinātnes vēsturnieki - Latvija - Biogrāfijas. Zinātnieki - Latvija - Biogrāfijas.

Ruka, Elvita, 1970-. Izdzīvo. Piedzīvo. Lido : romāns / Elvita Ruka ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Katrīna Vasiļevska ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2013. - 278, [2] lpp. : fotogr. - Foto no autores personīgā arhīva.
        ISBN 9789934120251.

 Mūsdienu literatūras teorijas / sast. Ieva E. Kalniņa un Kārlis Vērdiņš. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 542, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās, personu un darbu rādītājs: 505.-542. lpp.
        ISBN 9789984893075.
        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika - Teorija utt. Literatūra - Vēsture un kritika - Teorija utt.

Ostups, Artis. Fotogrāfija un šķēres : 2010-2013 : [dzeja] / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 44, [1] lpp. ; 18 cm. - Šis ir dzejnieka A. Ostupa otrais dzejoļu krājums. A. Ostupa pirmais dzejoļu krājums "Biedrs Sniegs" iznāca 2010. gadā un tika nominēts Literatūras gada balvas debijas kategorijā. Autors publicēties sācis 2005. gadā periodikā un internetā. Ieguvis filozofa izglītību, regulāri publicē recenzijas par dzeju.
        ISBN 9789934120152.
        Latviešu dzeja.

Stepnova, Marina. Lazara sievietes : romāns / Marina Stepnova ; no krievu valodas tulk. Maija Stūrniece ; māksl. Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 331, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Женщины Лазаря.
        ISBN 9789984234601 (ies.).
        Krievu romāni.

Rušdi, Salmans. Lūka un dzīvības uguns : [romāns] / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulk. Ingūna Beķere ; redaktors Artūrs Pommers ; mākslinieks Māris Jonovs. - Rīga : Atēna, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 183, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Luka and the fire of life.
        ISBN 9789984344584 (ies.).
        Angļu romāni. Indiešu romāni (angļu valoda).

Bērziņš, Māris. Gūtenmorgens [skaņu ieraksts] : stāsti : klausāmgrāmata : [lasījumi] / Māris Bērziņš ; lasa Ēriks Vilsons ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - Rīga : Apostrofs, 2013. - 1 kompaktdisks (4h 45min 17s) + 4 lp. - (Klausāmgrāmata : Lasi ar ausīm). - Stāsti pieejami arī grāmatas formātā. - Pielikumā: CD anotācija [4] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā 2013.gadā ; Mp3 formāts.
        Saturs: Gūtenmorgens un karma ; Stāsti, kas sarakstīti, klausoties gaiļa dziesmu ; Stāsti, kas tapuši, raugoties ēzelim mutē ; Stāsti no kaķa ņurrāšanas. Un ņaudēšanas arī ; Stāsti no suņa astes luncināšanas, rejām un kaukšanas nakts vidū.
        ISBN 9789984886046.

Aleksejevs, Tīts. Svētceļojums : stāsts par Pirmo krusta karu / Tīts Aleksejevs ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Ingmāra Balode ; vāka dizains: Minho Kwon un Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2013. - 369, [4] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Palveränd. - "Ar ... "Svētceļojumu" autors aizsāka Pirmā krusta kara triloģiju. 2011. gadā iznāca triloģijas otrā grāmata "Stiprā pilsēta"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934120299.
        Vēsturiskā proza, igauņu. Krusta kari - Pirmais, 1096-1099 - Daiļliteratūra.

Ābele, Inga. Klūgu mūks : romāns / Inga Ābele ; redaktores: Anna Rancāne, Dace Sparāne ; vāka dizains: Kirils Kirasirovs ; vāka foto: Inga Ābele, Gunārs Dukšte. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 430, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 421.-[422.] lpp. - I. Ābeles romāns ir stāsts par pirmo Latgales latviešu baznīckungu un lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns (1864-1926) - katoļu priesteris, teoloģijas maģistrs, ievērojams valstsvīrs un sabiedriskais darbinieks, kam 2014. gadā apritētu 150 gadu.
        ISBN 9789984887661 (ies.).
        Latviešu romāni. 
        Latgale (Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas - Daiļliteratūra.

Skulme, Uga, 1895-1963. Atmiņu grāmata / Uga Skulme ; sastādītāja Laima Slava ; literārā redaktore Ieva Jansone ; Jurģa Skulmes priekšvārds un komentāri ; tekstā minēto personu saraksts: Astrīde Peka-Skulme ; dizains: Inga Ģibiete ; izmantotas Normunda Brasliņa, Viļa Rīdzenieka, Ugas Skulmes, Jurģa Skulmes, Stīnas Skulmes, Jāņa Strautnieka fotogrāfijas. - Rīga : Neputns, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 463 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Personu rādītājs: 427.-461. lpp. - Atmiņu grāmatā ir ievietotas mākslinieka U. Skulmes (1895-1963) pēc Otrā pasaules kara raksītās atmiņas un vēstules - memuāri. Tās sakārtotas secīgi un īsinātas. Pēc iespējas ir saglabāta autora valoda. Atmiņas ir subjektīvs U. Skulmes vēstījums par cilvēkiem un notikumiem.
        ISBN 9789934512155.
        Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Mākslas vēsturnieki - Latvija - Biogrāfijas.

Dokinss, Ričards. Dieva delūzija / Ričards Dokinss ; no angļu val. tulk. Aldis Lauzis ; red. Aija Priede ; Laimas Šķetres vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2014. - 431, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 391.-409. lpp. un personu rādītājs: 422.-429. lpp. - Oriģ. nos.: The God delusion.
        ISBN 9789934115202.
        Ateisms. Reliģija - Polemiskā literatūra.

 Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts : rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte ; sastādītāja, zinātniskā redaktore un ievada autore Ieva Kalniņa ; redkolēģija: Heinrihs Bose, Māra Grudule, Benedikts Kalnačs, Ieva Kalniņa, Pāvels Štolls ; literārā redaktore Ieva E. Kalniņa ; tulkotājas: Laimdota Ločmele, Iveta Narodovska, Gita Reinberga ; angļu valodas tekstu literārie redaktori: Normunds Titāns, Imants Mežaraups ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; izmantotas Aigara Altenberga, Guntara Grāvelsiņa, Gunāra Janaiša, Matīsa Markovska fotogrāfijas. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013 (Latgales druka). - 486 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstnieka R. Blaumaņa (1863-1908) 150. gadadiena bija ierosmes avots, lai latviešu un ārzemju zinātnieki izvērtētu un pārvērtētu viņa devumu latviešu un Eiropas literatūrā, kā arī pētītu jaunus aspektus R. Blaumaņa daiļradē. Krājumā apkopotie raksti izstrādāti, balstoties uz konferencē "Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gadsimta kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā" nolasīto referātu pamatatziņām. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
        Autori: Kristiāna Ābele, Laimute Adomavičiene, Una Alksne, Heinrihs Bose, Ilze Brēmere, Maija Burima, Valda Čakare, Pauls Daija, Jūlija Dibovska, Dārta Dzenīte, Eva Eglāja-Kristsone, Rolfs Fīlmans, Māra Grudule, Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs, Ieva Kalniņa, Sintija Kampāne, Stefans Keslers, Ilze Kopmane, Olga Kupcova, Rozanna Kurpniece, Irina Kušnira, Karīne Laganovska, Edgars Lāms, Antra Leine, Iveta Leitāne, Ilona Miezīte, Anneli Mihkeleva, Aurelija Mīkolaitīte, Iveta Narodovska, Ivars Orehovs, Svetlana Pogodina, Aija Priedīte, Ieva Rodiņa, Ilze Rūmniece, Olga Senkāne, Anne Somerlata, Valentīna Špune, Nataļja Šroma, Pavels Štolls, Maija Treile, Līga Ulberte, Viesturs Vecgrāvis, Anastasija Vedela, Kārlis Vērdiņš, Ingrīda Vilkārse.
        ISBN 9789984457819 (ies.).
        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

Mazvērsīte, Daiga. Elga Igenberga. Dzīves riču-raču : latviešu estrādes dzimšana / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieks Eduards Groševs ; noformējumā izmantoti E. Zariņa, P. Gobiņa, J. Krieviņa, D. Gedzjuna, J. Lerha fotoattēli. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [2] lpp. : il., ģīm., karte ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un dziesmu sarksts: 349.-364. lpp. - Muzikoloģes D. Mazvērsītes grāmata stāsta par izcili talantīgās un klausītāju iemīļotās latviešu pianistes un komponistes Elgas Igenbergas (1921-2003) mūža gājumu. Tas aizsācies Jelgavas apkaimē, bet radošā darbība aptvērusi visu Latviju. E. Igenbergas daiļrade daudzināta ar radio un televīzijas starpniecību, un viņas lielākais darbs - operete "Annele" piedzīvojusi pat divus uzvedumus toreizējā operetes teātrī. Daudzas no viņas sacerētajām melodijām ierindojamas latviešu estrādes klasikas zelta fondā un skan joprojām. - Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934041631 (ies.).
        Komponistes - Latvija - Biogrāfijas. Pianistes - Latvija - Biogrāfijas. Populārā mūzika - Latvija.

Alliksārs, Arturs. Dzeja / Arturs Alliksārs (Artur Alliksaar) ; no igauņu valodas atdzejojis, sastādījis un priekšvārdu, 5.-16. lpp., uzrakstījis Guntars Godiņš ; redaktores Sandra Godiņa un Ingmāra Balode ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 95 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Päikesepillaja.
        ISBN 9789934120398.
        Igauņu dzeja.

Dikērs, Žoels. Patiesība par Harija Kebēra lietu : [romāns] / Žoels Dikērs; red. Maruta Babule; no franču val. tulk. Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, (Jelgavas tipogrāfija). - 664, [4] lpp.
        ISBN 9789934043390.

Virza, Edvarts. Raksti / Edvarts Virza ; sastādītāja, komentāru un priekšvārda autore Anda Kubuliņa ; redaktore Sigita Kušnere ; bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 958, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 22 cm. - Personu rādītājs: [941.-947.] lpp. - Rakstu 5. sējumā atrodama dzejnieka E. Virzas (1883-1940) tulkotā franču dzeja: Emīla Verharna "Dzīves sejas" (1920), "Franču 19. gs. lirika" (1921), "Franču renesanses laika lirika" (1930), kā arī pāris desmiti presē palikušu, krājumos neiekļautu franču lirikas darbu.
        5. sēj. Edvarta Virzas tulkotā franču dzeja.
        Remi Bello, Etjens Žodels, Žans-Antuans de Baifs, Etjēns de la Boesī, Amadis Žamēns, Gijoms de Otēls, Robērs Garņjē, Olivjē de Maņji, Žans Vokelēns de la Fresnē, Žans Paserā, Nikolā Rapēns, Scevols de Sēn-Marts, Žils Dirāns, Žaks Grevēns, Dāmas de Roš, Madlene de Roš, Žans de la Taijs, Filips Deports, Gijoms di Bartrā, Pjērs de Braks, Etjens Taburā, Kardināls Diperons, Agripa d'Obiņjē, Žans Le Ū, Giī de Tūrs, Žans de Ležands, Marks Antuans de Sēn-Amāns, Onorē d'Irbē, Onorā de Rakāns, Teofīls de Vio. Edvarta Virzas franču dzejas tulkojumi ārpus krājumiem. Autori: S. Žoržs de Budeljē, Šarls van Lerbergs, Pols Aleksanders, Pols Derulēds, E. Verharns, Leons Djerkss, Andrejs Šenjē, Plantēna (?), Ž. Apolinērs, Šarls IX, J. di Bellē, F. Deports, Š. d'Orleans, P. Ronsārs, P. Valerī, Fr. Šamess.
        ISBN 9789984879512 (ies.).
        Latviešu literatūra. Franču literatūra.

Lācis, Vilis, 1904-1966. Ceļojums uz Norieta pilsētu : mazliet fantastisks dēku stāsts / Vilis Lācis ; redaktore Judīte Putāne ; literārā redaktore Maija Deguna ; pēcvārdu sarakstīja Skaidrīte Lasmane, Didzis Bērziņš ; pēcvārda autors Andrejs Grāpis ; Niklāva Strunkes ilustrācijas ; [1.] lpp. Oskara Norīša zīmētais V. Lāča portrets no 1939. gada "Kaijas" izdevuma. - Sestais iespiedums. - Rīga : Divpadsmit, 2014. - 302, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 19 cm. - Ietver bibliogrāfiju 301.-303. lpp. - V. Lācis (1904-1966) bija populārākais latviešu prozists. 1933.-1934. gadā žurnāls "Atpūta" turpinājumos publicē satīrisku romānu "Ceļojums uz Kalnu pilsētu". Grāmatā romāns iznāk 1939. gadā Rīgā, "Kaijas" apgādā divos atkārtotos izdevumos. Pēc tam ar pārveidotu nosaukumu "Ceļojums uz Norieta pilsētu" iespiests V. Lāča Rakstu 4. sējumā. Šis ir viens no nedaudzajiem fantastiskajiem dēku stāstiem latviešu literatūrā, aizraujoša sociālkritiska utopija. - Sestais iespiedums, otrais izdevums. . - Prettitullapā: "Ceļojums uz Kalnu pilsētu" : romāns : otrais izdevums, 1939. gads. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Uz vāka: Garstāstam 80.
        ISBN 9789984884059.
        Latviešu romāni.

Veronēzi, Sandro. Veronēzi, Sandro. Pagātnes spēks : romāns / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 254 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: La forza del passato.
        ISBN 9789984234700 (ies.).
        Itāliešu romāni.

Briedis,Leons. Rīta rūsa : [dzejoļu krājums] / Leons Briedis ; redaktors Jānis Sirmbārdis ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 95, [1] lpp. ; 20 cm. - L. Brieža dzejas krājums tapis pēdējo trīs gadu laikā un ir dzejnieka savveida liriskās pieredzes kvintesence, kas skaidri iezīmē dzejnieka poētisko kredo – vitāli un organiski atklāt mūsdienu cilvēka daudzveidīgos un nereti pretrunīgos pārdzīvojumus, saglabājot noteiktus un mērķtiecīgus ētiskos un estētiskos, nākamībā orientētus vērtību kritērijus.
        ISBN 9789984234649 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Līce, Anda. Lielais lakats : redzējumi / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : SIA Nordik, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 234, [6] lpp. - Dzejniece, vairāku grāmatu un rakstu autore Anda Līce, savā eseju krājumā risina patriotisma tēmu Latvijā, daloties pārdomās par izcilām personībām un viņu devumu Latvijai. Esejiste atsaucas uz politiskajām aktualitātēm, savu dzīves redzējumu, pārdomām un izjūtām.
        ISBN 9789984854564.

Mariass, Havjers. Tik balta sirds : romāns / Havjers Mariass ; no spāņu val. tulkojusi Dace Meiere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 332, [1] lpp.
        ISBN 9789934045172.

Valtari, Mika. Turms, nemirstīgais : viņa zemesdzīve apm. 520- 450 pr. Kr. desmit grāmatās / Mika Valtari ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga ; lit. konsultante Māra Poļakova ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 702 lpp.
        ISBN 9789984234878.

Daija, Pauls. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana / Pauls Daija; red. Sigita Kušnere; māksl. Krišs Salmanis. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. - 269 lpp. ; 22 cm. - (Latviešu literatūras vēsture). - Bibliogrāfija: [226.]-254. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: [255.] - 263. lpp. - Grāmata veltīta interesantai un līdz šim minimāli pētītai jomai Latvijas literatūras vēsturē un vēsturē - laicīgai latviešu literatūrai 18.gs. otrajā pusē un 19.gs. sākumā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Grāmata sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte"' projekta "Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla - nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" ietvaros"--Titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789984893068.
        Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

Bērziņš, Uldis(Uldis), 1944-. Izņemts no skolas [skaņu ieraksts] : dzeja / Uldis Bērziņš. - [Rīga ] : Apostrofs, 2014. - 1 CD (38:23) : digitāls ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - (Kultūras kanons). - Piel. koment. latviešu val.
        ISBN 9789984886060.
        Latviešu dzeja. Audiogrāmatas.

Gaile, Inga, 1976-. Āda [skaņu ieraksts] / Inga Gaile; rež. Andrejs Jarovojs; skaņu rež. Olivers Tarvids; māksl. Līga Kokla;ce. - [Rīga] : Apostrofs, 2014 (Hodila Rec.). - 1 CD.
        ISBN 9789984886077.

Ernštreits, Valts, 1974-. Dark energy : [dzejoļu krājums] / teksts un sakārtojums: Valts Ernštreits ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Zanes Ernštreites dizains ; Valta Ernštreita fotogrāfijas. - Rīga : Mansards, 2014 (Dardedze hologrāfija). - 86, [5] lpp. : il. ; 17 cm. - V. Ernštreita dzejas krājumu caurvij divas tēmas, kuras abas savienojas tā virsrakstā. No vienas puses, mūsdienu dzīves svarīgākais pamats – enerģija, tās dažādās izpausmēs (elektroenerģija, siltumenerģija, degviela), ar kuru mūsdienu cilvēks ir nedalāmi saistīts un bez kuras vairs nav iedomājama nevienas dzīves jomas pastāvēšana, kuras sākotnējais uzdevums nest gaismu, veicināt progresu un atvieglot cilvēces dzīvi ir pārtapis tumsā. No otras puses – tā ir ikvienā atsevišķā cilvēkā mītošā tumšā enerģija – tumsa, kas jāizlaiž ārā, kas ir tikpat nozīmīga ikviena cilvēkā dzīvē kā gaisma. Krājumā iekļautie dzejoļi veidoti blīvā kompozīcijā. Vārds "enerģija" virsrakstā nav velti lietots – darbi ir tik intensīvi savā tēlainībā un skanējumā, ka ar poētiskās enerģijas palīdzību liek lasītājam teju nonākt to iekšienē.
        ISBN 9789934120565 (ies.).
        Latviešu dzeja.

 Fedja. Teodors. Tulio : kinorežisora Teuvo Tulio dzīve un filmas : rakstu krājums / Krājuma sast. Kristīne Želve ; tulk.: Ingrīda Peldeksne, Gunta Paavola ; red. Kristīne Matīsa. - Rīga : Mansards, 2013. - 214, [3] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - ("Kino raksti" bibliotēka). - "Krājumā iekļauti raksti no antoloģijas: Tulio. Levottomann veren antologia, Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002"--Titlp. otrā pusē. . - Personu rādītājs: 209.-[215]. lpp.
        ISBN 9789934120190.
        Kinofilmu producenti un režisori - Somija. Kinofilmas - Somija.

Kļaviņš, Eduards. Vilhelms Purvītis / Eduards Kļaviņš; māksl. Anta Pence; lit. red. Guna Pence; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 105, [5] lpp. - (Latvijas mākslas klasika).
        ISBN 9789934512254.

Kalnačs, Jānis, 1956-. Kārlis Padegs / Jānis Kalnačs ; māksliniece Anta Pence ; lit. redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : SIA Neputns, 2014. - 108, [4] lpp. : il., fotogr. - (Latvijas mākslas klasika). - Literatūra: [109]. lpp. . - Saīsinājumi: [109]. lpp. - Mākslas zinātnieka Jāņa Kalnača sagatavota neliela monogrāfija par māsklinieku Kārli Padegu sērijā "Latvijas mākslas klasika" ar tulkojumu angļu valodā. - Teksts paral. latv., angl.
        ISBN 9789934512278.

Pujāte, Inta, 1957-. Janis Rozentāls / Inta Pujāte ; māksliniece Anta Pence ; lit. redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014. - 124, [3] lpp. : il., fotogr. - (Latvijas mākslas klasika). - Literatūra: [125]. lpp. . - Saīsinājumi: [125]. lpp. - Teksts paral. latv., angl.
        ISBN 9789934512278. . - ISBN 9789934512261.

Isomeki, Risto. Jūras pūķa sala / Risto Isomeki ; no somu val. tulk. Emīlija Petraškēviča ; redaktores Gundega Blumberga, Lāsma Sparāne, Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 383, [1] lpp.
        ISBN 9789984887722.

 Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāja Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 518 lpp. : il. ; 21 cm. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
        ISBN 9789984879703. . - ISBN 9789984808703.
        Autori, latviešu. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

Zebris, Osvalds, 1975-. Gaiļu kalna ēnā : vēsturisks romāns / Osvalds Zebris ; literārais redaktors Vents Zvaigzne ; pēcvārda tulkojums angļu valodā: Aija Uzulēna ; ievadvārdu autores Gundega Repše, Dace Sparāne-Freimane ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 173, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija , XX gadsimts , 1.). - Avoti un skaidrojumi: 162. - [170.] lpp. - Vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs - O. Zebra romāns "Gaiļu kalna ēnā" - sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 20. gadsimta vēsturē: piektā un sestā gada notikumos, atskatoties arī 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs. Romāna priekšplānā izvirzīts jautājums - kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam. - Autora pēcvārds angļu val.
        ISBN 9789984887739 (ies.).
        Vēsturiskā proza, latviešu. 
        Latvija - Vēsture - Revolūcija, 1905-1907 - Daiļliteratūra.

Brūveris, Pēters, 1957-2011. Mācos rakstīt jeb Ātrs palīglīdzeklis poētisku tekstu apguvē : Tetraloģijas "Valodas ainava" ceturtās grāmatas pirmā daļa / Pēters Brūveris ; sastādītāji un ievadvārdu autori: Indra Brūvere-Daruliene, Māris Salējs ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2014 (Dardedze hologrāfija). - 214 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - (Valodas ainava / Pēters Brūveris ; 4. grāmata 1. daļa). - Dzejnieka un atdzejotāja P. Brūvera (1957-2011) tetraloģijas pēdējā, ceturtā, diemžēl nepabeigtā, grāmata ir tapusi viņa pēcslimības periodā. Pēdējos gados rakstītajos dzejoļos atbalsojas arī autora to gadu dvēseles stāvoklis (īpaši dzejoļos "no mazās ķīnas piezīmēm"). Tetraloģija ir slavas dziesma latviešu valodai. Grāmata atradīs lasītāju, kamēr vien pasaulē pastāvēs latviešu valoda.
        ISBN 9789934120596.
        Latviešu dzeja.

Zandere, Inese, 1958-. Putna miegā : dzejoļi / Inese Zandere ; redaktore Ieva Lešinska ; mākslinieki: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 79 lpp. ; 17 cm. - Pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma klajā nācis dzejnieces I. Zanderes ceturtais dzejas krājums "Putna miegā". Viņa ir autore vairāk nekā divdesmit bērnu grāmatām, vairāku desmitu grāmatu redaktore, operas libretu autore, žurnāla "Rīgas Laiks" redaktore, izdevniecības "Liels un mazs" galvenā redaktore. Putna miegs ir atrašanās pusmiegā starp bijušo, vai precīzāk – starp sajūtu par bijušo, kas it kā nemaz nav piedzīvots, tikai iztēlots vai smelts tekstos, un tā saucamo reālo. Tagadne kā dzejas viela jau arī nemaz nav tik reāla. Tas viss ir iespējams, pateicoties valodai un dabai, kas abas viena otru atspoguļo, kā debesis un ūdens. Viss sociālais un psiholoģiskais ir pastarpināts, tas izkustas no vietas, atmirst, mainās – ir tādi skrejoši mākoņi gaisā vai sēres, ko upē katru gadu pali pārbīda pa jaunam.
        ISBN 9789934512285.
        Latviešu dzeja.

 Spāņu dzejas antoloģija 20. gs. / sakārtojis, atdzejojis un pēcvārdu, 405.-429. lpp., rakstījis Leons Briedis ; antoloģijā iekļauti Egila Plauža un Knuta Skujenieka atdzejojumi ; tulkotāja uz spāņu valodu Kristīne Avotiņa ; redaktore Cilda Redliha ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 429, [2] lpp. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789934512230 (ies.).
        Spāņu dzeja - Tulkojumi latviešu valodā. Antoloģijas.

Tišheizere, Edīte. Abpus rāmjiem : sarunas par mākslu un dzīvi / Edīte Tišheizere ; redaktore Ieva Rodiņa ; mākslinieks Uldis Baltutis ; fotogrāfija vākam: Mārtiņš Vilkārsis ; fotogrāfijas: Mārtiņš Vilkārsis, Libe Mellere, Aigars Spāģis, Juris Kmins, Andris Gertsons, Gatis Priednieks-Melnacis, Dainis Ģelzis, Laima Slava, Matīss Markovskis ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja : LiePA, 2014 (LiepU LiePA). - 153 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Teātra zinātniece un kritiķe E. Tišheizere grāmatā apkopojusi sarunas ar fantastiskām, interesantām personībām. Trīs galvenie varoņi ir Oļģerts Kroders, Felikss Deičs un Juris Bartkevičs. Katrs savā veidā saistīts ar Liepājas teātri. Pats galvenais izrādījās jautājums - kas ir māksla, kam tā vajadzīga un kāpēc tik daudzi ir gatavi tās dēļ ziedot un ziedoties. Savā ziņā atbilde rasta sarunās ar matemātiķi Jāni Menci un gleznotāju Borisu Bērziņu. - Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte".
        ISBN 9789934522161.
        Slavenības - Latvija - Intervijas. Intelektuāļi - Latvija - Intervijas.

Pujāts, Marts. Nāk gaismā pati lampa : [dzeja] / Marts Pujāts ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; vāka dizains: Gusts Rutkis. - Rīga : Mansards, 2013. - 38 lpp ; 21 cm. - M. Pujāts allaž uzsvēris, ka viņa dzejoļos nav neviena lieka vārda. Arī trešā, jaunā grāmata to apliecina – autora poētiskās un nevaldāmās iztēles vēriens tiek ietverts precīzi nomērītos valodas rāmjos, kas lasītājiem ļauj tos salāgot ar savējiem. M. Pujāts turpina paplašināt savas paaudzes - un ne tikai - dzejas robežas.
        ISBN 9789934120084.
        Latviešu dzeja.

Tilbergs, Imants. imt. Nāka : [dzejoļi] / imt ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Neputns, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 118 lpp. ; 17 cm. - I. Tilbergs grāmatā apkopojis vien nelielu daļu no saviem sacerētajiem dzejoļiem. Formā nelielie dzejoļi ir intelekta uzzibsnījumi un garīgas atklāsmes. I. Tilbergs ir dzimis Rīgā un joprojām dzīvo savas bērnības mājā Maskavas forštatē. 1963.gadā viņš absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Viņa vienīgā publikācija līdz šim bijusi poļu balerīnas un dzejnieces Elžbetas Zehinderes dažu dzejoļu tulkojumi no poļu valodas nedēļrakstā "Literatūra un Māksla". - Autors: imt - Imants Tilbergs.
        ISBN 9789934512117.
        Latviešu dzeja.

 Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti / sastādītāja un priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore Marta Ābele ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2014. - 911, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm. ; 25 cm. - G. Priede (1928-2000) ir pazīstamākais un populārākais padomju laika latviešu dramaturgs, kura darbi aizsāk jaunu posmu latviešu literatūrā, jo atspoguļo padomju dzīves realitāti ar visu tās deformēto ideoloģiju. Protams, atbilstoši sava laika iespējām, bet labākajos darbos balansējot uz naža asmens starp ideoloģijai pieņemamo un nepieļaujamo. Kopotu rakstu 2. sējumā iekļauta korespondence, dienasgrāmata, lugas un raksti par G. Priedi un viņa darbiem, kas tapuši laika posmā no 1959. gada līdz 1968. gadam. - Pielikumā: "Gunāra Priedes dzīve un darbi: 1928-1958" 1. sējumā 413. lappusē nepublicētais lugas "Jaunākā brāļa vasara" fragments. (12 lpp.). - Personu rādītājs: 890.-[905.] lpp.
        2. sējums. 1959-1968.
        Saturā lugas: Vikas pirmā balle. Trojas zirgs. Dagmāras principi. Miks un Dzilna. Nāk dēli mājās. Lasīja Bebre. Pa valzivju ceļu. Tava labā slava. Pīle. Trīspadsmitā. Interlellis. Smaržo sēnes. G. Priedes raksti: 10 dienas Vīnē. Vīnes festivāla nozīmītes. Dramaturgs par aktieri. Ko atceras skolotājs Priede. Meklējumi un ievirzes. Viktorija. Kas man jādara? Vai pozitīvais varonis jāizdomā? Teātris šodien un rīt. Ko mums te būs mācīties? Sakarā ar "Einšteiniānu". Nedaudz par Kubas arhitektūru. Labi! Par adresātu. Gunāra Priedes runa Rakstnieku savienības V kongresā. Tu esi Ventspilī. Vīlande, Ugala, Satss. Jautājumi un minējumi. Ar vēsturiskiem kinokadriem Lielvārdē. VDK un dramaturģija.
        ISBN 9789934115714 (ies.).
        Autori, latviešu. Latviešu drāma.

Martēna-Ligāna, Agnese. Laimīgie lasa grāmatas un dzer kafiju / Agnese Martēna-Ligāna ; no franču valodas tulk. Ilze Fogele ; literārais red. Dens Dimiņš ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : J.L.V., 2014. - 189, [2] lpp. - Jauna sieviete Diāna autokatastrofā zaudē vīru un sešgadīgo meitu. Diāna meklē veidu kā tikt galā ar sērām, un nolemj doties uz Īriju, lai dziedētu savas brūces vienatnē.
        ISBN 9789934116094.
        Franču romāni.

Naits, Ričards. Galma gleznotāja māceklis / Ričards Naits ; no angļu val. tulkojusi Arita Piķe ; Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noform. ; atb. redaktore Anna Pavlovska ; literārā red. Keta Īve ; tehn. red. Irēna Soide ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : J.L.V., 2014. - 180, [3] lpp. - "Glezno, ko redzi, Johan, nevis to, ko domā redzam.” Šādu padomu Hugo — portretu meistars — sniedz savam māceklim Johanam, vēl nezinādams, ka jaunā Johana talants gleznās atainot patiesību sniedzas tālāk, nekā varam iztēloties... Johanam piemīt vairāk nekā tikai prasme uzgleznot cilvēka dvēseli — viņš spēj to mainīt.
        ISBN 9789934116308.

Melvils, Hermanis. Apburtās salas / Hermanis Melvils ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Jūrmala : Daugava, 2014. - 201 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Hermanis Melvils (1819-1891) ir amerikāņu literatūras klasikas dižākais autors - rakstnieks un dzejnieks, kura daiļrade lielā mērā pamatojas uz personisko pieredzi, matroža gaitās piedzīvoto un romantiskiem uzskatiem, rādot mežoņus kā sava veida ideālu kopienu, kuru nav skāruši progresa līdznestie netikumi. Viņa radošā metode bija - žanru saplūdināšana:filosofiskie, sociālie, jūras, t.i. marīnistiskie, piedzīvojumu aspekti itin kā saaug kopā, caurvij visu stāstījumu. "Apburtās salas" ir aizraujošs darbs, kas tapis pēc autora ceļojuma pa Galapagu salām. Čārlzs Darvins, kurš tās apmeklēja četrus gadus agrāk, balstījās uz tur novēroto, kad radīja savu evolūcijas teoriju. Arī Melvils izteicies, ka tur piedzīvotais mainījis viņa uzskatus par civilizāciju. "Billijs Bads" ir mazs prozas meistardarbs, kuru gadījuma dēļ atrada maizes kastē un publicēja tikai tad, kad pēc autora nāves bija aizritējuši divdesnit astoņi gadi. Pēc šī darba tapusi Bendžamina Britena poera.
        ISBN 9789984410814.

Deivisa, Anna. Kurpju karaliene : romāns / Anna Deivisa ; red. Ingūna Jundze ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 443 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Shoe Queen.
        ISBN 9789984357454 (ies.).

 Holesterīns. Kas ir patiesais sirds un asinsvadu slimību cēlonis : kas ir patiesais sirds un asinsvadu slimību cēlonis / sastādījusi Ruta Darbiņa ; vāka dizainu veidojusi Lidija Rimicāne ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2014. - 104 lpp. - (Mazā veselības bibliotēka). - Bibliogr.: [102] lpp. - Grāmatā, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem, stāstīts, kas ir holesterīns, kāpēc jākontrolē tā līmenis asinīs un kā tas ietekmē sirds un asinsvadu veselību. Atklāta patiesība par dažiem jau iesakņojušiem mītiem, kā arī sniegtas veselīgu un garšīgu ēdienu receptes, kas palīdzēs atgūt un saglabāt veselību.
        ISBN 9789984859958.

Frejs, Džeimss. Beigu spēle. Aicinājums / Džeimss Frejs; Nils Džonsons-Šeltons ; no angļu val. tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Egmont Latvija, 2014. - 465, [2] lpp. - Desmit tūkstošus gadu slepeni pastāvējušas ciltis. 12 pirmatnējās ciltis. Katra visu laiku turējusi gatavībā Spēlētāju. Viņi trenējušies no paaudzes paaudzē. Apguvuši ieročus, valodas, vēsturi, taktiku, maskēšanos, slepkavošanu. Kad sāksies Spēle, Spēlētājiem būs jāatrod trīs atslēgas. Tās atrodas paslēptas kaut kur uz Zemes. Vienīgais Beigu spēles noteikums: nekādu noteikumu nav. Tas, kurš pirmais atradīs atslēgas, būs uzvarētājs. „Beigu spēle: Aicinājums” stāsta par pirmās atslēgas meklēšanu. Bet tā ne tikai stāsta par paslēptas atslēgas meklējumiem, grāmatā pašā ir ierakstīts rēbuss. Tā aicina lasītājus spēlēt pašiem savu Beigu spēli un pamēģināt atrisināt rēbusu. Tas, kuram tas izdosies, atvērs čemodānu, kas pilns ar zeltu.
        ISBN 9789934160370.

Veisbergere, Lorēna. Atriebība Pradas brunčos : sātans atgriežas / Lorēna Veisbergere ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa; red. Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 360 lpp.
        ISBN 9789934043567.

Džeimss, Pīters. Nāvējoši dzīvs / Pīters Džeimss ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; vāka dizains Artūrs Zariņš; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavs tipogrāfija). - 543 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357478.

Jūnasons, Jūnass. Analfabēte, kas prata rēķināt / Jūnass Jūnasons; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa; red. Iveta Polkmane; vāka dizains Ilze isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 445, [2] lpp.
        ISBN 9789934046780.

Lorenca, Terēze. Mīlestības anatomija : būt un palikt veselai: rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca. - Jūrmala : Daugava, [2014]. - 182 lpp. - Terēzes Lorencas grāmata "Mīlestības anatomija" veltīta sievietēm, kuras mīl un kurām rūp sava veselība.Par sievietēm mēdz sacīt, ka tās esot hormonu un sava cikla verdzenes. Kaut kādā mērā tā ir tiesa. Garastāvokļa un pašsajūtas svārstības iedarbojas uz jebko, kas ar mums norisinās. Bet, ja tās nesakrīt ar vajadzīgo fonu, nevajag izsamist - mēs taču spējam pielāgoties.
        ISBN 9789984410821.

 Dārzkopja padomnieks 2015 / Lauku Avīze; rakstu autori Silvija Ruisa; Sarmīte Strautiņa; Mārīte Gailīte; red. Irīda Miska. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Latgales druka). - 218, [5] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Izdevējs sākot ar <2001. g.-2007. g.>: SIA "Lauku Avīze"; sākot ar sējumu 2009. gadam: AS Lauku Avīze. - Laikraksta "Latvijas Avīze" (ISSN 1691-1229) pielikums.
        ISBN 9789934150388.

Rors, Ričards. Kritiens augšup : garīgās mācības diviem dzīves posmiem / Ričards Rors; no angļu val. tulk. Kristaps Šoriņš; red. Elviss Ozols; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2014. - 138, [5] lpp.
        ISBN 9789984869537.

 Ezorētiskā gadagrāmata 2015 / sast. Līga Zītara; red. Inga Bērze; vāka il. Brigita Ektermane; Lauku Avīze. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Latgales druka). - 207, [1] lpp. : il., tab.
        ISBN 9789934150371.

Lorenca, Terēze. Labsajūtas anatomija. Būt un palikt veselai : rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca ; sastādījusi Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Daugava, 2014. - 182 lpp. - Ja mēģināsim cīnīties pret stresu ar stresu, kā tagad nereti sanāk, labsajūtas nebūs. Bet - mūsu rīcībā ir daba, pašu rokas un galva, iekšējā balss - noteikti visgudrākais padomdevējs... zināšanas, kā viss jādara un kāpēc - tad, kad ārstus parasti vairāk uztrauc cilvēka fiziskais, nevis garīgais stāvoklis. Jūs varat darīt to, kas jums šķiet nepieciešams, un drīkstat nepūlēties, ja nevēlaties. Tieši tur ir tas jaukums, ka izraugāmies paši.Terēzes Lorencas grāmata - šoreiz veltīta labsajūtai, dažādu kaišu profilaksei un dabas vielu pielietošanai.
        ISBN 9789984410838.

Cikovskis, Voldemārs. Iekšdedzes motori / Voldemārs Cikovskis; red. Ieva Heimane; recenzents Kārlis Aprāns. - Rīga : Jumava, [2014]. - 251 lpp. : il., shem.
        2. daļa.
        ISBN 9789934114441.

 Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 2015 / sast. Aldis Sāvičs; red. Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Latgales druka). - 220, [3] lpp. : foto., il., tab. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).
        ISBN 9789934150364.

Losada, Izabella. Izabellas ceļš uz paradīzi / Izabella Losada; no angļu val. tulk. Inese Leitāne; red. Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 301 lpp.
        ISBN 9789934046216.

Eltanga, Ļena. Akmens kļavas / Ļena Eltanga ; no krievu val. tulkojusi Maira Asare ; liter. konsultants Sergejs Moreino ; mākslinieks Toms Mrazausks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 363, [2] lpp.
        ISBN 9789984235028.

Millers, Endrū. Tīrs : [romāns] / Endrjū Millers ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova ; Tomasa Folka māksl. noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 333, [2] lpp. - “Jāņa Rozes apgādā” iznācis britu rakstnieka Endrū Millera romāns “Tīrs”, kas vēsta par pirmsrevolūcijas Parīzi un jauna inženiera centieniem paveikt gandrīz neiespējamo – vietā, kur iepriekš valdījusi nāve, radīt pievilcīgu laukumu strauji augošās pilsētas vajadzībām.
        ISBN 9789984234946.
        Angļu romāni.

Lekberga, Kamilla. Pamestais bērns / Kamilla Lekberga ; no zviedru val. tulk. Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2014. - 446, [1] lpp. - Galvenā varone savas mirušās mātes lietās atrod nacistu medaļu. Lai noskaidrotu tās izcelsmi/nozīmi, viņa dodas pie vietējā, pensionētā vēstures skolotāja. Tas aizsāk notikumu ķēdi,kurā ietilpst arī slepkavības...
        ISBN 9789934116797.

Kalandrovs, Marats. Vīza uz dzelmi. Ārpus atļautās robežas : patiesība par prāmja "Estonia" bojāeju / Marats Kalandarovs ; redaktore Liene Akmens ; no krievu valodas tulkojusi Laura Kalandarova ; priekšvārdu sarakstīja Oļegs Mihaļevičs ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 635, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Виза в пучину. За гранью дозволенного. - "Patiesība par prāmja Estonia bojāeju"--Uz vāka. . - Otrā grāmata par prāmja "Estonia" katastrofas cēloņiem--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789984357430 (ies.).
        Kuģu bojāeja - Baltijas jūra - Daiļliteratūra. Dokumentālā proza, krievu.

Grišams, Džons. Reketieris / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns; red. Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 334 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934041617.

Grānts, Maikls. Prom / Maikls Grānts; no angļu val. tulk. Ina Strautniece; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 492, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris).
        ISBN 9789934042232.

Doda, Kristīna. Nodevība Beltērā / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Anda Smilga; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357492.

Puškins, Aleksandrs. Pīķa dāma un citi stāsti / Aleksandrs Puškins; no krievu val. tulk. Valdis Grēviņš un Marija Šūmane; grafiskais noformējums Aija Andžāne. - Rīga : J.L.V., 2014. - 166, [1] lpp.
        ISBN 9789934116339.

Šarma, Robins. Svētais, sērfotājs un firmas prezidente : neparasts stāsts par to, kā dzīvē piepildīt savas sirds ilgas / Robins S. Šarma ; no angļu val. tulkojusi Vineta Laudurga ; redaktore Ilze Čerņevska ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2014. - 263 lpp. - Robins S. Šarma, grāmatas "Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari" un tās turpinājumu autors, grāmatā stāsta par kādu jaunu cilvēku, kurš, vēlēdamies dzīvot laimīgāku un skaistāku dzīvi, vairākkārt tiekas ar trim neparastiem Skolotājiem, kuri jaunietim atklāj dzīves filozofiju, kā izprast dzīves realitāti un dzīvot laimīgāku un skaistāku dzīvi. Mācības, kuras Džeks apguva neparasto piedzīvojumu laikā, varbūt arī lasītāju rosinās pārdomāt dzīvi un veikt tajā kādas izmaiņas.
        ISBN 9789984859972.

Litauere, Florensa. Personības slēptās rezerves : kā izprast citus, izprotot sevi / Florensa Litauere; no angļu val. tulk. Kristīne Kačanova; red. Laura Slišāne. - [Ķekavas novads] : Kolibri Grupa, 2014. - 200, [3] lpp.
        ISBN 9789934142925.

Brauna, Kellija Viljamsa. Brauna, Kellija Viljamsa. Pieaugšana : 468 samērā vienkārši soļi ceļā uz patstāvīgu dzīvi / Kellija Viljamsa Brauna ; redaktore Kristīne Kupce ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 271 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Adulting. How to become a grow-up in 468 easy(ish) steps. - Rādītājs: [261.]-271. lpp.
        ISBN 9789934045257 (ies.).
        Jauni pieaugušie - Dzīves veidošana. Jauni pieaugušie - Dzīves prasmju rokasgrāmatas. Jauni pieaugušie - Psiholoģija. Pašcieņa, jaunu pieaugušo. Sociālās iemaņas.

Haimens, Marks. Ultraprāts : kā ēst, lai atjaunotu veselību, uzlabotu atmiņu, iegūtu emocionālu stabilitāti un prāta skaidrību / Marks Haimens ; no angļu val. tulkojusi Sandra Feldmane ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 569 lpp. - Alfabētiskais rāditājs: 552.- 571. lpp.
        ISBN 9789934041198.

Bankovskis, Pauls, 1973-. 18 / Pauls Bankovskis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; zin. konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets ; grāmatas 1. vāka noformējumā izmantota Paula Bankovska fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 174, [1] lpp. : il. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; III). - Pēcvārds angļu val.
        ISBN 9789984887784.

Белаго, Линда. Под сенью апельсиновых деревьев : роман / Линда Белаго; пер. с нем. Ивана Немичева. - Белгород : Клуб Семейнова Досуга, 2014. - 618, [3] c.
        ISBN 9785991029964. . - ISBN 9789661476485.

Левитина, Наталия. Убийственный грейпфрут / Наталия Левитина. - Москва : ACT, 2014. - 319, [1] c.
        ISBN 9785170840588.

Владимир, Колычев. Раненый зверь : [лучшая криминальная драма] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 352 c.
        ISBN 9785699755110.

Данелия, Георгий. Кот ушел, а улыбка осталась : маленькие истории, баики кинорежиссера / Георгий Данелия. - Москва : Эксмо, 2014. - 414, [1] c. : ил.
        ISBN 9785699750436.

Корсакова, Татьяна. Утопленница, или Третий ключ / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 c.
        ISBN 9785699761975.

Литвинова, Анна. Ныряльщица за жемчугом / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 c.
        ISBN 9785699755257.

Полякова, Татьяна Викторовна. Выйти замуж любой ценой : роман / Татьяна Полякова ; [ред.: О.Рубис (отв.), Т.Другова]. - Москва : Эксмо, 2014 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 315 с. - (Авантюрный детктив Т.Поляковой). - 16+.
        ISBN 9785699750764 : в твёрдой обложке.
        Detektīvromāni, krievu.

Устинова, Татьяна. Ковчег Марка : роман / Татьяна Устинова ; [ил. на переплете М.Селезнева ; ред.: О.Рубис (отв.), Т.Семенова]. - Москва : Эксмо, 2014 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 317, [1] с. - (Первая среди лучших). - 16+.
        ISBN 9785699756223 : в твёрдой обложке.

Ларк, Сара. Рай на краю океана : роман / Сара Ларк ; [пер. с нем. Екатерины Бучиной ; дизайнер облож. Маргарита Ефимова ; ред.: С.С.Скляр (гл.), С.М.Губская ; отв. за вып. О.О.Григорьева]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2014 (Белая Церковь : Белорусская книжная фабрика). - 685, [1] с. - 16+. - Tulk. no izd.: Das lied der Maori / Sarah Lark.
        ISBN 9789661470261 : в твёрдой обложке. . - ISBN 9785991028806.

Railija, Lūsinda. Orhideju nams / Lūsinda Railija ; [ no angļu val. tulk. Katrīna Tilberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 494, [1] lpp.
        ISBN 9789934032783.

Dragniča, Nataša. Ik dienu, ik stundu : romāns / Nataša Dragniča; no vācu valodas tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 298 lpp., [5] lp.
        ISBN 9789934036309.

Makormiks, Viljams Bērtons. Ļeņina harēms : [romāns] / Viljams Bērtons Makormiks ; no angļu val. tulk.Andžela Šuvajeva; red. Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 309, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - No vāka- Uzmanība, kas veltīta vēsturisko notikumu niansēm, un iedziļināšanās cilvēka pārdzīvojumos atsauc atmiņā Pasternaka un Solžeņicina darbus.
        ISBN 9789934044045.
        Amerikāņu romāni. 
        Latvija - Vēsture - 20 gs - Daiļliteratūra.

Vergēze, Ābrahams. Liktens deja / Ābrahams Vergēze ; no angļu val. tulkojis Armīns Voitkāns ; vāka dizains Ilze Isaka ; redaktore Maruta Babule. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 591, [1] lpp. - (Bibliogrāfija: {592] lpp.).
        ISBN 9789934042683.

Mogaha, Debora. Vislabākā eksotiskā viesnīca "Kliņģerīte" / Debora Mogaha ; tulk. no angļu val. Alda Vāczemniece ; red. Elga Rusmane ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 312 lpp. - Sapņojot par laisku dzīvi, siltu sauli un džinu ar mango sulu, grupiņa pensionāru, iekārdināti ar vilinošo reklāmu par atjaunoto grezno viesnīcu, pamet Angliju, lai sāktu jaunu dzīvi Indijā. Lai gan “jaunā dzīve” nav tāda, kā cerēts, – iztrūkst apsolītās greznības – tā piedāvā aizraujošus piedzīvojumus eksotiski skaistajā zemē un pat negaidītu mīlestību. - Oriģ.: The best exotic marigold hotel 2004.
        ISBN 9789934044151.

Bērdžess, Melvins. Deva : [ieņem. Izbaudi. Mirsti.] / Melvins Bērdžess; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga; red. Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 285, [1] lpp.
        ISBN 9789934045806.

Flinna, Giliana. Neatrodamā / Giliana Flinna ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova; red. Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. ; 23 cm. - "#1 New York Times bestsellers"--Uz vāka.
        ISBN 9789934044656.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Kinsela, Sofija. Man ir tavs telefons / Sofija Kinsela ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 371, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934045783.
        Angļu romāni.

Grietēna, Margarita. Polonēze ar prezidentu / Margarita Grietēna; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 301, [1] lpp.
        ISBN 9789934046919.

Dikāns, Pjērs. Dikāna receptes : 350 receptes neatgriezeniskai svara samazināšanai / Pjērs Dikāns; no franču val. tulk. Marta Aiše; red. Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 336 lpp. - Bibliogrāfiskais rādītājs 332.-336. lpp.
        ISBN 9789934047152.

Falka, Rita. Ziemas kartupeļu knēdeļi : [izmeklē Francis Eberhofers : detektīvromāns] / Rita Falka ; no vācu valodas tulk. Renāte Siliņa ; red. Elīna Vanaga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 236, [2] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Winterkartoffelknödel.
        ISBN 9789934043222.
        Detektīvromāni, vācu.

Veisbergere, Lorēna. Atriebība Pradas brunčos : sātans atgriežas / Lorēna Veisbergere ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa; red. Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 360 lpp.
        ISBN 9789934043567.

Grišams, Džons. Reketieris / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns; red. Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 334 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934041617.

Patersons, Džeimss. Zoo : trilleris / Džeimss Patersons, Maikls Ledvidžs ; no angļu valodas tulk. Aija Čerņavska ; vāka mākslinieks Edgars Švanks ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 343, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Zoo.
        ISBN 9789934040832 (ies.).
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Agresīva uzvedība, dzīvnieku - Daiļliteratūra. Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra.

Grānts, Maikls. Prom / Maikls Grānts; no angļu val. tulk. Ina Strautniece; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 492, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris).
        ISBN 9789934042232.

Jozaitis, Arvīds. Rīga - cita civilizācija : literārā publicistika / Arvīds Jozaitis ; [vāka dizains Deimante Rybakoviene ; no liet. val. tulk.: Pauls Balodis, Inga Znotiņa ; red. Juris Goldmanis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 432 lpp. : il., fotogr. - Izmantotā lit.: 429.- [430.]lpp. . - Svarīgāko pers. saraksts: 431.- 432.lpp. - Oriģ. nos.: Ryga - niekieno civilizacija / Arvydas Juozaitis. - 2011.gada Baltijas Asamblejas balva literatūrā.
        ISBN 9789934043536 : cietos vākos.

Kaplinskis, Jāns. Tā pati upe : romāns / Jāns Kaplinskis ; no igauņu val. tulk. Guntars Godiņš ; red. Sandra Godiņa ; māksl. Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2012. - 507, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Seesama jőgi.
        ISBN 9789984872780.
        Igauņu romāni. 
        Tartu (Igaunija) - Daiļliteratūra.

Mankells, Hennings. Slepkavas bez sejas : [kriminālromāns] / Hennings Mankells ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 259, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē inspektors Valanders). - Oriģ. nos.: Mördare utan ansikte.
        ISBN 9789934120176.
        Detektīvromāni, zviedru.

Ermlere, Franciska, 1968-. Jūgenda pasāža / Franciska Ermlere. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavs tipogrāfija). - 271, [1] lpp. ; 19 cm. - (Rīgas detektīvs ; 2). - Cikla "Rīgas detektīvs" otrais romāns.
        ISBN 9789934120640.
        Detektīvromāni, latviešu.

Mihkelsone, Ene. Mēra kaps : romāns / Ene Mihkelsone ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; Zigmunda Lapsas dizains ; foto: Michael Normann. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 373, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Katkuhaud.
        ISBN 9789934120695.
        Igauņu romāni.

Miķelsone, Velta Līvija. Atrodi sevi : rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai / Velta Līvija Miķelsone ; priekšvārdu sarakstīja Elvis Krumholcs ; priekšvārda autores: Evija Jasūna, Larisa Miķelsone ; vāku veidoja Elvis Krumholcs, Velta Līvija Miķelsone. - Rīga : Biedrība Socionika, 2014 (N.I.M.S.). - 489 lpp : il., ģīm., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 483.-484. lpp. - V. L. Miķelsones grāmatā ievietotas četras grāmatas vienā: Socionika. Psihosofija. Es, vecāki, skolotāji. Laimei vajag divus. Autore lasītāju uzrunā personīgi. Grāmata ir aktuāla visu vecumu cilvēkiem, kuriem rūp harmoniskas attiecības. Tā dod ieskatu, kā tipu atšķirības ietekmē procesus kolektīvos un sabiedrībā, parādot katram savu unikālo lomu un pienesumu. Grāmata tiešām palīdz atrast sevi. - "Socionika"--Uz vāka.
        1. Socionika -- 2. Psihosofija -- 3. Es, vecāki, skolotāji -- 4. Laimei vajag divus.
        ISBN 9789984993805.
        Pašuztvere. Starppersonu attiecības. Tipoloģija (psiholoģija).

Poņimeckis, Eduards. Komas gūsteknis / Eduards Poņimeckis ; literārā redaktore Alma Zusāne. - Tukuma novads : Alma Zusāne, 2014. - 168 lpp. ; 21 cm. - E. Poņimecka stāstījums robežojas ar fantastikas pasauli, un šķiet, ka atliek tikai lidot līdzi stāstītāja garam un tvert iespaidus. Patiesībā tās ir rūgtas pārdomas par laiku maiņām, atmiņas par bērnību un jaunību, apcere par cilvēcisko būtību. Darbs rakstīts pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, laikmeta vaibsti iezīmējas reljefi un skaidri. Viss grāmatā attēlotais, ar ļoti nebūtiskām izmaiņām, uzrakstīts pēc komu pārcietuša cilvēka atmiņu fragmentiem, nemainot ne stāstītāja stilu, ne notikumu secību. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934828232.
        Latviešu proza.

Tregilliss, Īans. Visaukstākais karš : romāns / Īans Tregilliss ; no angļu val. tulk. Evita Bekmane ; red. Maija Rūrāne. - [Rīga] : Prometejs, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 383 lpp. ; 22 cm. - (Asinszāles triptihs / Īans Tregilliss ; 2. grāmata). - Oriģ. nos.: The Coldest war.
        ISBN 9789934842238 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

 Vārdu gleznas : jauno autoru dzejas kopkrājums / Hilda Bergmane, Gunita Dobrovoļska, Nauris Gekišs, Taīda Ausma Kalniņa, Olga Kļaviņa, Ināra Slavika, Līga Slišāne, Valērijs Suhins, Iveta Uršuļska. - [Jūrmala : Nauris Gekišs], 2014 (Drukātava). - 392 lpp. ; 21 cm. - Dzejas kopkrājumā atrodama gan jau agrāk publicētu autoru, gan vēl sabiedrībai pilnīgi jaunu un nepazīstamu dzejnieku dzeja. Dažādi autori, dažādas paaudzes, dažādi dzīvesgājumi, kas rada atšķirīgus skatījumus uz dzīvi un literatūru lieliski saskan šajā krājumā. Grāmata ir kā zviedru galds, kurā katrs dzejas cienītājs varētu atrast kaut ko sev tīkamu un piemērotu. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        Saturs: Kļavlapu zirdziņā / Hilda Bergmane. Soļi līdz sirdij / Gunita Dobrovoļska. Uz degošas ģitāras stīgām / Nauris Gekišs. Iemīlēt reiz jau atrasto / Taīda Ausma Kalniņa. Neļaut sirdi ieputināt / Olga Kļaviņa. Mana romantika / Ināra Slavika. Katram savu saulīti / Līga Slišāne. Kad dvēsele sulo / Valērijs Suhins. Mans dzīves ceļš / Iveta Uršuļska.
        ISBN 9789934844720.
        Latviešu dzeja.

Nešpors, Viktors. Mikroekonomikas teorijas pamati / Viktors Nešpors ; recenzents Juris Saulītis. - Rīga : Viktors Nešpors, 2012. - 253, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju: 254 lpp.
        ISBN 9789984495002.
        Mikroekonomika - Mācību līdzekļi augstskolām.

Kops, Laimonis, 1931-. Latvietis biju, esmu, būšu : šīs dienas mācība nākošām paaudzēm / Laimonis Kops. - [Rīga : Laimonis Kops, 2014] (Talsu tipogrāfija). - 304 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 302.-304. lpp. - Būvinženieru zinātņu doktors L. Kops kļuvis par liecinieku piecām politisko iekārtu pārmaiņām Latvijā. Autors grāmatā atjauno un papildina tautas atmiņu pūru ar savu, savu tuvinieku, novadnieku un tautiešu pārdzīvoto sarežģītajos okupācijas apstākļos. L. Kops grāmatā parāda, kā laikmetu griežos tautai varmācīgi uzspieda svešu ideoloģiju. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934141164.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. 
        Latvija - Politika un pārvalde - 20 gs. Latvija - Vēsture - 20 gs. Latvija - Politika un pārvalde - 20 gs.

Ruks, Māris, 1972-. Svaiga gaisa plaukstas : [dzejoļu krājums] / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; noformējumā izmantoti Māra Ruka fotoattēli. - Rīga : Antava, [2014]. - 131 lpp., [6] lp. iel. : il. ; 19 cm. - M. Ruks - filoloģijas doktors, rakstnieks, publicists un dvēselē dzejnieks. Viņa dzejoļu grāmata ir kā svaiga gaisa plaukstas visiem mīlētājiem, patērētājiem un sērfotājiem.
        ISBN 9789934826641 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Rokpelnis, Jānis, 1945-. Dzejas izlase : Selected poems / Jānis Rokpelnis ; sastādītāja un atdzejotāja angļu valodā Margita Gailītis ; redaktore Cilda Rēdliha ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Uldis Briedis. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 119 lpp. : ģīm. ; 17 cm. - J. Rokpeļņa lakoniskajās dzejas rindās ietverti domājoša cilvēka eksistenciāli pētījumi, kas skar dialektiku, ētiku un garīgumu. Poētiskas pārdomas, kas ir universālas un sniedzas pāri ikdienai. Ironija un humors, kas reti sastopama mūsdienu latviešu dzejā, J. Rokpeļņa darbos tiek izmantota bieži, un piešķir dzejai patiesi unikālu un atsvaidzinošu raksturu. - Paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512360.
        Latviešu dzeja.

Selgs, Pēteris. Nākotnes griba / Pēteris Selgs ; no vācu val.tulk. Māra Svilāne un Ilze Žola ; Riharda Delvera vāka noformējums. - Rīga : Nordik, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 88, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 85.-[89.] lpp. - Oriģ. nos.: Der Wille zur Zukunft.
        ISBN 9789984854595.
        Antropozofija. Brīva griba un determinisms.

Mičs, Ilvars, 1979-. Kādi ļaudis mums vajadzīgi? : latviešu tauta. Evanģēlijs par Jēzu Kristu. Alkohola jautājums / Ilvars Mičs ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2014. - 117 lpp. - Teologs un sociālais darbinieks Ilvars Mičs aicina saglabāt latviešu tautas veselību dara un fiziskos spēkus, nelietojot alkoholu. Šajā sakarā viņš citē ievērojamu latviešu kultūras un sabiedrisko darbinieku, izcilu kristīgo domātāju viedokļus, interpretē Bībeles tekstus.
        ISBN 9789984854618.

Sinnets, Alfrēds Persijs. Ezotēriskais budisms / Alfrēds Persijs Sinnets ; Vita Ņikitina, tulkojums latviešu val. ; redaktore Vita Ņikitina ; Liene Apine, vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, 2014. - 268, [1] lpp. - Mācības, kas izklāstītas šajā grāmatā, izgaismos ar budisma doktrīnām saistītos jautājumus, kas līdz šim sagādāja liela grūtības šīs reliģijas pētniekiem, un pirmo reizi pasaulei pasniegs gandrīz visu seno simbolu praktisku izskaidrojumu.
        ISBN 9789984782836.

Haibelss, Bils. Haibelss, Bils. Pārāk aizņemts, lai nelūgtos : kā samazināt ātrumu, lai vairāk būtu kopā ar Dievu / Bils Haibelss ; no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; vāka apstāde: Ainārs Vanags. - Rīga : Dzīvības straumes, 2014. - 198 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Too busy not to pray.
        ISBN 9789984874265.
        Lūgšana - Kristietība. Dievs (kristietība). Dievs (kristietība) - Pielūgšana un mīlestība.

 Pie rāmiem ūdeņiem : Bībeles vārdi par mieru un klusumu / Bena Aleksa sakārtojums un dizains. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2014 (Ķīna). - 128 lpp. : il. ; 16 x 16 cm + piel. - (Bībeles zelta pants). - Oriģ. nos.: Be still. Words from the Bible about peace.
        ISBN 9789984834535 (ies.).
        Miers - Bībeles mācība. Klusums - Bībeles mācība.

Rudzītis, Viesturs, 1960-. Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes : vīrietis starp divām telpām / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksl. Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2014. - 263 lpp.
        [2. grām.].
        ISBN 9789934848605.

Rancāns, Antons, 1938-. "Krievināšana" / Antons Rancāns ; rediģēja Iveta Rancāne ; vēstures avotos ieskatījās Pēteris Rancāns ; grāmatu noformēja Antons Rancāns. - [Vērēmas, Rēzeknes nov.] : Antons Rancāns, 2014 (Latgales druka). - 236 lpp. : il., ģīm., kartes ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Koktēlnieks, sakrālās koktēlniecības pētnieks un amatu skolotājs A. Rancāns laika gaitā apliecinājis sevi arī kā spēcīgs rakstītājs. Darbs ir piedzimis no autora dzīves, no tā, ko piedzīvojusi viņa dzimtā vieta un tās cilvēki. A. Rancāns grāmatā atklāj iemeslus, kuru dēļ mūsu tauta jūtami zaudējusi smadzenes un stāju. Viņš meklē atbildes, kā tās atgūt. - "VKA Govka Rogovka = ВКА Говка роговка"--Uz vāka. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934142437 (ies.).
        Pārkrievošana - Latvija - Vēsture - Latgale. 
        Rogovka (Rēzeknes novads, Latvija) - Vēsture. Nautrēnu pagasts (Rēzeknes novads, Latvija) - Vēsture.

Sirmā, Daina. Iekšpagalms : [dzeja] / Daina Sirmā ; redaktors un priekšvārda autors Ronalds Briedis ; māksl. Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, 2014. - 85. lpp. - “Iekšpagalmā” dun pakavi un skan šāvieni, “Daugavas plūdi izgāž zupas bļodas uz galda”, “Kalpaks iztausta stīgturi steķi un slieksni”, “nagi aizlūst laukakmens mūros”, “no pazemes pagrabā ūdeņi sūcas” un visā visumā pazīmes liecina, ka iekšpagalms ir pats pasaules centrs, kur risinās globāla mēroga notikumi. Kā tie ietekmē iesaistītos, par kādu neviļus kļūst arī lasītājs Uz šo jautājumu katram jāatbild pašam.
        ISBN 9789984333885.
        Latviešu dzeja.

 Pateicības priekā : Bībeles vārdi par pateicību / Bena Aleksa sakārtojums un dizains. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2014 (Ķīna). - 128 lpp. : il. ; 16 x 16 cm. - (Bībeles zelta pants).
        ISBN 9789984834528.
        Pateicība - Bībeles mācība.

Панкратов, Руслан. Мистическое значение камней / Руслан Панкратов ; редактирование: Татьяна Самуленкова ; дизайн: Николай Тихонов. - Рига : Rigafest, 2014 (Printstils). - 223 lpp. : il., portr. ; 18 cm. - "Om mani padme hum"--Uz vāka.
        ISBN 9789934842115 (ies.).
        Dārgakmeņi - Psihiskie aspekti. Dārgakmeņi - Izmantošana terapijā. Astroloģija un dārgakmeņi.

Medvedjeva, Dzidra. Sirdsdomu vācelīte : [dzeja] / Dzidra Medvedjeva ; ilustrācijas un vāka foto: Dzidra Medvedjeva ; vāka dizains: Dace Solovjeva. - [Barkava] : Dace Solovjeva, 2014 (Drukātava). - 169 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - Šis ir Dz. Medvedjevas pirmais autordarbu krājums. Dvēseles dialogs gan dzejas, gan prozas valodā ar sevi. Ik rītu kādu vārsmu vai domu... - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934141614.
        Latviešu dzeja. Aforismi, latviešu. Latviešu proza.

Čepmens, Gerijs. Kaut es to būtu zinājis pirms kāzām! : mīti un patiesība par laimīgu laulību... / Gerijs Čepmens ; no angļu valodas tulkojusi Ailita Kuka ; redaktore Betija Jurkšta ; vāka dizains: Aigars Truhins. - Rīga : Atradums-personības attīstības resursi, 2014. - 166 lpp. ; 20 cm. - ("Atraduma" grāmatas). - Bibliogrāfija: 161.-166. lpp. - Oriģ. nos.: Things I wish I'd known before we got married.
        ISBN 9984613747. . - ISBN 9789984613747. . - ISBN 9789984613741.
        Laulība. Komunikācija laulībā. Laulība - Reliģiskie aspekti.

Feldhana, Šauntija. Tikai vīriešiem : rokasgrāmata par sieviešu iekšējo dzīvi / Šauntija Feldhana, Džefs Feldhani ; no angļu val. tulk. Ailita Kuka ; red. Ingūna Pūkaine. - pārskatītais un papildinātais izd. - Rīga : Sauleja, 2014. - 191 lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789934141553.

Kļavis, Aivars, 1953-. 11 stāsti par vīriešiem / Aivars Kļavis ; redaktore Gundega Sēja ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 141, [2] lpp. ; 21 cm. - A. Kļavja grāmata ar 11 stāstiem par vīriešiem, kuri no divdesmitā gadsimta ienākuši divdesmit pirmajā. Par vīriešiem ar visiem viņu tikumiem, kas tiem šķiet mazsvarīgi, un netikumiem, kurus tie rūpīgi slēpj. Par vīriešiem ar visām dīvainībām, kas daudziem no viņiem nemaz nešķiet dīvainas, un ar kaislībām, kas bieži ir stiprākas par viņiem pašiem. Protams, arī par sievietēm, kurām pateicoties tie nākuši pasaulē, tāpēc no tām ir atkarīgi kopš piedzimšanas brīža.
        Saturs: Stāsts par cilvēku, kuru nogalināja eņģeļi. Dīvāns ar Ķīnas drānu. Brīnumainā atgriešanās. Muiža. Mīlestības upuris. Kāršu namiņa īpašniece un viņas dēls. Žurkas. Vakara skrējiens. Nosmakušās karpas. Izdzīvotājs. Dzimumdziņa.
        ISBN 9789934046902.
        Stāsti, latviešu. Vīrieši - Daiļliteratūra.

Blūma, Estere. Alu sievietes nekļūst resnas : paleodiēta ātram rezultātam / Estere Blūma ; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 295 lpp. - Bibliogrāfija: 272. - 279. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 280.- 295. lpp.
        ISBN 9789934046742.

Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas / Lūsinda Railija; no angļuval. tulk. Ligita Lanceniece; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 414, [2] lpp.
        ISBN 9789934047015.

Prisjolkova, Inese. Domu pērlītes / Inese Prisjolkova ; apkopoja Alika Redante ; red. Santa Arāja ; dizains Agnese Melbārde ; foto: Jānis Straume un Dārta Zvanere ; makets Edgars Švanks. - Jūrmala : Inese Prisjolkova, 2014. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789934824784.

 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »