APSTIPRINĀTS

ar Madonas novada pašvaldības domes

28.12.2018. lēmumu Nr.551

(protokols Nr.23, 20.p.)

 

Madonas novada bibliotēkas 

NOLIKUMS

 

Izstrādāts  saskaņā ar

Bibliotēku likuma 4. pantu,

likuma “Par    pašvaldībām“ 15. panta 5.punktu,

 apstiprināts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 8. punktu


 1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Madonas novada bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Madonas novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

1.2. Bibliotēkai kā Madonas novada pašvaldības iestādei ir savs zīmogs un simbolika. Bibliotēka ir Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu Galvenā bibliotēka.

1.3. Madonas novada bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir „Bibliotēku likums”, citi LR likumi un normatīvie akti, kā arī Madonas novada bibliotēkas Nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums), kuru izstrādā Bibliotēka un apstiprina dibinātājs.

1.4. Bibliotēka dibināta 1923.gadā.

1.5. Bibliotēkas juridiskā adrese: Skolas ielā -12, Madona, Madonas novads, LV 4801, Latvijas Republika, reģistrācijas numurs 90009319132.

2.  Bibliotēkas mērķis un uzdevumi.

2.1. Bibliotēkas mērķis- īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, veikt pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu; nodrošināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu; nodrošināt vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanu; veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū; sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē un e-pakalpojumu izmantošanā;  nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.  

2.2. Bibliotēkas uzdevumi:

2.2.1. Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2.2.2. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem.

2.2.3. Nodrošināt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku komplektēšanu, datu bāzu abonēšanu.

2.2.4. Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotekāro un bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšanu Bibliotēkas lietotājiem.

2.2.5. Radīt iespēju Bibliotēkas lietotājiem izmantot Bibliotēkas pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

2.2.6. Veidot Bibliotēkas katalogus, datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, novadpētniecības darbu.

2.2.7. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

2.2.8. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datorus.

2.2.9. Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares standartu prasībām.

2.2.10. Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

2.2.11. Sadarboties ar citām bibliotēkām, nodrošināt Bibliotēkas krājumu, datu un informācijas sistēmu, kā arī citu novada bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam. Izmantojot starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus, nodrošināt citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību.

2.2.12. Veidot un attīstīt iedzīvotāju iemaņas un prasmes orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iemaņu apguvi.

2.2.13. Organizēt bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.

2.2.14. Sagatavot un publicēt informatīvos un pētnieciskos materiālus.

2.2.15. Organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem atbilstoši vecumposmiem.

2.2.16. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

2.2.17. Kā Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu Galvenajai bibliotēkai atbilstoši Bibliotēku likuma 12. pantam tai ir šādi uzdevumi:

2.2.17.1. Koordinēt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu  novadu bibliotēku krājumu komplektēšanu;

2.2.17.2. Veidot un uzturēt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu  novadu bibliotēku krājumu elektronisko kopkatalogu, Novadpētniecības datu bāzi un nodrošināt to pieejamību ikvienam lietotājam;

2.2.17.3. Koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēku informācijas sistēmas darbību;

2.2.17.4. Sniegt konsultatīvo un metodisko palīdzību Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēkām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par bibliotēku darbu, popularizēt to darba pieredzi;

2.2.17.5. Vākt, apkopot un analizēt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku statistiskos  un teksta pārskatus;

2.2.17.6. Veikt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu depozītbibliotēkas funkcijas;

2.2.17.7. Organizēt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un apmācības pasākumus;

2.2.17.8. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo informāciju par reģiona bibliotēku darbu;.

2.2.17.9. Konsultēt un sniegt metodisko palīdzību reģiona bibliotēkām visos darba jautājumos;

2.2.17.10. Veikt bibliotēku darba pamatprasību pārraudzību, kontroli, sadarboties ar pašvaldībām, pagastu pārvaldēm kuru pārziņā ir bibliotēkas, sniegt informāciju par to darbību.  


3.  Bibliotēkas tiesības

3.1. Patstāvīgi veikt darbību saskaņā ar šajā Nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs darbības virzienus un Bibliotēkas lietošanas kārtību.

3.2. Saskaņā ar Nolikumu veidot Bibliotēkas struktūru.

3.3. Saņemt no Madonas novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei.

3.4. Slēgt līgumus ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldībām par finansējuma saņemšanu Galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai.

3.5. Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Bibliotēkas uzdevumiem.

3.6. Saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus ar bibliotēkas   attīstību saistītu projektu un programmu realizēšanai, piedalīties projektu konkursos un saņemt līdzekļus projektu realizācijai.

3.7. Saņemt juridisko un fizisko personu ziedojumus, dāvinājumus, tai skaitā ziedojumus un dāvinājumus, kas izmantojami saskaņā ar ziedotāja vai dāvinātāja norādījumiem.

3.8. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus Bibliotēkas darbības attīstīšanai - darbinieku tālākizglītībai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, Bibliotēkas krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.

3.9. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

3.10. Bibliotēkai ir tiesības noteiktā kārtībā nodot neizmantoto dubletu un neprofilās literatūras krājuma daļu citām bibliotēkām vai iestādēm bez maksas.

3.11. Veikt izdevējdarbību.

3.12. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot Autortiesību likuma prasības, citas  normatīvo aktu prasības.

3.13. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā.

3.14. Iesniegt priekšlikumus Madonas novada pašvaldībai par Bibliotēkas darbību.

3.15. Saņemt metodisku palīdzību profesionālās darbības jautājumos.

3.16. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.


4.      Organizatoriskā struktūra un vadība

4.1. Bibliotēkas struktūra

4.1.1. Bibliotēkas pārvaldību īsteno bibliotēkas direktors, struktūrvienību vadītāji.

4.1.2. Bibliotēkas struktūru veido:

Struktūrvienībās nav iekļauts galvenais speciālists-metodiķis, kurš plāno, organizē un vada metodisko darbu.

4.1.3. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus nosaka struktūrvienību nolikumi.

4.1.4. Par Bibliotēkas struktūrvienību vadītājiem ir tiesības strādāt speciālistam ar atbilstošu kvalifikāciju un izglītību, kas noteikta Bibliotēku likuma 25.pantā.

4.1.5. Bibliotēkas struktūru nosaka bibliotēkas direktors, vadoties pēc bibliotēkas uzdevumiem un darba apjoma.

4.1.6. Bibliotēkas darbinieku pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus apstiprina bibliotēkas direktors.

4.2. Bibliotēkas darba organizācija

4.2.1. Darbu vada Bibliotēkas direktors, kuru pieņem un atbrīvo no darba Madonas novada pašvaldības dome.

4.2.2. Bibliotēkas direktors var būt persona, kam ir atbilstoša kvalifikācija un izglītība, kas noteikta Bibliotēku likuma 25.pantā.

4.2.3. Direktora prombūtnes laikā direktora pienākumus veic kāds no struktūrvienību vadītājiem  vai metodiķis saskaņā ar direktora rīkojumu.

4.2.4. Bibliotēkā var  izveidot konsultatīvo padomi, kurā ievēlēti bibliotēku vadītāji no Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēkām. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina bibliotēkas direktors.

4.2.5. Bibliotēkas direktors:

4.2.5.1. Plāno un organizē Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību,  realizējot   tās  uzdevumus un tiesības;

4.2.5.2. Nosaka lietu aprites secību bibliotēkā, izdod rīkojumus visos bibliotēkas   kompetencē esošajos jautājumos, pilnvaras, instrukcijas un citus iekšējos normatīvos aktus;

4.2.5.3. Vadoties pēc bibliotēkas uzdevumiem un darba apjoma nosaka tās struktūru  un  apstiprina Bibliotēkas struktūrvienību nolikumus;

4.2.5.4. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pieņem darbā un atbrīvo no darba bibliotēkas darbiniekus;

4.2.5.5. Ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības, izstrādā  amatu sarakstu  un iesniedz to  apstiprināšanai Madonas novada pašvaldības domei;

4.2.5.6. Izstrādā Bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Madonas novada pašvaldības domei;

4.2.5.7. Izstrādā un iesniedz Madonas novada pašvaldībai Bibliotēkas darba plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo Bibliotēkas budžeta projektu;

4.2.5.8. Rūpējas par bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

4.2.5.9. Bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

4.2.5.10. Bibliotēkas vārdā slēdz līgumus, rīkojas ar tās finanšu līdzekļiem, nodrošina finanšu disciplīnas ievērošanu un finanšu un materiālo vērtību saglabāšanu;

4.2.5.11. Veic citus pienākumus saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvo aktu nosacījumiem;

4.2.5.12. Nodrošina Bibliotēkas darba tiesiskumu.

 

5.      Finansējums.

5.1. Bibliotēkas darbībai finansējumu piešķir Dibinātājs, nodrošinot finanšu līdzekļus   Bibliotēku likuma 17.panta otrajā daļā paredzētajām vajadzībām.

5.2. Bibliotēka var saņemt papildus finanšu līdzekļus ziedojumu vai dāvinājumu veidā vai no citiem ienākuma avotiem.

5.3. Bibliotēkas ieņēmumus Bibliotēka izlieto atbilstoši Nolikumam un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.4. Ienākumi no maksas pakalpojumiem, kavējuma naudām, ziedojumiem, dāvinājumiem, kā arī saimnieciskās un komerciālās darbības, kas nav pretrunā ar bibliotēkas pamatuzdevumiem un mērķiem, tiek izmantoti bibliotēkas darbības attīstīšanai darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, bibliotēkas krājumu papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.


6.      Madonas novada bibliotēkas darbības izbeigšana.

6.1. Bibliotēkas dibināšanas, reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

6.2. Lēmumu par Bibliotēkas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem pašvaldība, ņemot  vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.


7.      Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība.

7.1. Grozījumus Nolikumā veic pamatojoties uz Bibliotēkas vai Pašvaldības priekšlikumiem.

7.2. Grozījumus Nolikumā apstiprina Pašvaldība ar domes lēmumu.

 

 

            Domes priekšsēdētājs                                                                         A.Lungevičs