Jaunieguvumi februārī

Ziņa publicēta 16.02.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada februāra mēnesī.

 Mūsdienu kultūras stāvokļi /Conditions for contemporary culture. Riga / [Sergejs Kruks, Arnis Balčus, Kaspars Kļaviņš ... [u.c.] ; galv. red.: Oskars Redbergs ; redkolēģija: Leons Gabriels Taivāns ... [u.c.] ; tulkotāji: Inta Liepiņa ... [u.c.]. - [Rīga] : Megaphone Publishers, 2013 (Livonia Print). - 333 lpp. : fotogr. - Ietver bibliogrāfiju. - Izdevumā ir pētīti tie apstākļi, kādos attīstās latviešu mūsdienu kultūra un kādos veidojas pilsoniskā sabiedrība Latvijā. Izdevuma tapšanas procesā ir radīta starpdisciplināra telpa domu apmaiņai, lai saprastu, kā šī sabiedrība ir konstruēta un veidota, kāds ir tās potenciāls, stiprās un vājās puses, un, kā šīs kvalitātes pozitīvā veidā varētu tikt izmantotas turpmākajā attīstībā, zināšanu un kultūras ekonomikas apstākļos. - Teksts latviešu un angļu valodā. - "Izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Fridriha Eberta fonds"--Pretit. . - Autoru biogrāfijas: 325.-333. lpp.
        ISBN 9789934819209.
        Latvija.

Volkova, Vivanta.  Latvijas dievnami / Vivanta Volkova ; māksliniece Dina Ābele ; atb. redaktore Evija Veide ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; fotogrāfi: Ilmārs Birulis, Jānis Podnieks, Valdis Semjonovs, Timurs Subhankulovs, Guntis Ščerbinskis, Vivanta Volkova. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 249, [2] lpp. : fotogr. - Izmantotā literatūra: [251]. lpp. - Grāmatā apkopota informācija par vairāk nekā 70 baznīcām no visām konfesijām, ietverts plašs fotomateriāls.
        ISBN 9789934150333.

Bērsons, Ilgonis, 1931-.  Segvārdi un segburti : noslēpumi un meklējumi / Ilgonis Bērsons ; redaktore Aija Lāce ; Alda Aleka dizains ; maketu veidoja Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2014. - 388, [1] lpp. - Segvārdu un segburtu rādītājs: 360. - 365. lpp. . - Personu un pseidonīmu rādītājs: 366.- 385. lpp.
        1. grām.
        ISBN 9789934120497.

Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014.  Pēckarš. Krāsas. Jaunība / Jāzeps Pīgoznis ; Eduarda Groševa dizains, māksl. red. ; redaktore Māra Rune ; maketētājs Raitis Lejasmeiers ; grāmatā izmantoti fotoattēli no J. Pīgožņa personiskā arhīva un mākslinieka darbu reprodukcijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 228, [1] lpp. : fotogr., reprod.
        ISBN 9789934045530.

Koena- Solala, Annija.  Marks Rotko / Annija Koena-Solala; no franču val. tulk. Dens Dimiņš un Inta Geile-Sīpolniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 191, [1] lpp. : il., foto. - Bibliogrāfiskais rādītājs: 173.-189. lpp.
        ISBN 9789934047145.

Ostrovska, Ilze.  Eiropas ideja un idejas Eiropā : mācību līdzeklis / Ilze Ostrovska, Vija Daukšte ; Laimas Šķetres vāka grafiskais noformējums ; atb. redaktore Liene Soboļeva ; lit. redaktors Aldis Lauzis ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2014. - 390, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 385. - [391.] lpp. - Mācību līdzeklis studentiem u.c. interesentiem par Eiropas politisko un sociālo attīstību no antīkiem laikiem līdz mūsdienām.
        ISBN 9789934116490.
        Eiropa - Vēsture - Mācību līdzekļi augstskolām.

Bankovskis, Pauls, 1973-.  18 / Pauls Bankovskis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; zin. konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets ; grāmatas 1. vāka noformējumā izmantota Paula Bankovska fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 174, [1] lpp. : il. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; III). - Pēcvārds angļu val.
        ISBN 9789984887784.

Daukste-Silasproģe, Inguna, 1968-.  Tāla zeme, tuvi ļaudis : latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības / Inguna Daukste-Silasproģe ; recenzenti Juris Rozītis, Viesturs Vecgrāvis ; red. Sigita Kušnere ; maketētāja Baiba Dūdiņa ; Anitas Rožkalnes vāka dizains ; vāku noformējumā izmantotas Aivas Rozenbergas fotogrāfijas. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. - 719 lpp. : fotogr., faksim. - Personu rādītājs: 655.- 696. lpp. . - Ģeogrāfisko vietu nosaukumu rādītājs: 697.- 702 lpp. - Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmata „Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības” veidojusies kā likumsakarīgs turpinājums autores agrāk izdotajām monogrāfijām „Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā (1944-1950)” un „Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā (1950-1965)”. Pētījums atklāj mazzināmas lappuses latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas veidojies kopš 1947. g. izskaņas tālajā, nereti mītiem apvītā kontinentā, latviešu vidū sauktā par 5. kontinentu – Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē. Atsevišķās nodaļās aplūkota rakstnieku izceļošana, iezīmējot nometņu laika izskaņu, tranzītnometnes, ceļu uz jauno mītnes zemi un pārmaiņu situācijas iespaidus, sniegts ieskats literārajos sarīkojumos, atklāta rakstnieku pieredze jaunajā kontinentā, aplūkota LPB Austrālijas kopas darbība, latviešu preses izdevumi, literārie procesi, spilgtākās rakstnieku personības. - Kopsavilkums angļu val. - Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte"projekta "Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla- nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" ietvaros.
        ISBN 9789984893112.

 Portrets Latvijā : Das Portrat in Lettland : 19. gadsimts / tekstu autori: Jānis Baltiņš, Dainis Bruģis, Sarmīte Fogele, Eduards Kļaviņš, Imants Lancmanis, Anita Meinarte, Inta Pujāte, Edvarda Šmite, Valda Vilīte ; sastādītāji: Dainis Bruģis, Inta Pujāte ; māksliniece Inese Hofmane ; tulkojums vācu val. Valda Kvaskova ; redaktore Ieva Jansone ; recenzente: Kristiāna Ābele ; foto: Velta Leijere, Ints Lūsis, Jānis Pipars ; izd. galvenā redaktore Laima Slava. - Rīga : SIA Neputns, 2014. - 701, [1] lpp. : fotogr., faksim. - Personu rādītājs: 664.- 687. lpp. . - Personenregister: 688.- [702]. lpp. - Izdevums tapis balstoties uz Rundāles pils muzejā notikušo vērienīgo izstādi "19. gadsimta portrets Latvijā". Grāmatu veido iespaidīga kataloga daļa ar informāciju par apmēram 750 gleznotiem, tēlnieciskiem un grafiskiem portretiem, kā arī virkne portreta žanram veltītu 7 autoru zinātnisku rakstu.Izdevumam ir tulkojums vācu valodā. - Teksts paral. latv., vācu val.
        ISBN 9789934512247.

Briedis, Raimonds, 1965-.  Latviešu romānu rādītājs : 1873-2013 / Raimonds Briedis, Anita Rožkalne ; recenzenti Inguna Daukste-Silasproģe, Kārlis Vērdiņš ; redaktore Mārīte Āboltuiņa sērijas dizaina un vāka autors Aivars Plotka ; maketētāja Baiba Dūdiņa. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. - 319 lpp. - (Personālijas Termini. Avoti).
        ISBN 9789934803260.
        BIBLIOGRĀFIJA.

Torntone, Sāra.  Septiņas dienas mākslas pasaulē / Sāra Torntone ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Zelmenis ; literārā red. Cilda Redliha ; māksl. Dita Pence ; vāka foto: Martins Vizbulis. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp. ; 21 cm. - Personu rādītājs: 303.-314. lpp., galeriju un muzeju rādītājs: 317.-318. lpp.
        ISBN 9789934512438.
        Māksla - Tirgvedība. Māksla - Izstādes. Mākslas izsoles. Mākslas kritika.

Čaklais, Māris, 1940-2003.  Stikla saksofonists / Māris Čaklais ; dzejas atlase un salikums Ieva Čaklā ; vāka noformējums Ilmārs Blumbergs ; datordizains Gunita Rauba ; mūzikas ieraksta digitalizēšana Maksims Mišura ; dzejas ieraksta digitālā apstrāde Edgars Jackevics ; producente Iveta Mielava ; dzeju lasa Māris Čaklais ; Imanta Kalniņa mūzika. - Rīga : Latvijas Radio, [2014]. - 36 lpp. : 2 CD. - Pielikumā: 2 CD.
        1.CD Dzeja : lasa Māris Čaklais/ 2. CD Oriģinālmūzika no filmas Četri balti krekli : mūzika Imants Kalniņš, dzeja Māris Čaklais.

Ikstena, Nora, 1969-.  Runā manis vainadziņš : Noras Ikstenas esejas ; Edītes Pauls-Vīgneres darbi no izstādes "Vainagi" / Nora Ikstena ; Edīte Paula-Vīgnere ; redaktore Gundega Blumberga ; fotogrāfs Armands Lācis ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 73, [6] lpp. : il. ; 15 x 22 cm. - Mākslinieces E. Pauls-Vīgneres 75 gadu jubilejas izstāde "Vainagi" no 2014. gada 8. oktobra līdz 15. novembrim bija apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Izstādi veidoja laikmetīgas galvas rotas, vainagi, cepures, tiāras un diadēmas, kuru kopējais skaits ir atbilstošs mākslinieces mūža gadiem - 75. Kolekcijas radīšanu iedvesmojuši cilvēki, notikumi, kāda fajansa vai stikla pērlīte, auduma gabaliņš, zelta vai sudraba pavediens. Darbu raksturi ir dažādi, tāpat kā to izgatavošanas tehnika, materiāli un nosaukumi - Dons, Džemma, Maestro, Maidans, Līgo, Kameja, Zīle.
        ISBN 9789934120749.
        Vainagi. Latviešu esejas. Mākslinieces - Latvija.

 Proza = Проза / составители: Александр Заполь, Артур Пунте, Сергей Тимофеев ; переводчики на латышский: Иева Колмане, ; художник Рейнис Петерсонс = Proza / sastādītāji: Aleksandrs Zapoļs, Artūrs Punte, Sergejs Timofejevs ; tulkotāji: Ieva Kolmane, Guntis Berelis, Jolanta Pētersone, Jānis Elsbergs, Māris Salējs, Svens Kuzmins, Arvis Kolmanis, Māra Poļakova, Edmunds Frīdvalds, Jānis Joņevs, Nils Sakss ; mākslinieks Reinis Pētersons. - [Rīga] : Орбита, 2014. - 252 lpp. ; 21 cm. - Teksts paralēli krievu un latviešu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        Saturs: Тихие воды реки, впадающей в море / Артем Шеля = Jūras ietekas klusie ūdeņi / Artjoms Šeļa. Трамвай № 11 / Андрей Левкин = 11. tramvajs / Andrejs Ļevkins. Виталий Андреевич / Свен Кузмин = Vitālijs Andrejevičs / Svens Kuzmins. Кафе / Сергей Тимофеев = Kafejnīca / Sergejs Timofejevs. Мокрый лед / Андрис Куприш = Slapjais ledus / Andris Kuprišs. Pils / Александр Генис = Pils / Aleksandrs Geniss. Кто из нас больше недоумевал / Семен Ханин = Laiks beigt šo balagānu / Semjons Haņins. Ухожу, погасив свет / Владимир Ермолаев = Aizeju, nodzēšot gaismu / Vladimirs Jermolajevs. Навигатор / Алексей Евдокимов = Navigators / Aleksejs Jevdokimovs. Экфрасисы / Дмитрий Сумароков = Ekfrāzes / Dmitrijs Sumarokovs. Красные башмачки / Елена Катишонок = Sarkanās kurpītes / Jeļena Katišonoka. Люди. Нью-Йорк. Париж. Лондон / Елена Глазова = Cilvēki. Ņujorka. Parīze. Londona / Jeļena Glazova. Фред / Михаил Идов = Freds / Mihails Idovs.
        ISBN 9789934847608.
        Latviešu proza. Krievu proza - Latvija.

Lindstrēma, Inga.  Kāzas Hardingsholmā : mīlas stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; literārā redaktore Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2014. - 279, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934117077.

Tjarve, Kārlis.  Brienot meža taku / Kārlis Tjarve ; redaktore Indra Orleja ; priekšvārda un anotācijas autors Viktors Duks ; pēcvārda autore Ināra Rundāne. - Rīga : N.I.M.S., 2013. - 125, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - K. Tjarve, militārais arheologs, sabiedriskās organizācijas un meklēšanas vienības "Leģenda" skolotājs un biedrs. Grāmata ir pārsteidzoša militārā arheologa pieredzes dienasgrāmata, nenovērtējams militāri vēsturisks materiāls. Tajā savijas tagadne ar pagātni. - "Grāmata "Brienot meža taku" ir pārsteidzoša militārā arheologa pieredzes dienasgrāmata, nenovērtējams militāri vēsturisks materiāls"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789984679594. - ISBN 9984679594(atcelts).
        Militārā arheoloģija - Latvija.

Koreckis, Daņils.  Rokenrols Kremļa dzīlēs 6 / Daņils Koreckis; no krievu val. tulk. Maija Medne; red. Irisa Sakne. - Rīga : Juvetas, 2014. - 661, [2] lpp.
        6. grām. Spiegi un visi pārējie.
        ISBN 9789934817670.

Pakraste, Lida.  Spārīte : romāns / Lida Pakraste ; redaktore Ieva Kalniņa ; mākslinieciskais: noformējums Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2014] (Apgāds Imanta). - 216 lpp. ; 21 cm. - (Vakara romāns). - L. Pakrastes romānā Spārītes, Edgara, Ralfa, Ineses dzīvē pagājis vien gads, bet, šķiet, katrs no viņiem šī gada laikā izdzīvojis vairākas dzīves. Jūtu trauslums mijas ar pārdzīvotām kaislībām, pat traģēdijām, pragmatisms ar jaunības ideālismu. Latvijā mītošo grāmatas varoņu kaislības vēl uzkurina stāsts, kas vienlaikus risinās viņu ģimeņu un draugu peļņas zemēs.
        ISBN 9789984333953.
        Latviešu romāni.

Sorokins, Valdimirs.  Putenis / Vladimirs Sorokins; no krievu val. tulk. Maija Kudapa. - Rīga : J.L.V., 2014. - 206, [1] lpp. - 18. vai 19. gs. Krievija, dakterim Platonam Iļjičam Garinam jānokļūst Dolgojā, kur plosās epidēmija. Vai viņam tas izdoses? Kas viņu sagaida ceļā?.
        ISBN 9789934116285.

Mārtins, Džordžs R.R.  Deja ar pūķiem / Džordžs R.R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers ; redaktore Margarita Niedre. - Rīga : The White book, 2014. - 517 lpp. : il. - Dižākā mūsu laikmeta sāga -- uz vāka.
        5.grām. Dziesma par ledu un uguni.
        ISBN 9789934516269.

Boida, Hilarija.  Atgriešanās : romāns / Hilarija Boida ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2014 (PNB Print). - 412 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Tangled lives.
        ISBN 9789984357737.
        Angļu romāni.

Eko, Umberto.  Iepriekšējās dienas sala / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 474, [4] lpp.
        ISBN 9789984235042.
        Itāliešu romāni.

Ķuzāne, Lūcija, 1927-.  No kurienes nākam / Lūcija Ķuzāne ; redaktore Aija Lāce ; māksliniece Esmeralda Tāle. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 387 [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Rakstniece, skolotāja un novadpētniece L. Ķuzāne visu mūžu bijusi uzticīga savai Augšzemei, daudzajās grāmatās iemūžinādama tās cilvēku dzīvi un nesadomātos likteņus. Šajā grāmatā rakstniece pievērsusies pašiem tuvākajiem - sava tēva un mātes ciltij. Grāmata uzskatāma par būtisku Latvijas rakstītās vēstures daļu. 2003. gadā L. Ķuzāne apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.
        ISBN 9789934120787.
        Biogrāfiskā proza, latviešu.

Gregorija, Filipa.  Karaļa lāsts : [romāns] / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains Arturs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 509 lpp.
        ISBN 9789984357744.

Kvika, Amanda.  Zilās Medūzas noslēpums / Amanda Kvika ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2015. - 387, [1] lpp.
        ISBN 9789984357720.

Briedis, Leons, 1949-.  Enģeļu lidlauks / Leons Briedis ; redaktore Inta Čaklā ; atb. redaktore Inguna Cepīte ; priekšvārda aut. Viesturs Vecgrāvis ; mākslinieks Normunds Pucis. - Rīga : Pētergailis, [2014]. - 69, [2] lpp.
        ISBN 9789984333946.

 Sirdsmīļo brālīt! : Raiņa un māsas Līzes sarakste / sastādītāja Gaida Jablovska ; ievadu sarakstīja Roalds Dobrovenskis ; mākslinieks Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 2015. - 287, [1] lpp. ; 25 cm. - Grāmatā apkopota Jāņa Pliekšāna (1865-1929) sarakste ar ģimeni 16 gadu garumā. J. Raiņa un māsas Līzes Pliekšānes (1854-1897) sarakste priecēja ģimeni. Viņi lieliski sapratās un visu dzīvi viens otru balstīja. - Personu rādītājs: [285.-288.] lpp.
        ISBN 9789984312798. . - ISBN 9789984312798.

Peters, Jānis, 1939-.  Visu mūžu man ir dzejas dienas : [izlase, 1968-2014] / Jānis Peters ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; Jāņa Pavlovska vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2015]. - 157, [2] lpp. ; 22 cm. - Dzejnieks J. Peters 2014. gadā nosvinēja savu 75. dzimšanas dienu. J. Petera dzejas izlasē (1968-2014) būtiskākais ir pati dzeja, kurā dzejnieks, pieminot, droši vien sev tuvākos latviešu dzejniekus, vairākkārt atkārto - Visu mūžu man ir dzejas dienas... Šis šķiet tāds galvenais dzejnieka dzīves dzejolis, ar kuru varētu sākties jebkurš no J. Petera dzejoļu krājumiem.
        ISBN 9789934117305.
        Latviešu dzeja.

Džonstons, Viljams.  Dzīve mīlestībā : praktisks ceļvedis garīgajā praksē / Viljams Džonstons ; no angļu val. tulk. Kārlis Žols ; red. Zane Seņkova ; ievada, 5.-11. lpp., autors Juris Rubenis ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Being in love.
        ISBN 9789934035555 (ies.).
        Lūgšana. Garīgā dzīve - Kristietība.

Vērdiņš, Mārtiņš.  Epizodes : gudri tā dzīve dzīvota nav! Raibi! / Mārtiņš Vērdiņš; red. Zaiga Lasenberga; red. Eduards Groševs; makets Irēna Kivliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 390 lpp. [9] : il., foto.
        ISBN 9789934041952.

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Pilni pagrabi partizānu : bloga ieraksti, esejas, intervijas - vienā kopējā vijā par sievieti, dzemdi un sievieti / teksts, sastādījums: Viesturs Rudzītis ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; zīmējumi tekstā: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2014. - 231 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Psihoterapeits V. Rudzītis pētījis un drosmīgi runā par aizlaicīgiem slāņiem sievietes (arī vīrieša!) psihē. V. Rudzītis pēta sievietes un vīrieša psihi sengrieķu mitoloģijas zīmju sistēmā. Viņš iedziļinās mūsdienu sieviešu un vīriešu iekšējā pasaulē tūkstošiem gadu senās cilvēces vēstures kontekstā.
        1. grām.
        ISBN 9789934142161.
        Sievietes - Psiholoģija. Sievietes un psihoanalīze. Dzemde - Psiholoģiskie aspekti. Sievietes - Seksuālā uzvedība. Sievišķība.

Reinsone, Sanita.  Meža meitas : 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā / Sanita Reinsone ; ar Ineses Dreimanes pēcvārdu un komentāriem ; recenzenti: Baiba Bela, Ritvars Jansons ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 363, [1] lpp. : il., faks. ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs: 359.-364. lpp.
        ISBN 9789984887821.

Streida, Šerila.  Mežone / Šerila Streida; red. Gunta Šustere; no angļu val.tulk. Sintija Zariņa; Ilzes isakas vāka adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 384 lpp. - New York Tims bestsellers Nr. 1; skaties arī lielisko filmu, ko izplata Twentieth Century Fox -- uz vāka.
        ISBN 9789934043475.

Moja, Džodžo.  Pēdējā vēstule no mīļotā / Džodžo Moja; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 478 lpp. - Daži vārdi spēj atmodināt jaunai dzīvei... -- uz vāka.
        ISBN 9789934048807.

Berjlinda, Silla.  Trešā balss / Silla un Rolfs Berjlindi ; no zviedru val. tulkojusi Ieva Pudure ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 427, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934048555.

Voskampa, Anna.  Tūkstoš dāvanu : uzdrīkstēšanās dzīvot pilnīgi tur, kur esi / Anna Voskampa ; [no angļu valodas tulkojis Jānis Barons ; redaktore Gunta Šustere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [243.]-248. lpp.
        ISBN 9789934044052.

 Mājas dizains : radošas idejas un dizaina risinājumi / galv. red. Klejs Aide ; stila konsult. Patriks Printijs ; red. Samanta Mosa ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; latviešu izd. red. Inese Liepiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 368 lpp. : krās. il. ; 30 cm. - Rād.: 364.-366. lpp. - Oriģ. nos.: The complete book of the home.
        ISBN 9789934006418 (ies.).
        Interjers.

Lēgere-Binza, Brigita.  Līgava un līgavainis : viesības un svinības / Brigita Lēgere-Binza ; galvenais redaktors Čaks Viljamss ; fotogrāfs Deivids Matisons ; no angļu valodas tulkojusi Bārbala Simsone; red. Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 190, [1] lpp. : il., fotogr. ; 27 cm. - "Receptes un padomi" -- Uz vāka. . - Ietver rād. (188.-190. lpp.).
        ISBN 9789934007231.
        Viesības un viesību rīkošana. Svētku kulinārija.

Adlers-Olsens, Jusi.  Lieta Nr. 64 / Jusi Adlers-Olsens; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa; red. Anita Poļakovska; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [1] lpp. - ("Lieta Nr. 64" ir 4. grāmata sērijā par Q nodaļu un Karla Merka izmeklētajām lietām -- Uz vāka).
        ISBN 9789934048999.

Judina, Dace.  Siers otrajai pelītei / Dace Judina; red. Gundega Sēja; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīgs : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. - ("AE- izmeklē Anna Elizabete"). - Rīgā siro maniaks, septiņi upuri. Nāve kā rituāls, atriebība vai sods? -- Uz vāka.
        ISBN 9789934049682.

Kočegina, Albīna.  Su-džok: sēklu terapija mājas apstākļos / Albīna Kočegina ; no krievu val. tulk. Andris Petrovs ; red. Oļesja Burkevica ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 127 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 127. lpp. - Oriģ. nos.: Су-джок: лечение с помощью семян в домашних условиях.
        ISBN 9789934014772.
        Sēklas - Izmantošana terapijā. Alternatīvā medicīna.

Šepetis, Rūta.  Papīra sapņi / Rūta Šepetis; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe; red. Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 326, [1] lpp. - New York times bestsellers- mūsu lēmumi var mainīt mūsu dzīvi -- Uz vāka.
        ISBN 9789934048791.

Mersjē, Paskāls.  Lea / Mersjē Paskāls; no vācu val. tulk. Silvija Brice; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 222 lpp.
        ISBN 9789934050114.

Larka, Sāra.  Maoru zelts : triloģijas pirmā grāmata / Sāra Larka ; no vācu val.tulk. Sinda Krastiņa ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 559, [1] lpp. - Romāna darbība aizsākas mazā, nabadzīgā Īrijas ciematā un turpinās Jaunzēlandē, kas 19. gadsimta bada laikos bija daudzu izceļotāju galamērķis un arī cerība uz labāku dzīvi. - Oriģ.: Das Gold der Maori.
        1. grām.
        ISBN 9789934048333.

Linka, Šarlote.  Lapsas ielejā / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Ingus Liniņš ; redaktore Margita Krasnā ; grāmatas vāka dizains Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 351, [1] lpp.
        ISBN 9789934049040.
        Vācu romāni.

Pulkinena, Rīka.  Patiesība / Rīka Pulkinena ; no somu val. tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Aija Lāce ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2014. - 378, [2] lpp.
        ISBN 9789934120770.

Foldss, Ādams.  Bezizejas virpulī / Ādams Foldss ; no angļu val. tulkojusi Ilona Bērziņa ; Natālijas Kugajevskas mākslin. noform. ; lit. redaktore Keta Īve ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : J.L.V., 2014. - 253, [2] lpp. - Epingforesta, 1840.gads. Dzejnieks Džons Klērs, kurš cieš no alkohola atkarības, kritiķu nevērības un savas spēcīgās iztēles, ir ieslodzīts Haibīčas psihiatriskajā slimnīcā. Tajā pat laikā tās tuvumā apmetas jaunais Alfrēds Tenisons un pret savu gribu kļūst par slimnīcas īpašnieka, harizmātiskā doktora Metjū Elena neveiksmīgo intrigu dalībnieku. Aiz slimnīcas sienām plešas daba, Klēra paradīze. Slēgtas durvis līdzinās nāvei, un Klērs ilgojas pēc mājām, brīvības un glābiņa. Folds, balstoties uz patiesiem notikumiem, spoži atveido un spilgti atdzīvina Haibīčas noslēgto pasauli un Klēra galvu reibinošo kritienu neprāta dzelmē. - Ādams Foldss 2009. gadā tika izvirzīts Bukera balvai -- Uz vāka.
        ISBN 9789934116698.

Tora, Inese.  Mani un tavi dvēseles putni : dzeja / Inese Tora, Mirdza Ankupa; Mirdzas Ankupas fotogr. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2014]. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789984835846.
        Mīlas dzeja, latviešu.

Kellija, Ketija.  Medus karaliene : romāns / Ketija Kellija; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2015. - 480 lpp.
        ISBN 9789984357775.

Pārka, Linda Sjū.  Ilgais ceļš līdz ūdenim : stāsta pamatā ir patiesi notikumi / Linda Sjū Pārka ; no angļu val. tulkojusi Vija Stabulniece ; Natālijas Kugajevskas māksl. noform. ; Toma Kalniņa vāka zīmējums ; atb. redaktore Anna Pavlovska ; tehn. redaktore Irēna Soide. - Rīga : J.L.V., 2015. - 134, [2] lpp. : kartes. - Šīs grāmatas pamatā ir mans dzīvesstāsts. Ceru, ka tā iepazīstinās plašāku laītāju loku ar Pazudušajiem zēniem un Sudānas valsti.
        ISBN 9789934117183.

Kusiņš, Juris.  Degšanas procesi : mācību līdzeklis civilajā aizsardzībā / Juris Kusiņš. - [Rīga] : Juris Kusiņš, 2015 (Drukātava). - 178 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 152.-154. lpp. - "Mācību līdzeklis; 2"-- Uz vāka. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        2. daļa.
        ISBN 9789934143854.
        Degšana - Mācību līdzekļi. Ugunsdzēšana - Mācību līdzekļi.

Filjoza, Izabella.  Bērns mani neklausa! : pretestība, raudāšana un dusmu lēkmes - kā vieglāk vecākiem pārdzīvot bērna 1- 5 gadu vecuma posmu / Izabella Filjoza ; il. Anuka Dibuā ; no franču val. tulk. Lelde Braķe-Klaverī ; red.: Ilze Fogele (atb.), Ligita Smilga (lit.). - Rīga : J.L.V., [2015]. - 172, [3] lpp. : il. - Oriģ. nos.: J'ai Tout Essaye / Isabelle Filliozat.
        ISBN 9789934116100 : mīkstos vākos.

 Ja slimojat – jūsu organismā ir pārāk daudz skābju / sast. Kārlis Riekstiņš; vāka dizains Lilija Rimicāne; red. Aina Cebura. - Rīga : Avots, 2015. - 87 lpp. : tab. - (Mazā veselības bibliotēka). - Skābju uzkrāšanos organismā veicina daudzi mūsdienu dzīves faktori – stress, mazkustīgs dzīvesveids, apkārtējās vides piesārņojums, u. c., kas nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību. Grāmatā raksturoti dažādi pārtikas produkti – antioksidanti –, kas, pareizi lietoti, atjaunos veselību un palīdzēs to saglabāt.
        ISBN 9789934534010.

Martins Santoss, Luiss.  Klusuma laiks / Luiss Martins Santoss ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups ; literārā konsultante Ilze Jansone ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 269, [1] lpp.
        ISBN 9789984235066.

Mopasāns, Gijs de.  Isonas kundzes rožu princis / Gijs de Mopasāns; no franču val. tulk. un red. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, 2015 (Latgales druka). - 195, [1] lpp. - (XIX Gadsimta Klasiķi).
        ISBN 9789984410906.

Žorža, Sanda.  Metella / Žorža Sanda; no franču val. tulk. un red. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, 2015 (Latgales druka). - 203, [2] lpp. - (XIX Gadsimta Klasiķi).
        ISBN 9789984410890.

Tabūna, Daina, 1985-.  Pirmā reize / Daina Tabūna ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2015. - 151, [1] lpp.
        ISBN 9789934120848.

Vesthofs, Denī.  Esi sveicināta, Sagāna : [rakstnieces dzīve dēla acīm] / Denī Vesthofs ; no franču val. tulkojusi Astra Skrābane ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; atb. redaktore Santa Jirgensone ; tehn. redaktore Irēna Soide ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2015. - 230, [1] lpp. - Populārās franču rakstnieces Fransuāzas Sagānas dēls stāsta par mātes dzīvi.
        ISBN 9789934116667.

Ozola, Elizabete.  Ezotēriskā etiķete / Elizabete Ozola ; [atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Nataļjjas Kugajevskas vāka noformējums]. - Rīga : Jumava, [2015]. - 167, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934115264.
        Ezotērika. Dzīves veidošana.

Krūmiņa, Iveta, 1958-.  Iededz man sirdī vakara zvaigzni : [dzeja] / Iveta Krūmiņa, Hardijs Madzulis ; redaktore Ilona Vītola ; mākslinieks Zintis Purens. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2014]. - 63 lpp. : il. ; 20 cm. - Liriskajā stāstā, grodi savijoties I. Krūmiņas un H. Madzuļa noskaņām un melodijām, atklājas maza Pasaule - izjusta, izdzīvota, izsapņota. Iepazīstot to, katram pavērsies iespēja sadzirdēt savu domu, savus putnus, savu ūdenskritumu. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984835785.
        Latviešu dzeja.

Gekišs, Nauris.  Kalendārā vārdu daudz : apsveikuma dzejoļi vārdadienām / Nauris Gekišs. - [Jūrmala : Nauris Gekišs, 2015 (Drukātava). - 425 lpp. ; 18 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934844782.
        Latviešu dzeja. Personvārdi - Latviešu valoda - Dzeja. Apsveikumi.

Malaparte, Kurcio.  Nolādētie toskānieši / Kurcio Malaparte ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; lit. redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Anna Aizsilniece ; izmantoti att. no Alinari, Archives, Firence, Fratelli Alinari Museum Collections, Florence un Michele Bonuomo un Andreja Granta personīgā arhīva. - Rīga : SIA Neputns, 2014. - 173, [2] lpp. : fotogr. - Kurcio Malapartes esejas par Toskānu un toskāniešiem.
        ISBN 9789934512452.

Krastiņš, Valdis, 1927-.  Gadu desmiti lāča ēnā : atmiņu stāsts par okupāciju pusgadsimtu Latvijā / Valdis Krastiņš ; redaktore Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 133, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. ; 19 cm. - V. Krastiņa atmiņu grāmatas lappuses nav vēsturisks apraksts vai pētījums par padomju varas sekām Latvijā. Autors centies atcerēties savu gaitu tā, kā tā staigāta, lai parādītu dzīvi toreiz, arī personas, ar kurām saskāries. Autors pieskaras tam, ko sovjeti noārdījuši un ko atstājuši mums mantojumā. Divdesmit atjaunotās Latvijas gadi parādījuši, ka ar šo mantojumu diemžēl esam tikai daļēji tikuši galā.
        ISBN 9789934120466.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Zembergs, Imants, 1939-.  ...Kur meži šalc, vidū tehnikums balts... / Imants Zembergs. - Rīga : Nordik, 2015. - 301, [1] lpp. : plāns ; 23 cm. - Imants Zembergs savā autobiogrāfiskajā romānā attēlo Aizupes meža tehnikuma dzīvi 50. gados saistībā arī ar padomju varas ieviestajām pārmaiņām mežsaimniecības nozarē un Latvijas iedzīvotāju sociālajām problēmām, vienlaikus rādot tehnikuma tradīcijas, mācību darbu un audzēkņu ikdienas sadzīvi.
        ISBN 9789984854663.

 Psiholoģija 1 : pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zin. red. Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze [u.c.] ; Aigara Truhina vāka dizains; recenzenti Anita Pipere [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 358 lpp. : il. - Alfabētiskais bibliogrāgiskais rādītājs: 342.-358. lpp.
        ISBN 9789934040580.

 Psiholoģija 2 : personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zin. red. Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze [u.c.] ; Aigara Truhina vāka dizains; recenzenti Anita Pipere [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lp. : il. - Alfabētiskais bibliogrāgiskais rādītājs: 295.-304. lpp.
        ISBN 9789934040597.

Bērziņš, Māris, 1962-.  Svina garša : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: Jānis Esītis ; pēcvārdu sarakstīja Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Vēstures romānu sērija: Mēs. Latvija, XX gadsimts). (Mēs. Latvija, XX gadsimts (sērija) ; 6). - M. Bērziņa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā. - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros -- Uz vāka.
        ISBN 9789984887814.
        Vēsturiskā proza, latviešu. 
        Latvija - Vēsture - 20 gs - Daiļliteratūra. Latvija - Etniskās attiecības - 20 gs - Daiļliteratūra.

Ieviņš, Kārlis, 1888-1977.  Vīrs un laime : Indīgais apinis / Kārlis Ieviņš; red. Dagnija Dreika; dizains Lilija Rimicāne. - Rīga : Daugava, 2015 (Latgales druka). - 151, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984410883.

Fentons, Ričards.  Tiecies pēc nē! : jā ir mērķis, nē - mērķa sasniegšanas veids! / Ričards Fentons, Andrea Volca; red. Linda Stauža; no angļu val. tulk. Kristīne Kačanova. - [Rīga] : A&A VISION, 2015. - 78 lpp. : shēm., tab. - (Mind-opening books).
        ISBN 9789934144134.

Sabaļauskaite, Kristina.  Silva rerum III / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934050121.
        Lietuviešu romāni.

Košeļeva, Sabīne.  Rīga-Maskava : 21. gadsimta mīlasstāsts / Sabīne Košeļeva; red. Anda Brazauska; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 109, [1] lpp.
        ISBN 9789934049712.

Лесина, Екатерина.  Золотые ласточки Картье : роман / Екатерина Лесина. - Москва : Эксмо, 2014. - 347 с.
        ISBN 9785699764419.

Леонтьев, Антон.  Связанные одной тайной : роман: aвантюрная мелодрама / Леонтьев Антон Валерьевич. - Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с.
        ISBN 9785699763252.

Романова, Галина.  Огненный шар : роман / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романово). - У Виталия Мельникова, директора фирмы, принадлежащей олигарху Севастьянову, есть все: отличный загородный дом, трое детей, жена Маша, единственная опора в жизни, и... тайна, разоблачение которой грозит Виталию крахом благополучия. Еще у Мельникова виды на молодую сотрудницу, Карину Илюхину. Та его ненавидит, но вынуждена терпеть все "причуды" шефа из страха потерять работу.
        ISBN 9785699760732.

Кренц, Джейн Энн.  Ночь напролет / Джейн Энн Крентц ; пер. с англ. М. Г. Фетисовой. - Москва : ACT, 2014. - 318 c. - ("Просто любовь"). - По возвращении в родной городок Айрин Стенсон узнает о гибели при загадочных обстоятельствах лучшей подруги детства. Потрясенная Айрин начинает собственное расследование случившегося. Решительный Люк Даннер не может спокойно смотреть, как она рискует жизнью. Бывший морпех, он знает все о законах выживания, в силах защитить Айрин и помочь найти преступника, который уже включил ее в свой список жертв.
        ISBN 9785170836796.

Леонов, Н. И.  Ледяной свидетель / Н. И. Леонов; А. В. Макеев. - Москва : Эксмо, 2015. - 381, [1] c.
        ISBN 9785699773787.

Тронина, Татьяна.  Чужая свадьба / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2015. - 282, [1] c. - (Дочери Евы. Романы Т.Трониной обложка).
        ISBN 9785699775477.

Бачинская, Инна.  Ритуал прощения врага / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2015. - 314, [2] c. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699785216.

Корецкий, Данил.  Время "мечей" / Данил Аркадьевич Корецкий. - Москва : ACT, 2015. - 480 c. - Международные террористы, опираясь на поддержку бандподполья Северного Кавказа, готовят чудовищный террористический акт с использованием ядерного оружия. Противостоят им руководитель оперативной группы полковник Нижегородцев по прозвищу Вампир, бойцы оперативно-боевого дивизиона "Меч Немезиды" и случайно вовлеченный в эту историю бывший главный инженер "стройки века", в которой использовались ядерные заряды, Мончегоров. Радикальные меры и умелая оперативная работа профессионалов, в совокупности с мужеством и изобретательностью обычных людей, приводят к срыву зловещих замыслов преступников.
        ISBN 9785170886401.

Рой, Олег.  Фантомная боль / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. - 352 ст. - Представьте: после смерти, на пути в небытие вам предоставляют шанс вернуться в жизнь и прожить еще тридцать лет и три года. Но есть одно условие – нужно исправить фатальную ошибку. Какую – не говорят. Предлагают вспомнить самому. Отличная возможность, не правда ли? Соглашается на нее и Алексей. Да только, чтобы вспомнить свою ошибку, ему приходится примерить на себя судьбы троих человек, погибших одновременно, узнать в одной из них свою и переиграть прошлое. Задача каверзная, полная искушений, и ответственность колоссальная. Вдруг возьмешь на себя крест больший, чем был у тебя до этого?.
        ISBN 9785699781546.

Норд, Вадим.  Ошибка юной Анны / Вадим Норд. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 288 c. - В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли", писал Чехов. Антону Павловичу простительно заблуждаться, потому что он, хоть и был врачом, но терапевтом, а не пластическим хирургом. Будь он пластическим хирургом, то написал бы, что в человеке все должно быть прекрасно, и, в первую очередь, нос. Даже самые красивые глаза и пухлые губы может испортить нос "картошкой". А тонкий изящный носик, напротив, может с легкостью преобразить самое скучное лицо. Вот почему ринопластика так востребована среди пациентов.
        ISBN 9785699764112.

Алюшина, Татьяна.  Чудо купальской ночи / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2015. - 352 c. - (" Еще раз про любовь"). - Клим умеет плести кружево из металла, создавая в своей кузнице настоящие произведения искусства, и долгое время именно работа составляла главный смысл его жизни. Но встреча с Полиной показала ему, что бывает и другая жизнь. Эта девушка похожа на каплю живительной росы – такая же прекрасная и чистая. Не удивительно, что она вскружила голову суровому кузнецу с первого мига встречи, а волшебная ночь на Ивана Купалу закружила их в своем хороводе, зажгла в сердцах яркое пламя.
        ISBN 9785699780341.

Борисова, Ариадна.  Бел-горюч камень : pоман / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо, 2015. - 352 c. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
        ISBN 9785699766574.

Абдуллаев, Чингиз.  Польза похоти / Чингиз Акифович Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 316, [1] c. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785699771820.

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-.  Es stāstīšu visu... : purva trilleris / Anna Skaidrīte Gailīte ; redaktore Māra Rune ; mākslinieks Aigars Truhins ; vāka noformējumā izmantota Māras Alševskas fotogrāfija un attēls. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 267, [2] lpp. ; 21 cm. - A. S. Gailītes romāna galvenā varone Dagnija viena dodas mežā, lai salasītu gailenes sēņu mērcei. Taču liktenīgs atgadījums jauno, veiksmīgo sievieti gluži vai pienaglo pie fizisku un garīgu ciešanu krusta. Izturēt, kaut ko būtisku mainīt sevī, savā skatījumā uz dzīvi un augšāmcelties - tādu cilvēciskas pilnveidošanās ceļu četru diennakšu garumā savai varonei lēmusi rakstniece A. S. Gailīte.
        ISBN 9789934044199 (ies.).
        Latviešu romāni.

Sakss, Nils, 1983-.  Nāve - tās nav beigas : trilleris / Nils Sakss, Jurģis Liepnieks ; literārais redaktors Guntis Berelis ; māksliniece Aļona Vinogradova. - [Rīga] : Zanes grāmatas, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 431 lpp. ; 23 cm. - N. Saksa un J. Liepnieka trillerī Rīgu satricina nežēlīga slepkavība. Pa atvērtu logu nošauta nevainīga klavierskolotāja. Šāvējs bijis profesionāls snaiperis. Anglijas mazpilsētā uzrodas neparasts zēns. Viņam ir vajadzīga psihologa palīdzība. Vai varētu būt, ka viņš atceras savu iepriekšējo dzīvi? Zēna noslēpums atklājas slepkavības vietā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934143625.
        Detektīvromāni, latviešu.

Zendkers, Jans Filips.  Tavu sirdspukstu dziesma / Jans Filips Zendkers ; tulkojusi Tamāra Liseka ; [vāka māksliniece Natālija Kugajevska ; darbu izdošanai sagatavojusi Ilona Ancāne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934043949.
        Vācu romāni.

Granausks, Romualds.  Migla virs ielejām / Romualds Granausks ; no lietuviešu val. tulkojusi Daina Avotiņa ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslin. noform. ; Aleksandra Stankeviča ilustrācijas ; lit. redaktore Eva Martuževa ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237, [2] lpp. : il. - (Zelta laikmeta romāns Lietuvas literatūrā). - Lietuvas literatūras klasiķa romāns stāsta par nelielas, miglainas ielejas malā esošas skolas un tās audzēkņu dzīvi. Astoņpadsmitgadīgs puisis vēlas palīdzēt stārķiem iekārtot ligzdas vietu, rāpjas pa trepēm, taču nelaimīgi krīt. Sakropļots augums paliek mantojumā uz visu mūžu. Nelaimes gadījums atsaucas gan uz skaisto bērnības laika draudzību, gan profesijas izvēli...
        ISBN 9789934150579.

Bārneta, Kristīne.  Dzirksts : mātes stāsts par audzināšanu, ģenialitāti un autismu / Kristīne Bārneta; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe; red. Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 270, [9] lpp. : foto. - Mātes stāsts par audzināšanu, ģenialitāti un autismu -- Uz vāka.
        ISBN 9789934048005.


Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »