Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 01.04.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada marta mēnesī.

Larka, Sāra.  Kauri koka ēnā / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 623 lpp. ; 23 cm. - "Triloģijas otrā grāmata"--Uz vāka.
        ISBN 9789934050749.
        Vācu romāni. Maori (Jaunzēlandes tauta) - Sociālā dzīve un paražas - Daiļliteratūra. 
        Jaunzēlande - Daiļliteratūra.

Lehtolainena, Lēna.  Viņas ienaidnieks / Lēna Lehtolainena ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 239, [1] lpp. ; 23 cm. - (Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934048296.
        Detektīvromāni, somu.

Rislaki, Juka.  Vorkuta! Sacelšanās ieslodzīto nometnē / Juka Rislaki ; Baibas Lūsītes-Teikmanes vāka un maketa dizains ; atb. redaktore Renāte Neimane ; zin. redaktors Valters ŠČerbinskis ; lit. redaktore Brigita Šoriņa ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 365 lpp. : fotogr. - Avoti: 348.- 356. lpp. . - Interviju un informāciju sniedzēji: 357. lpp. . - Personu rādītājs: 358.- 365. lpp. - Juka Rislaki, apkopjot daudzu aculiecinieku atmiņas un stāstījumus, arhīvu un muzeju materiālus, stāsta par Vorkutas nometni, iesklodzītājiem, sacelšanos un cilvēku likteņiem.
        ISBN 9789934150562.

 Psiholoģija 3 : kolektīvā monogrāfija : 3 grāmatās / zin. red.: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; vāka dizains., zīm. Aigars Truhins ; rec.: Anita Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviņa ; lit. red.: Elīna Vanaga, Gints Tenbergs ; [aut.: Daiga Kamerāde, Evija Strika, Andžela Rožcenkova ... [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 166 lpp. : il., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Glosārijs nodaļu beigās. . - Alf. rād.: 161.- 166.lpp. - Kopsav. angļu val.
        3. grām. Lietišķās jomas.
        Saturs: Cilvēks organizācijā. Organizāciju psiholoģija: Organizācijas un to nozīme ; Organizāciju psiholoģija un tās mērķi ; Piemērotu darbinieku izvēle ; Socializācija darba vietā - jauno darbinieku iekļaušanās organizācijā ; Apmierinātība ar darbu ; Stress darbavietā ; Efektīvas darba grupas un komandas ; Līderība un vadība ; Organizācijas kultūra ; Darbinieku skaita samazināšana un bezdarbs / Daiga Kamerāde. Juridiskā psiholoģija: Kas ir juridiskā psiholoģija ; Izmeklēšanas darba psiholoģiskie aspekti ; Liecību sniegšanas psiholoģiskie aspekti ; Noziegumā cietusī persona, viktimoloģija ; Kriminālās uzvedības psiholoģija un likumpārkāpuma izdarīšanas psiholoģiskie aspekti ; Sods. Soda izciešanas un likumpārkāpēja uzvedības korekcijas psiholoģiskie aspekti ; Psihologa loma juridiskajā sistēmā / Evija Strika. Militārā psiholoģija: Kas ir militārā psiholoģija ; Militārās psiholoģijas vēsture ; Organizāciju psiholoģija militārās vides kontekstā ; Operacionālā psiholoģija ; Klīniskā militārā psiholoģija ; Militārā apmācība un psiholoģiskā sagatavotība / Andžela Rožcenkova. Izglītības psiholoģoija: Kas ir izglītības psiholoģoija ; Mācību motovācija ; Izglītojamie ar īpašām izglītības vajadzibām ; Mācību vides sociāli psiholoģiskie aspekti ; Vērtēšana un tās veidi / Ilze Damberga. Sporta psiholoģija: Kas ir sporta psiholoģija ; Sportistu personības iezīmes, attieksmes un uzvedība ; Trenera un sportistu sadarbība ; Komandas saliedētība sportā ; Sportistu psiholoģiskā sagatavotība / Žermēna Vazne. Ģimenes psiholoģija: Ģimene. Ģimenes sistēma, funkcijas un raksturotāji ; Ģimenes veidi ; Ģimenes sistēmas attīstība un ģimenes dzīves cikli ; Apmierinātība ar pāra attiecībām ; Laulības šķiršana / Maija Biseniece.
        ISBN 9789934040603 : cietos vākos.
        Psiholoģija.

Lovika, Elizabete.  Burvīgie mežģīņu adījumi / Elizabete Lovika ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 144 lpp. : il. ; 25 cm. - "Raksti, adīšanas tehnika un brīnumaini smalkas mežģīņu šalles un lakati"-- Uz vāka. . - Rādītājs: 142. - 143. lpp.
        ISBN 9789934048548.
        Adīšana - Raksti.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Vecīt, bez komentāriem... / Ēriks Kūlis ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 206, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934049491.
        Latviešu romāni.

 Mūsu karoga stāsti : 1940- 1991 / sastādītāja Anta Bergmane ; māksliniece Aija Andžāne ; atb. redaktore Evija Veide ; liter. konsultante Anda Līce ; vāka foto: Uldis Briedis. - Rīga : AS "Lauku Avīze", 2015. - 199 lpp. : fotogr., faksim.
        ISBN 9789934150517.
        Ventspils. 
        NOVADA VĒSTURE. NOVADNIEKI.

Rors, Ričards.  Mūžīgais dimants : mūsu īstās patības meklējumi / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 218, [5] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [194.] - 212. lpp. . - Alf. rādītājs: [213.] - 218. lpp.
        ISBN 9789934048425.
        Patība - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Garīgā dzīve - Kristietība. Garīgums. Teoloģiskā antropoloģija - Kristietība.

Kings, Stīvens.  22.11.1963 : nogalināts prezidents Kenedijs! Kas notiks ar Ameriku un pasauli? / Stīvens Kings ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 797 lpp. : il. - Oriģ. nos.: 11/22/63 / Stephen King.
        ISBN 9789934047190 : cietos vākos.
        Amerikāņu romāni.

Zvagulis, Pēteris.  Ko Jums neteiks Jūsu ceļojuma aģentūra? / Pēteris Zvagulis. - Rīga : Pētergailis, 2004. - 183 lpp. : il., kartes.
        ISBN 9789984330860.

Baibusa, Aija.  Mīļumkamoliņš un Gribulītis : trejpasaka / Aija Baibusa; aut. il. - [Rīga : Iespēju grāmata, [2011]. - 70 lpp. : il. - Trejpasaka ir stāsts trīs cēlienos, kas Mīļumkamoliņa un Gribulīša pavadībā aizved Cilvēciņu ceļojumā cauri laikam un telpai, ļaujot saskatīt visa sākuma lielo brīnumu un atklāt esības Noslēpumu. Tas ir stāsts par cilvēka rašanos, draudzību, cīņu, nāvi un Mīlestību – Mīlestību, kas aptver un caurauž it visu.
        ISBN 9789984875019.

Lipska, Ilze.  Zaļās receptes : diedzējumi, nezāles, dārzeņu laksti, ziedi / Ilze Lipska ; projekta vadītāja Inguna Kļava-Švanka ; redaktore Kristīne Kupce ; Vitas Lēnertes dizains ; Ances Fokerotes vāka foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 78, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - I. Lipskas grāmata ir par zaļumiem un pamošanos no ziemas miega. Grāmatā uzzināsiet, kā pareizi diedzēt dīgstus, kā ievākt nezāles, kādus lakstus ēst, kādus ziedus izvēlēties ēšanai. Diedzējumi, nezāles, dārzeņu laksti un ziedi ir 100% vitamīnu un minerālvielu lādiņš un brīnišķīgs enerģijas avots mūsu organismam. - "Diedzējumi. Nezāles. Dārzeņu laksti. Ziedi"--Uz vāka.
        ISBN 9789934036491 (ies.).
        Kulinārija (asni). Kulinārija (zaļumi). Kulinārija (ziedi).

Zīle, Monika, 1941-.  Vīrietis vēsai vasarai / Monika Zīle. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 294, [1] lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789934035159.
        Latviešu romāni.

Sudrabkalns, Jānis.  Ja tu mīli : [dzejoļu izlase] / Jānis Sudrabkalns ; sakārtojusi Vija Kaņepe ; redaktore Marika Taube ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp. ; 19 cm. - J. Sudrabkalns (1894-1975), viens no erudītākajiem latviešu dzejniekiem, izpelnījies daudz uzslavu - gan Latvijas brīvvalsts laikā kā eiropeisks un moderns sava laika dzejnieks un smalks asprātis ar pseidonīmu Olivereto, gan pēc Otrā pasaules kara kā padomju ideoloģijai pakalpīgs un uzticams censonis. Krājumā apkopoti dzejoļi, kuros atklājas J. Sudrabkalna intīmie pārdzīvojumi un mīlestība, taču tā attiecināta ne tikai uz konkrētu sievieti, bet arī dzimto zemi un tās dabas skaistumu, visu pasauli un cilvēkiem, kas viņu iedvesmojuši.
        ISBN 9789934038815 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Ingemarsone, Kajsa.  Citroni dzeltenie / Kajsa Ingemarsone ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 302, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934035852.
        Zviedru romāni.

Zīle, Monika.  Vārdotājas brīvdienas : [romāns] / Monika Zīle ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; mākslinieciskais noformējums: Zanda Marķitāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (PNB Print). - 207 lpp. ; 21 cm. - M. Zīles romāna galvenās varones Ivetas ikdiena vairs nerit ierastajā ritmā. Vīra pēkšņā nāve sagriež dzīvi kājām gaisā. Lai arī visiem šķiet, ka sabiedrībā zināmā uzņēmēja atraitne trūkumu necieš, patiesība ir drusku citāda. Cerētais sapņu darbs arī aiziet gar degunu. Mieru nedod vīramātes aizdomas par lielas naudas summas aizdevumu un lidaparāta katastrofas patiesajiem iemesliem. Soli pa solim Iveta dodas pretī patiesībai un jaunai mīlestībai...
        ISBN 9789984878997 (ies.).
        Latviešu romāni.

Fīldinga, Helēna.  Bridžitas Džounsas dienasgrāmata : romāns / Helēna Fīldinga ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas Tipogrāfija). - 375, [4] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Bridget Jones's diary.
        ISBN 9789984357133 (ies.).
        Angļu romāni.

Pētersone, Olga.  Casta Diva : sarunas ar Latvijas operdziedātājām: Inese Galante, Sonora Vaice, Inga Kalna, Elīna Garanča, Kristīne Opolais, Marina Rebeka, Liene Kinča / Olga Pētersone ; redaktore Sandra Ņedzvecka ; fotogrāfs Juris Šulcs ; Gunāra Straumes dizains. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 326, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934120756.
        Dziedātājas - Latvija - Intervijas.

Pulkinena, Rīka.  Patiesība / Rīka Pulkinena ; no somu val. tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Aija Lāce ; maketu veidojusi Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2014. - 378, [2] lpp.
        ISBN 9789934120770.

Virtjū, Dorīna.  Nepārvaramās ēdienkāres : par ko liecina kāre pēc kāda ēdiena un kā to pārvarēt / Dorīna Virtjū ; no angļu valodas tulkojusi Signe Krūmiņa. - Rīga : ALIS, 2014. - 295, [2] lpp. : portr., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 279.-295. lpp. - Oriģ. nos.: Constant craving.
        ISBN 9789934504129.
        Uzturs un barošanās - Psiholoģiskie aspekti - Populāri zinātniskā literatūra. Ēstgriba - Populāri zinātniskā literatūra. Kompulsīvā ēšana - Psiholoģiskie aspekti - Populāri zinātniskā literatūra. Aptaukošanās - Psiholoģiskie aspekti - Populāri zinātniskā literatūra. Pārtikas izvēle - Psiholoģiskie aspekti - Populāri zinātniskā literatūra. Svara zudums - Populāri zinātniskā literatūra.

Nezi, Edoardo.  Zelta laikmets / Edoardo Nezi ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2015]. - 286, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934116988.
        Itāliešu romāni.

Granausks, Romualds.  Migla virs ielejām / Romualds Granausks ; no lietuviešu val. tulkojusi Daina Avotiņa ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslin. noform. ; Aleksandra Stankeviča ilustrācijas ; lit. redaktore Eva Martuževa ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237, [2] lpp. : il. - (Zelta laikmeta romāns Lietuvas literatūrā). - Lietuvas literatūras klasiķa romāns stāsta par nelielas, miglainas ielejas malā esošas skolas un tās audzēkņu dzīvi. Astoņpadsmitgadīgs puisis vēlas palīdzēt stārķiem iekārtot ligzdas vietu, rāpjas pa trepēm, taču nelaimīgi krīt. Sakropļots augums paliek mantojumā uz visu mūžu. Nelaimes gadījums atsaucas gan uz skaisto bērnības laika draudzību, gan profesijas izvēli...
        ISBN 9789934150579.

Bauere, Inguna, 1960-.  Mācītājs un viņa dēls. Ne zelts, bet putekļi / Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 340, [1] lpp. - Romāna "Ne zelts, bet putekļi" 1. daļa.
        ISBN 9789934049194.

Pankola, Katrīna.  Vēl viena deja / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 391 lpp. - (Jauna franču līnija).
        ISBN 9789984357768.

Liepiņš, Imants, 1981-.  Ukraina. Dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija : no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā : aculiecinieka stāsts / Imants Liepiņš, teksts, foto ; redaktore Gita Juhņēviča ; Jānels Katlaps, Renārs Sproģis, foto ; Argita Daudze, pēcvārds. - Rīga : Jumava, [2015]. - 327, [2] lpp. : fotogr. - Grāmatā aprakstīta Ukrainas revolūcija no Maidana līdz Donbasam.
        ISBN 9789934117381.

Blūma, Inta.  Latvietes karma. Sievišķā enerģija tuvplānā / Inta Blūma ; Vazgens Stepanjans, māksl. noformējums un datorsalikums. - Jelgava : Valentia-1, 2014. - 238, [2] lpp. : il. - Vēres: 238. lpp.
        ISBN 9789934144189.

 Pēc zvejas : viegli pagatavojami ēdieni no jūras veltēm, kā arī jūras delikatešu receptes / M. Gustafsons, I. Tengbijs, B. Ērs, L. Fošlīna, I. Holma ; no zviedru val. tulk. Madara Bernharda ; lit. red. Vita Aišpure ; Tūmasa Tengbija iev., 4. lpp. - Rīga : Madris, 2009. - 160 lpp. : il. ; 28 cm.
        ISBN 9789984319872.
        Kulinārija (zivis). Kulinārija (jūras produkti).

Simsone, Anita.  Tu neesi Unikāls, bet nozīmē man visu pasauli! : =You are not Unique, but you mean the world to me! : romāns latviešu-angļu valodā / Anita Simsone. - [Rīga] : Unique Idea, [2015]. - 42 lpp. + 1CD. - Grāmata - romāns + disks ar audiogrāmatu angļu valodā. Romāns tapis, lai jūsu angļu valodas apguve būtu vienkārša un sagādātu prieku. Šajā grāmatā katrs angļu valodas teikums satur tiešo tulkojumu latviešu valodā (blakus lapaspusē). Šis romāns ne tikai papildinās jūsu vārdu krājumu un palīdzēs izprast gramatiku, bet arī sniegs iespēju sadzirdēt katra vārda un teikuma izrunu. - Pielikumā: Disks ar audiogrāmatu. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 9789934850301.

Houten, Peter Van.  Kā atbrīvoties no galvassāpēm : jogas terapija / Peter Van Houten, Gyandev Rich McCord ; no angļu valodas tulkojusi Andra Markota ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 159 lpp. : il. ; 15 x 15 cm]. - Bibliogr.: 152. - 153. lpp. - Oriģ. nos.: Yoga therapy for headache relief.
        ISBN 9789934017629.
        Galvassāpes - Ārstēšana. Hathajoga - Izmantošana terapijā.

Veisbergere, Lorēna.  Sātans Pradas brunčos : [romāns] / Lorēna Veisbergere ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 394, [1] lpp.
        ISBN 9789934004445. . - ISBN 9984370852.

 Franču ēdieni : 71 izcila franču ēdienu un dzērienu recepte / sakārtojusi Dace Markota ; redaktore Dzintra Stelpa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 72 lpp. : il. ; 24 cm. - (Baudi pasauli savā virtuvē).
        ISBN 9789934025990.
        Kulinārija, franču. Pavārgrāmatas.

Plūme, Bruno.  Ceļš uz Latviju / Bruno Plūme. - [Limbaži] : Limbažu lauvas, 2013 (Latgales druka). - 160 lpp : il. ; 25 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984499376.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Vidnere, Māra, 1951-.  Pārdzīvojuma pieredzes psiholoģija : teorētiskās un praktiskās atziņas / Māra Vidnere ; recenzentes: Ausma Špona, Guna Svence, Danguole Beresnevičiene ; zīmējumi: Marita Grase ; dizains un datorgrafika: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2014 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 191 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - (Dzīves izturības psiholoģija). - Bibliogrāfija: 182.-186. lpp. - M. Vidneres grāmatā aplūkots pārdzīvojums kā kreatīva kvalitāte. Izmantojot teorētiskus un praktiskus piemērus, autore parāda, kā cilvēki var reflektēt pārdzīvojuma pieredzi un izmantot to radoši, lai pilnveidotu sevi. Grāmata adresēta psihologiem, psihoterapeitiem un dažādu nozaru studentiem, kas saskaras ar pārdzīvojuma problemātiku.
        ISBN 9789984463148.
        Emocijas. Personība un emocijas. Dzīvi mainošie notikumi - Psiholoģiskie aspekti. Pieredze. Stress (psiholoģija). Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana.

Liniņš, Vilis, 1928-.  Pēc Visuma valdnieka gribas un likumiem : antizinātnisks darbs / Vilis Liniņš ; redaktore Ligita Leja. - [B.v.] : Vilis Liniņš, 2014. - 128 lpp ; 21 cm.
        ISBN 9789934141331.
        Uzskats (filozofija).

Jansone, Ilze, 1943-.  Kā pats sev var palīdzēt akūtās vainās mājās un ceļojumos? / Ilze Jansone. - Rīga : [Aut. izd.], 2014. - 87, [8] lpp. : il. ; 20 cm. - Dziednieces pieredze. Daba palīdz vienmēr! -- Uz vāka.
        ISBN 9789984851136.

Houten, Peter Van.  Kā atbrīvoties no bezmiega : jogas terapija / Peter Van Houten, Gyandev Rich McCord ; no angļu valodas tulkojusi Andra Markota ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 175 lpp. : il. ; 15 x 15 cm. - Bibliogr.: 173.-175. lpp. - Oriģ. nos.: Yoga therapy for overcoming insomnia.
        ISBN 9789934017926.
        Joga - Izmantošana terapijā. Bezmiegs - Alternatīvā ārstēšana.

Ķuzāne, Lūcija, 1927-.  No kurienes nākam / Lūcija Ķuzāne ; redaktore Aija Lāce ; māksliniece Esmeralda Tāle. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 387 [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Rakstniece, skolotāja un novadpētniece L. Ķuzāne visu mūžu bijusi uzticīga savai Augšzemei, daudzajās grāmatās iemūžinādama tās cilvēku dzīvi un nesadomātos likteņus. Šajā grāmatā rakstniece pievērsusies pašiem tuvākajiem - sava tēva un mātes ciltij. Grāmata uzskatāma par būtisku Latvijas rakstītās vēstures daļu. 2003. gadā L. Ķuzāne apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.
        ISBN 9789934120787.
        Biogrāfiskā proza, latviešu.

Vaita, Kārena.  Kad pudeļkokā dzied vējš : romāns / Kārena Vaita ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; redaktore Ilze Jankovska ; maketētājs Igors Iļjenkovs ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2015. - lpp. - Mīlestību uz grāmatām Emija Hamiltone izjutusi, kopš sevi atceras. Kad viņas rokās nonāk kaste ar senām grāmatām, Emija kaislīgi nododas izpētes priekam. Starp nodzeltējušajām lapām viņa atklāj aizraujošu, vēstulēs uzrakstītu slepenas mīlas stāstu. Jaunā vīrieša balss atdzīvina Emijas sirdī dziļi snaudošas jūtas, un viņa dodas ceļojumā uz vietu, kur rakstītas vēstules. Tas pilnībā izmaina viņas dzīvi...
        ISBN 9789984357812.

Tesaro, Ketlīna.  Flirts / Ketlīna Tesaro ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 411, [1] lpp.
        ISBN 9789984357829.

Ozola, Elizabete.  Cilvēks krāsu pasaulē : ievads koloristikā / Elizabete Ozola ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 244, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 239.- [241.] lpp. - E. Ozolas grāmata apkopo svarīgāko par krāsu spēku, funkcijām un nozīmi cilvēka dzīvē. Krāsa ir mums apkārt, tāpēc grāmatas autore pieskaras ne tikai psiholoģijas jomai, bet ieskatās arī krāsu paletē kultūrā un ikdienā.
        ISBN 9789934116957.
        Krāsas. Krāsa - Psiholoģiskie aspekti.

Ķezbers, Ivars Jānis, 1944-1997.  Durvīs. Tā tas bija / Ivars Ķezbers ; sastādītāja un ievada autore Dace Ķezbere ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 1. daļas priekšvārda autors Ēriks Hānbergs ; 2. daļas priekšvārda autors Jānis Peters ; izmantoti J. Eiduka, A. Krieviņa, J. Krieviņa, Z. Mežavilka, E. Rudzīša fotoattēli. - Rīga : Jumava, [2015]. - 316, [3] lpp., [24] lpp. iel. : faks., il., portr. ; 24 cm. - Politiķa, diplomāta un žurnālista I. Ķezbera (1944-1997) grāmatā apkopotie raksti ir unikāla vēsturiska liecība 20. gadsimta pēdējam ceturksnim Latvijā. Izdevumā ievietotas radinieku un laikabiedru atmiņas par politiķi I. Ķezberu.
        Autori: Inese Auniņa, Rita Belousova, Ina Eglīte, Dainis Golberģis, Voldemārs Hermanis, Andrejs Krauliņš, Ivars Ķezbers, Irēna Lagzdiņa, Ieva Lešinska, Egils Līcītis, Inta Lude, Kristīne Matīsa.
        ISBN 9789934117329.
        Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Vēsturnieki - Latvija - Biogrāfijas.

Devero, Džūda.  Nakts pieder mīlētājiem / Džūda Devero ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014. - 397, [1] lpp.
        ISBN 9789984357751.

Bermonts-Avalovs, Pāvels.  Cīņā pret boļševismu : Pāvela Bermonta - Avalova atmiņas par 1919. gada notikumiem Latvijā / Pāvels Bermonts-Avalovs ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 327, [17] lpp. : il., portr. ; 23 cm.
        ISBN 9789934048470.
        Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920 - Atmiņas, krievu. Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920 - Militāro vienību vēsture. Krievija - Vēsture - Revolūcija, 1917-1921 - Atmiņas, krievu.

Žilde, Jānis, 1977-.  Piekūns skrien debesīs : [autorizēta biogrāfija : "Jauns Mēness" - rokgrupas stāsts] / Jānis Žilde ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; grafikas: Ilmārs Blumbergs ; fotogrāfijas: Māris Bogustovs, Jānis Deinats, Gvido Kajons, Juris Kalniņš, Valts Kleins, Mārtiņš Otto, Dāvids Sarma. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 206, [1] lpp., [22] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. - Mūzikas kritiķa un žurnālista J. Žildes grāmata par grupu "Jauns Mēness" ir būtisks stāsts Latvijas kultūrvēsturē. Savos pirmsākumos 80. gadu otrajā pusē grupa vēl paguva izbaudīt pēdējo padomju gadu ačgārno sistēmu, vēlāk izdzīvojusi Atmodu un sajutusi 90. gadu skarbo realitāti. Izgājusi gandrīz visus mūzikas biznesa un grupas attīstības lokus: ārzemju mūzikas ietekmes, sastāva maiņu, starptautiskus panākumus (uzvara Sopotas festivālā), koncertturnejas ārpus Latvijas, stila maiņu, iekšējus konfliktus, izjukšanu un galu galā atkalapvienošanos trim pēdējiem koncertiem.
        ISBN 9789984887845.
        Mūzikas grupas - Latvija - Vēsture.

Ērnestama, Marija.  Marionešu meitas / Marija Ērnestama ; no zviedru val. tulk. Marika Gintere. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 301, [1] lpp. - Kādā siltā, saulainā dienā 80. gadu sākumā 11 gadus vecā Marianna atklāj briesmīgu ainu – ģimenei piederošā karuselī viņa atrod mirušu tēvu. Viņš nošauts un piesiets pie karuseļa zirga, kas griežas un griežas tik pazīstamās melodijas pavadījumā. Tā ir aina, ko meitene nekad neaizmirst un ar kuru ir spiesta sadzīvot turpmāk. Notikumi turpinās pēc 30 gadiem.
        ISBN 9789934150609.

Viks, 1939-.  Santamonika, Arhangeļskas apg. / Viks ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; pēcvārdu sarakstīja: Juris Visockis, Jānis Vaivods, Ivars Kalvišķis, Valdis Garoza, Uldis Bērziņš, Raitis Tumaševskis, Jānis Ķuzulis, Voldemārs Šoriņš, Valdis Villerušs, Arvīds Ulme. - Rīga : Jumava, 2015. - 374, [1] lpp., [16] lpp. iel. : faks., il., portr. ; 20 cm. - Darbā autors stāsta par savām gaitām padomju armijā. Autors dienējis aiz polārā loka, kur bijis ļoti skarbs klimats. Un ne tikai - tāda bijusi arī disciplīna un nereti arī savstarpējās attiecības. To visu sev raksturīgajā valodā, vietumis izmantojot arī ironiju un sarkasmu,Viks apraksta darbā "Santamonika, Arhangeļskas apg.".
        ISBN 9789934117268.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Militārais dienests - Krievija - Daiļliteratūra - Arhangeļskas apgabals. Karavīri.

Urtāns, Vladislavs, 1921-1989.  Par ko? : 1941.14.VI - 1946.4.IX / Vladislavs Urtāns ; sastādītājs, ievada un pēcvārda autors Juris Urtāns ; mākslinieks Rihards Delvers ; Latvijas Arheologu biedrība, Studentu koprorācija "Lacuania". - Rīga : Nordik, 2015 (Jelgavas tipogrāfija).). - 285, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - V. Urtāns (1921-1989) bija pazīstams sava laika arheologs, muzeju darbinieks un skolotājs. Viņa izglītošanos spēji pārtrauca 1941. gada 14. jūnijs - latviešu tautas Golgāta. Krievijas un Sibīrijas lēģeri, sals, bads un pazemojumi. Cilvēka dzīves nevērtība. V. Urtāns tā arī nekad nesaprata, par ko tika izsūtīts.
        ISBN 9789984854670.
        Arheologi - Latvija - Biogrāfijas. Politiskie ieslodzītie - Latvija - Biogrāfijas. 1941 gada 14 jūnija deportācijas, Latvija, 1941 - Atmiņas, latviešu.

Čeinija, Liza.  Koko Šanele : apslēptā dzīve / Liza Čeinija; no angļu val. tulk. Lenvija Sīle. - Rīga : J.L.V., 2015. - 439 lpp. : fotoil.
        ISBN 9789934117176.

Strazdiņa, Velta.  Ķekavas novads: pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas / Velta Strazdiņa; red. Liene Soboļeva; projekta vad. Zenta Valtere; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2015. - 236, [3] lpp. : fotogr., kart. - (Vēsturiski stāsti un fakti). - Bibliogrāfija 231. - 236. lpp.
        ISBN 9789934117398.

Vulfs, Vitālijs.  Liktenīgās sievietes : no Kleopatras līdz Merilinai Monro / Vitālijs Vulfs, Serafima Čebotara; tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2015. - 224 lpp. : fotoil. - La Femme Fatale ― Liktenīgās sievietes... Viņu neaizmirstamie vārdi kļuvuši leģendāri. Viņas salauza sirdis un lika vīriešiem zaudēt prātu. No Daiļās Helēnas līdz Matai Hari un no Kleopatras līdz Merilinai Monro ― šeit apkopotas visiekārojamāko un bīstamāko La Femme Fatale biogrāfijas, un ikvienu no tām var lasīt kā saistošu romānu.
        ISBN 9789934117237.

Belta, Dina.  Liepājas populārās mūzikas stāsti : ziņģe sirdī, rokenrols dvēselē / Dina Belta, Andžils Remess; red. Ieva Heimane; projekta vad. Zenta Valtere; Jāņa Pavlovska vāka mākslinieciskais noformējums; Liepājas Kultūras pārvalde. - Rīga : Jumava, 2015. - 174, [1] lpp. : fotogr.
        ISBN 9789934117466.

 Liktenslietas : Stūra mājas ekspozīcija "Liktens lietu muzejs" : 100 priekšmetu stāsti no 500 muzeja eksponātiem = Fateful things : exhibition of the Corner house "Museum of the fateful objects" : 100 items from exhibited 500 / izdevuma autore, literārā redaktore un priekšvārda autore Ilona Brūvere ; tulkojumi: Viktors Freibergs, Jana Bērziņa ; dizains: Artis Rutks ; foto: Ilona Brūvere, Imants Ķīkulis, Dārta Romānova, Pēteris Sidars. - [Rīga] : Mediju komunikācijas darbnīca "Kinolats", 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 238, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 18 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga-2014 : notikums"--Titlp.
        ISBN 9789934144202.
        Personiskā manta - Latvija. Dzīvesstāsti - Latvija.

Platons.  Dialogi / no sengrieķu val. tulk., piezīmju un pēcvārda aut. Ābrams Feldhūns ; red. Ināra Stašulāne ; Ilzes Rūmnieces priekšv. - Rīga : Zinātne, 2015. - 1008 lpp. - Vienā izdevumā apkopoti izcilā antīkās filozofijas pārstāvja Platona (427-347 pr. Kr.) darbi, kurus apgāds “Zinātne” izdevis piecās atsevišķās grāmatās 1997.-2007. gadā. Platona dialogus no sengrieķu valodas tulkojis klasiskais filologs, seno valodu zinātājs Ābrams Feldhūns (1915-2009). Izdevums veltīts viņa piemiņai 100. gadskārtā.
        ISBN 9789984879833.

Līdaka, Jolanta.  Mūs var atšķirt! : praktiski materiāli prasmes atšķirt grafiski līdzīgos burtus P,B,D (p,b,d) pilnveidošanai / Jolanta Līdaka ; recenzente Sarmīte Tūbele ; galvenais redaktors Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2015 (RaKa). - 103 lpp. : il. ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 103. lpp.
        ISBN 9789984463186.
        Lasīšanas grūtības - Psiholoģiskie aspekti. Runas traucējumi, bērnu - Ārstēšana. Runas terapija.

 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »