Jaumieguvumi maijā

Ziņa publicēta 01.09.2015
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2015.gada maija mēnesī.


 Škapars, Jānis, 1927-.  Barjerskrējiens / Jānis Škapars ; Gunāra Janaiša fotogrāfijas. - Rīga : Zelta grauds, 2015. - 477, [1] lp. : il., portr. - Ietver personu alfabētisko rādītāju. 2. grām. 2. grām. Dienasgrāmata, vēstules apceres, 1980-1988 / [redaktore Baiba Īvāne-Kronberga]. ISBN 9789934840203. Redaktori - Latvija. Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.

 Sveces stāsta un dziedina / sastādīja Terēza Laube ; maktēja Ēriks Pokulis ; vāka foto Terēza Laube. - [Rīga] : Zintnieks, [2015]. - 151, [6] lpp. : portr. ISBN 9789984739309. . - ISBN 9789984739304.


Grebenko, Maija.  Darba likums un grāmatvedība / Maija Grebenko ; redaktore Vita Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2015. - 155 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). ISBN 9789984896076. Darba tiesības un likumdošana - Latvija. Grāmatvedība - Latvija - Tiesības un likumdošana.


‌Masso, Iivi.  Tomass Hendriks Ilvess savā balsī : domas un pārdomas / intervējusi un apkopojusi Īvi Anna Masso ; no igauņu valodas tulkojis Juris Putriņš ; Ingas Apsītes un Jura Putriņa vāka dizains ; redaktore Ieva Rozenberga. - [Mārupe] : Drukātava, 2015. - 179, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. ISBN 9789934530166. Prezidenti - Igaunija.


Vilkaste, Ināra, 1961-.  Uzbrukums valstij : "Neērtais Vaškevičs" / Ināra Vilkaste. - Rīga : Ināra Vilkaste, 2015. - 200 lpp. : il., faks. ; 22 x 30 cm. ISBN 9789934144493. Politiskā vajāšana - Latvija. Izspiešana - Latvija. Kukuļošana - Latvija. Tiesu procesi - Latvija.


‌Tenne, Guntars, 1965-.  Pērles un pelni : vēsturisks romāns : Kurzemes hercogiste 17. gadsimtā / Guntars Tenne ; mākslinieks Arnis Zariņš ; redaktore Aija Lāce. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 271, [1] lpp. ; 20 cm. ISBN 9789934052774. Vēsturiskā proza, latviešu. Kurzemes hercogiste - Vēsture - Daiļliteratūra.


Zevina, Gabriela.  Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi : romāns / Gabriela Zevina ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; no angļu val. tulk. Santa Liģere. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 243 lpp. ; 21 cm. ISBN 9789934844195. Amerikāņu romāni.


Ulme, Arvīds, 1947-.  Ar Tevi / Arvīds Ulme ; Sabīnes Cīrulnieces ilustrācijas un vāka zīmējums ; Daigas Brinkmanes grafiskais iekārtojums. - Rīga : Priedaines, 2014. - 95 lpp. : il. ISBN 9789984687513.


 Zvaigžņotā debess, 2015. gada pavasaris (227) : populārzinātnisks gadalaiku izdevums / sast. Irena Pundure ; Latvijas Zinātņu Akadēmija. Latvijas Universitātes Astronomijas institūts. - Rīga : Mācību grāmata, 2015. - 96 lpp. : il., sh., tab., diagr. - Kopsav. angļu, krievu val. ISSN 0135-129X.


Larka Sāra. Kivi aicinājums : [triloģija - romāns] / Sāra Larka ; no vācu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 502, [2] lpp. ; 23 cm. - "Romāna "Balto mākoņu zemē" triloģijas noslēdzošā daļa. [3. grām.]. ISBN 9789934034244.


Larka, Sāra.  Maoru zelts : triloģijas pirmā grāmata / Sāra Larka ; no vācu val.tulk. Sinda Krastiņa ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 559, [1] lpp. - Romāna darbība aizsākas mazā, nabadzīgā Īrijas ciematā un turpinās Jaunzēlandē, kas 19. gadsimta bada laikos bija daudzu izceļotāju galamērķis un arī cerība uz labāku dzīvi. - Oriģ.: Das Gold der Maori. 1. grām. ISBN 9789934048333.


‌Domu putniem vārdu spārni : aforismi un atziņas / sast. Inta Saprovska ; māksl. Vita Lēnerte ; red. Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 48 lpp. : il. ISBN 9789934052293.


Amirrezvani, Anita.  Saulei līdzīgā / Anita Amirrezvani; no angļu val. tulk. Māra Poļakova; red. Gundega Sēja; māksl. red. Vita Lēnerte; Ilzes Isakas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 440 lpp. ISBN 9789934049750.


Oksanena, Sofi.  Kad pazuda dūjas / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Iveta Polkmane; projektu vad. Una Orinska; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 23 cm. ISBN 9789934052996. Somu romāni.


‌Binčija, Meiva.  Nedēļa viesu namā : rom‌āns / Meiva Binčija ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe ; vāka dizains: Ilze Isaka ; red. Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 312 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: A week in winter. ISBN 9789934051418. Īru romāni.


Pancs, Arkādijs.  Sarunas par laimi / Arkādijs Pancs ; sastādītāja Gaļina Panca ; no krievu val. tulkojusi Gunita Mežule ; Aigara Truhina dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 190, [1] lpp. ISBN 9789934050756.


‌Cāļa zupa mātes dvēselei : stāsti, kas sasilda sirdi un spēcina mātes garu / Dž. Kenfīlds, M.V.Hensens, Dž. R.Hotorna, M.Šimofa, Kerola Klaina ; no angļu val. tulk. Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 352 lpp. : il. ISBN 9789934050411.


Zatlers, Valdis.  Kas es esmu / Valdis Zatlers; līdzautori Gunta Barbāne, Juris Lorencs; red. Liene Soboļeva; makets Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, 2015. - 471, [1] lpp. : fotogr.; il. - Grāmatā izmantoti fotomateriāli no Valsts prezidenta kancelejasm Rīgas Stradiņa Universitātes un Valda Zatlera personīgā arhīva; Ērika Oša un Gata Šļūkas karikatūras. ISBN 9789934117459.


Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Meita un Māte : Aspazija, jaunās nācijas dibinātāja / Viesturs Rudzītis; lit. red. Gundega Blumberga; māksl. Sandra Konstante. - [Jūrmala] : VR grāmatu apgāds, ©2015. - 319 lpp. - (4. grāmata). - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. ISBN 9789934848629.


Grinšteins, Māris, 1938-.  Vēstures līkločos. Atmiņu kaleidoskops / Māris Grinšteins; red. Ināra Mikažāne; makets Laima Grāve. - Rīga : N.I.M.S, 2015. - 145 lpp. : fotoatt.; il. - Personu bibliogrāfiskais rādītājs 138.-145. lpp. ISBN 9789934846816.


Zeltkalis, Helmūts.  Mīlestība un hibrīdkarš : romāns / Helmūts Zeltkalis; vāka zīm. Taiga Kalvišķe; dizains Juris Grundulis. - Rīga : Autorizdevums, 2015. - 432 lpp. ISBN 9789984972961.     


Vedins, Ivans.  Mācīšanas māksla : [pārdomas par mācību teorijas kategorijām un problēmām] / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, 2011 (Ogre : Tipogrāfija Ogrē). - 359 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.: [357.]-359. lpp. (98 nos.). - Grāmatas pamatsaturu veido autora pārdomas par mācību teorijas kategorijām un problēmām sistemātiskā izklāstījumā. Grāmata paredzēta vispirms augstskolu docētājiem un maģistrantiem, daudzu mācību teorijas problēmu analīze noderēs arī skolu, ģimnāziju un citu mācību iestāžu pedagogiem. - Kopsavilkums angļu, krievu valodās. ISBN 9789984859217.  Izglītības psiholoģija. Pasniedzēji - Kvalifikācijas celšana darba vietā. Augstskolas pedagoģija.


 Grāmata spicprātim : prāta spēles / sastādītāja Inta Kalniņa ; Svens Neilands, mākslinieciskā izveide. - Rīga : Avots, 2014. - 158 lpp. : il. - Grāmatā iekļautie prāta vingrinājumi paredzēti dažāda vecuma «zinīšiem» – topošajiem matemātiķiem, izgudrotājiem, zinātniekiem... Uzdevumi ir dažādas grūtības pakāpes, kas ļaus tos risināšanā iesaistīties arī vecākajiem brāļiem un māsām. ISBN 9789934534003.   

  

Šarma, Robins.  Dienišķā iedvesma ar mūku, kurš pārdeva savu Ferrari / Robins S. Šarma ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2014. - 399 lpp. - Citātu izlasē no grāmatu sērijām par mūku, kurš pārdeva savu Ferrari, autors aicina saņemt drosmi ielūkoties sevī un veidot savu dzīvi patiesu, laimīgu un brīnumu pilnu. ISBN 9789984859989.


‌Šeinovs, Viktors.  Saki "nē" un nejūties vainīgs / Viktors Šeinovs ; no krievu val. tulk. un priekšvārdu sarakstījusi Ruta Darbiņa ; mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 301 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Говорить "нет" не испытывая чувства вины. ISBN 9789934534034. Pārliecināta uzvedība. Pašaktualizācija (psiholoģija). Starppersonu saziņa. Starppersonu attiecības. Vaina. Manipulācija (psiholoģija).


‌‌Mitoloģijas vārdnīca / sastādījis Kārlis Skruzis ; vāka dizainu veidojis Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 229 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 227. lpp. - Grāmata iepazīstina lasītājus ar Senās Ēģiptes, Senās Grieķijas, Senās Romas, ķeltu, ģermāņu, skandināvu, kā arī šumeru un akadiešu mitoloģiju, sniedz tās izcelšanās un attīstības avotus, īsumā attēlojot šo tautu vēstures galvenos faktus, viņu ticējumus un reliģiju. Mīti un ticējumi, no kuriem daudzi cēlušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, palīdz izprast ne vien tautu sadzīvi un kultūru, bet sniedz priekšstatu par vēsturisko procesu kopumā, par paaudžu sadzīves pārmantojamības mūžīgo problēmu un cilvēces centienu nemainīgumu. ISBN 9789934534027. Mitoloģija - Latviešu valoda - Vārdnīcas.
‌          

 Sacietējusi maize receptēs / sast. Inta Kalniņa ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 246 lpp. ; 17 cm. - (Gribi ēst? Gatavo!). - Maize ir tautas labklājības mērs, svarīgākais pārtikas produkts, kas spēj pabarot cilvēkus pat dzīves visgrūtākajos brīžos, tādēļ pat viscietākais maizes gabaliņš ir izmantojams. Grāmatā stāstīts, kā no sacietējušas maizes pagatavot veselīgus un garšīgus ēdienus, un sniegts daudzveidīgs recepšu klāsts. ISBN 9789984859095. Kulinārija (maize).


‌Cepsim paši : [receptes] / sast. Inta Kalniņa ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 199 lpp. : il. ; 17 cm. - (Gribi ēst? Gatavo!). - Nav jāgaida svētki, lai savus mīļos iepriecinātu ar kārdinoši smaržojošu pašceptu kārumu. Grāmatā sniegti padomi un receptes, kā no dažādām mīklām izcept gardas smalkmaizītes, plātsmaizes, pīrādziņus, cepumus un tortes, – atliek vien ļauties mirkļa vilinājumam. ISBN 9789984859088. Cepšana. Miltu konditorejas izstrādājumi. Kūkas. Cepumi. Pīrāgi.   
‌       

 Siltās brokastis / sastādījusi Inta Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 177, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - (Gribi ēst? Gatavo!). - No rīta baudītas siltas brokastis sniegs enerģiju veiksmīgi sākt dienā veicamo. Grāmatā sniegts plašs silto salātu, karstmaižu, dārzeņu, gaļas, zivju, pankūku, olu, biezpiena, siera, putraimu un makaronu ēdienu recepšu klāsts. ISBN 9789984859804. Kulinārija. Brokastis. Pavārgrāmatas.


‌ Veģetārie ēdieni / sastādījusi Gita Kļaviņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 323 lpp. : il. ; 17 cm. - (Gribi ēst? Gatavo!). - Aizvien vairāk cilvēku, rūpējoties par savu veselību, pievēršas veģetāram uzturam. Grāmatā sniegtas gan jau zināmas, gan arī jaunas interesantas receptes, kā no dabas sarūpētajām veltēm gatavot veselīgas maltītes. ISBN 9789984859514. Veģetārie ēdieni. Pavārgrāmatas.       

Mauriņa, Zenta, 1897-1978.  Labas domas ir eņģeļi / Zenta Mauriņa ; sastādījusi Jūlija Dibovska. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 76, [3] lpp. ; 18 cm. - Latviešu rakstnieces Z. Mauriņas (1897-1978) pozitīvo atziņu krājums sniedz ieskatu viņas spilgtākajos domu graudos un pasaules uzskatā. Grāmata sastāv no 7 nodaļām: Darīt labus darbus. Kā putns dziedāt. Vairot prieku. Mīlēt. Spoguļoties otrā. Redzēt brīnumu. Baltam būt.  ISBN 9789934116940. Aforismi, latviešu.


‌Gabris, Roberts, 1903-2000.  Latvju puika : atmiņas / Roberts Gabris ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; sastādītāja un pēcvārda autore Ausma Līdumniece ; Beatrises Barones zīmējumi. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Jumava, ©2015. - 213, [2] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka R. Gabra (1903-2000) atmiņu stāsts bija uzrakstīts 1939. gadā ar nosaukumu "Circeņu Jurkas piedzīvojumi" un glabājās ilgus gadus pie meitas Ausmas Līdumnieces. Pagājis vairāk nekā 70 gadu, kad beidzot to var publicēt. Latvju virsnieka skaudrās jaunības atmiņu vēstījums noderēs kā vēsturiska liecība nākamajām paaudzēm. 1. izdevums iznāca 2011. gadā. ISBN 9789934117442. Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Atmiņas, latviešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.   
‌        

Evanss, Žils.  Filozofija reālajai dzīvei un citām bīstamām situācijām / Žils Evanss ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - [Rīga] : J.L.V., ©2015. - 294, [1] lpp. ; 20 cm. ISBN 9789934116964. Filozofija, antīkā. Ētika, antīkā. Dzīves veidošana. Psiholoģija un filozofija. Kognitīvā terapija.


‌Gritšneidere, Katrīna.  Veselīgi ēšanas paradumi : ēdīsim pareizi un ar baudu! / Katrīna Gritšneidere ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - 125, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Ģimenes ABC). - Alfabētiskais rādītājs: [126.] lpp. ISBN 9789934116292. Dietoloģija. 
‌            

Kraukle, Daina.  Latviskais rotājošais raksts / Daina Kraukle; tehn. red. Irēna Soide; makets Ivars Vimba. - Rīgs : Jumava, [2015]. - 86, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfiskais lit. saraksts 84.-87 lpp. ISBN 9789934117121.


‌Kovaļenko, Maija.  Struteles pelēkie baroni : Krišjāņa Barona dzimtā pagasta vēsture / Maija Kovaļenko ; projekta vadītāja Zenta Valtere ; atb. redaktore Liene Soboļeva ; tehn. redaktore Irēna Soide ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, [2015]. - 294, [1] lpp. : fotogr., karte. - M. Kovaļenko darbs ir ieguvums visiem, kas apzinās savas saknes, meklē atbildes dvēselei... savam mūžam. Autore lasītājiem pavērusi Struteles ļaužu dzīvesstāstu durvis. Pa dažām izdodas ieskatīties, bet citas paliek aizvērtas, rosinot lasītājā vēlmi zināt visu stāstu, ļaujot vaļu ikvienam no mums iztēloties, saprast un analizēt caur senču dzīves ritējumu mūsu pašu mūsdienīgo laika skrējienu, kuru dēvējam par dzīvi 21. gadsimtā... pavisam atšķirīgu un tomēr tik līdzīgu Struteles pelēko baronu dzīvei... ISBN 9789934117350. Strutele (Jaunpils novads, Latvija) - Biogrāfijas. Strutele (Jaunpils novads, Latvija) - Vēsture. Jaunpils pagasts (Jaunpils novads, Latvija) - Biogrāfijas. Viesatu pagasts (Jaunpils novads, Latvija) - Biogrāfijas. Irlavas pagasts (Tukuma novads, Latvija) - Biogrāfijas.    
‌       

Pormals, Arturs.  Pūķu laiks : Sēlijas ļaudis laiku lokos / Arturs Pormals ; red. Ilze Antēna ; priekšv. Pormalu dzimtas stāsts, 9.-10. lpp., sarakst. Uldis Neiburgs ; māksl. Līga Kuplā ; Gunta Eniņa foto. - Rīga : Pormalu ģimenes fonds, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 278 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogr.: 278. lpp. (15 nos.). - A. Pormala grāmata ir stāsts par Sēlijas ļaužu likteņiem daudzu gadsimtu garumā. Autora dzimtai nācies izdzīvot un pastāvēt, spītējot gan karu, mēra un bada gadiem tālā senatnē, gan vācu un krievu zemes kungu patvaļai senos un ne tik senos laikos. Vēsture atkārtojas. Vienīgi cilvēks savā apmātībā un ļaunumā negrib to saredzēt. Nekas jau nav mainījies kopš Ivana Bargā laikiem. Tikai nokauto cilvēku skaits karos un okupācijās. ISBN 9789984395937 (ies.). Karavīri - Latvija - Biogrāfijas. Politiskā vajāšana - Latvija - Sēlija. Karavīri - Latvija - Biogrāfijas. Sēlija (Latvija) - Vēsture.


‌Presfīlds, Stīvens.  Cīņa par radošumu : kā pārvarēt iekšējās barjeras un atbrīvot radošo potenciālu? / Stīvens Presfīlds ; no angļu val. tulk. Māris Garbers ; red. Valdis Zoldners ; priekšvārda, 3.-7. lpp., autors Roberts Makī ; grāmatas noformējumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 125, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Sveicamgrāmata). - "Attīstībai, izaugsmei, motivācijai" - uz vāka.
ISBN 9789934808395. Jaunrade (literārā, mākslinieciskā utt ) - Psiholoģiskie aspekti. Radošā domāšana. Pretestība (psihoanalīze).

Bethere, Dina, 1968-.  Pārejas posms pirmsskola - pamatskola / Dina Bethere; rec. Anita Līdaka, Alīda Samuseviča; red. Rita Cimdiņa; vāka dizains Baiba Lazdiņa; datorgrafiķe Zane Kreicere-Pavasare. - Rīga : RaKa, 2013. - 150 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Grāmata paredzēta pedagoģijas bakalaura un maģistra programmu studentiem, jau strādājošiem pedagogiem, vecākiem un pētniekiem. Autore aplūko tās problēmas, kas rodas bērniem, pārejot no pirmsskolas izglītības iestādes uz skolu. Grāmatā ir atrodama pārejas programma, kuras īstenošanā bez bērna un skolotāja var iesaistīties arī vecāki. ISBN 9789984462608.


‌Abdullajevs, Čingizs.  Vientuļo siržu nams / Čingizs Abdulajevs ; no krievu val. tulk. Maija Medne ; red. Irisa Sakne ; vāka noform. Normunds Tiltiņš. - Rīga : Juvetas, 2015. - 272 lpp. ISBN 9789934817687.

Melhotra, Dīpaks.  Ārpus labirinta : tiem, kas vēlas būt sava ceļa noteicēji / Dīpaks Melhotra ; redaktors Valdis Zoldners ; maketētāja, vāka dizaina autors Santa Lipšāne ; no angļu val. tulkojis Māris Garbers. - Jelgava : Zoldnera izdevniecība, [2015]. - 116, [2] lpp. : il. - (Attīstībai. Izaugsmei. Motivācijai). - SveicamGrāmata- uz vāka. ISBN 9789934845123.


‌Pankola, Katrīna.  Muchachas : Vējš vēl uzburs pavasari / Katrīna Pankola; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 528 lpp. - (Jauna franču līnija). ISBN 9789984357867.

Kalme, Irina.  Lugas un viencēlieni / Irina Kalme; Rūtas Fjodorovas vākafoto. - [B.v.] : Autores izdevums, 2015 (Talsu tipogrāfija). - 135 lpp. - Autore pateicas par materiālo atbalstu SIA "Kopideja", SIA "Kodoli", SIA "GPC Smārde". ISBN 9789984911342.


‌Millers, Džons.  Labāka pasaule sākas Tevī : jautājumi, kas sekmē mūsu izaugsmi un pozitīvismu / Džons Millers; no angļu val. tulk. Māris Garbers; red. Valdis Zoldners; vaka dizains Santa Lipšāne. - [Rīga] : Zoldnera izdevniecība, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 126, [2] lpp. - (Attīstībai. Izaugsmei. Motivācijai). (Sveicamgrāmata). - Kā es varu palīdzēt? Kā es varu labāk saprast citus? Kā es varu labāk pielāgoties pārmaiņām? Kādu ieguldījumu es varu sniegt? Kā es varu pilnveidoties? Kā es varu kļūt par daļu no risinājuma? Grāmata LABĀKA PASAULE SĀKAS TEVĪ akcentē personīgās atbildības lomu individuālo un mūsu kopējo panākumu veidošanā. Tā kalpos kā izaugsmes katalizators un praktisks instruments, ar kura palīdzību ikviens no mums var pievienot milzīgu vērtību savai darbavietai un savai dzīvei. Grāmatas autors – apmācību un konsultāciju kompānijas QBQ dibinātājs Džons Millers piedāvā vienkāršu metodiku, kā gūt pārsteidzošus rezultātus gan dažādu problēmu un konfliktu risināšanā, gan klientu servisa un komandas darba uzlabošanā, gan arī individuālā veikuma sekmēšanā. ISBN 9789934845116.

‌Godins, Sets.  Mēģini - Tev izdosies! : sāciet darīt to, kas tikai jums vienīgajam ir pa spēkam / Sets Godins; no angļu val. tulk. Māris Garbers; red. Valdis Zoldners; vāka dizains Santa Lipšāne. - [Rīga] : Zoldnera izdevniecība, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 121, [6] lpp. - (Attīstībai. Izaugsmei. Motivācijai). (Sveicamgrāmata). - Kad pēdējoreiz jūs kaut ko darījāt pirmo reizi? MĒĢINI – TEV IZDOSIES ir aicinājums rīkoties – sākt jaunu projektu, spert pirmo soli, paveikt ko īpašu, uzņemties risku, radīt... mainīt pasauli, padarot to labāku. Nevis vienkārši apsvērt šādu iespēju vai gaidīt, kad kāds cits uzņemsies iniciatīvu, bet patiešām sākt. Jauns ceļš bieži izrādās pareizais ceļš, un būt to vidū, kas veido jaunus ceļus, nevis tiem seko, – ir patiesi aizraujošs izaicinājums! Grāmatas autors – veiksmīgs uzņēmējs, spožs blogeris un starptautiski atzīts mārketinga eksperts Sets Godins aicina mūs ieklausīties savā iekšējā balsī un sākt darīt to, kas vienīgi mums ir pa spēkam. Pat ja sāksiet no mazumiņa, un neatlaidīgi sekosiet savai idejai, galu galā varat gūt milzu panākumus. ISBN 9789934845130.


‌Čakārne, Zeltīte.  Ceļā uz lietišķajiem rakstiem : darba burtnīca pamatskolēnam / Zeltīte Čakārne, Maruta Ģingule ; red. Dzintra Dāvidsone ; māksl. Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2003 (Valmiera : SIA "Lapa" Valmieras tipogrāfija). - 107, [1] lpp. : il., sh., tab., k. ; 25 cm. ISBN 9789984330327. Latviešu valoda - Lietišķā latviešu valoda - Darba burtnīcas pamatskolām.


‌Šatohina, Vita.  Mans bērns ir kreilis / Vita Šatohina ; red. Lauma Asare ; vāka dizains: Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, 2009. - 111 lpp. : il., tab. - (Palīgs pirmsskolai). - Bibliogr.: 110.-111. lpp. - Jēkabpils rajona Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" metodiķe V. Šatohina pētījumā piedāvā bērnu kreilības fenomena dažādas versijas vēsturiskā skatījumā no nolieguma līdz sapratnei, kā arī no psiholoģiskā, parapsiholoģiskā un fizioloģiskā viedokļa. Grāmata atklāj tikai mazu daļu no iepējām, ko darīt, ko piedāvāt un ko vērot pirmsskolas bērnu iestādē pedagogiem. Kā sadarboties ar bērna kreiļa ģimeni, lai prasības un apmācības formas būtu vienotas. ISBN 9789984332635. Kreilība un labējība.

Vulfa, Astrīda.  Zināšanu pārbaudes paņēmieni literatūrā / Astrīda Vulfa; red. Dzintra Dāvidsone; māksl. Mārtiņš Krūklis. - [Rīga] : Pētergailis, 2001 (SIA "Lapa"). - 100 lpp. - (Pedagoģijas skola). - Izmantotā literatūra : 99.-100.lpp. (33 nos.). ISBN 9984673537.


‌Baha, Valda.  Mācies ar prieku! : pirmsskolas skolotāja grāmata / Valda Baha ; red. Skaidrīte Ivanišaka ; māksl. Agita Vaivade. - Rīga : Pētergailis, 2005 (a/s "Preses nams"). - 67, [1] lpp. : zīm., tab. ; 30 cm. - Bibliogr. teksta beigās. ISBN 9789984331386. Latviešu valoda - Mācīšana un mācīšanās pirmsskolām. Lasīšana (pirmsskolas). Rakstītprasme (pirmsskolas).

Granta, Vija.  Garumzīmes : mācību palīglīdzeklis mazākumtautību skolām / Vija Granta ; red. Renāte Ālīte ; māksl. Normunds Pucis. - Rīga : Pētergailis, 2004 (Rīga : Preses nams). - 46 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984330761. Latviešu valoda nacionālajām minoritātēm - Gramatika - Uzdevumi, vingrinājumi utt.


‌‌Pakraste, Lida.  Valsis mūža garumā : romāns / Lida Pakraste ; red. Ieva Plūme ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, 2013 (SIA''Latgales druka''). - 207 lpp. - (Vakara romāns).   ISBN 9789984333786. Latviešu romāni.

Ouržednīks, Patriks.  Europeana : īsa divdesmitā gadsimta vēsture / Patriks Ouržednīks ; no čehu val. tulk. Zita Zača; atb. redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Ieva Kalniņa ; maketētāja Kima Abramova. - Rīga : Pētergailis, 2015. - 134 lpp. ISBN 9789984334004. Pasaules vēsture literatūrā. Čehu esejas.


‌Larka, Sāra.  Kauri koka ēnā / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 623 lpp. ; 23 cm. - "Triloģijas otrā grāmata"--Uz vāka. ISBN 9789934050749. Vācu romāni. Maori (Jaunzēlandes tauta) - Sociālā dzīve un paražas - Daiļliteratūra. Jaunzēlande - Daiļliteratūra.

Amirrezvani, Anita.  Saulei līdzīgā / Anita Amirrezvani; no angļu val. tulk. Māra Poļakova; red. Gundega Sēja; māksl. red. Vita Lēnerte; Ilzes Isakas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 440 lpp. ISBN 9789934049750.


‌Puertolā, Romēns.  Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga IKEA skapī / Romēns Puertolā ; no franču val. tulk. Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 223, [1] lpp. : il. ISBN 9789934049705.

Murakami, Haruki.  Par ko es runāju, runādams par skriešanu / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kibloka vāka dizains ; māksl. redaktore Inguna Kļava Švanka ; projektu vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 173 lpp. - (Labākie jaunie kulta romāni). ISBN 9789934052347.


‌Lapsa, Lato, 1969-.  Razbainieku salas : [Dienvidjūru salas] / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas grāmata, 2015. - 334, [1] lpp. : 38 lp. foto. ISBN 9789984887937.
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »