Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 05.04.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada marta mēnesī.

 Eiropas Parlaments: ārējās un drošības politikas īstenotājs : [rakstu krājums] / Daunis Auers, Kārlis Bukovskis, Žaneta Ozoliņa, Gunda Reire, Toms Rostoks ; galv. red. un iev. aut. Žaneta Ozoliņa ; red.: Kristīne Ieviņa (latv. val.), Regīna Jozauska (angļu val.) ; priekšv. sarakst. Ģirts Valdis Kristovskis ; Georga Avetisjana vāka dizains. - Rīga : Zinātne, 2008 (LĢIA tipogr. "Latvijas karte"). - 172, [1] lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. 171.-[173.] lpp. un norādes parindēs. - Šis ir pirmais pētījums Latvijā par Eiroparlamenta lomu Eiropas Savienības Kopējās ārējās un drošības politikas īstenošanā kopš ES paplašināšanās 2004. gadā, kurā uzsvars likts uz Latvijas ārpolitiskajām interesēm. - Kopsav. angļu val.        Saturs: Eiropas Parlaments un Eiropas Kopējā un ārējā drošības politika: aktieri un ietekmes veidi / Daunis Auers, Kārlis Bukovskis. Eiropas Savienības un ANO sadarbība starptautiskajās miera misijās un Eiropas Parlamenta loma tajās / Gunda Reire. Eiropas parlaments un Baltijas jūras reģions: no Ziemeļu dimensijas līdz Baltijas jūras stratēģijai / Toms Rostoks. Eiropas Parlaments un Krievija: kas uzvarēs cīņā ar vējdzirnavām? / Žaneta Ozoliņa. Latvijas Republikas kā mazas valsts ārpolitikas iespējas Eiropas Parlamentā / Kārlis Bukovskis.        ISBN 9789984808420.        Nacionālā drošība - Eiropa. Iekšējā drošība - Eiropa.

Hems, Sems H.  Vides interpretācija : rokasgrāmata cilvēkiem ar lielām idejām un mazu budžetu / Sems H. Hems ; no angļu val. tulk.: Rūta Sukovska, Inese Ansone. - [Rīga : b.i.], 2007 (Talsu tipogr.). - 424 lpp. : il., ģīm., tab. ; 23 cm. - Bibliogr. nod. beigās. - Oriģ. nos.: Environmental interpretation : A practical guide for people with big ideas and small budgets.        ISBN 9789984970431.        Vides izglītība. Dabas teritorijas - Interpretācijas programmas. Nacionālie parki un rezervāti - Interpretācijas programmas.

Nozīmīgākie starptautiskie dokumenti par kultūras mantojuma aizsardzību : materiāli reģionālajai konf. "Autentiskums un vēsturiskā rekonstrukcija kultūras mantojuma jomā" Rīga, 2000.g. 23.-24.okt. = Major international documents on protection of cultural heritage : materials for the regional conf. "Authenticity and historical reconstruction in relationship with cultural heritage" Riga, October 23-24, 2000 / UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija = Latvian National commission for UNESCO. State inspection for Heritage protection of Latvia ; sagat. Anda Āboma = prepared by Anda Āboma. - Rīga : [Mantojums], 2000 (SIA "Mantojums"). - 102 lpp. ; 20 cm.        ISBN 9984939766.

Drošības izaicinājumi un NATO 21. gadsimtā : studentu zinātniskie darbi un skolēnu esejas / Sorosa fonds-Latvija ; red. Jānis Barons ; māksl. noform. Ingrīda Zābere. - Rīga : [B.i.], 2006 (LĢIA tipogr. "Latvijas karte"). - 86 lpp. : diagr. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās.        Saturs: STUDENTU ZINĀTNISKIE DARBI: Kodolenerģijas nozīme 21. gadsimta pasaulē - drošība, atkarība vai drauds? / Juta Martinova. NATO cīņa ar terorismu / Gatis Pelnēns. Krievija - NATO sabiedrotais vai joprojām ienaidnieks? / Gints Putiķis. NATO loma cīņā pret terorismu: izaicinājums Afganistānā / Līga Vasariņa. SKOLĒNU ESEJAS: Vai NATO paplašināšanai ir robežas? / Edgars Gūte. Vai NATO spēj garantēt Latvijas valsts drošību? / Gunta Zvaigzne. Vai NATO paplašināšanai ir robežas? / Edgars Bunka. Vai NATO paplašināšanai ir robežas un vai tās ir. nepieciešamas? / Evita Stanga. NATO piedalīšanās misijās ārpus Eiroatlantiskās telpas. Plusi un mīnusi / Mārtiņš Egle.        ISBN 9984391051.        Terorisms - Novēršana.

Ozola, Zanda.  Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība / Zanda Ozola ; Latvijas Darba devēju konfederācija. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 77 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 76.-77. lpp. - Nosaukums no vāka.        Līgumsabiedrības - Latvija. Uzņēmējdarbība - Latvija. Reģionālā attīstība - Latvija.

Trips, Teds.  Kā audzināt bērna sirdi [videoieraksts] : piecpadsmit video lekcijas 30 minūšu garumā / Teds Trips. - [Rīga] : Atradums-personības attīstības resursi, ©2013. - 2 DVD : skaņa, krās. + diskusiju rokasgrāmata (67 lpp.). - Pielikumā: diskusiju rokasgrāmata 15 video lekcijām par bērnu audzināšanu / sastādījis: Džons Jonts.        ISBN 9789984613710.

        Bērna audzināšana - Reliģiskie aspekti - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt - Kristietība. Vecāku funkcijas veikšana - Reliģiskie aspekti - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt - Kristietība. Vecāki un bērns - Reliģiskie aspekti - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt - Kristietība. Bērna audzināšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Vecāki un bērns - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Vecāku funkcijas veikšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Čapulis, Sergejs.  Humānā pieeja sporta izglītības saturā un karatēdo mācību procesa organizācijā : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu nozarē skolas pedagoģijas apakšnozarē / Sergejs Čapulis ; darba zinātniskais vadītājs Aleksejs Vorobjovs ; Daugavpils Universitāte. Ilgtspējīgas izglītības institūts. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. - 143, [36] lp. : il., tab. ; 30 cm. - Ietver bibliogrāfiju (122.-143. lp.).        Izglītība, humānistiskā - Promocijas darbi. Karatē - Mācīšana un mācīšanās - Promocijas darbi.

Studenti par ilgtspējību / Daugavpils Universitāte; Ilgtspējīgas izglītības institūts; Izglītības un vadības fakultāte ; redaktore Ilona Mičule. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2006. - 99, [1] lpp., [14] lp. iel. : il. ; 21 cm. - 99, [1] lpp., [14] lp. iel. - Bibliogr.: 99.-[100.] lpp.        ISBN 9984143260.        Ilgtspējīga attīstība.

Gedžūne, Ginta, 1985-.  Topošo skolotāju atskaites sistēmas bērnu sociālās atstumtības pārvarēšanai klases vidē : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai (apakšnozare: augstskolu pedagoģija) = Pre-service teachers' frames of reference for addressing children's social exclusion in the classroom : summary of the thesis for obtaining a doctoral degree in pedagogy (Dr.paed.) (sub-branch: higher education pedagogy) / Ginta Gedžūne ; [darba zinātniskais vadītājs: Ilga Salīte] ; Daugavpils Universitāte. Ilgtspējīgas izglītības institūts. - Daugavpils : [Daugavpils Universitāte], 2014 (DU Akadēmiskais apgāds "Saule"). - 101 lpp. : il. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr.paed.)--Daugavpils Universitāte, 2014. - Bibliogrāfija: 17.-22., 43.-52., 92.-101. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Virstitulā paralēli: Daugavpils University. Institute of Sustainable Education. . - "Pedagoģijas nozare. Augstskolu pedagoģijas apakšnozare"--Uz vāka.        ISBN 9789984146751.        Sociālā izolācija - Psiholoģiskie aspekti - Promocijas darbu kopsavilkumi. Skolotāji - Apmācība - Promocijas darbu kopsavilkumi. Augstskolas pedagoģija - Promocijas darbu kopsavilkumi.

Račko, Edgars.  Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana un paaugstināšanas potenciāls Eiropas Savienībā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Evaluation of the competitiveness of Latvian regions and potential of its increase in the European Union : summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in economies (Dr. oec.) / Edgars Račko ; [promocijas darba zinātniskais vadītājs Viktors Voronovs] ; Daugavpils Universitāte. Ekonomikas katedra. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. - 123 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr. oec.)-- Daugavpils Universitāte, 2013. - Bibliogrāfija: 6.-7. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā. - "Ekonomikas nozare. Reģionālās ekonomikas apakšnozare"--Uz vāka.        ISBN 9789984146355.        Reģionālā attīstība - Latvija - Promocijas darbu kopsavilkumi. Konkurence - Latvija - Promocijas darbu kopsavilkumi.         Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991- - Promocijas darbu kopsavilkumi.

Terminoloģijas Jaunumi : [ceturkšņa informatīvs biļetens] / Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija. - Nr. 8 (2004)-. - Rīga : LZA Terminoloģijas komisija, 2004. - 31, [1] lpp. ; 21 cm. - Pieejams arī tiešsaistē. - Latv. un angļu val.; kopsav. angļu val.    ISSN 1691-0133.        Latviešu valoda - Terminoloģija - Periodiskie izdevumi. Terminoloģija - Latvija - Periodiskie izdevumi.

Terminoloģijas Jaunumi : [ceturkšņa informatīvs biļetens] / Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija. - Nr. 4 (2003)-. - Rīga : LZA Terminoloģijas komisija, 2003. - 30, [1] lpp. ; 21 cm. - Pieejams arī tiešsaistē. - Latv. un angļu val.; kopsav. angļu val.        ISSN 1691-0133.        Latviešu valoda - Terminoloģija - Periodiskie izdevumi. Terminoloģija - Latvija - Periodiskie izdevumi.

Elferts, Didzis, 1980-.  Klimatisko faktoru ietekme uz parastās priedes Pinus sylvestris L. radiālo augšanu Latvijas rietumu daļas sausieņu mežos : promocijas darbs / Didzis Elferts ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. Botānikas un ekoloģijas katedra ; darba vadītājs: Guntis Brūmelis. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 106 lp. : il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. - Disertācija (Dr.biol.) -- Latvijas Universitāte, 2008. - Ietver bibliogrāfiju (78.-84. lp.). - Latviešu valodā, ar anotāciju latviešu un angļu valodā.        Parastā priede - Latvija - Atmosfēras nosēdumu ietekme - Promocijas darbi.

Laiks. Kultūra. Izglītība : raksti / Latvijas Kultūras koledža literārā redaktore Anita Horsta ; angļu teksta redaktore Inese Kleinupe. - 1. izd. - Rīga : Latvijas Kultūras koledža, 2006. - 128 lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. - Apr. pēc vāka.        Kultūra. Kultūra - Filozofija.

Šimane, Oksana.  Antimona selenīda plāno kārtiņu mikro- un nanostruktūru modifikācija ar optisko un elektronu starojumu : promocijas darba kopsavilkums fizikas doktora (Dr.phys.) zinātniskā grāda iegūšanai / Oksana Šimane ; zinātniskais vadītājs Vjačeslavs Gerbreders] ; Daugavpils Universitāte. Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, G. Liberta inovatīvās mikroskopijas centrs = Micro- and nanostructural modification of antimony selenide thin films by laser and electron beam irradiation : summary of the thesis for obtaining the Doctoral Degree in Physics (dr.Phys.) (speciality: Solid State Physics) / Oksana Šimane ; [scientific advisor Vjaceslavs Gerbreders ; Daugavpils University. The Faculty of Natural Sciences and Mathematics, G. Liberts Innovative Microscopy Centre. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. - 63, [1] lpp. : il., sh. ; 21 cm. - Disertācijas kopsavilkums (Dr. phys.)--Daugavpils Universitāte, 2012. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un angļu valodā.        ISBN 9789984146003.        Selenīdi - Radiācijas ietekme - Promocijas darbu kopsavilkumi. Selenīdi - Lāzeru ietekme - Promocijas darbu kopsavilkumi. Antimona savienojumi - Radiācijas ietekme - Promocijas darbu kopsavilkumi. Antimona savienojumi - Lāzeru ietekme - Promocijas darbu kopsavilkumi. Plānās kārtiņas - Gravēšana un kodināšana - Promocijas darbu kopsavilkumi. Kristalizācija - Promocijas darbu kopsavilkumi.

Abrahamyan, Armine.  Savvaļas ārstniecības melisa (Melissa officinalis L., Lamiaceae) un parastā raudene (Origanum Vulgare L., Lamiaceae) izplatības modelēšana un populācijas ekoloģija Armēnijā : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai ekoloģijas apakšnozarē / Armine Abrahamyan ; darba vadītāji: Andreas Melikyan, Arvīds Barševskis ; recenzenti: Artūrs Škute, Ingrida Šauliene, Glen Clark Shinn] ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts = Distribution modelling and population ecology of wild Melissa officinalis L. (Lamiaceae) and Origanum vulgare L. (Lamiaceae) in Armenia : summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in biology (speciality: ecology) / Armine Abrahamyan ; [scientific advisors: Andreas Melikyan, Arvīds Barševskis ; reviewers: Artūrs Škute, Ingrida Šauliene, Glen Clark Shinn] ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Technology. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2015. - 79, [1] lpp. : il., diagr., kartes, tab. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr.biol.)--Daugavpils Universitāte, 2015. - Bibliogrāfija: 75.-[80.] lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.        ISBN 9789984147208.        Citronmētra - Armēnija - Promocijas darbu kopsavilkumi. Parastā raudene - Armēnija - Promocijas darbu kopsavilkumi.

Lāce, Ingūna, 1960-.  Pedagoģiskais pašvērtējums topošā skolotāja karjeras attīstībā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: augstskolas pedagoģija / Ingūna Lāce ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Ilze Miķelsone ; darba recenzenti: Rudīte Andersone, Dzintra Iliško, Baiba Briede] ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts = Pedagogical self-evaluation in the career development of future teachers : summary of the doctoral thesis promotion to the degree of doctor of pedagogy, sub-field: pedagogy of higher education / Ingūna Lāce ; scientific supervisor: Ilze Miķelsone ; [dissertation reviewers: Rudīte Andersone, Dzintra Iliško, Baiba Briede] ; University of Liepaja. Institute of Education Sciences. - Liepāja : Liepājas Universitāte, 2014. - 71 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr.paed.)--Latvijas Universitāte, 2014. - Bibliogrāfija: 32.-33., 68.-70. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām.        ISBN 9789934522406.        Skolotāji - Pašnovērtējums - Promocijas darbu kopsavilkumi. Karjeras attīstība - Promocijas darbu kopsavilkumi.

Ilsters, Andrievs, 1937-.  Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā / A. Ilsters ; Sadarbības projekts "Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija". - [Rīga] : LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001 (Rīga : a/s "Poligrāfists"). - 171 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 170.-171.lpp.        ISBN 9984940853.        Cūkas - Iekārtas un apgāde. Cūkas - Latvija.

Ivanovs, Semjons.  Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas / S. Ivanovs, V. Stramkale. - [Rīga] : LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. - 191 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 186. lpp. - Virstit.: Sadarbības projekts "Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija".        ISBN 9984940845.        Lini - Latvija.

Rubīns, Jānis, 1928-.  Rīgas dzīvojamais fonds 20. gadsimtā : tipoloģiskā rakursā / Jānis Rubīns ; priekšv. aut. Maija Rubīna. - Rīga : Jumava, c2004. - 104, [3] lpp. : il. ; 25 cm. - Kopsav. angļu val. - Atsauces: 103.-[105.] lpp.        ISBN 9984058158. . - ISBN 9789984058153.        Dzīvokļu saimniecība - Latvija - Vēsture - 20 gs - Rīga. Mājokļu politika - Latvija - Vēsture - 20 gs - Rīga.

Ekonomikas un kultūras augstskola.  Zinātniskie raksti: ekonomika un vadība, informācijas tehnoloģijas, tiesību zinātnes, kultūras problēmas : 2. laidiens / Ekonomikas un kultūras augstskola. - Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2003. - 285 lpp. : diagr.; tab.        ISBN 14078686.

Latvijas Jūrniecības savienība.  Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2014 / red. Anita Freiberga. - [Rīga] : Latvijas Jūrniecības savienība, 2015. - 512 lpp. : il.        22. grāmata.        Saturā: Ventspils ostas ziņas.

Rīgas Centrālā bibliotēka.  Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2013 / Rīgas Centrālā bibliotēka ; sastādītāja Inta Sallinene ; redkolēģija: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Daiga Bērziņa, Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; Dzidras Šmitas ievadvārdi ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2014] (Veiters korporācija). - 207 lpp. : il., ģīm., tab. ; 30 cm. - (Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata , 1691-1377 ; 2013). - Bibliogrāfija: 198.-201. lpp. / sastādījusi Zinta Geršmane; rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Kopsavilkums angļu valodā.        Saturs: TĀDI MĒS ESAM - VIENOTI, BET DAUDZKRĀSAINI: Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB). AKTUĀLIE BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBAS VIRZIENI PASAULĒ: Viļņa galotnē vai paisuma pārsteigtib / no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone. Somijas publisko bibliotēku politika, 2015 / no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone. PASAULES UN LATVIJAS APRITĒ: Bibliotekāra uzdevums ir palīdzēt nevis meklēt, bet atrast / Dzidra Šmita. Pasaules profesionāļu forums Singapūrā / Doloresa Veilande. Stokholmas pilsētas bibliotēkas / Andra Vīta. Vēl viens rudens Budapeštā / Aiga Balode. Mācību diena Saulkalnē un salaspilī / Inta Sallinene. Pie četru novadu Ziemeļkurzemniekiem / Inta Sallinene. Divas fotoizstādes - lasītāji un bibliotekāri / Daina Ģeibaka. PĒTĪJUMI UN ATKLĀJUMI: Rīgas tautas bibliotēkas nacistiskās okupācijas laikā (1941-1944) / Jana Dreimane. Vectēvs / Velga Bāliņa. ATMIŅU GRĀMATAS LAPPUSES: Ar trešās Atmodas elpu un garu : dienasgrāmatas fragmenti / Rasma Bāliņa. Bišumuižas stāsti Bišumuižā / Ingrīda Rasa, Margita Zemīte. SARUNAS GADA GARUMĀ: Intas Sallinenes sarunas. Būt savas tautas vidū : saruna ar pensionētu bibliotekāri Spodru Rozenbergu. Pasaulei nav ne vainas : saruna ar RCB Bibliotēku dienesta noformēšanas mākslinieci Anitu Pitrāni. Aijas smaids : saruna ar RCB Pieaugušo literatūras nodaļas galveno bibliotekāri Aiju Zvirbuli. "Baltais zvirbulis" - tā ir atbildība : saruna ar RCB Bibliotēku dienesta galveno speciālisti Ingūnu Strangu. Par odziņām un pilieniem ne tikai informācijas okeānā : saruna ar RCB filiālbibliotēkas "Vidzeme" galveno bibliotekāru Jāni Apsi. Man dzīvē šai laimējies ļoti : saruna ar RCB Torņakalna filiālbibliotēkas un filiālbibliotēkas "Zemgale" vadītājas pienākumu izpildītāju Sanitu Goldšmiti. Saskaņā ar sirdi un dvēseli : saruna ar RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas galveno bibliotekāri Irinu Jurjevu. Ļauties priekam : saruna ar RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas galveno bibliotekāri Velgu Bāliņu. Par bibliotēkas būtību un darbības pamatjēgu : saruna ar LR Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītāju Jāni Turlaju. RCB SVARĪGĀKO NOTIKUMU HRONIKA 2013. GADĀ / sastādījusi Aiga Balode. PUBLIKĀCIJAS PAR RĪGAS CENTRĀLO BIBLIOTĒKU 2013. GADĀ / sastādījusi Zinta Geršmane.        ISBN 9789934821851.        Bibliotēkzinātne - Latvija.

Frenks, Prabals.  Manipulācija ar cilvēkiem : pozitīvā pieeja / Prabals Frenks ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; red. Zane Seņkova ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 166 lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: People manipulation.        ISBN 9789934018084.        Manipulācija (psiholoģija). Starppersonu attiecības.

Stoparde, Mirjama.  Mans mazbērns : kā priecāties un rūpēties par mazbērnu / Mirjama Stoparde ; no angļu val. tulk. Iveta Boge ; red. Līva Medne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 224 lpp. : krās. il. ; 25 cm. - Alf. rādītājs: 218.-221. lpp. - Oriģ. nos.: Grand parents.        ISBN 9789934029332 (ies.).        Vecvecāki un bērns. Vecvecāku funkcijas veikšana.

Čailds, Lī.  Nāves zona / Lī Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Dace Barone. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 479, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934059773.        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Augi veselībai : audzē, ievāc, izmanto / autori: Sūzana Kērtisa, Lūize Grīna, Pēnelope Odija, Dragana Vilinaca ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Kalme ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 352 lpp. : il. ; 25 cm. - Rād.: 345.-351. lpp. - Tulk. no izd.: Neal's yard remedies.        ISBN 9789934027062.        Naturopātija. Augi - Izmantošana terapijā.

Jēruma, Inga, 1943-.  Plaisa : romāns / Inga Jēruma ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atb. redaktore Inga Vanaģele ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223 lpp.        ISBN 9789934151439.

Korfija, Stefānija.  Pirmie soļi modes dizainā : stilīgi projekti un noderīgi padomi tērpu un modeļu zīmēšanā / Stefānija Korfija ; no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 128 lpp. : krās. il. ; 30 cm. - Oriģ. nos.: Fashion desing workshop. - Virstitulā: WF studio.        ISBN 9789934029912.        Modes zīmējumi. Modes dizains.

Karavīra ceļš : virsleitnants Teodors Kalnājs / sastādītāji: Guntars Ceravs, Jānis Vasiļevskis ; Zigurda Kalmaņa redakcija ; priekšvārds: Uldis Neiburgs. - Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2015. - 203 lpp. : faks., il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 194.-195. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 196.-199. lpp.        ISBN 9789934513183.        Karavīri - Latvija - Biogrāfijas.

Brauns, Pīrss.  Sarkanā sacelšanās. Zelta dēls / Pīrss Brauns; no angļu val. tulk. Santa Andersone; red. Maija Džeriņa; māksl. Reinis Liepa. - Rīga : Prometejs, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 477 lpp. - (2. grāmata).        [2. grām.].        ISBN 9789934851193.

Belkovskis, Staņislavs.  Putins: cilvēks, kura nebija / Staņislavs Belkovskis ; no krievu val. tulk. Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2016. - 308 lpp.        ISBN 9789934118876.        Prezidenti.         Krievija - Politika un pārvalde - 1991-.

Krekle, Maija.  Ilgu putni ar sasietiem spārniem : Austras Skujiņas dzīve un kaislības / Maija Krekle; Aleksandra čaka, Valda Grēviņa, Arvīda Griguļa, Jāņa Grota, Rūtas Skujiņas dzeja. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 368 lpp. - Tas ir romāns par Austru Skujiņu (1909–1932) sākot no bērnības līdz traģiskajai dienai, kad dzejniece beidz dzīvi pašnāvībā. Romāna vēstījums ir plūstošs, līgans, šķiet, autore identificējusies un saplūdusi ar pašu dzejnieci. Mierīgajā romāna vēstījumā ieskanas ģimenes likstas, laikmeta satricinājumi, notikumi, sabiedriskā dzīve, literārās aizkulises ar tā laika spilgtākajām personībām – Aleksandru Čaku, Arvīdu Griguli un citiem, tā uzburot dzīvu 20. gadsimta 20.–30. gadu ainu.        ISBN 9789934151378.

Zembergs, Imants, 1939-.  Mežs - mūža mīlestība / Imants Zembergs ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        [3. grām.].        ISBN 9789934857003.        Meži un mežkopība - Latvija - Vēsture - Biogrāfijas. Mežkopji - Latvija - Biogrāfijas.

Tolstojs, Ļevs.  Karš un miers : iepriekš nepublicēta romāna versija / Ļevs Tolstojs ; no krievu val. tulkojusi Ineta Strazdiņa. - Riga : J.L.V., 2015. - 805, [1] lpp. - Pirmā romāna redakcija ir divas reizes īsāka un piecas reizes interesantāka. Gandrīz bez filozofiskām atkāpēm.To ir vieglāk lasīt: visi teksti franču valodā aizstāti ar tekstiem krievu valodā paša Tolstoja tulkojumā.        ISBN 9789934118883.     

Jēruma, Inga, 1943-.  Plaisa : romāns / Inga Jēruma ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atb. redaktore Inga Vanaģele ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223 lpp.        ISBN 9789934151439.

Štrāls, Kārlis, 1880-1970.  Karš / Kārlis Štrāls ; sastādītāja un izdevēja Kamena Kaidaka ; Aleksandra Štrāla ilustrācijas ; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : [Kamena Kaidaka], 2015 (ULMA). - 608 lpp. : il. ; 24 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934147296.        Kara stāsti, latviešu. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Daiļliteratūra.

Weiss, Helga.  Helga's diary : a young girl's account of life in a concentration camp / Helga Weiss; translation copyright Neil Bermel; paintings copyright Wallstein Verlag; maps drawn by Michael Hill. - London : Penguin Books, 2014. - 226, [7] p. : ill.; maps; photos.        ISBN 9780241959503.

Taylor, Lulu.  The Snow Angel / Lulu Taylor. - Glasgow : Pan Books, 2014. - 486, [1] p.        ISBN 9781447230496.

Howey, Hugh.  Wool : book 1 from the Wool Trilogy / Hugh Howey. - London : Arrow Books, 2013 (CPI Group (UK) Ltd : Croydon). - 563, [1] p.        ISBN 9780099580485.

McEwan, Ian.  The Children Act / Ian McEwan. - London : Jonathan Cape, 2014 (Clays Ltd, St Ives plc). - 215, [1] p.        ISBN 9780224101998 : cietos vākos.

Flanagan, Richard.  The Narrow Road to the Deep North : a novel / Richard Flanagan. - London : Chatto & Windus, 2014. - 448 p. - [Author] winner of the Man Booker Prize 2014.        ISBN 9780701189051.

Joyce, Rachel.  The Love Song of Miss Queenie Hennessy / Rachel Joyce ; ill. by Andrew Davidson. - London ; New York ; Toronto ; Sydney ; Auckland : Doubleday, 2014 (Clays Ltd). - 351, [4] p. : ill.        ISBN 9780857522764 : mīkstos vākos.       English fiction.

Townsend, Sue.  The woman who went to bed for a year / Sue Townsend; cover illustration by Stephanie von Reiswitz; first published by Michael Joseph. - London : Penguin Books, 2012 (Milton Keynes). - 436, [18] p.        ISBN 9780718194529.

Gilbert, Elizabeth.  Committed : a love story / Elizabeth Gilbert. - London : Bloomsbury, 2010. - 349,[23] p.        ISBN 9781408810477. . - ISBN 9781408809457.

Ieviņš, Kārlis, 1888-1977.  Latvju zeltrača dēkas / Kārlis Ieviņš ; redaktore Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 209 lpp. - Jau sen pagājuši tie laiki, kad tālajā Ziemeļamerikas zemē Aļaskā no visām pasaules malām saplūda zelta meklētāji. Toreizējā dzīve bija pilna visbrīnišķīgākajām dēkām, likteņa pārvērtībām un romantiku.Cilvēks te parādās liels un varonīgs cīņā ar bargajiem dabas spēkiem, bet arī zemisks, brutāls un mežonīgs savās kaislībās, no kurām galvenā - deja ar dzelteno velnu, tas ir - zeltu. Kur guvums, tur netrūkst arī sieviešu, mīlestības sarežģījumu un arī noziegumu.Starp zeltračiem Aļaskā toreiz bija arī dažs labs latvietis. Šo stāstu Kārlis Ieviņš uzrakstījis pēc kāda "zviedru grāfa" patiesiem nostāstiem, kuri vēsta par interesantu personu - latvju zeltraci Lielo Jāni no Rīgas.        ISBN 9789984411019.

Guiliano, Mireille.  French women don't get facelifts : aging with attitude / Mireille Guiliano. - London : Corgi Books, 2015 (Croydon, CRO 4YY : CPI Group (UK) Ltd). - 259, [1] p. : Ill. - (The Sunday Times bestseller). - Index: p.[253]-[260].        Contents: Assessing Gravity ; Dressing with Style and Attitude ; Skin Care and a New Face ; The Art and Magic of Grooming ; Beauty and Some Makeup and Manicures ; Once a Day, a Little Invisible Exercise ; Why Not Rest and Relaxation ... and Play; ; The Nondiet Anti-Aging Nutritional Formula ; An Anti-Aging Food Prescription ; Les Suppléments ; Life Expectancy - Living to One Hundred;! ; Loving, Laughing, Working ; Now What.        ISBN 9780552168687 : mīkstos vākos.

Puértolas, Romain.  The Extraordinary Journey of the Fakir Who Got Trapped in an Ikea Wardrobe : fiction / Romain Puértolas ; transl. from the French by Sam Taylor. - London : Vintage Books, 2015 (Croydon, CRO 4YY : CPI Group (UK) Ltd). - 310 p. - Oriģ. nos.: L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire ikea / Romain Puértolas.        ISBN 9780099592952 : mīkstos vākos.

Bauer, Belinda.  The facts of life and death / Belinda Bauer; front cover image by Alison Martin; design by Claire Ward. - Great Britain : Black Swan, 2015. - 399, [1] p.        ISBN 9780552779654.

Waugh, Evelyn.  The complete short stories : modern classic / Evelyn Waugh. - London : Penguin Books, 2011 (Clays Ltd). - 506 p. - (Penguin modern classics).        ISBN 9780141193687.

Frank, Dorothea Benton.  The Last Original Wife : a novel / Dorothea Benton Frank. - [New York] : Willam Morrow ; Harper Collins Publishers, 2014. - [8], 352 p. - (New York Times Bestseller).        ISBN 9780062132475 : mīkstos vākos.

Andersen, Laura.  The Boleyn deceit : treachery in the court of Henry IX / Laura Andersen. - Great Britain : Ebury Press, 2013. - 408 p.        [2. book]. The Boleyn deceit.        ISBN 9780091956493.

Brown, Dan.  Inferno / Dan Brown. - London : Corgi Books, 2013. - 619, [5] p. - The astonishing global No. 1. bestseller.        ISBN 9780552169585.

Nesbo, Jo.  The Snowman : a Harry Hole thriller / Jo Nesbo ; transl. from Norw. by Don Barlett. - London : Vintage Books, 2014 (Croydon : CPI Group). - 559 p. : map. - (The number one in international bestselller).        Contents: The Snowman ; The Leopard : excerpt.        ISBN 9781784700928 : mīkstos vākos.

Riley, Lucinda.  The Light Behind The Window / Lucinda Riley. - London : Pan Books, 2012. - 532, [1] p. - (The Richard & Judy Bookclub 2010). (Hothause Flower). - Bibliography: [533] p.        ISBN 9781447218425.

Hayes, Samantha.  Until you're mine / Samantha Hayes. - London : Arrow books, 2014. - 408 p.        ISBN 9780099584827.

Steel, Danielle.  Power Play / Danielle Steel. - London : Corgi Books, 2015. - 428, [1] p.        ISBN 9780552165877. . - ISBN 9780552165860 : mīkstos vākos.

Fitzgerald, Francis Scott.  The Great Gatsby : a novel / F.Scott Fitzgerald. - London : Alma Classic, 2013 (Croydon : CPI Group Ltd). - 210, [5] p.        Contents: Including an interview with Baz Luhrmann (director of film) / Richard T.Kelly.        ISBN 9781847492586.

Doyle, Arthur Conan.  The Return of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; introduction by Mark Gatiss; commissioning editor Albert DePetrillo; project editor Kate Fox; proofreader Steve Tribe. - London : BBC Books, 2014 lpp. (Ebury Publishing). - 372 p. - Sherlock Holmes is the greatest fictional detective in the world. The hero of 56 short stories and four novels, he is so convincing that letters still arrive at 221b Baker Street seeking his help, and when it was thought that he had died in his clash with the evil Professor Moriarty ('The Napoleon of Crime') young men in London wore black armbands.        ISBN 9781849907606.

Smith, Ali.  How to Be Both / Ali Smith ; lyrics by Neil Tennant, Christopher Lowe, Eugenio Montale ... [a.o.] ; transl. by Jonathan Galassi. - London : Hamish Hamilton, 2014 (St Ives : Clays Ltd). - 371, [1] p. - Shortlisted for The Man Booker Prize 2014.        ISBN 9780241146828 : paperback.

Hawkins, Paula.  The Girl on the train / Paula Hawkins. - London : Random House ; Doubleday, 2015. - 316, [1] p. - (The Book Club BBC Radio 2).        ISBN 9780857522313.

Galbraith, Robert.  The Silkworm / Robert Galbraith. - Reprinted. - London : Sphere, 2014 (Clays Ltd, St Ives pc). - [6], 455, [1] p.        ISBN 9781408704035 : mīkstos vākos.

Belfort, Jordan.  Catching the wolf of Wall Street : more incredible true stories of fortunes, schemes, parties, and prison / Jordan Belfort; actor Leonardo DiCaprio. - London : Hodder, 2013 (Croydon : CPI Group Ltd). - 468, [4] lpp.        ISBN 9781444786835.

Mietule, Baiba.  Kad sirdis atvērtas atmiņām : stāsti par Ķeipenes mājām un cilvēkiem / Baiba Mietule; atb. red. Liene Soboļeva; lit. red. Ineta Rāte; Nataļjas Kugajevskas vāka graf. noformējums; projekta vad. Zenta Valtere; korektore Zane Grudule; makets Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 302, [1] lpp. : fotogr. - (Dzimtas romāns). - Stāsti par Ķeipenes mājām un cilvēkiem.        ISBN 9789934119019.

Selīne, Luī Ferdinands.  Sarunas ar profesoru Y / Luī Ferdinands Selīne ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, ©2015. - 102 lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934834325. . - ISBN 9789984834320.        Franču proza.

Krastiņa, Ilze.  Mūsu advokātiņš nāk / Ilze Krastiņa. - Saulkrasti : [Autorizdevums], 2015. - 94 lpp. : fotogr.        ISBN 9789934552038.

Zandere, Inese, 1958-.  Kuģa žurnāls : piezīmes, raksti, fragmenti, vēstules, sarunas : 1994-2007 / Inese Zandere ; redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Dita Pence ; foto: Kristaps Kalns. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : portr. ; 23 cm. - I. Zanderes darbs ir literāra dienasgrāmata, kura dokumentē galvā notikušo un ārpasaules vērojumus, tās ir piezīmes par grāmatām, mūziku, izrādēm un ēdieniem, situāciju un sarunu pieraksti, ceļojumu un kara apraksti, esejas, vēstuļu fragmenti, īsi stāstiņi. Tas, kas izveidojies, nav autores dzīve, bet stāsts, un stāstam ir sava patiesība.        ISBN 9789934512728.

Čākurs, Jānis.  Trešā grāmata : personālijas, grāmatu apskati un recenzijas / Jānis Čākurs; korektore Aija Rozenšteine; Māra Garjāņa dizains; makets Gundega Kārkliņa. - Rīga : Mansards, 2016. - 478, [1] lpp. - Grāmatā ievietoto darbu pirmpublicējumi 436.-[456.] lpp.; personu saraksts 457.-[479.] lpp.        ISBN 9789934121272.

Liepiņš, Imants, 1981-.  Nāvējošie gaisa dārzi : kas vieno oligarhus, miljardierus, slepkavceltniekus, deputātus un Kremli ar 54 cilvēku bojāeju Zolitūdē / Imants Liepiņš ; redaktors Romāns Meļņiks ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 237, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 221.-[238.] lpp.        ISBN 9789934546136.        Zolitūdes traģēdija, Latvija, Rīga, 2013. Ēku sagrūšana - Latvija - Izmeklēšana - Rīga. Celtniecība - Latvija - Uzraudzība.         Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Linde, Māris.  Balti un civilizācija / Māris Linde, Valdis Šteins. - [Rīga] : [Sava Grāmata], 2016. - 116 lpp.        ISBN 9789934552021.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Sirdslietas : romāns / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne, korektore Māra Englante. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 230, [1] lpp. - Romāns "Sirdslietas" stāsta par cilvēku attiecībām, raksturiem, viņu attieksmi pret talantu un aicinājumu, dzimto vietu un pasauli, tās norisēm. Un, protams, mīlestību, kas reizēm uzplaukst krāsmatās. Pēc šī romāna motīviem tapusi Baldones tautas teātra izrāde "Karmen, ak, Karmen".        ISBN 9789984411026.

Auziņa, Tija.  Bildes : mūzikas un mākslas festivāls : mākslas albums / Tija Auziņa ; mākslas darbu autoru atmiņu stāstījumus pierakstīja: Līga Puriņa, Līga Rušeniece, Augusts Zilberts ; priekšvārdu sarakstīja: Tija Auziņa, Sarmīte Sīle, Guntars Račs ; visu festivāla emblēmu autors Uldis Baltutis ; fotogrāfi: Arvils Ašeradens, Oskars Briedis, Aldis Circenis, Jānis Deinats, Andris Eglītis, Haralds Elceris, Inese Grizāne, Atis Ieviņš, Valdis Ilzēns, Aigars Jansons, Ojārs Jansons, Dāvids Jukonis, Dainis Ozols, Toms Kalniņš, Valda Kalniņa, Ilze Kalve, Jānis Kalve, Valts Kleins, Laila Kocere, Marta Krasta, Inga Kundziņa, Dzintars Malkauss, Kārlis Pakārklis, Aldis Petermans, Ansis Starks, Irina Tīre, Kaiva Anna Vilnīte, Niks Volmārs. - Rīga : Bilžu birojs, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp. : il., portr. ; 31 cm. - Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" šogad svin 30 gadu jubileju. Sācies 1985. gada rudenī, šis pasākums šobrīd kļuvis par tradīciju Latvijas mūzikas dzīvē. "Bilžu" mākslas albums ir kopdarbs, kurā savās krāsās dalījušies 257 autori ar 798 darbiem. - Autore uzrādīta iespiedziņās.        ISBN 9789934843914.        Mūzikas festivāli - Latvija - Albumi. Mākslas festivāli - Latvija - Albumi.

Trobiša, Ingrīda.  Prieks būt sievietei / Ingrīda Trobiša ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Ceļmillere ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : Kala Raksti, 2016. - 131, [2] lpp. ; 21 cm. - ("Mieram tuvu" dzīvesskola). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789984871394. . - ISBN 9789984871424.        Sevis pieņemšana, sievietes. Sievietes - Veselība un higiēna. Laulība. Sekss laulībā. Sievišķība.

Laukmane, Maija, 1953-.  Strauji saplaisā mirkļi : dzeja un plīvojumi / Maija Laukmane; red. Iluta Moldane-Greiškalne; korektores Vineta Mellenberga, Aiga Fogele; Viļņa Lapiņa datordizains. - Rīga : Annele, ©2016 (Spindulys). - 153, [7] lpp.        ISBN 9789984843957.

Volkinšteine, Jeļena.  Skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinātnēs : metodiskais līdzeklis dabaszinātņu skolotājiem / Jeļena Volkinšteine; rec. Mihails Gorskis, Jānis Švirksts; datorgrafija Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2016. - 190 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Izmantotie informācijas avoti 188.-190. lpp. - Teorija. Pieredze.Prakse -- Uz vāka.        ISBN 9789984463407.

Mākslas enciklopēdija : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Edīna Bernāra, Janiks Dirāns, Pjērs Kabanns, Žerārs Legrāns, Žans Luī Pradels, Nikola Tifeli, Anita Vanaga [8. nodaļa] ; no franču valodas tulkojušas: Jana Grostiņa, Astra Skrābane, Dace Zālīte ; literārie redaktori: Dens Dimiņš, Sarmīte Meinerte ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, [2012] (Viļņa : Spauda). - 1047, [1] lpp. : krās. il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 1035.-[1048.] lpp. . - Personu rād.: 1029.-1034. lpp. - Oriģ. nos.: Histoire de l'art.        ISBN 9789934110276.        Māksla - Vēsture.

Gregorija, Filipa.  Karaļa lāsts : vēsturisks romāns / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print). - 509 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The king's curse.        ISBN 9789984357744.        Vēsturiskā proza, angļu.         Lielbritānija - Vēsture - 1509-1547 - Daiļliteratūra.

Močia, Federiko.  Cilvēks, kurš negribēja mīlēt : romāns / Federiko Močia ; no itāļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 461 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: L'uomo che non voleva amare.        ISBN 9789984357881.        Itāliešu romāni.

Fainders, Džozefs.  Bezdibeņa malā / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 410 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Suspicion.        ISBN 9789984358130.        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene zirnekļa tīklā / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 507, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - (Millennium ; [4.] grāmata). - Stīga Lārsona Millenium sērijas turpinājums.        ISBN 9789934057373.        Detektīvromāni, zviedru.

Škvoreckis, Josefs.  Lieliskā sezona : teksts par dzīves vissvarīgākajām lietām / Josefs Škvoreckis; no čehu val. tulk. Jānis Krastiņš; red. Aija Lāce; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 336, [5] lpp.        ISBN 9789934121135.

Repše, Gundega.  Bogene / Gundega Repše; red. Dace Sparāne-Freimane; zin. kons. Vents Zvaigzne; korektore Rasma Upīte; māksl. Jānis Esītis; Gundegas Kārkliņas makets; vāka gleza "Seja" aut. Ieva Iltnere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 198, [1] lpp. - ("Mēs. Latvija, XX gadsimts" ; 5. grām.). - Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros.        ISBN 9789934546082.

Selīns.  Ceļojums līdz nakts galam / Selīns; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš; literārā konsultante Gita Grīnberga; mākslinieki: Dens Dimiņš un Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 510, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija teksta beigās un piezīmēs: 493.-[511.] lpp.        ISBN 9789984235745.        Franču romāni.

Mičela, Anna.  Lielpilsētas lelle / Anna Mičela, Mišela Sasa ; no angļu valodas tulkojusi Sabīne Jegi ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2016. - 295 lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934119125.        Amerikāņu romāni.

Viegliņa-Valliete, Gina.  Atradene un eņģelis / Gina Viegliņa-Valliete; atb. red. Liene Soboļeva; makets Ivars Vimba; korektore Brigita Šoriņa; Leldes Šēnfeldes vāka māksl. noformējums. - Rīga : Jumava, 2016. - 286, [2] lpp.        ISBN 9789934119088.

Atmiņu kopienas: atceres un aizmiršanas kultūra Latvijā : rakstu krājums / atbildīgie redaktori: Mārtiņš Kaprāns, Gustavs Strenga, Norberts Bekmans-Dīrkess ; literārā redaktore Ilze Jansone ; ievadu sarakstīja Mārtiņš Kaprāns, Gustavs Strenga ; vāka mākslinieks Guntars Sietiņš ; recenzenti: Ineta Lipša, Metjū Kots, Katja Vēcela ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Zelta grauds, ©2016 (McĀbols poligrāfija). - 206, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstu krājumā ievietoti seši zinātniski raksti, kas izgaismo noteiktas atmiņu kopienas vai ar tām saistītas problēmas, kā arī ieskicē atmiņu diskursa mainīgumu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Par autoriem: 199.-[200.] lpp.        Saturs: Kolektīvās atmiņas Eiropas kultūrtelpā: konflikti un iekļaujošais potenciāls / Deniss Hanovs. Atceroties kritušos brāļus. Livonijā kritušo brāļu piemiņa - Vācu ordeņa kolektīvā atmiņa vēlajos viduslaikos / Gustavs Strenga. Vēsture un atmiņa tautas apgaismības literatūrā: Kurzemes un Vidzemes kalendāri (1762-1822) / Pauls Daija. Pieminekļi un atmiņa: padomju perioda kultūras mantojums Latvijā / Mārtiņš Mintaurs. Padomju laika biogrāfiskā atbrīvošanās: pagātnes pragmatiskā reprezentācija latviešu memuāros / Mārtiņš Kaprāns. Komunikatīvā atmiņa, vēsturiskā iztēle: raidījuma "Labvakar, Latvija!" vēstules un atmoda / Andris Saulītis.         : 500 eks. . - ISBN 9789934840265.        Kolektīvā atmiņa - Latvija. Kolektīvā atmiņa - Eiropa. Atmiņa - Latvija - Sociālie aspekti.

Kaugvers, Raimonds.  Četrdesmit sveces / Raimonds Kaugvers; no igauņu val. tulk. Guntars Godiņš; red. Sandra Godiņa; korektore Eva Škenderska; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2016. - 373, [2] lpp.        ISBN 9789934121319.

Vaitheda, Sāra.  Ko suns vēlas mums pateikt : dzīvnieku uzvedības speciālistes padomi / Sāra Vaitheda; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa; māksl. Uldis Baltutis; red. Ilze Čerņevska; makets Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2016. - 227 lpp.        ISBN 9789934534218.

Leiendekers, Aloizs.  Konfliktu vadība : konfliktu vadības prasmes un kompetences mūsdienīgiem vadītājiem / Aloizs Leiendekers; no vācu val. tulk. Ārija Servuta; atb. red. Anna Pavlovska; lit. red. Irīda Miska; korektore Brigita Šoriņa; makets Margarita Stoka. - Rīga : J.L.V., 2016. - 198, [1] lpp. : shēm.; tab.        ISBN 9789934118777.

Mēness, daba, cilvēki : mēness fāzes un darbi mājās un dārzā, veiksme, nauda, attiecības / sast. I. Vjatere. - Rīga : Avots, 2016. - 177, [2] lpp. : il. - Mūžam mainīgais Zemes pavadonis Mēness, riņķojot ap Zemi, ietekmē visus dabas procesus uz tās. Grāmatā stāstīts, kā, ievērojot Mēness ritmu, iespējams pilnvērtīgi dzīvot saskaņā ar dabas likumiem – plānot dārza darbus, rūpēties par veselību, kopt savstarpējās attiecības utt.        ISBN 9789934534249.

Vaita, Kārena.  Pārmaiņu vējš : romāns / Kārena Vaita ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2013. - 450 lpp. - Salas laužu dzīve ir kā jūra - reizēm skaista un rāma, bezgalīgu mieru sološa, bet vētras dusmās neaprēķināma. Saules staru mirdzums uz ūdens virsmas attālina nojausmu par spēcīgām zemestrīcēm, viltīgiem atvariem un spēku, kāds piemīt tikai jūrai... Un sieviešu spējai būt gaismai, mīlestībai un kaislei, ejot savu ceļu, ne vienmer rozēm kaisītu. Avai Vālenai laulības ar Metjū un dzīve Sentsaimonsas salā nozīmē jaunu sākumu. Nejauši atrasts vēstījums no pagātnes ierosina Avu meklēt noslēpuma atrisinājumu. Ava vēl nav sapratusi, kā apsēstība ar pagātni ietekmēs viņu abu nākotni.        ISBN 9789984356532.

Eljota, Ketrina.  Zāles pret vientulību / Ketrina Eljota ; [no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 441 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984356549.        Angļu romāni.

Stjuarts, Kriss.  Pāri citroniem : optimists Andalūzijā / Kriss Stjuarts; no angļu val tulk. Ilze Burnovska; lit. red. Dzintra Auziņa; makets Indars Mediņš. - Rīga : BaibaBooks, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp.        ISBN 9789934844102.

Frīmena, Kimberlija.  Vinterbornu dārgumi : romāns / Kimberlija Frīmena ; no angļ. val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013. - 464 lpp.        ISBN 9789984356860.

Devero, Džūda.  Mēnessgaismas simfonija : romāns / Džūda Devero ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 395, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Moonlight masguerade.        ISBN 9789984357355 (ies.).        Amerikāņu romāni.

Forsaita, Keita.  Pasaku meistara mīļotā : romāns / Keita Forsaita ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014. - 480 lpp. ; 21 cm. - Dora Vilda ir mīlējusi Vilhelmu Grimmu kopš bērnības. Laikā, kad pasauli nomāc Napoleona armijas tirānija, pāris slepus tiekas, vairoties no Doras tēva biedējošās ēnas, un veido maģisku pasaku krājumu. - Oriģ. nos.: The Wild Girl.        ISBN 9789984357461.        Austrāliešu romāni.

Bārkleja, Dženifera.  Sapņu sala : stāsts par dzīvi un mīlestību Grieķijā / Dženifera Bārkleja ; no angļu val. tulkojusi Ilze Burnovska ; lit. redaktore Dzintra Auziņa ; maketētājs Indars Mediņš. - Rīga : BaibaBooks, 2014. - 279 lpp.        ISBN 9789934844188.

Devero, Džūda.  Nakts pieder mīlētājiem / Džūda Devero ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014. - 397, [1] lpp.        ISBN 9789984357751.

Vailda, Meredita.  Mulsums / Meredita Vailda ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 377 lpp. ; 21 cm.        [1. grām.].        ISBN 9789984358161.

Zelmenis, Jānis, 1971-.  Turības svārsts jeb "Ventspils naftas" privatizācija un mīti par Zelmeņa ofšoru tīmekļiem / Jānis Zelmenis ; redaktors Ritums Rozenbergs ; vāka mākslinieks Armīns Ozoliņš. - [Mārupes novads] : Goldberg Trust, ©2015. - 219, [4] lpp. : il., shēmas ; 23 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934145674.        Uzņēmējsabiedrības - Latvija. Privatizācija - Latvija.

Vailda, Meredita.  Vēlme / Meredita Vailda ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 416 lpp. ; 21 cm. - (Hakeru sērija ; 2. daļa).        [2. grām.].        ISBN 9789984358178.

Belkovskis, Staņislavs.  Putins: cilvēks, kura nebija / Staņislavs Belkovskis ; no krievu val. tulk. Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2016. - 308 lpp.        ISBN 9789934118876.        Prezidenti.         Krievija - Politika un pārvalde - 1991-.

Zaķis, Juris, 1936-.  Profesors ar novirzēm / Juris Zaķis; sastād. Juris Lorencs; atb. red. Liene Soboļeva; projekta vad. Zenta Valtere; korektore Santa Kalniņa; makets Ivars Vimba; graf. noformējums Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, ©2016. - 319, [1] lpp.        ISBN 9789934119033. . - ISBN 9789934119118.

Sokolovs par... : Latvijas fotogrāfa stāsti / teksts un foto Aleksandrs Sokolovs. - [Rīga] : Platinum VS, 2016. - 184 lpp. : il. - "Pa trim gadiem es uzrakstīju ap 80 stāstu. Tie visi ir autobiogrāfiski - par atgadījumiem, kuri notikuši ar mani personīgi. Grāmatas stāsti ir sadalīti piecās lielās grupās. Sākumā ir stāsti par dzīvi, lielākoties jautri un smieklīgi. Tālāk ir stāsti par attiecībām. Tur ir ne tikai mana pieredze, bet arī stāsti, kurus man ir pastāstījušas modeles. Pēc tam ir stāsti par manu darbu un par fotosesijām. Nākamajā sadaļā ir dažādi stāsti par manu darbu, kurus nevar viennozīmīgi apvienot vienā tēmā. Un noslēgumā ir liela daļa ar pikantiem un erotiskiem stāstiem.".        ISBN 9789934147883.

Eljota, Ketrina.  Vēlos būt tev līdzās / Ketrina Eljota; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa; red. Ingūna Jundze; korektore Liene Kāposta; makets Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp.        ISBN 9789984358239.

Smolijs, Ričards.  Vienošanās : piedošanas ceļvedis / Ričards Smolijs; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa; vāka dizains Ilze Isaka; red. Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 174 lpp.        ISBN 9789934057427.        Piedošana. Piedošana - Psiholoģiskie aspekti.

Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene zirnekļa tīklā / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 507, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - (Millennium ; [4.] grāmata). - Stīga Lārsona Millenium sērijas turpinājums.        ISBN 9789934057373.        Detektīvromāni, zviedru.

Stroda, Ingrīda.  Lida. Citādā : prologs, epilogs, redzējumi par un dialogi ar Lidiju Pupuri / Ingrīda Stroda ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains ; vāka noformējumā izmantota Eduarda Šīraka fotogrāfija ; fotogrāfiju autori: Māris Bartulāns, Harijs Burmeistars, Jāzeps Danovskis, Jānis Deinats, Eiženija Freimane, Gunārs Janaitis, Egons Kera, Juris Krieviņš, Gints Mālderis, Laimonis Stīpnieks, Eduards Šīraks, Oļegs Zernovs. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : il., portr. ; 23 cm. - Radiožurnālistei I. Strodai tapusi grāmata par Lidiju Pupuri - kādreizējo Dailes teātra III studijas audzēkni, Eduarda Smiļģa, Pētera Pētersona aktrisi, par viņas dzīvi, lomām, uzskatiem un dzīves filozofiju. Par aktrisi, kura vēl vienmēr nenogurstoši iepriecina savus skatītājus gan uz Dailes teātra skatuves, gan dzejas lasījumos, gan kino un televīzijas ekrānā.        Autori: Olga Dreģe, Felicita Ertnere, Ērika Liepiņa, Jānis Liepiņš, Regīna Logina, Pēteris Pētersons, Silvija Radzobe, Edīte Tišheizere, Venta Vecumniece.        ISBN 9789934058578.        Aktrises - Latvija - Biogrāfijas. Aktrises - Latvija - Biogrāfijas.

Johansons, Andrejs, 1922-1983.  Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800 / Andrejs Johansons ; atb. red. Renāte Neimane ; Ojāra Spārīša priekšvārds ; Pāvila Johansona, Jāņa Krēsliņa pēcvārds ; Valda Villeruša vāka mākslinieciskais noformējums ; uz 1. vāka Johana Kristofa Broces zīmējums "Pārceltuve pār Ogri" (1796) ; izmantotas Inta Lūša, Vitolda Mašnovska, Marikas Vanagas fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2016]. - 637, [1] lpp., [16] lpp. il., ģīm., faks., karte : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogr.: 560.-[586.], 636.-[638.] lpp. / sast. Pāvils Johansons. . - Rād.: 585.-601. lpp. - Rakstnieka un kultūrvēsturnieka A. Johansona (1922-1983) fundamentālais pētījums panorāmiski atklāj 18. gadsimta Latvijas sadzīvi, kultūru, mākslu, izglītību, grāmatniecību, literatūru, folkloru latviešu un baltvācu vidē, iekļaujot tās Eiropas kontekstā. Līdz šim darbs izdots tikai 1975. gadā trimdas latviešu apgādā "Daugava", Stokholmā. 1976. gadā A. Johansonam piešķirta Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda balva. Apjomīgā pētījuma izdošana šodien ļaus labāk izprast Latvijas nācijas veidošanās priekšnosacījumus, kultūras saknes, to ciešo saikni ar Eiropu, izvērtēt apstākļus, kas nākotnē noteica latviešu tautas raksturu un cēloņsakarības mūsdienās. - Kopsav. vācu val.        ISBN 9789934110320.        Latvija - Kultūras vēsture - 1562-1795. Latvija - Kultūras vēsture - 1796-1918.

Daukste-Silasproģe, Inguna, 1968-.  Tāla zeme, tuvi ļaudis : latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības / Inguna Daukste-Silasproģe ; recenzenti Juris Rozītis, Viesturs Vecgrāvis ; red. Sigita Kušnere ; maketētāja Baiba Dūdiņa ; Anitas Rožkalnes vāka dizains ; vāku noformējumā izmantotas Aivas Rozenbergas fotogrāfijas. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. - 719 lpp. : fotogr., faksim. - Personu rādītājs: 655.- 696. lpp. . - Ģeogrāfisko vietu nosaukumu rādītājs: 697.- 702 lpp. - Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmata „Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības” veidojusies kā likumsakarīgs turpinājums autores agrāk izdotajām monogrāfijām „Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā (1944-1950)” un „Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā (1950-1965)”. Pētījums atklāj mazzināmas lappuses latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas veidojies kopš 1947. g. izskaņas tālajā, nereti mītiem apvītā kontinentā, latviešu vidū sauktā par 5. kontinentu – Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē. Atsevišķās nodaļās aplūkota rakstnieku izceļošana, iezīmējot nometņu laika izskaņu, tranzītnometnes, ceļu uz jauno mītnes zemi un pārmaiņu situācijas iespaidus, sniegts ieskats literārajos sarīkojumos, atklāta rakstnieku pieredze jaunajā kontinentā, aplūkota LPB Austrālijas kopas darbība, latviešu preses izdevumi, literārie procesi, spilgtākās rakstnieku personības. - Kopsavilkums angļu val. - Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte"projekta "Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla- nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" ietvaros.        ISBN 9789984893112.    

 Mūsu karoga stāsti : 1940- 1991 / sastādītāja Anta Bergmane ; māksliniece Aija Andžāne ; atb. redaktore Evija Veide ; liter. konsultante Anda Līce ; vāka foto: Uldis Briedis. - Rīga : AS "Lauku Avīze", 2015. - 199 lpp. : fotogr., faksim.        ISBN 9789934150517.        Ventspils.         NOVADA VĒSTURE. NOVADNIEKI.

Tumans, Harijs.  Varoņi un varonība Senajā Grieķijā / Harijs Tumans ; recenzenti: Leons Gabriels Taivāns, Andris Rubenis ; literārais redaktors Aivars Kļaviņš ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 895 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 852.-878. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un rādītājs: 879.-895. lpp. - H. Tumans izvērsti analizē Senās Grieķijas kultūrā pastāvošo varoņa un varonības fenomenu. Jautājums par varoni un varu cieši saistīts ar sabiedrības attīstības un valstu formēšanās vēsturiskajām norisēm, varas struktūru veidošanos un pastāvēšanu. Pētījums piedāvā pilnīgi jaunu nestandarta skatījumu.        ISBN 9789984459035.        Grieķija - Vēsture - Līdz 146 p m ē. Grieķija - Kultūras vēsture - Līdz 146 p m ē. Grieķija - Politika un pārvalde - Līdz 146 p m ē.

Kolinss, Bens.  Māksla braukt : rokasgrāmata autobraucējiem, ko sarakstījis vīrs, kurš bija Stigs / Bens Koliss ; no angļu val. tulk. Inese Bernsone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 288 lpp.        ISBN 9789984235455.

Eddas dziesmas / no senislandiešu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; mākslinieki Lilija Dinere, Roberts Diners ; Dens Dimiņš, redaktors, pēcvārds, komentāri ; Inga Bērziņa, pēcvārds, rādītāji. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 364, [3] lpp. : il. - Latviešu- senskandināvu alfabētiskais rādī'tājs: 307.- 347. lpp. . - Skandināvu- latviešu alfabētiskais rādītājs: 348.- 359. lpp. . - Literatūras saraksts: 360.- 363. lpp.        ISBN 9789984235561.

Latvijas jaunā režija : rakstu krājums / projekta vadītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; redkolēģija Valda Čakare ... u.c. ; redaktore Gita Bērziņa ; maketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 414 lpp. : il., portr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 400.-412. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934180583.        Teātris - Latvija - Producēšana un režija - 21 gs - Vēsture. Teātra producenti un režisori - Latvija. Teātra producentes un režisores - Latvija.

Spārītis, Ojārs, 1955-.  Esejas par Latvijas sakrālo kultūru / Ojāra Spārīša teksts un foto ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; zinātniskais redaktors Andris Priede ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Ingus Feldmaņa mākslinieciskais noformējums ; pēcvārds: Lia Guļevska. - Rīga : Jumava, ©2015. - 213, [2] lpp. : il., faksimili ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.        ISBN 9789934118494.        Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija. Sakrālā arhitektūra - Latvija. Baznīcu ēkas - Latvija.         Latvija - Baznīcas vēsture.

Zieda, Margarita, 1968-.  Andris Freibergs / Margarita Zieda ; redaktore Laima Slava ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja angļu valodā Terēze Svilane ; darbu hronikas un apbalvojumu saraksta sastādītāja Anita Vanaga ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; personu rādītāja sastādītāja Dace Krecere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede ; foto: Sergejs Akurāters ... u.c. - [Rīga] : Neputns, ©2015 (PNB Print). - 470, [1] lpp. : il., plāns, portr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 466.-[471.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934512650.        Scenogrāfi - Latvija - Intervijas.

Dambis, Pauls, 1936-.  Andrejs Jansons : ārkārtējais pilnvarotais latviešu mūzikā / Pauls Dambis ; redaktore Ligita Kovtuna ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] : Vesta LK, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 135 lpp. : il., portr. ; 22 cm. - (Laika grāmata).        ISBN 9789934511141.        Diriģenti - Latvija - Biogrāfijas. Komponisti - Latvija - Biogrāfijas. Obojisti - Latvija - Biogrāfijas.

Butō / idejas autore un redaktore Simona Orinska ; redaktore Aija Lāce ; tulkotāja Kintija Puzāne ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 207, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 192.-[197.] lpp. un atsaucēs, un personvārdu rādītājs: 198.-[206.] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934121098.        Buto. Modernā deja.

Railija, Lūsinda.  Septiņas māsas : Maijas stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [1] lpp. ; 23 cm. - (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; 1. grāmata). - Bibliogrāfija: [479.] lpp. - "Septiņas māsas" aizsāk unikālu grāmatu ciklu, kura pamatā ir teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju"--Uz vāka.        [1. grām.].        ISBN 9789934058905.        Īru romāni (angļu valoda).

Patersons, Džeimss.  Otrā iespēja / Džeimss Patersons, Endrū Gross; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska; redaktore Anita Poļakovska; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934047176.        Detektīvromāni, amerikāņu.

Bolanjo, Roberto.  Mežonīgie detektīvi / Roberto Bolanjo; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp. ; 24 cm.        ISBN 9789934055362.        Psiholoģiskās spriedzes proza, čīliešu.

Svīre, Māra, 1936-.  Ar vakardienu kabatā : stāsti un noveles / Māra Svīre; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). - 222 lpp. : il. ; 17 cm. - Grāmata sagatavota pēc 1984. gada izdevuma.        Ar vakardienu kabatā -- Zelta nikolajs -- Vecās mājas monologs -- Nedziestošā uguns -- Četri kakti - Galvenajā pastā, uz pieprasījumu -- Gaišs vakars divatā -- Brūtgāns.        ISBN 9789934059926.        Stāsti, latviešu. Noveles, latviešu.

Džeta, Tiša.  Vienmēr šika : kā francūzietēm izdodas izskatītiesšarmantām jebkurā vecumā / Tiša Džeta; Vitas Lēnertes vāka dizains; tulkojums Gunta Putene; red. Marta Ābele; makets Irēna Kivliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp.        ISBN 9789934054358.

Hokinsa, Paula.  Meitene vilcienā / Paula Hokinsa; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 332, [3] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934058622.        Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Tievē ar tautas līdzekļiem : organisma attīrīšana, vielmaiņas aktivizēšana, stresa noņemšana / sastādījusi Sarmīte Lomovceva; vāka dizains Laura Mortensens-Floresa; redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 42, [3] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā apkopoti efektīvi un dabiski līdzekļi organisma atveseļošanai un labam izskatam. Tajā doti vienkārši pagatavojami uzlējumi un novārījumi, apetīti mazinoši līdzekļi, viegli ievērojamas atslodzes dienas, relaksējošas un svaru samazinošas ūdens procedūras.        ISBN 9789934048012.        Diēta. Svara zudums.

Samersa, Sūzena.  Tam es esmu par jaunu! : dabisks hormonāls risinājums lieliskai pašsajūtai, fantastiskam seksam un veselībai premenopauzes laikā / Sūzena Samersa; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe; zin. kons. Māra Zumente; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 288 lpp.        ISBN 9789934055973.

Modiano, Patriks.  Lai tu neapmaldies šajā apkārtnē / Patriks Modiano; no franču val. tulk. Inese Pētersone; vāka diz. Ilze Isaka; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; darbu izd. sagatavojusi Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 142, [1] lpp.        ISBN 9789934054525.

Breta, Regīna. 159.9.  Dievam vienmēr ir vakances : 50 mācības, kā atrast jēgpilnu darbu / Regīna Breta ; angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska; Aigara Truhina vāka dizains; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 304 lpp. ; 20 cm. - "50 mācības, kā atrast īsto vietu dzīvē"--Uz vāka.        ISBN 9789934057922.        Pašaktualizācija (psiholoģija). Profesionālā orientācija - Psiholoģiskie aspekti. Aicinājums. Darbs - Reliģiskie aspekti - Kristietība.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »