Jaunieguvumi septembrī

Ziņa publicēta 05.10.2016
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada septembra mēnesī.

 Pieskārieni Madonas pusei / sastādīja Sarmīte Radiņa; vāka foto. Oļģerts Skuja; grāmatas dizains Māris Pidiks. - Madona : Madonas novada bibliotēka, 2016 (Erante). - 99, [1] lpp. : krās. il.; foto.        ISBN 9789934149030.   Aprakstu saraksts

Pēca, Monika.  Septiņas dienas bez : [romāns] / Monika Pēca; no vācu val. tulk. Inese Miesniece; Arņa Kilbloka vāka dizains; red. Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp.        ISBN 9789934060397.

Spēcinoši : receptes sātīgai un veselīgai maltītei / no angļu val. tulk. Anda Dzenīte, Renāte Punkareceptes Georgina Fuggle; ēdienu fotogrāfijas Mike Cooper; ievada teksts Anne Sheasby; vāka foto. Haarala Hamilton; dizains Karli Skelton. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 318, [1] lpp. : il.; fotogr.; tab.        ISBN 9789984235820.

Aplbauma, Anne.  Dzelzs priekškars : Austrumeiropas pakļaušana 1944-1956 / Anne Aplbauma; no angļu val. tulk. Dainis Poziņš; red. Juris Goldmanis; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 702, [2] lpp. : melnb. fotogr.        ISBN 9789934061004.

Riņķe, Linda.  Tūkstošiem kilometru ceļa malā / Linda Riņķe; atb. red. Alīna Melngaile; lit. red. Vita Grīnvalte; korektore Brigita Šoriņa; grāmatā izmantoti foto. no autores personīgā arhīva. - Rīga : Jumava, 2016. - 222, [2] lpp. : fotogr. - (Aiz apvāršņa).        ISBN 9789934119729.

Linde, Māris.  Citādā vēsture / Māris Linde. - [Rīga] : Sava Grāmta, 2016. - 307 lpp. : il.; kart. - (Bibliotheca Lindana ; XIX). (Citādā vēsture).        Latgale.        ISBN 9789934849800. . - ISBN 9789934552205.        Latgale - Vēsture.

Gifina, Emīlija.  Dzīves līkloči / Emīlija Gifina; red. Ingūna Jundze; korektore Aiga Timermane; makets IgoRS Iļjenkovs; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 443, [1] lpp.        ISBN 9789984358369.

Grauds, Mārtiņš, 1973-.  Kopā kapos / Mārtiņš Grauds; teksts Janīna Kursīte, Ilona Miezīte, Māra Mellēna, Tālis Tisenkopfsred. Inese Zandere; projekta vad. Alma Ziemele; dizains Rūta Briede, Artis Briedis; att. apstrāde Jānis Veiss; tulk. uz angļu val. Sabīne Ozola. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 138, [3] lpp. : fotogr.        ISBN 9789934512872.        Mirušo piemiņas diena - Latvija. Mirušo piemiņas diena - Latvija - Albumi. Mirušo piemiņas diena - Latvija - Vēsture.

Raščevska, Ilga.  Norakstītie / Ilga Raščevska; Ilzes Isakas vāka dizains; Ulda Mātera foto.; red. Gundega Sēja; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.        ISBN 9789934058110.

Gavaina, Šakti.  Attiecību rokasgrāmata : ceļš uz apziņu, dziedināšanu, izaugsmi / Šakti Gavaina, Džīna Vuči; red. Marta Ābele; projekta vad. Meldra Āboliņa; tulk. no [angļu] val. Kristīne Fīrere; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 157, [3] lpp.        ISBN 9789934056987.

Volfs, Entonijs.  Es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos : ko teikt un ko neteikt bērniem pusaudžu vecumā / Entonijs Volfs; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa; red. Elīna Vanaga; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 351, [1] lpp.        ISBN 9789934033452.

Hislopa, Viktorija.  Sala / Viktorija Hislopa; no angļu val. tulk. Maija Ose; red. Elga Rusmane; vāaka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zviagzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 515 lpp.        ISBN 9789934049552.

Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene zirnekļa tīklā / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 507, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - (Millennium ; [4.] grāmata). - Stīga Lārsona Millenium sērijas turpinājums.        ISBN 9789934057373.        Detektīvromāni, zviedru.

Mencis, Jānis, seniors, 1914-2011.  Matemātikas metodika pamatskolā / Jānis Mencis; red. Ilze Cine; māksl. red. U. Gulbis; tehn. red A. Bardinska; Aigara Truhina vāka dizains; rec. J. Rudzītis, A. Sika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 278, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 271.-[272.] lpp. - "Grāmata sagatavota pēc 1984. gadā izdevniecības "Zvaigzne" publicētā darba, saglabājot šī izdevuma īpatnības". . - Grāmata sagatavota pēc 1984. gada izdevniecības "Zvaigzne" publicētā darba.        ISBN 9789934040122.        Matemātika - Mācīšana un mācīšanās (pamatskola) - Mācību līdzekļi augstskolām.

Raščevska, Ilga.  Norakstītie / Ilga Raščevska; Ilzes Isakas vāka dizains; Ulda Mātera foto.; red. Gundega Sēja; projekta vad. Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.        ISBN 9789934058110.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-.  Piektais gadalaiks : atmiņu stāsti / Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.        ISBN 9789934061585.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Šnepe, Ineta.  Matemātika ekonomikas pamatjautājumu apguvei / Ineta Šnepe, Sandra Janaite. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, ©2016. (Drukātava). - 39 lpp. : il.;shēm.; tab.        ISBN 9789934543081.        Ekonomika, matemātiskā.

Onževs, Māris, 1987-.  Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī / Māris Onževs ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; māksliniece Dita Pence. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, ©2016. - 296 lpp. : shēmas ; 21 cm. - (Tiesību zinātne). - Bibliogrāfija: 257.-292. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfiju sērijas „Tiesību zinātne” ceturtā grāmata, kuras pamatā ir autora Latvijas Universitātē aizstāvētais promocijas darbs. Autors pēta vienu no sarežģītākajiem jurisprudences jautājumiem – tiesību un laika mijiedarbību. Autors šajā darbā ne tikai atbildējis uz daudziem zinātniski komplicētiem jautājumiem (piemēram, par tiesiskās paļāvības principa pārkāpuma atklāšanas metodoloģiju vai atpakaļejoša tiesību normas spēka noteikšanas trim dažādajām metodēm), bet arī beidzot izskaidrojis elementāros pamatjautājumus par intertemporālajiem principiem un to piemērošanas gadījumiem. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā. - Monogrāfijas "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī" pamatā ir ar tādu pašu nosaukumu 2015. gada 17. aprīlī Latvijas Universitātē aizstāvētais promocijas darbs.        ISBN 9789984840444.        Tiesību normas. Tiesību efektivitāte un spēkā esība. Tiesību piemērošana.

Grabovskis, Ēvalds, 1941-.  Hokeja elpas skartie / Ēvalds Grabovskis ; atb. redaktore Evija Veide ; redaktors Guntis Keisels ; māksliniece Aija Andžāne ; maketētāja Daina Vīķele ; grāmatā izmantotas Mārtiņa Aišes, Uģa Bērziņa...[u.c.] fotogrāfijas no personīgajiem ahīviem. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 255, [1] lpp. : fotogr. - Hokeja trenera Ēvalda Grabovska atmiņu stāsts par hokeja pirmsākumiem un uzplaukumu Latvijā.        ISBN 9789934152436.

Latvju dvēseles satversme : tikumu dziesmas / izmantoti E. Brastiņa citāti no grāmatas "Latvju tikumu dziesmas" ; tekstu sakārtoja Irēna Saprovska ; pēcvārda autori: Inta Paeglīte, Valdis Šteins ; māksliniece Ieva Skangal. - [Rīga : Māras loks], [2016]. - 38 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [vāka 3.] lpp. - Dainās līdzās skatījumam uz dažādiem procesiem un lietām mēs varam atrast arī īpaši nozīmīgu vēstījumu: mūsu tautas skatījumu uz tikumu. Tās ir zināšanas par dzīvi, tā ir latvju tautas gudrība, dzīves filozofija. Ikvienas tautas Dzīvesziņa ir to uzskatu, zināšanu un vērtību kopums, kuras veido pamatu tautas pastāvēšanai. Latvju Dainās sniegtas vērtības, kas ir pārlaicīgas, un, neraugoties uz to, ka mainās laiki, vide, apstākļi, mūsu pašu ziņā paliek atšķirt un saglabāt pamatvērtības un atšifrēt tautas garamantās simbolu valodā uzrakstīto. - Aprakstīts pēc vāka. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934149054.        Tautasdziesmas, latviešu. Tikumi - Folklora. Tikumi.

Ezoteriskā gadagrāmata, 2017 / sastādītāja un priekšvārda autore Līga Zītara ; 1. vāka ilustrācija: Brigita Ektermane; atb. red. Renāte Neimane; lit. red. Ieva Zarakovska; makets Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 206, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm.        Autori: Elita Ābele, Marija Blūma-Kauliņa, Daiga Brila, Brigita Ektermane, Lauma Ērgle, Gunta Jākobsone, Maija Kadiķe, Igors Kudrjavcevs, Ināra Kupica, Romāns Ļasmanovičs, Leonīds Lavrenovs, Māra Meijere, Rasma Mitkeviča, Jolanta Mons, Kristīne Muciniece, Irēne Ozere, Ieva Ramane, Dzirkstīte Sietiņa-Petkūna, Līga Zītara.        ISBN 9789934152115.        Ezotērika.

Prauliņa, Inga.  Muižas zupas : zupu nodaļa no 1796. gada pavārgrāmatas "Pavāru grāmata muižas pavāriem par mācību visādus kungu ēdienu gardi vārīt un sataisīt" / Inga Prauliņa ; redaktore Solvita Smiļģe ; Gvido Kajona fotogrāfijas. - [Maliena] : [Ērmaņu muiža], 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - I. Prauliņas recepšu grāmata ir pirmā daļa no 1796. gadā Jelgavā izdotās pavārgrāmatas. Grāmatā ir trīs veidu zupas: siltās pamatzupas jeb sāļās zupas, siltās deserta zupas un aukstās deserta zupas. Autore novēl lasītājiem izmēģināt šīs vecās, aizmistās receptes un saņemt emocionāli spēcīgo atklāsmi, ka mums uz galda ikdienā ir gandrīz tāda pati zupa kā mūsu vecvecākiem pirms vairāk nekā 200 gadiem. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Tekstā arī recepšu fragmenti vecajā ortogrāfijā.        ISBN 9789934148224.        Zupas. Zupas - Vēsture - 18 gs. Kulinārija - Latvija - Vēsture - 18 gs. Pavārgrāmatas - Latvija - Vēsture - 18 gs. Muižas - Latvija - Vēsture.

Tauriņš, Gunārs.  Demokrātijas mūsdienu izaicinājumi / Gunārs Tauriņš. - Rīga : Gunārs Tauriņš ; Štutgarte, 2016. - 80 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 76.-77. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - G. Tauriņa grāmatā paustas autora pārdomas par demokrātijas izaicinājumu specifiku saistībā ar aktuālām mūsdienu problēmām un demokrātijas būtību: demokrātijas aksioma, principi un vērtības, demokrātijas virzītājspēks un šķēršļi, demokrātija un vēsture, demokrātijas nākotne un liktenis, krīze Ukrainā un aukstā kara sākums.        ISBN 9789984914855.        Demokrātija - 21 gs. Starptautiskās attiecības - 21 gs.

Grēviņš, Valdis, 1895-1968.  Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju grāmata / Valdis Grēviņš ; sastādītāja, ievads, komentāri: Marta Dziļuma ; zinātniskais konsultants Raimonds Briedis ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. - [Rīga] : Vesta LK, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 359 lpp. ; 19 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - V. Grēviņš (1895-1968) - dzejnieks, kurš smalkā un filigrāni izstrādātā formā mācēja ietvert pasaules un cilvēka sāpes, izsapņotā un realitātes pretmetu, alkas pēc harmonijas un sapratni par tās neiespējamību. Krājumā iekļauti visi dzejoļi, kas publicēti periodikā vai krājumos autora dzīves laikā un pēc nāves. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934511240.        Latviešu dzeja.

Loiko, Sergejs.  Lidosta : galvenā grāmata par karu, kuram nevajadzēta būt, un par varoņiem, kuri gribēja dzīvot, taču mira / Sergejs Loiko; no krievu val. tulk. Dace Sparāne-Freimane; tulk. red. Gundega Blumberga; tulk. kons. Vents Zvaigzne, Imants Liepiņš; vāka il. un salikums Jānis Esītis; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 422, [10] lpp. : melnb. foto.        ISBN 9789934546211.

Nikolss, Deivids.  Mēs / Deivids Nikolss; no angļu val. tulk. Silvija Brice; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [4] lpp.        ISBN 9789934060816.

Alts, Francs.  Dalailamas aicinājums pasaulei : ētika ir svarīgāka par reliģiju / Francs Alts ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Veide ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 63, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm.        ISBN 9789934063497.        Ētika. Dzīves veidoššana. Līdzcietība. Empātija. Nevardarbība. Pacifisms.

Gifina, Emīlija.  Dzīves līkloči / Emīlija Gifina; red. Ingūna Jundze; korektore Aiga Timermane; makets IgoRS Iļjenkovs; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 443, [1] lpp.        ISBN 9789984358369.

Dreika, Dagnija, 1951-.  Sirdslietas : romāns / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne, korektore Māra Englante. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 230, [1] lpp. - Romāns "Sirdslietas" stāsta par cilvēku attiecībām, raksturiem, viņu attieksmi pret talantu un aicinājumu, dzimto vietu un pasauli, tās norisēm. Un, protams, mīlestību, kas reizēm uzplaukst krāsmatās. Pēc šī romāna motīviem tapusi Baldones tautas teātra izrāde "Karmen, ak, Karmen".        ISBN 9789984411026.

Kreicbergs, Toms.  Lopu ekspresis / Toms Kreicbergs; red. Anda Brazauska; makets Irēna Kivliņa; Unas Spektores vāka dizians; Ingunas Kļavas Švankas iekšlapu dizains; Mikus Dunča zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. : il.        ISBN 9789934056925.

Dispenza, Džo.  Tu esi placebo : veselības atgūšana dabīgas ārstniecības ceļā / Džo Dispenza ; no angļu val. tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 325, [2] lpp. : il.        ISBN 9789984869827.

Heiere, Džordžeta.  Dārgumu medības / Džordžeta Heiere; no angļu val. tulk. Gunita Mežule; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 389, [4] lpp.        ISBN 9789984358406.

Šimkus, Iveta.  Pēc tam / Iveta Šimkus; red. Ingmāra Balode; Māra Garjāņa dizains; vāka noformējumā izmantota Inas Stūres glezna "Slāpes". - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 73, [6] lpp.        ISBN 9789934121470.

Linde, Māris.  Chronikas un Citāda vēsture / Māris Linde. - [Rīga] : Sava Grāmta, 2016. - 200 lpp. - (Bibliotheca Lindana ; XXIV). (Citādā vēsture).        ISBN 9789934552274.

Bariko, Alesandro.  Misters Gvins / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka; projekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 190, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934060793.        Itāliešu romāni.

Корецкий, Данил.  Антикиллер-6. Справедливость точно не отмеришь : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [2] c.        ISBN 9785170903009.

Воронова, Мария.  Любовь в режиме ожидания / Мария Воронова. - Москва : Издательство Э, 2016. - 312, [8] c. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой).        ISBN 9785699904556.

Борисова, Ариадна.  Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона! / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо, 2016. - 344, [8] c. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).        ISBN 9785699902552.

Образцов, Константин.  Культ / Константин Образцов. - Москва : Эксмо, 2016. - 444, [4] c. - (Интеллектуальный триллер).        ISBN 9785699906581.

Дивицкая, Соня.  Дневник невестки / Соня Дивицкая. - Москва : Эксмо, 2016. - 313, [7] c. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сон).        ISBN 9785699916108.

Устинова, Татьяна.  Ждите неожиданного / Татьяна Устинова. - Эксмо : Москва, 2016. - 315, [5] c. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).        ISBN 9785699912155.

Раевская, Полина.  Одинока и крайне жестока, или Как выйти замуж за один день / Полина Раевская. - Москва : Эксмо, 2016. - 379, [5] c. - (Серия «Детектив-антигрустин»).        ISBN 9785699873319.

Метлицкая, Мария.  Женщины, кот и собака / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2016. - 312, [8] c. - (За чужими окнами).        ISBN 9785699912469.

Литвинова, Анна.  Здесь вам не Сакраменто / Анна и Сергей Литвиновы. - Эксмо : Москва, 2016. - 315, [5] c. - («Высокие страсти» #4).        ISBN 9785699903337.

Маринина, Александра.  Обратная сила : 1842 - 1919 / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2016. - 412, [4] c. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление).        Том 1.        ISBN 9785699911691.

Маринина, Александра.  Обратная сила : 1965-1982 / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2016. - 348, [4] c. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление).        Том 2.        ISBN 9785699911714.

Маринина, Александра.  Обратная сила : 1938-1997 / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2016. - 348, [4] c. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление).        Том 3.        ISBN 9785699911738.

Корсакова, Татьяна.  Сердце зверя / Татьяна Корсаковa. - Москва : Эксмо, 2016. - 378, [6] c. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой).        ISBN 9785699904518.

Перова, Евгения.  Друг детства / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2016. - 249, [7] c. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).        ISBN 9785699907175.

Kapī, Alekss.  Leons un Luīze / Alekss Kapī ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 238, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934060526.        Šveiciešu romāni (vācu valoda).

Nesbē, Jū.  Dēls / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Sønnen.        ISBN 9789934061028.        Detektīvromāni, norvēģu.

Trauki mūsu mājā : labie un (ne)labie / sast. Ruta Darbiņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2016. - 127, [2] lpp. - Ikdienā cenšoties ekonomēt laiku, mēs iegūstam veselības problēmas. Vai tā nav pārāk augsta cena Grāmatā sniegts ieskats trauku un galda piederumu vēsturē, raksturoti materiāli, no kuriem mūsdienās tiek ražoti trauki un citi virtuves piederumi. Grāmata rosina izvērtēt, cik veselībai drošus traukus un sadzīves ķīmiju lietojam ikdienā un kā tas ietekmē mūsu veselību.        ISBN 9789934534256.

Panākumi dzīvē un biznesā : Latvijas uzņēmēju un vadītāju vērtīgākie padomi / apkopojis Kārlis Ozols; projekta līdzstrādniece Inese Leitāne; red. Jānis Oga; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2016. - 254, [1] lpp.        ISBN 9789934121364.

Vaithausa, Lūsija.  Indīgā mīla : [elpu aizraujošs psiholoģisks trilleris] / Lūsija Vaithausa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 415 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358338.        Angļu romāni.

Kapī, Alekss.  Leons un Luīze / Alekss Kapī ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 238, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934060526.        Šveiciešu romāni (vācu valoda).

Nesbē, Jū.  Dēls / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Sønnen.        ISBN 9789934061028.        Detektīvromāni, norvēģu.

Dostalova, Iva.  Angļu valoda aktīviem senioriem / Iva Dostalova, Stīvens Daglass; no angļu val. tulk. Marika Taube; māksl. Miroslavs Bartaks; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 155 lpp. : il.; tab. + 1 CD MP3 formātā. - Lieli burti, viegli lasāms -- Uz vāka.        ISBN 9789934062278.

Avens, Armands.  Top fotoreceptes.lv. Krājumi / Armands Avens; Aigara Truhina dizains; makets Dace Polkmane; Armanda Avena fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 135, [7] lpp. : krās. il.; foto. - Receptes soli pa solim! -- Uz vāka.        ISBN 9789934064265.

Falka, Rita.  Mannāklimpu afēra / Rita Falka ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 239, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934062254.        Detektīvromāni, vācu.

Bariko, Alesandro.  Zīds / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere; māksl. red. Inguna Kļava Švanka ; [tulkotājas redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934060786.        Itāliešu romāni.

Vīgante, Dace, 1970-.  Ledus apelsīns / Dace Vīgante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 171, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka 4. lpp. autores portrets. . - "Stāstu "Kustība ir gandrīz nemanāma" un "Barankas" pirmpublicējums Satori interneta žurnālā. Stāsta "Cita" pirmpublicējums žūrnālā "Domuzīme"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934062124.        Stāsti, latviešu.

Mariass, Havjers.  Iemīlēšanās / Havjers Mariass ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; [tulkotājas redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934057076.        Spāņu romāni.

Rubenis, Juris, 1961-.  Viņa un viņš : mīlestība, attiecības, sekss / Juris Rubenis ; Intas Sarkanes dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [272.]-297. lpp. - Vāka noformējumam izmantotas Lindas Daņiļevskas gleznas "Sievietes atvērtās sirds zemes karte" un "Vīrieša atvērtās sirds zemes karte", darbā izmantoti mākslinieces Lindas Daņiļevskas gleznu fragmenti, kā ari speciāli ššai grāmatai radīti gleznojumi.        ISBN 9789934062315.        Vīrieša un sievietes attiecības. Vīrieša un sievietes attiecības - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Mīlestība. Mīlestība - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Sekss. Sekss - Reliģiskie aspekti - Kristietība.

Svīre, Māra, 1936-.  Stāsti pilnmēness vakariem / Māra Svīre ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā iekļauti labākie un populārākie Māras Svīres stāsti no krājumiem "Vizīte svešā mājā" (1977), "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1979), "Ar vakardienu kabatā" (1984), "Nestāsti man pasakas" (1999), "No sākuma līdz Ziemassvētkiem" (2011) un līdz ššim nepublicēts stāsts "Vecmāmiņa".        ISBN 9789934061271.        Stāsti, latviešu.

Dors, Entonijs.  Mums neredzamā gaisma / Entonijs Dors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 542, [1] lpp. ; 23 cm. - "Žila Verna romāns "20 000 ljē pa jūras dzelmi" citēts, izmantojot Andreja Upīša tulkojumu"--Titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934058868.        Amerikāņu romāni.

Hermanis, Alvis.  Dienasgrāmata : 2015/2016 / Alvis Hermanis; red. Maima Grīnberga; māksl. Dita Pence; korektore Antra Bula; foto uz vāka Reinis Hofmanis. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 246, [1] lpp.        ISBN 9789934512933.

Skandināvu mīti / no krievu valodas tulkojusi un ievadu sarakstījusi Ineta Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, ©2016. - 118, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Nosaukuma atveidojums izdevumā: Skandinävu mïti.        Saturs: Āsu sēta un tās iemīnieki ; Kā tika radīta pasaule ; Kā radās milži ; Kā āsi cēla savu pilsētu un mūri ; Kā tika nolaupīta jaunības dieve Idunna ; Dieves Sivas zelta mati ; Kā dievu tēvs Odins devās uz milža Mīmja avotu ; Ko Odins atklāja savam klusējošajam dēlam ; Dvergu liktenīgie dārgumi ; Kā punduris Broke pārmācīja dievu Loki ; Kā tika sodīts dievs Loke ; Kā radās Poēzijas medalus ; Kā dievs Odins nozaga Poēzijas medalu ; Kā radās punduri un elfi.        ISBN 9789934119736.        Mitoloģija, skandināvu. Leģendas, skandināvu. Dievi, skandināvu.

Undusks, Jāns.  Boļševisms un kultūra / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece ; uz 1. vāka Kristapa Kalna foto. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 166 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Oriģ. nos.: Bolševism ja kultuur. - Uz vāka: Jāns Undusks. Foto: Kristaps Kalns, 2015. . - Par autoru: 164.-166. lpp.        Saturs: Nolādētā dialektika : ievads nepatīkamajā. Ļeņins kontra Bogdanovs : domas par Krievijas revolūcijas filozofiskajiem priekšnosacījumiem. Sociālistiskā reālisma gaistošā realitāte : estētika kā reālpolitikas līdzeklis. Staļinisma mistiskās un maģiskās zīmes : Juhana Smūla "Poēma Staļinam" savā retoriskajā kontekstā. Retoriskie spaidi igauņu padomju historiogrāfijā. Ziņas par esejām.        ISBN 9789934512926.        Igauņu esejas. Komunisms un kultūra. Komunisms - Padomju Savienība.         Padomju Savienība - Kultūras politika.

Brigadere, Anna, 1861-1933.  Bruņurupucis un citi stāsti / Anna Brigadere ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - [Rīga] : J.L.V., ©2016. - 190, [2] lpp. ; 20 cm.        Pēdas -- Mare -- Bruņurupucis -- Meitene Mirdza -- Pīpes galviņa.        ISBN 9789934119637.        Stāsti, latviešu.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Ar dakšām ūdenī : humors un satīra / Arnolds Auziņš. - [Rīga] : SIA "IDE Rozītes", 2016. - 127. lpp. : il.        ISBN 9789934854446.

Žadans, Serhijs.  Džezs pār Donbasu / Serhijs Žadans ; no ukraiņu val. tulkojusi Māra Poļakova ; lit. konsultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 373, [1] lpp.        ISBN 9789984235943.

Vītols, Vilis, 1934-.  Pārdomas par Krieviju / Vilis Vītols ; redaktors Oskars Lapsiņš ; Artas Mucenieces makets ; Guntars Sietiņš, vāka dizains. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 176 lpp. : portr.        ISBN 9789984236063.

Tirzmaliete, 1876-1942.  Kur zelta tauriņš svētkus svin ... / Tirzmaliete; Normunda Treija priekšvārds un nodaļu komentāri; vāka noformējums: Rihards Freijs. - Rīga : NT2015, ©2016 (Drukātava). - 57, [2] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevums ir dzejnieces Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942) Tirzas perioda (1876-1912) skaistākās dzejas izlase. Tajā ievietots 31 daiļrades sākumposma dzejolis. - "Tirzmalietei -140"--[5.] lpp. . - "Tirzas perioda (1876-1912) skaistākās dzejas izlase. Trīsdesmit viens daiļrades sākumposma dzejolis"--Uz vāka.        ISBN 9789934858000.        Latviešu dzeja.

Štelmahere, Ruta, 1965-.  Krekls / Ruta Štelmahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 70 lpp. ; 20 cm. - Māksliniece un dzejniece R. Štelmahere dzejoļus publicē kopš 1983. gada. Izdoti dzejoļu krājumi "Ieskaties sēklai acīs" (1998), "Klēpis" (2011), par kuru autore saņēma Literatūras gada balvu dzejā. R. Štelmahere beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, strādā par skolotāju Jēkabpils mākslas skolā. R. Štelmaheres krājumā daudz dramatisku, traģisku dzejoļu. Taču netrūkst dabiskas rotaļības. Bet visu apkļauj Dieva un cilvēku mīlestība kā krekls. Dzejnieces dzīve rit Daugavas krastā. Un viņas dzejā ir daudz ūdeņu - gan metafizisku, gan vārdā sauktu - tie ir Latvijas upju vārdi, viņas likteņa upju vārdi.        ISBN 9789934512759.        Latviešu dzeja.

Tirzmaliete, 1876-1942.  Kad akmeņi brēc... / Tirzmaliete; Normunda Treija sakārtojums un komentāri; vāka noformējums Rihards Freijs. - Rīga : [Normunds Treijs], ©2015 (Drukātava). - 45 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934144806.        Latviešu dzeja. Autori, latviešu - Biogrāfijas.

Briedis, Ronalds, 1980-.  Zāles pret nemirstību / Ronalds Briedis ; redaktori Māris Salējs, Liepa Rūce ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 103 lpp. ; 17 cm. - Dzejnieks R. Briedis ir Jaunava pēc Rietumu un Pērtiķis pēc Austrumu kalendāra. Pašas cilvēciskākās zodiaka zīmes – ar visiem no tā izrietošajiem trūkumiem. Jo cilvēks, kā zināms, ir "dzīvnieks, kas smejas". Krājuma redaktors Māris Salējs norāda: "Zāles pret nemirstību" ir smalks un gudrs stāsts dzejā par Austrumiem mūsu, rietumnieku, uztverē. Izsmalcināti eksotiskais, sensenais, modernizētais, kliedzoši indīgos popkultūras ziedos saplaukušais – brīžiem savijas apdullinošā priekšstatu jūklī, brīžiem atsedz kādu ainu, kas prātam liek uz brīdi apklust un pamirt atklāsmē".        ISBN 9789934512766.        Latviešu dzeja.

Aarts, Maria.  Marte Meo : rokasgrāmata / Maria Aarts; no angļu valodas tulkojusi Ieva Briģe. - 2. papildinātais izdevums. - Rīga : "AARTS PRODUCTIONS" ; Ģimenes Psihoterapeitu Kopprakse, 2011. - 224 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (217.-224. lpp.).        ISBN 9789934816307. . - ISBN 9789075455236.        Bērnu psihoterapija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Dziesmas ar Ata Silarozes vārdiem [notis] : dziesmas solo balsij ar klavierēm, vokāliem ansambļiem, koriem / sastādījis Vilnis Salaks. - Rīga : Atis Silaroze, 2013. - 2 burtnīcas (66 lpp. un 122 lpp.) : ģīm., il. ; 29 cm.        I daļa.        I daļa. Balsij ar klavierēm ; Skolēniem, ansambļiem, koriem -- II daļa. Sieviešu vokālam ansamblim ; Vīru ansambļiem, koriem ; Jauktam korim.    ISMN 9790900503503.        Dziesmas ar klavierēm - Latvija. Vokālie ansambļi ar klavierēm - Bērniem. Vokālie ansambļi ar klavierēm. Kori (jauktie) ar klavierēm. Kori (vīru) ar klavierēm.

Dziesmas ar Ata Silarozes vārdiem [notis] : dziesmas solo balsij ar klavierēm, vokāliem ansambļiem, koriem / sastādījis Vilnis Salaks. - Rīga : Atis Silaroze, 2013. - 2 burtnīcas (66 lpp. un 122 lpp.) : ģīm., il. ; 29 cm.        II daļa.        I daļa. Balsij ar klavierēm ; Skolēniem, ansambļiem, koriem -- II daļa. Sieviešu vokālam ansamblim ; Vīru ansambļiem, koriem ; Jauktam korim.    ISMN 9790900503510.        Dziesmas ar klavierēm - Latvija. Vokālie ansambļi ar klavierēm - Bērniem. Vokālie ansambļi ar klavierēm. Kori (jauktie) ar klavierēm. Kori (vīru) ar klavierēm.

Salējs, Māris, 1971-.  Kā pirms pērkona / Māris Salējs ; redaktore Ingmāra Balode ; dizains: Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. ; 16 x 18 cm. - Dzejnieka M. Salēja ceturtā grāmata ir tapusi, šķiet, tajā laikā un telpā, kurā mērvienībām zūd jēga. Un tikai pierakstīt ieradusies šurp - kur ir toņi un pārejas, siltuma un stundu mērvienības un kur pat mūziku iespējams uz brīdi piestiprināt lapām. Kāds skaitīs motīvus, kāds runās dzejoļus, kāds gribēs dzirdēt vienu un pusbalsī, kāds - spilgtu un īsu kliedzienu tumsā. Kāds - pirmoreiz ieraudzīt debesis kustamies visā augumā. Un tas te ir - nebaidoties vārdu lieluma vai sīkuma.        ISBN 9789984334110.        Latviešu dzeja.

Ķigurs, Juris, 1931-.  Mūža izsūtījumā : [autobiogrāfisks atmiņu stāsts] / Juris Ķigurs. - Rīga : Juris Ķigurs, 2013 (Drukātava). - 186, [1] lpp. : il., faks. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 185. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934140754.        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Inženieri - Biogrāfijas.

Sakalaurs, Pēteris, 1940-.  Fabulu valstībā : atziņas, domas, dzeja / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveri : Autorizdevums], 2016 (Drukātava). - 210 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 199.-205. lpp. - P. Sakalaura darbs nav zinātnisks pētījums, bet varētu būt vērtīgs palīgs studentiem, kas raksta bakalaura, maģistra vai doktora darbus. Autors apkopojis fabulu tēmu sava prāta robežās, saprašanā un šodienas iespējās. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789934148163.        Fabulas - Vēsture un kritika. Fabulas, latviešu - Vēsture un kritika. Fabulas, latviešu.

Fridrihsone, Madara.  Kāda Aina Nekurienē / Madara Fridrihsone ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223, [1] lpp. : il. - (Lata Romāns ; 9 (207). - Galvenā varone ir šarmanta, enerģiska sieviete, kura nesen aizgājusi pensijā un izlēmusi no Rīgas pārcelties uz laukiem, uz „Mūrmežiem”. Lai arī viņas ģimene un draugi neizprot un neatbalsta šo lēmumu, Aina ir apņēmusies iedzīvoties jaunajā mājā un vidē un atrast sīko ilūziju par mieru, kuru ir pazaudējusi jau pirms daudziem gadiem.        ISBN 9789934152337.

Zembergs, Imants, 1939-.  ...Kur meži šalc, vidū tehnikums balts... : 1955-1959 / Imants Zembergs; lit. red. Viesturs Vesgrāvis; vāka māksl. noformējums Jānis Počs; izmantotas fotogrāfijas no J. Vanaga, L. Gugula, R. Insbergas un G. Veldres personīgajiem arhīviem. - [Salaspils] : [Rigdava], 2014. - 220 lpp. : il. ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 99472722X.        Mācību iestādes - Latvija - Vēsture. Mežizglītība - Latvija - Vēsture. Mežziņi - Latvija - Biogrāfijas.

    

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »