Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 04.01.2017
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2016.gada decembra mēnesī.

 Pujāte, Agnese.  Vides apstākļu izmaiņu un cilvēka darbības pēdas Rīgas līča piekrastes ezeru nogulumos : promocijas darbs ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē, dabas aizsardzības apakšnozarē / Agnese Pujāte ; darba zinātniskā vadītāja: Laimdota Kalniņa ; recenzenti: Oļģerts Nikodemus ... u.c. ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 183 lp. : il., grafiki, kartes, tab. ; 31 cm. - Promocijas darbs (Dr.geogr.)-- Latvijas Universitāte, 2015. - Bibliogrāfija: 12.-15., 159.-183. lp. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu val.        ISBN 9789934180101.        Ezeru nogulumi - Latvija - Promocijas darbi. Ezeri - Latvija - Promocijas darbi - Vidzeme - Rīgas jūras līča piekraste. Ezeri - Latvija - Promocijas darbi - Kurzeme - Rīgas jūras līča piekraste. Daba - Latvija - Cilvēka ietekme - Promocijas darbi. Nogulas (ģeoloģija) - Latvija - Smago metālu saturs - Promocijas darbi. Vides aizsardzība - Latvija - Promocijas darbi.

Burlakovs, Juris, 1977-.  Contamination remediation with soil amendments by immobilization of heavy metals : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of geography in environmental science, subfield of environmental protection / Juris Burlakovs ; scientific supervisor: Māris Kļaviņš ; reviewers: Tālis Juhna, Oļģerts Nikodemus, Gintars Denafas] ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of Enviromental Science. Piesārņotu grunšu un augšņu rekultivācija ar modificētām piedevām – smago metālu imobilizācija : promocijas darba kopsavilkums ģeogrāfijas doktora grāda iegūšanai vides zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Juris Burlakovs ; [darba zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; recenzenti: Tālis Juhna, Oļģerts Nikodemus, Gintars Denafas ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 188 lpp. : il., kartes, diagr., tab. ; 24 cm. - Promocijas darbs un kopsavilkums (Dr.geogr.)-- Latvijas Universitāte, 2015. - Bibliogrāfija: 126.-140., 185.-188. lpp. - Promocijas darbs angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā.        ISBN 9789984459479.        Augsnes atveseļošana - Promocijas darbi. Augsnes piesārņojums - Promocijas darbi. Smagie metāli - Vides aspekti - Promocijas darbi.

Purmalis, Oskars.  Kūdras humusvielas: to sastāvs un to veidošanos ietekmējošie faktori : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē / Oskars Purmalis ; darba zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; recenzenti: Viesturs Kreicbergs, Laimdota Kalniņa, Vija Lepane] ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Peat humic substances: composition and influencing factors of their formation : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of geography in environmental science, subfield of environmental protection / Oskars Purmalis ; supervisor Māris Kļaviņš ; reviewers: Viesturs Kreicbergs, Laimdota Kalniņa, Viia Lepane ; University of Latvia. Faculty og Geography and Earth Sciences. Department of Environmental Science. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Latgales druka). - 158 lpp. : il., diagr., gr., kartes, tab. ; 24 cm. - Promocijas darbs un kopsavilkums (Dr.geogr.)--Latvijas Universitāte, 2015. - Bibliogrāfija: 107.-119., 155.-158. lpp. - Promocijas darbs latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789984459578.        Kūdra - Analīze - Promocijas darbi. Humīnskābe - Analīze - Promocijas darbi. Humuss - Promocijas darbi. Humifikācija - Promocijas darbi. Kūdra - Latvija - Promocijas darbi.

Zeiberte, Līvija.  Pedagogu tālākizglītības pārvaldība nepārtrauktas profesionālās pilnveides nodrošināšanā : promocijas darba kopsavilkums vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai izglītības vadības apakšnozarē / Līvija Zeiberte ; zinātniskā vadītāja Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 108 lpp. : graf., tab. ; 21 cm. - Disertācijas kopsavilkums (Dr.sc.administr.) -- Latvijas Universitāte, 2012. - Ietver bibliogrāfiju (106.-107. lpp.). - Teksts latviešu un angļu val. (ar atsevišķām titullapām).        ISBN 9789984454481.        Pedagogi - Apmācība - Promocijas darbu kopsavilkumi. Mūžizglītība - Promocijas darbu kopsavilkumi.

Guļevska, Lia, 1944-.  Jānis Kubilis. Kad gadiem es pāri skatos... / Lia Guļevska, Lilija Dzene ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 317, [2] lpp., [16] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [166.] lpp.        ISBN 9789934119873.        Aktieri - Latvija - Biogrāfijas.

Blaua, Līga, 1953-.  Ainārs Virga. Pēdējais Līvs / Līga Blaua ; atbildīgā redaktore Sandra Eglīte ; grāmatas un vāku noformējuma izmantotas Ievas Andersones fotogrāfijas ; izdevuma noformējumā izmantoti attēli no izdevniecības Žurnāls Santa arhīva, no Virgu ģimeņu un Guntara Rača personiskā arhīva. - Rīga : Žurnāls Santa, 2016. - 319 lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789984960487.     

Stjuarts, Kriss.  Papagailis piparu kokā / Kriss Stjuarts ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 247 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Ar autora interviju. . - Grāmatas "Pāri citroniem" turpinājums.        [2. grām.].        ISBN 9789934539084.        Andalūzija (Spānija) - Ceļojumu apraksti. Andalūzija (Spānija) - Sociālā dzīve un paražas.

Sī, Ežēns.  Lepnības grēks / Ežēns Sī ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2016. - 311, [1] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.        ISBN 9789984411088.        Franču romāni.

Indridasons, Arnalds.  Purvs : [islandiešu kriminālromāns] / Arnalds Indridasons; no islandiešu val. tulk. Dens Dimiņš; Māra Garjāņa vāka dizains un makets; vāka noformējumam izmantots Dena Dimiņa foto. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 266, [1] lpp.        ISBN 9789934121524.

Grūbe, Daina, 1960-.  Ducis cara rubļu jeb no svētdienas līdz svētdienai / Daina Grūbe; red. Anda Brazauska; projekta vad. Bārbala Simsone; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 348, [3] lpp.        ISBN 9789934063015.        Biogrāfiskā proza, latviešu.

Strauta, Elizabete.  Mani sauc Lūsija Bārtone : romāns / Elizabete Strauta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934539121.        Amerikāņu romāni. Mātes un meitas - Daiļliteratūra.

Mērtons, Tomass.  Pārdomas vienatnē / Tomass Mērtons ; no angļu valodas tulkojusi Linda Straume ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 128 lpp. ; 21 cm. - Titullapas 2. pusē: Zvaigzne ABC, izdevums 2017.        ISBN 9789934062513.        Garīgā dzīve - Katoļu baznīca. Vientulība.

Heizs, Terijs.  Es esmu Svētceļnieks / Terijs Heizs ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 670, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Titullapas 2. pusē: Zvaigzne ABC, izdevums 2017.        ISBN 9789934063732.        Psiholoģiskās spriedzes proza, austrāliešu.

Kohouts, Pavels.  Diplomēta bende / Pavels Kohouts ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Irīda Miska. - [Rīga] : J.L.V., 2016. - 359, [1] lpp. : tabulas ; 23 cm.        ISBN 9789934200069.        Čehu romāni.

Āboliņa, Daira, 1962-.  Jāņa Streiča maģiskais reālisms : 22 filmas / Daira Aboliņa ; redkolēģija: tekstu redaktore Kristīne Matīsa, zinātniskā redaktore Zane Balčus, palīgredaktori Dace Sparāne-Freimane, Jānis Oga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; filmu kardiogrammu dizains: Toms Harjo. - Rīga : Dienas Grāmata ; Biedrība Ekrāns, ©2016. - 490, [5] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Kinokritiķes D. Āboliņas grāmata ir plašākais un visaptverošākais pētījums par Latvijā populārākā kinorežisora Jāņa Streiča radošo biogrāfiju. Katrai no viņa 22 spēlfilmām veltīta atsevišķa grāmatas nodaļa, katru no tām savukārt veido D. Āboliņas eseja par filmu un saruna ar režisoru par filmas tapšanas laiku un procesu. - "Streiča gads". . - Personu rādītājs: 484.-[487.] lpp.        ISBN 9789934546310.        Kinofilmu producenti un režisori - Latvija - Intervijas. Kinofilmas - Latvija - Vēsture.

Ūdris, Jānis.  Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts : [vēsturisks romāns par nācijas sirdsapziņu] / Jānis Ūdris ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 388, [11] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - J. Ūdra grāmata ir aizraujošs ieskats 27 gadus jaunā Latvijas armijas Auto-tanku pulka rezerves virsnieka Roberta Rubeņa (1917-1944) dzīvē. Priekšzīmīgo virsnieku cienīja dienesta biedri un apjūsmoja sievietes, dēvējot par bruņinieku Robertu. Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un Baigā gada panorāma, to caurvij pārliecība, ka par savu valsti ir jācīnās jebkuros apstākļos. Tā ir aksioma, kas īpašu nozīmi iegūst mūsdienu saspringtajā starptautiskajā situācijā. - Kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934060564.        Karavīri - Latvija - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, latviešu. Vēsturiskā proza, latviešu.

Lindstrēma, Inga.  Saulgriežu dziesma : mīlas stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, ©2016. - 190 lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789934119996.        Vācu romāni.

Bakmans, Frēdriks.  Omce sūta sveicienus un atvainojas / Bakmans Frēdriks; no angļu val. tulk. Renāte Punka; lit. kons. Inga Karlsberga; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 349 [3] lpp. - Uz vāka: romāna Vīrs, vārdā Ūve esošajiem un topošajiem cienītājiem.        ISBN 9789984236308.        Zviedru romāni.

Liksoma, Roza.  Kādreiz pāries... / Roza Liksoma; no somu val. tulk. Maima Grīnberga; māksl. red. Inguna Kļava Švanka; projekta vad. Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 157, [1] lpp.        ISBN 9789934063589.

Voltone, Lezlija.  Eivas Lavenderas savādās un skaistās skumjas / Lezlija Voltone ; no angļu val. tulkojusi Evita Bekmane ; redaktore Līga Ciematniece. - Rīga : Prometejs, 2016. - 262, [2] lpp.        ISBN 9789934553035.

Lekberga, Kamilla.  Bākas sargi / Kamilla Lekberga ; no zviedru val. tulkojusi Dace Andžāne ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, ©2016. - 406, [1] lpp. ; 24 cm. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība). - Tulkots no izdevuma angļu valodā: "The lost boy".        ISBN 9789934200113.        Detektīvromāni, zviedru.

Bogdanovičs, Vitālijs.  Lielā aizsardzības grāmata : aizsardzības sfēra, aizsardzības tehnoloģiju kurss / Vitālijs Bogdanovičs ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", ©2016 (Latgales druka). - 350, [1] lpp. ; 20 cm. - (Psiholoģijas pērle). - Bibliogrāfija: 341.-[343.] lpp.        ISBN 9789934562037.        Pašaizsardzība - Psihiskie aspekti. Pašpalīdzības metodes.

Judina, Dace.  Septiņi vakari : Ozoli : māju un dzimtas stāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbild. redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 224 lpp. : il. - (Latvijas simtgades romāni ; 1. grāmata). - Katrīna un Mārtiņš ierodas nesen nopirktajās Ozolu mājās, kas noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi nonāk it kā citā dimensijā - pazūd laiks, un nākamajās septiņās dienās jaunieši piedzīvo biedējoši reālas atklāsmas par to, kas divsimt gados noticis ar šo māju un tās saimniekiem. Septiņi Ozolos pavadītie vakari izmaina jaunā pāra dzīvi, pārbauda viņu jūtu stiprumu un atsedz kāda rūpīgi glabāta noslēpuma plīvuru. Pirmā sērijas "Latvijas simtgades romāni" grāmatā.        ISBN 9789934152610.

Larka, Sāra.  Tūkstoš avotu sala / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 495, [1] lpp. : karte ; 23 cm. - "Diloģijas pirmā grāmata"-- Uz vāka.        [1. grām.].        ISBN 9789934064470.        Vācu romāni.

Ārčers, Džefrijs.  Stiprāks par zobenu / Džefrijs Ārčers ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 413, [2] lpp.        ISBN 9789984358499.

Vailda, Meredita.  Triumfs / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 383 lpp. ; 21 cm.        [5. grām.].        ISBN 9789984358505.        Amerikāņu romāni. Erotiskā literatūra, amerikāņu.

Šmite, Linda, 1970-.  Vilnis Plūme. Vīrs ar Nameja gredzenu / Linda Šmite ; Ievas Nagliņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2016. - 214, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.        ISBN 9789934119880.        Pašvaldību ierēdņi un darbinieki - Latvija - Biogrāfijas - Aizkraukles novads.

Gregorija, Filipa.  Trīs māsas, trīs karalienes / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 509, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358512.        Karalienes - Eiropa - Vēsture - 16 gs - Daiļliteratūra. Vēsturiskā proza, angļu.

Džeimsa, Erika.  Sveika, mana jaunā dzīve! / Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 477 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984358192.        Angļu romāni.

Iteranta, Emmi.  Ūdens atmiņa / Emmi Iteranta ; no somu val. tulkojusi Maima Grīnberga ; mākslinieks Tomass Folks ; lit. konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 237, [2] lpp.        ISBN 9789984236261.

Verāna, Samanta.  Septiņas vēstules no Parīzes / Samanta Verāna ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; no angļu val. tulk. Anne Sauka ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 267, [2] lpp. : portrets ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Seven letters from Paris. - Izdošanas gads titullapas otrā pusē: ©2017. . - "Patiess stāsts"-- Uz vāka. . - Par autori: [269.] lpp.        ISBN 9789934060649.        Amerikāņu romāni.

Atvuda, Mārgareta.  Sirds mirst pēdējā / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The heart goes last.        ISBN 9789934064388.        Kanādiešu romāni.

Lagune, Zane, 1969-.  Vardarbība pret veciem cilvēkiem kā sociāla problēma : metodiskais līdzeklis / Zane Lagune, Jeļena Plinta. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016 (Salana ART). - 70 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 12). - Bibliogrāfija: 67 lpp.        ISBN 9789934858314.        Veci cilvēki - Vardarbība. Veci cilvēki - Sociālās problēmas.

   

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »