Jaunieguvumi janvārī

Ziņa publicēta 09.01.2012
Aizsācies Jaunais – Melnā Pūķa gads, tas kopumā solās būt dinamisks un piepildīts dažādiem notikumiem. Bet, lai ziemas sals Jūs nesabiedētu, nepieciešams sildīties garīgi – no grāmatā, dodoties ceļojumā uz dienvidiem, metoties mīlas romānu kaislē vai kādā kriminālromānā dzenot pēdas noziedzniekiem. Šeit iespējams iepazīties ar izdevumiem, kas Abonementā ienākuši šī gada janvārī.

No saviem vārdiem neatsakos : rakstnieks, novadpētnieks un "vecais zeks" Žanis Skudra / [sastādītāji: Līga Brigadere, Gaitis Grūtups]. - Jelgava : Līga Brigadere ; Gaitis Grūtups, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 166, [1] lpp., [16] lpp. iel. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-494-07-4.

Rīderers, Jānis. Jāņos būsim mājās : Vairāk par neparasto : [atmiņas] / Jānis Rīderers. - [Kokneses novads] : Jānis Rīderers, [2011] (Tukums : Tipogrāfija Universums A).). - 334 lpp., [10] lpp. il., ģīm., faks. ; 20 cm. - J. Rīderers atmiņās stāsta par ģimenes piedzīvoto Otrā pasaules kara laikā. Autors raksta par reāli notikušo un par īstām, dzīvē sastaptām personām. Kad J. Rīdereram bija 52 gadi, pēķšņi atklājās sensacionālas spējas dziedniecībā. Šīs spējas varētu būt bijušas pamatā daudzajiem neticamajiem izglābšanās gadījumiem. - Izdošanas ziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 978-9984-493-60-2.

Gordons, Franks, 1928-. Publicistika / Franks Gordons ; [grāmata tapusi ar Ineses Vaideres iniciatīvu un atbalstu]; māksl. Ints Vilcāns. - [B.v. : b. i.], 2011. - 271 lpp. : il., portr. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-8279-7-1.

Leja, Jānis, 1934-. Saulainais ceļš : kāda cilvēka nostaigāts, Staļina saules apspīdētais / Jānis Leja ; red. Gundega Blumberga ; vāka noformējums: Brigita Blūma. - Rīga : [b.i., 2011] (Talsu tipogrāfija). - 387, [1] lpp. ; 21 cm. - J. Leja nostaigājis ceļu no "Panorāmas" korespondenta līdz Valsts TV un radio komitejas priekššēdētāja amatam, tika ievēlēts 7. Saeimā. Viņa recepte ir, ka vajag kaut ko darīt. Nevis lūgt, pārliecināt, pierunāt, žēloties, bet darīt. Gaidot ietājas stāvoklis, kad vieni saka, kā var nesolīt, bet otri - kā var neticēt.
        ISBN 978-9984-398-02-0 (ies.).

Marcinkevičs, Justīns. Lidojošās priedes : dzeja / Justīns Marcinkevičs (Justinas Marcinkevičius) ; no lietuviešu valodas atdzejojusi Daina Avotiņa. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 94, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-87224-7.

Sandveiss, Semjuels H. Sai Baba : svētais vīrs un psihiatrs / Semjuels H. Sandveiss ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Neretniece ; redaktore Ieva Strongina ; priekšvārda, 8.-10. lpp., aut. Viniaks Krišna Gokaks ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 365, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The holy man and the psychiatrist.
        ISBN 978-993-401-285-3 (ies.).

Fredēns, Larss Pēters. Atgriešanās : Zviedrijas drošības politika un Baltijas valstu atgūtās neatkarības pirmie gadi, 1991-1994 / Larss Pēters Fredēns ; no zviedru val. tulk. Aija Dvinska. - [Rīga] : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 454 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogr. ([410.]-413. lpp.) un rād. ([439.]-454. lpp.).
        ISBN 978-9984-344-17-1.

Odiņa, Aija, 1948-. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija / Aija Odiņa ; atbildīgais par izdevumu Artis Ērglis ; literārā redaktore Asnāte Baņģiere ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; fotogrāfi: Juris Kalniņš, Gatis Rozenfelds. - 2., papild. izd. - Rīga : Zelta grauds, 2011 (Grafus, McĀbols poligrāfija, Preses nams Baltic). - 271 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogr.: 263.-265. lpp. - Ilggadējā Latvijas Valsts protokola vadītāja un Latvijas vēstniece vairākās valstīs A. Odiņa grāmatā apkopojusi ne tikai darbības laikā gūto pieredzi un zināšanas. Tajā apkopota plaša ārvalstu etiķetes un diplomātiskā pieredze, vēsturiskie materiāli un praktiskās pieredzes piemēri, piemērojot etiķetes un protokola normas starptautiskā biznesa praksē. Aplūkota iepazīšanās, apģērba kultūra, galda etiķete un lietišķā saskarsme biznesā un privātajā vidē. Grāmata ir 2009. gada grāmatas "Etiķete un protokols" otrais, papildinātais izdevums.
        ISBN 978-9984-99458-1 (ies.) : 3000 eks.

Velbeks, Mišels. Karte un teritorija : romāns / Mišels Velbeks ; no franču val. tulk. Dens Dimiņš. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 291, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 978-9984-233-70-3.

 Ceļvedis jaunajiem uzņēmējiem / izdevuma sagatavošanā piedalījās: Arnis Sauka, Armands Liseks, Andris Stepanovs, Roberts Bernāns, Zemgus Žagata ; priekšvārdu sarakstīja Anders Paalzow. - Rīga : Rīgas Ekonomikas augstskola, 2011 (MikroDot). - 149 lpp. : sh., tab., veidlapas ; 20 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot biznesa plānošanu un uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu, kā arī sniegt būtiskākos padomus biznesa darbībai pirmajā gadā. Grāmata sniedz praktiskus norādījumus, ar ko sākt un kā rīkoties, attīstot biznesa ideju.
        ISBN 978-9984-8220-9-9.

Upmalis, Ilgonis. Latvija padomju militāristu varā : 1939-1999 / Ilgonis Upmalis, Ēriks Tilgass, Edmunds Stankevičs ; literārie redaktori: Jānis Ozoliņš, Ruta Pazdere ; angļu valodas teksts: Ivonna Viļumsone ; krievu valodas teksts: Ilgonis Upmalis ; ievadu sarakstīja Andrejs Mežmalis ; dizains: Dace Bormane. - Rīga : Latvijas okupācijas izpētes biedrība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 301 lpp. : il., ģīm., faks., tab., kartes ; 25 cm + piel. (1 saloc. lp. karte). - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Grāmatā autori apraksta PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbību un Padomju armijas izvietošanu Latvijā, kā arī publicē aprēķinātos PSRS armijas Latvijas videi izraisītos zaudējumus, kas pārsniedz 4 miljardus EUR vai pāri par 5 miljardiem USD. - Piel.: Latvija - PSRS karabāze = Latvia - USSR military base. - Satura rād. paral. latviešu, krievu, angļu val.
        ISBN 978-9984-493-02-2 (ies.) : 2000 eks.

 Latviešu / krievu dzeja : krājums = Латышская / русская поэзия : сборник / sast., red., iev. un piez. aut. Aleksandrs Zapoļs ; ievadrakstu tulk. no krievu val. Māra Poļakova ; piez. tulk. no krievu val. Pēteris Draguns ; māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Neputns, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr. tekstā. - Krājumā apkopoti dzejoļi, kurus krievu valodā sarakstījuši latviešu literatūrai piederīgi autori. Laika ziņā te pārstāvēts divdesmitais gadsimts, klāt pieķerot pa desmit gadiem - 19. gadsimta deviņdesmitos gadus sākumā, un beigās - 21. gadsimta pirmo dekādi līdz mūsdienām. Savrupnieks šai ainā ir Ernsts Gliks, kurš krieviski rakstīja 17. gadsimta beigās - 18. gadsimta sākumā. - Dzeja un proza krievu val.
        Aut.: Eriks Ādamsons, Eduards Aivars, Amanda Aizpuriete, Jānis Akuraters, Aspazija, Mirdza Bendrupe, Leons Briedis, Pēters Brūveris, Aleksandrs Čaks, Pēteris Draguns, Dagnija Dreika, Viktors Eglītis, Ādolfs Erss, Kārlis Ezerietis, Inga Gaile, Ernsts Gliks, Anatols Imermanis, Kārlis Jēkabsons, Kikōne, Monta Kroma, Kārlis Kraujiņš, Juris Kunnoss, Linards Laicens, Liāna Langa, Varis Leikarts, Andra Manfelde, Armands Melnalksnis, Leons Paegle, Aleksandrs Pelēcis, Jānis Poruks, Seimaņs Putāns, Rainis, Edvīns Raups, Jānis Rokpelnis, Māris Salējs, Pēteris Sviris, Ojārs Vācietis, Edvarts Virza, Pēteris Voitkāns, Edvards Vulfs, Lūcija Zamaiča.
        ISBN 978-9984-8078-1-2 (ies.).

Aivars, Eduards, 1956-. Sakvojāžs : Dzejoļi ar gariem virsrakstiem / Eduards Aivars ; red. Jānis Rokpelnis ; māksl. Anta Pence. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 115, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejnieka E. Aivara sakvojāžā šoreiz nav pirmās nepieciešamības priekšmeti, bet dzejā izteikta ceļinieka pieredze, jauna un spilgta. Īpaša novitāte ir krājuma otrā daļa "Dzejoļi ar gariem virsrakstiem", kur ik dzejolis ir kā īsa un pat negaidīta atbalss virsrakstam, kas papilnam iezīmē teritoriju, kurā šī atbalss varētu rasties.
        ISBN 978-9984-8078-2-9.

Skujenieks, Knuts, 1936-. Poga : [dzejolis] / Knuts Skujenieks ; komentāru angļu valodā tulk. Ieva Lešinska, franču valodā tulkojusi Astra Skrābane, vācu valodā tulkojusi Silvija Brice, spāņu valodā tulkojusi Kristīne Konrāde, krievu valodā tulkojis Roalds Dobrovenskis ; tulkotāji: Katarzyna Skånsberg, Matias Knoll, Vladas Braziūnas, Valts Ernštreits, Mats Traat, Hannu Oittinen, Juris Kronbergs, Erling Kittelsen, Karsten Lomholt, Hrafn A. Harõarson, Māra Skujeniece, Gabriel Rosenstock, Ryszard Szklennik, Petr Borkovec, Ryhor Baradulin, Yuriy Zavhorodny, Veno Taufer, Aksinija Mihailova, Bogumil Gjuzel, Miloš Durdevič, Ataol Behramoģlu, Pietro U. Dini, Niki Marangou, Naira Khachatryan, Raoul Chilachava, Valery Turgay, Sabina Messeg, Renat Haris, Golan Hadji, Li Li ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 73, [2] lpp. : ģīm., faks. ; 17 cm. - Grāmata ir dzejnieka K. Skujenieka viena dzejoļa "Poga" 40 valodās veidots izdevums. Šis dzejolis rakstīts 1964. gadā padomju koncentrācijas nometnē Mordovijā un bija veltījums sievai. Dzejolis publicēts tikai 1990. gadā, kad Latvija no jauna apliecināja savu neatkarību. Tagad dzejolis izplatījies pasaulē. Autors velta šo nelielo, daudzvalodīgo grāmatu visiem politieslodzītajiem un viņu tuviniekiem. - Paral. latviešu, angļu, franču, spāņu, vācu u.c. val.
        ISBN 978-9984-8078-3-6.

Урбанович, Янис. Черновики будущего. Латвия 1934 - 1941 / Янис Урбанович, Игорь Юргенс, Юрис Пайдерс ; [худож. Янис Карелис ; заметки Э.Жагарс ; предисл. Александр Васильев]. - Рига : Балтийский форум, 2011. - 543 с. : фотогр., к.
        Содержание: Май 1934 года - июль 1939 года ; 1939 год. Август - декабрь. Начало мировой войны ; 5 октября 1939 года. Договор с СССР ; 1939 год. Репатриация прибалтийских немцев ; Январь - июнь 1940 года. Создание тоталитарной системы завершено ; Июнь 1940 года - июнь 1941 года ; 22 июня 1941 года. Начало немецкой оккупации.
        ISBN 978-9984-98849-8.

 Kā iznirst lībieši = Kui sūolõbõd līvlizt : dzejas krājums / sast. Valts Ernštreits; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Līvo Kultūr sidām, 2011. - 101, [3] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-494-20-3.

Želve, Kristīne, 1970-. Meitene, kas nogrieza man matus : stāsti / Kristīne Želve ; red. Liāna Langa ; māksl.: Ieva Stūre, Erlands Rubīns ; vāka noformējumā izmantota Klodīnes Dorī fotogrāfija ; foto: Agris Birzulis, Kārlis Freibergs, Didzis Kadaks, Uldis Pāže, Andrejs Rudzāts, Oliver De Rycke. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 114, [3] lpp. : il. ; 19 cm. - K. Želves pirmajā stāstu krājumā lasāmie darbi tapuši laika posmā no 2003. līdz 2004. gadam. Stāstu vienojošais elements ir 90. gadi - radikālu pārmaiņu laiks Latvijā, robežperiods, kuru šobrīd jau klasificējam kā "vēsturisku", pētām tā fenomenu un dēvējam par retro. Mēs bijām pārdzīvojuši sociālismu, bet vēl nepratām sadzīvot ar mežonīgo kapitālismu.
        Saturs: Praktiskie darbi jeb In the Memory of Villy. Kaimiņiene. Likvidators, Trakā cilvēka brālis. Dzejnieces drēbes. Meitene, kas nogrieza man matus. Aktieri. Jāņa Dāvja sievas dzimšanas dienas ballīte.
        ISBN 978-9984-87222-3.

Franks, Hercs. Uz sliekšņa atskaties : dažādu gadu publikācijas / Hercs Franks ; red. Aija Lāce ; no krievu val. tulk. Kristīne Matīsa ; Valda Bisenieka atdzejojumi ; Māra Garjāņa vāka dizains ; foto: Hercs Franks, Jūlijs Franks, Vulfs Franks, Vilhelms Mihailovskis, Jānis Pilskalns, Andris Seleckis, Ivars Seleckis ; vāka noformējumā izmantots Vilhelma Mihailovska foto. - Tulk. un papild. izd. - Rīga : Mansards, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 537, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 19 cm. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Filmogr.: 527.-[535.] lpp. - H. Franks ir Latvijā vecākais aktīvi strādājošais kinodokumentālists, kurš šobrīd dzīvo Izraēlā, bet visas savas filmas veido sadarbībā ar Latvijas kinoprofesionāļiem. 85. jubilejas gadā viņa filmogrāfijā ir gandrīz 80 filmu. Grāmatā iekļauti kinokritiķu un citu domātāju viedokļi par H. Franka kino. - Tulk. no izd.: Оглянись у порога.
        Aut.: Mihails Goreliks, Kristofs Hūbners, Mihails Jampoļskis, Ābrams Kleckins, Olga Kučkina, Aleksandrs Ļipkovs, Kristīne Matīsa, Vadims Mihaļovs, Sergejs Nikolajevs, Natālija Rjazanceva, Viesturs Rudzītis, Oļegs Suļkins, Ilmārs Šlāpins, R. Vīksniņš.
        ISBN 978-9984-87213-1.

Rižijs, Marians. Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika : monogrāfija / Marians Rižijs ; red. Ligita Bībere ; tulk. Jānis Elsbergs ; vāka māksliniece Dita Pence ; fotogrāfi: Jāzeps Danovskis, Jānis Ērenpreiss, J. Fencons, Toms Grīnbergs, Andris Krieviņš, Juris Krieviņš, Ojārs Martinsons, Kārlis Pakārklis, Marians Rižijs, Mārtiņš Zelmenis. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - (Studia humanitarica). - Bibliogr.: 195.-203. lpp. - U. Bērziņš ir neparasts dzejnieks 20. gadsimta otrās puses latviešu dzejas kopainā. Līdzās viņa dzejā pastāvošajai valodas realitātei liela nozīme ir laika kategorijai. Bieži vien laiks ir gan U. Bērziņa dzejoļu saturs gan arī tēma. Līdzās laikam dzejnieka poētikā ļoti būtiska loma ir telpai. Šīs abas kategorijas caurauž plašo U. Bērziņa dzejā pārstāvēto pasaules kultūras zīmju kosmosu. M. Rižija monogrāfijā galvenā uzmanība pievērsta laika un telpas kategoriju funkcijām un nozīmei U. Bērziņa dzejā. Pētīta dzejnieka biogrāfija un tās saskares punkti ar dzeju. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-993-482-091-5.

Lū, Ērlenns. Doplers : romāns / Ērlenns Lū ; no norvēģu val. tulk. Ilze Kačevska ; literārā red. Dace Deniņa ; Lienes Hapanionekas dizains. - Rīga : Nordisk, 2011 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 122, [1] lpp. ; 22 cm. - Tulk. no izd.: Doppler. - "Atveriet acis un pārstājiet būt priekšzīmīgi..."-- Uz vāka.
        ISBN 978-993-482-210-0 (ies.).

Stumbre, Lelde, 1952-. Vasaras svelme : romāns / Lelde Stumbre ; red. Eva Mārtuža ; Māras Rikmanes zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 189 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 12 (150). - Bibliogr.: 183. lpp. - L. Stumbres romāna darbība norisinās kādās lauku mājās. Pie to saimnieces Ertas negaidīti ierodas jaunībā kaislīgi mīlētais Johans. Mīla nav izplēnējusi, tikai zemapziņā gruzdējusi un uzliesmo ar jaunu spēku, bet līdzi nes arī satraukumu, neziņu, ilgas pēc kopīga mūža. Johans jūtas brīvs un vilina Ertu doties kopā pasaulē, apceļot svešas zemes, brīvi mīlēt. Lai realizētu sapni, vien jāpārdod māja.
        ISBN 978-9984-87817-1.

 Parastu lietu neparasts lietojums / no angļu val. tulk. Mārtiņš Karelis, Ansis Kolmanis u.c. - Rīga : Jumava ; Liegra, [2011]. - 383, [1] lpp. : il. - (Reader's Digest). - Vairāk nekā 2000 veidu, kā ietaupīt laiku un naudu, izmantojot 209 saimnicības preces.
        ISBN 978-993-482-013-7.

Valks, Jānis, 1982-. Verķumāte / Jānis Valks ; [Gatis Šļūka, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1(151). - Fantāzijas žanra romāns, kura centrālais tēls - Verķumāte, kā arī daudzi citi tēli ir autora izdomas radīti. Tiem līdzās romānā darbojas reālas vēsturiskas personas. Darbība risinās no bruņnešu laikiem līdz mūsdienām.
        ISBN 978-9984-87819-5.

Kadafi, Muammārs. Zaļā grāmata : trešās Vispasaules Teorijas politiskais aspekts / Muammārs Kadafi. - [B.v.] : I.Prūsis, A.Ozols, I.Verners, [2012]. - 141 lpp.
        ISBN 978-993-482-650-4.

Auseklis, Uldis. Tik krāsas dzirkst klusāk : dzeja / Uldis Auseklis; il. Signe Ērmane-Ļitvina. - [Rīga] : Garā pupa, [2012]. - 111, [1] lpp. : il.
        ISBN 9984-530-07-8.
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »