Jaunieguvumi februārī

Ziņa publicēta 22.02.2012
Laikā, kad ziemas puteņi mijas ar pavasarīgi silto sauli un mirguļojošu sudraba putekļu rotaļāšanos sniegā, arī visās Madonas novada bibliotēkas nodaļās notiek rosīgs darbs. Šeit Jūs varat aplūkot jauniegūto grāmatu sarakstu, kas Abonementā ienākušas februārī.

Drošība internetā : rokasgrāmata skolotājiem / priekšv. sarakst. Maija Katkovska. - Rīga : Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, 2011. - 78, [1] lpp. : il.

Aizpuriete, Amanda. Šonakt biju zaļš putns : (no dienasgrāmatas portālā "Draugiem.lv") / Amanda Aizpuriete ; atb. red. Inguna Cepīte ; red. Jānis Vādons ; noformējums Ilga Vēvere ; fotogrāfs Jānis Kreicbergs. - Rīga : Pētergailis, [2011] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 126, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Dzejnieces A. Aizpurietes grāmatu veido autores ieraksti "Draugiem.lv" dienasgrāmatā hronoloģiskā kārtībā. Tajā pasaulslavenā fotogrāfa Jāņa Kreicberga nepublicētie sieviešu portreti apvienoti ar A. Aizpurietes dzeju.
        ISBN 978-9984-333-48-9 (ies.).

 Svētais bīskaps Meinards un Karmela klosteris Ikšķilē / tekstu apkopoja un sastādīja Līga Malāne ; 1. vāka foto: Karīna Miezāja ; foto: Līga Malāne, Anita Sosnare, Karīna Miezāja. - Ikšķile : [b.i.], 2011 (MicroDot). - 60 lpp : il., ģīm. ; 21 cm.

Radzobe, Silvija, 1950-. Uz skatuves un aiz kulisēm / Silvija Radzobe ; red. Ligita Bībere ; vāka dizains: Aldis Aleks ; izmantoti Jurija Ikoņņikova, Ginta Māldera foto ; vāka foto: Zane Radzobe. - Rīga : Zinātne, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 767 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Teātra zinātniece S. Radzobe monogrāfijā atskatās gan uz 37 teātra kritikā nostrādātajiem gadiem, gan dalās atmiņās par cilvēkiem, izrādēm un notikumiem garākā laikposmā, kam viņa bijusi lieciniece. Grāmatā daudz personiska rakstura atmiņu un iespaidu, kas paver kolorītu ieskatu Latvijas garīgās un sabiedriski politiskās dzīves būtiskākajās noskaņās gandrīz 60 gadu garumā.
        ISBN 978-9984-87906-2 (ies.).

Kasekamps, Andress. Baltijas valstu vēsture / Andress Kasekamps; no angļu val. tulk. Jānis Zīders. - Rīga : Jumava, 2011. - 252 lpp. ; 16x24 cm. - Bibliogr.: 241. - [251.] lpp. - Grāmata sniedz īsu pārskatu par norisēm kopš pēdējā ledus laikmeta līdz mūsdienām teritorijā, kurā atrodas šodienas valstis Igaunija, Latvija un Lietuva.
        ISBN 978-9984-389-97-4.

 Stāja : Voldemāra Kalpiņa laiks : [krājums] / Margaritas Miglānes ideja ; sast. un ievada aut. Andrejs Grāpis ; redaktori: Sandra Zobena, Jānis Zālītis ; atbildīgā red. Rita Meinerte ; māksl. Kaspars Perskis. - Rīga : Pils, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 405, [1] lpp., [32] lpp. il., ģīm. ; 25 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Voldemārs Kalpiņš (1916-1995) pagājušā gadsimta otrās puses latviešu kultūrvēsturē ir nozīmīga personība. Pateicoties viņa vadītāja talantam, realizēta virkne vērienīgu kultūras projektu. Kad 1953. gadā tiek nodibināta Kultūras ministrija, ministra pirmais vietnieks V. Kalpiņš faktiski kļūst par republikas kultūras dzīves vadītāju.
        Aut.: Biruta Actiņa, Aina Adermane, Līvija Akurātere, Modris Bakmanis, Marģeris Balodis, Eduards Berklavs, Ilgonis Bērsons, Valdis Biezais, Līvija Blūmfelde, Inta Blūma, Valdis Blūms, Arvīds Bomiks, Izolda Brence, Aina Britāne, Terēze Broka, Vera Brunere, Anda Burtniece, Astrīda Cīrule, Inta Čaklā, Aleksandrs Čaks, Tālivaldis Deksnis, Lilija Dzene, Kārlis Egle, Inta Eihvalde, Māra Eņģele, Andra Evalde-Lazdāne, Oskars Falks, Lidija Freimane, Kurts Fridrihsons, Silvija Geikina, Arturs Goba, Andrejs Grāpis, Oļģerts Grāvītis, Ēriks Hānbergs, Gaida Jablovska, Daina Kaca, Vera Kacena, Rolands Kalniņš, Velta Kalpiņa-Lāce, Leonīds Paulis Kalpiņš, Voldemārs Kalpiņš, Vladimirs Kaupužs, Olga Klints, Vija Kluša, Oļģerts Kroders, Egons Līvs, Augusts Mellups, Margarita Miglāne, Anastasija Neretniece Raimonds Pauls, Jānis Peters, Pēteris Pētersons, Zvaigzne Pormale, Gunārs Priede, Jānis Pujāts, Sergejs Radlovs, Ieva Romanova, Rita Rotkale, Elza Rudenāja, Valdis Rūja, Anna Sakse, Vera Singajevska, Džemma Skulme, Zinaīda Soboļeva, Laimonis Spriņģis, Jānis Streičs, Zigrīda Stungure, Mudīte Šneidere, Tālis Vaidars, Aivars Vegners, Saulcerīte Viese, Alfrēds Vinters, Tatjana Vlasova, Līvija Volkova, Māra Zālīte, Gvido Zemribo, Olga Ziemele, Mārtiņš Zīverts, Alīda Zvagule.
        ISBN 978-993-481-411-2 (ies.).

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; vāka dizains: Jānis Oga ; vāka noformējumā izmantots Laura Ogas foto. - Rīga : Mansards, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 605, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Rakstnieka Z. Skujiņa Rakstu noslēdzošajā 10. sējumā ievietots romāns "Jauna cilvēka memuāri" (1981), publicistika un citas esejas.
        10. sēj. Pasaule ar kājām gaisā.
        Saturs: Pa ceļam uz okeānu. Jauna cilvēka memuāri. RAKSTI UN PĀRDOMAS PAR LITERATŪRU: Kas slēpjas jēdzienā "grāmata"? Manas pārdomas par stāstu. Pārdomas par latviešu prozu Latvijā 20. gs. 80. gados. Latviešu literatūra 20. gs. 80. gados. 10 jautājumi pirms rakstnieku kopsapulces. Laikmeta trīsas. Mērnieki bez mēriem, tiesneši bez likumiem. PAR DAUDZVEIDĪGO DZĪVI: 1905. gads. Runa, saņemot Ministru Kabineta balvu par mūža ieguldījumu literatūrā. Un neieved mūs kārdināšanā... Rīgas zelta akmeņi. Par aizsardzību. Modes jēdziens "sponsors" un mecenātisma klasika. Kad aiz Rakstnieku savienības durvīm šāva. Tēvzemes mīlestības balss. LATVIEŠU VALODU AIZSTĀVOT: Par kustībām valodā. Nespersim valodai ar kāju! Par tiesībām uz izglītību dzimtajā valodā. Valoda kā mērs un spogulis. Runāsim atklāti. Runāsim godprātīgi - integrācija, nevis asimilēšana. Par mūsu valodas nākotni. Balts karogs virs Baltā nama. LATVIJA UN PASAULE: 11. septembra sakarā. Atbilde eiroskeptiķei ar mirdzošām acīm. Eiropas laiks. UN VĒL...: Man nepatīk cīnīties, man patīk strādāt / Saruna ar Aivaru Tarvidu. Pilna loze laika upes memuāros / Saruna ar Genovefu Bērsoni. Latvieši ir lieli hameleoni / Saruna ar žurnālisti Lindu Kusiņu. Zigmunda Skujiņa atbildes meitai Ingai. Daži skaidrojumi par dzīvi pirms trīsdesmit gadiem un romānu "Jauna cilvēka memuāri" / Inga Skujiņa. Laikabiedri. Notikumi Zigmunda Skujiņa dzīvē. Kopsavilkums jeb Pārdomas par galu un sākumu / Zigmunds Skujiņš.
        ISBN 978-9984-87217-9 (ies.). - ISBN 9984-98121-5.

Ošiņš, Ivars, 1943-. VEF cīnās : [senu un ne tik senu dienu hronika] / I. Ošiņš, M. Valdmanis ; [basketbola vēstures materiālus apkopojis Edgars Ošiņš ; fotogrāfs Zigurds Mežavilks ... [u.c.]. - Rīga : Zaiga ; Latvijas Žurnālistu Savienības Komerccentrs, 1991. - 140, [2] lpp. : il. ; 20 x 22 cm. - Pieejama arī mikrofilma LNB.

Liepiņš, Pēteris, 1924-. Dzīves šūpolēs / Pēteris Liepiņš. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011 (Latgales druka). - sēj. <1> ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-292-04-5.

Martuževa, Broņislava, 1924-. Deg uguntiņa / Broņislava Martuževa ; [ievadvārdi, Anna Egliena]. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 218, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-8129-9-1.

Raits, Džeisons F. Trešdienas vēstules / Džeisons F. Raits ; no angļu val. tulk. Ieva Zālīte ; red. Lilita Vīksna ; vāka dizains: Una Šneidere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011 (Zelta Rudens). - 239 lpp. ; 20 cm + aploksne. - Oriģ. nos.: The wednesday letters. - Vāka 3. lpp. pievienota aploksne: "Epilogs" ar vēstuli iekšpusē.
        ISBN 978-9984-8285-7-2.

Montefjore, Santa. Sirdspuksti tālumā : romāns / Santa Montefjore ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Vita Baumgartena ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 441, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The house by the sea.
        ISBN 978-9984-355-82-5 (ies.).

Dreimane, Linda, 1981-. Kaķa lāsts : fantāzijas romāns / Linda Nemiera ; red. Bārbala Simsone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 302, [1] lpp. ; 21 cm. - Šis ir L. Nemieras (Dreimanes) trešais fantāzijas romāns. Par romānu "Vilcenes stāsts" autore 2011. gadā saņēma Lielo lasītāju balvu. Reklāmas firmas darbiniecei Leonīdai Fēliksai viena muļķīga atgadījuma dēļ dzīve sagriežas kājām gaisā. Tomēr biznesa vides rūdījums un vēss prāts palīdz viņai izkļūt pat no visbīstamākajām situācijām, atrisināt mīklainus nāves gadījumus un iegūt jaunus draugus un ienaidniekus. It īpaši, ja padomus sniedz gan īsta latviešu šamane, gan baltkrievu ragana piektajā paaudzē.
        ISBN 978-993-402-344-6 (ies.).

Hailenda, Tāra. Kritušie eņģeļi : romāns / Tāra Hailenda; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2012. - 437 lpp.
        ISBN 978-9984-355-86-3.

Sēle, Laimdota, 1951-. Poga ar sudraba rozi : detektīvromāns / Lamdota Sēle ; atbildīgā red. Renāte Neimane ; literārā red. Keta Īva ; Daira Hofmaņa vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 533, [2] lpp. ; 20 cm. - L. Sēles darbs ir aktuāls mūsdienu detektīvromāns ar oriģinālu sižetu. Galvenā varone Dina Zandere strādā vienā no lielākajām pilsētas holdingkompānijām - juridiskajā nodaļā. Labi pelna un spēj uzturēt sevi un dēlu studentu. Diemžēl "izgāžot" kādu tiesas prāvu, nespējot safabricēt lietu, tiek atlaista no darba tieši pirms Ziemassvētkiem. Arī dēlu "izmet" no augstskolas. Dina nolemj kardināli mainīt savu dzīvi - kopā ar dēlu nodibina paši savu detektīvaģentūru.
        ISBN 978-993-411-018-4.

Brontē, Šarlote. Pilsētiņa / Šarlote Brontē ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 380, [1] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - "Pilsētiņa" ir Šarlotes Brontē(1816-1855)pēdējais romāns. Tas ataino viņas dzīves gaitas Briselē un cīņu par sava "es" saglabāšanu pasaules ceļos. Lūsija Snova, bēgdama no nelaimīgas pagātnes, pamet Angliju un dabū skolotājas darbu Bekas kundzes pansijā, kas atrodas pilsētiņā Vileta. Viņai veidojas tuvas attiecības ar vētraino, pavēlniecisko literatūras pasniedzēju Polu Emanuēla kungu. Taču divkosīgā Bekas kundze bez žēlastības iejaucas, lai neļautu jaunajai sievietei mīlēt un būt mīlētai.
        2. grām.
        ISBN 9789984410555 (2).

Linka, Šarlote. Otrs bērns : romāns / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Das andere Kind.
        ISBN 978-993-402-413-9.

Levins, Dāniels. Mūžīgās pilsētas vēstījums / Dāniels Levins ; [no angļu val. tulk. Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 411, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-355-83-2.

Hora, Reičela. Stikla mākslinieka meita / Reičela Hora ; [no angļu val. tulk. Sintija Rimšele]. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 422, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 978-9984-355-88-7.

Devero, Džūda. Kaisles naktis / Džūda Devero; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 409, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-355-89-4.

Stoketa, Ketrīna. Kalpone : romāns / Ketrīna Stoketa ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).). - 534, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Help.
        ISBN 978-993-402-514-3 (ies.).

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »