Jaunieguvumi februāra mēnesī

Ziņa publicēta 04.02.2013
Šeit iespējams aplūkot grāmatas, kas Abonementa krājumā iegādātas februāra mēnesī.

 Iesākumā Dievs : mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķi / sast. un iev. sarakst. Juris Rubenis ; red. Zane Seņkova ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003] (a/s Preses nams poligrāfijas grupa Jāņa sēta). - 338, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - Par aut.: 337.-[339.] lpp.
        1. sēj.
        ISBN 9984228703 (ies.).
        Luterāņu sprediķi - Krājumi.

Millere, Tanja. Tamborēsim zeķes! : maigi dzīpari kāju siltumam / Tanja Millere ; no vācu val. tulk. Vita Holma ; red. Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 30, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Tulk. no izd.: Wohlfühlsocken häkeln.
        ISBN 9789934014963.
        Tamborēšana - Raksti. Zeķes.

Klinkerte, Monika. Stikla pērlīšu rotaslietas : atraktīvas idejas kaklarotām, rokassprādzēm, gredzeniem un citām rotām / Monika Klinkerte ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 30, [2] lpp. : krās. il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Schmuck mit Glasperlen. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
        ISBN 9789934015441.
        Pērlīšu vēršana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Larka Sāra. Kivi aicinājums : [triloģija - romāns] / Sāra Larka ; no vācu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 502, [2] lpp. ; 23 cm. - "Romāna "Balto mākoņu zemē" triloģijas noslēdzošā daļa.
        [3. grām.].
        ISBN 9789934034244.

 Iesākumā Dievs / sast. Juris Rubenis ; red. Zane Seņkova ; māksl. Aigars Truhins ; vākam izmantots fragm. no bulgāru ikonas "Dievs Cebaots rada pasauli". - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004] (a/s Preses nams). - 339 lpp. ; 22 cm.
        2. sēj. Mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķi par Veco Derību.
        Aut.: Aleksandrs Bite, Uģis Brūklene, Jānis Ginters, Rinalds Grants, Modris Īvāns, Ivars Jēkabsons, Guntis Kalme, Normunds Kamergrauzis, Ralfs Kokins, Dzintars Laugalis, Oskars Laugalis, Māris Ludviks, Edgars Mažis, Indulis Paičs, Aldis Pavlovičs, Viesturs Pirro, Modris Plāte, Linards Rozentāls, Uldis Rožkalns, Juris Rubenis, Aivars Siliņš, Kaspars Simanovičs, Jānis Vanags, Kārlis Žols.
        ISBN 9984367827 (ies.).
        Luterāņu baznīca - Sprediķi - Krājumi.

 Iesākumā Dievs / sast. un iev. Iesākumā Dievs III un mācītājs Modris Plāte, 5.-[12.] lpp., sarakst. Juris Rubenis ; red. Zane Seņkova ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 198, [2] lpp. ; 22 cm. - Mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķu grāmatas "Iesākumā Dievs" 3. sējums pilnībā veltīts izcilā teologa un domātāja, Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzes mācītāja Modra Plātes sprediķiem. M. Plātes devums trīsdesmit gadu garajā kalpošanas laikā Baznīcā ir patiešām iespaidīgs. Grāmatā ietvertos sprediķus M. Plāte ir mazliet pārveidojis tā, ka tie vairāk līdzinās pārdomas, jautājumus, meklējumus rosinošām esejām.
        3. sēj. Modra Plātes sprediķi.
        ISBN 9789934004889 (ies.).
        Luterāņu baznīca - Sprediķi - Krājumi.


 Socioloģija Latvijā / sast., zin. red. un priekšv. sarakst. Tālis Tisenkopfs ; lit. red. Ruta Puriņa ; vāka dizains: Andra Pūce. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 533 lpp., [16] lpp. krās. il., ģīm. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Grāmata sniedz pārskatu par socioloģijas veidošanos un vēsturisko attīstību Latvijā, galvenajiem pētījumu virzieniem, kas pievēršas būtiskām sabiedrības un indivīda dzīves norisēm. Īpaša nodaļa veltīta intervijām ar pazīstamiem Latvijas sociologiem. Tā sniedz ieskatu sociologa profesijā, pētījumu norisē, metodēs un socioloģisko organizāciju darbībā. Atskatoties uz Latvijas profesionālās socioloģijas 40 gadu vēsturi, izdevums iezīmē arī socioloģijas nākotnes izaicinājumus.
        Saturs: SOCIOLOĢIJAS VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: Socioloģijas veidošanās un attīstība kopš 20. gs. 60. gadiem / Tālis Tīsenkopfs. Svešinieka socioloģija Georga Zimmela un Alfreda Šica interpretācijā un socioloģijas svešatnība institucionalizācijas sākotnē Vācijā un Latvijā / Anna Stepčenko. Padomju Latvijas mūzikas socioloģija / Jānis Daugavietis. Socioloģija Latvijā: divdesmitais gadsimts / Aivars Tabuns. CILVĒKI, ZINĀTNE, VĒSTURE: INTERVIJAS AR LATVIJAS SOCIOLOGIEM: Šis laiks tiek pētīts / Monikas Grieznes un Agatas Tunikas intervija ar Brigitu Zepu. Sabiedriskās domas pētījumu sākumi Latvijā / Sandras Vaivades un Ineses Ilmeres intervija ar Ritu Kveldi. Socioloģija ir dīvaina laulība starp filozofiju un grāmatvedību / Jūlijas Ponomarjovas un Karīnas Pieses intervija ar Aivaru Tabunu. Sociologa prestižs sabiedrībā būs augstāks / Jūlijas Ponomarjovas un Karīnas Pieses intervija ar Vladimiru Meņšikovu. Laikmets vienmēr ir jāņem vērā / Jūlijas Ponomarjovas un Karīnas Pieses intervija ar Maigu Krūzmētru. Socioloģijas nākotne - sadarbībā / Jūlijas Ponomarjovas un Karīnas Pieses intervija ar Ritmu Runguli. Bioloģiskais latvietis jeb attiecības ar modernizāciju / Andas Kļaviņas intervija ar Tāli Tisenkopfu. Atmiņas par Tālivaldi Vilciņu / Jānis Stradiņš. SABIEDRĪBAS PROCESI UN PĒTĪJUMU VIRZIENI: Latvija 1990.-2009.: svarīgākie sociālie procesi kopš neatkarības atjaunošanas / Tālis Tisenkopfs. Etniskā integrācija Latvijā - pētnieciskais diskurss / Evija Kļave, Brigita Zepa. Uzņēmējdarbības un darba tirgus pētījumi Latvijā: vides un konteksta raksturojums / Oksana Žabko. Darba devēju un darba ņēmēju attiecību reģionālo atšķirību pētniecība Latvijā 21. gadsimtā / Līga Rasnača. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana kā pētījumu joma Latvijā / Viola Korpa. Līdzšinējais un vēlamais laika izlietojums Latvijā / Pārsla Eglīte. Mazpilsētu pētniecība Latvijā / Dina Bite. Jaunatnes socioloģija Latvijā / Ilze Koroļeva, Ritma Rungule, Ilze Trapenciere. MŪSDIENU AKTUĀLIE PROCESI: Ikdienas pārvietošanās un dzīves kvalitāte / Sandra Šūmane. Migrācijas izpēte Latvijā: ceļa sākumā / Aija Lulle. Indivīda atbildība: krīzes izaicinājums šodienas Latvijā / Tālis Tisenkopfs. SOCIOLOGA DARBS UN PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA: Dzīvesstāsti kā resurss sabiedrības izpētē: Nacionālās mutvārdu vēstures projekts / Baiba Bela. Jēdziena "etniskā minoritāte" satura evolūcija Latvijas socioloģijā 1991.-2007. gadā / Vladislavs Volkovs. Eiropas Savienības lauku attīstības pētījumu ieguldījums Latvijas socioloģijā / Sandra Šūmane. Vizuālās pētniecības metodes. Kādēļ ne? / Anita Kalniņa. Socioloģijas valoda / Tālis Tisenkopfs. SOCIOLOĢIJAS NĀKOTNES UZDEVUMI UN IZAICINĀJUMI: Socioloģijas nākote Latvijā: sociologu apaļā galda diskusija. Pasaki man, ko es nezinu: socioloģijas maģistrantūras studentu diskusija par socioloģijas nākotni. Intelektuāļu lomas / Aivars Tabuns, Tālis Tisenkopfs. Kultūras references / Dagmāra Beitnere. Socioloģijas jaunie izaicinājumi / Tālis Tisenkopfs. PIELIKUMI: Socioloģiskās organizācijas Latvijā / Nauris Grass, Kaspars Vīgulis.
        ISBN 9789984451596ies.
        Socioloģija - Latvija. Socioloģija - Latvija.

Vītols, Vilis. Savējiem : pārdomas, pieredze, atziņas / Vilis Vītols ; red. un iev. No kurienes nākam, ko nesam, 9.-[20.] lpp., sarakst. Lūcija Ķuzāne ; Jura Dimitera vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 206, [1] lpp. ; 23 cm. - V. Vītols dzimis Rīgā. 1944. gadā Vītolu ģimene devās bēgļu ceļā uz Vāciju un tālāk uz Dienvidameriku. Ģimenes uzņēmums pēc nepilniem četrdesmit gadiem bija kļuvis par ievērojamu celtniecības firmu Venecuēlā. 1999. gadā Vītoli atgriezās dzimtenē. Vītolu fonds atbalsta jauniešu izglītību, izveidotais Kokneses fonds ceļ Likteņdārzu - piemiņas vietu visiem latviešiem, kas Latvijai zuduši pagājušā gadsimta traģiskajos notikumos.
        ISBN 9789984343310ies.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Dokumentālā proza, latviešu.

Lācis, Visvaldis, 1924-. Kurzeme (1944-1945) : latviešu gara un patvēruma cietoksnis / Visvaldis Lācis ; atb. red. Renāte Neimane ; Anša Rožkalna māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2010 (Mantoprint). - 165, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Bibliogr.: 161.-[164.] lpp. - V. Lācis grāmatā apkopojis pašu kauju dalībnieku - izglītotu latviešu virsnieku - precīzas un patiesībai tuvas liecības par kaujas gaitām. Tā ir vērtīga informācija par Latviešu leģiona kaujas gaitām un latviešu karavīru likteņiem Kurzemes cietoksnī 1944. un 1945. gadā. Aprakstītās epizodes un atmiņu stāstījumi ļauj lasītājam ieraudzīt karavīrus kā atsevišķus indivīdus.
        ISBN 9789984387987ies.
        Kurzemes katls, Latvija, 1944-1945. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Kurzeme.

Druviete, Ina. Skatījums : valoda, sabiedrība, politika : [krājums] / Ina Druviete ; lit. red. Rūta Koluža ; vāka dizains: Marija Kļava ; vāka noform. izmantota Andra Vītoliņa glezna "Hatingena". - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Krājumā apkopoti valodnieces I. Druvietes zīmīgākie plašam lasītāju lokam domātie raksti un intervijas, ļaujot atsaukt atmiņā aizvadīto trīsdesmit gadu norises Latvijas sabiedrībā un valodas politikā.
        ISBN 9789984451572.
        Valodniecība - Vēsture. Latviešu valoda - Sociālie aspekti. Valodas politika. Sociolingvistika.

Strods, Heinrihs. PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 : monogrāfija / Heinrihs Strods ; atb. red. Anna Pavlovska ; kopsav. angļu val. tulk. Ilze Kreišmane ; Ineses Silinieces vāka noform. - Rīga : Jumava, 2010 (Ogre : Tipogrāfija Ogrē). - 471, [1] lpp., [24] lpp. il., ģīm., faks. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Personu rād.: 457.-[469]. lpp. - H. Stroda pētījums atklāj PSRS cenzūras darbību Latvijas garīgās kultūras apspiešanā piecdesmit okupācijas gados un liek pārvērtēt daudzus PSRS valsts cenzūras laikā tapušus izdevumus un to autorus, kā arī okupācijas cenzūru kopumā. - Satura rād. un kopsav. angļu val.
        1. d.
        ISBN 9789984387741ies.
        Cenzūra - Padomju Savienība - Vēsture. Plašsaziņas līdzekļi - Padomju Savienība - Cenzūra - Vēsture. Plašsaziņas līdzekļi - Latvija - Cenzūra.
        Padomju Savienība - Politika un pārvalde.

Linna, Veine. Nezināmais kareivis / Veine Linna ; no somu val. tulk. un priekšv. sarakst. Maima Grīnberga ; red. Dace Sparāne ; vāka māksl. noform.: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 423, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Tuntematon sotilas.
        ISBN 9789984847450ies.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Daiļliteratūra. Kara stāsti, somu.

 Pasaules uzziņu atlants / galv. red. Jānis Turlajs ; māksl. Līga Dubrovska, Ainārs Gaidis. - Pirmizdevums. - Rīga : Jāņa sēta, 2010. - 352 lpp. : kartes, il. - Nosaukumu rād.: 233.-352. lpp.
        ISBN 9789984075655.

Tangeits, Marks. Reklāmzeme : pasaules reklāmas vēsture / Marks Tangeits ; Santas Šūnas tulkojums latviešu val. ; māksl. noformējums: Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp., [16] lpp. il. iel. ; 25 cm. - Bibliogr.: 269.-270. lpp. un norādes parindēs. . - Palīgrād.: 271.-279. lpp. - Oriģ. nos.: Adland.
        ISBN 9789984233611ies.
        Reklāma - Vēsture.

Rožukalne, Anda. Kas Kur Kāda? Mūsdienu mediju auditorija : monogrāfija par žurnāliem, žurnālu redaktoriem un žurnālu lasītājiem Latvijā / Anda Rožukalne ; [red. Lilita Vīksna ; il., iekārtojums Jānis Rožukalns ; rec.: Ainārs Dimants, Sergejs Kruks]. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. : il., tab. - Izmantotā lit.: 334.-341.lpp. (144 nos.). - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Auditorija ; Žurnāli ; Latvijas auditorijas žurnālu lasīšanas paradumi.
        ISBN 9789984828565.
        Plašsaziņas līdzekļi - Auditorijas. Plašsaziņas līdzekļi - Sociālie aspekti. Periodiskie izdevumi - Latvija. Lasīšanas intereses - Latvija.
        Latvija.
        Lasīšana. Žurnāli. Mediji.

Kofmans, Žans Pols. Kurzeme ... francūža acīm / Žans Pols Kofmans ; tulk. no franču val. Astra Skrābane ; [Lorenca Pažē fotogr. ; Māras Alševskas vāka dizains ; red. Māra Rune ; māksl. red. Inguna Kļava]. - Rīga : Zvaigzne, [2011] (Rīga : Preses nams Baltic). - 319, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 312.-316. lpp. - Oriģ. nos.: Courlande / Jean-Paul Kauffmann.
        Saturs: Pēc trīsdesmit gadiem: Kanādas Māra ; Lielais mutiskais eksāmens ; Kirke ; Kur ir Kurzeme+ ; Augšupcēlēja parādīšanās ; Ceļojums uz Kurzemi: Sarkanā Škoda Favorit ; Liepājas lektore ; Gvenaela K. ; Politonālais rokeris ; Cusimas kauja ; Muiža vai pils ; Profesors: Viesnīcas gaiteņos ; Sabiles vīna kalns ; Padomju plīša segas ; Moricsala ; Gambija un Tobāgo ; Kurzemes cepure ; Romantiskā Kurzeme ; Blankenfeldes Venēra ; Karaliskās kundzes koks ; Ezera māja: Ziema ; Augšāmcēlējs ir gleznotājs ; Satikšanās ar Augšāmcēlēju ; Krokodils Dandijs ; Izdzivotājs ; "Tas ir vācu vārds" ; Mitoloģiskā Kurzeme ; Kapsēta ; Nepazīstamā ; Atgriešanās: Revanšs ; Vēstule.
        ISBN 9789934019500.
        Kurzeme (Latvija) - Ceļojumu apraksti.
        Kurzeme. Novadpētniecība.

Vārpa, Igors. Ceļš uz Latvijas valsti, 1914-1922 / Igors Vārpa ; [red.: Renāte Neimane (atb.), Marita Freija (lit.) ; Jāņa Pavlovska vāka māksl. noform.]. - Rīga : Jumava, 2012 (Informatīvā biznesa centrs). - 422, [1] lpp., [4] lp. il., ģīm. - Bibliogr.: 415.-[419.] lpp. . - Personu rād.: 404.-[414.] lpp. . - Politiskie konkurenti: 377.-[392.]lpp. . - Notikumu hronika (1914-1922): 393.- [403.]lpp. - I. Vārpa grāmatā pievēršas vēstures posmam no 1914. līdz 1922. gadam, kad Latvijas vēsturē tiek ierakstītas varonīgākās kaujas par Latviju - cīņas Mazās Juglas krastos, Ziemassvētku un Ķekavas kaujas, Nāves salas aizstāvēšana, pret Bermontu vērstās kauju operācijas, līdz ceļš uz Latvijas valsti un sapnis par Latviju vainagojas ar tās atzīšanu "de facto" un "de iure".
        Saturs: Uz jauna laikmeta sliekšņa ; Latviešu strēlnieki Rīgas frontē ; Krievijas impērijas sabrukuma sākums ; Latviešu strēlnieki Krievijā ; Ar domu par Latvijas valsti ; Politiskais haoss Latvijā 1919.gadā ; Vidzemes atbrīvošana ; Kurzemes atbrīvošana ; Brīvības cīņu nobeigums ; Latvijas valsts nostiprināšanās.
        ISBN 9789934110603.
        Latvija - Vēsture, militārā - 20 gs. Latvija - Vēsture - 1914-1918. Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.

Kļavis, Aivars, 1953-. Viņpus vārtiem : [vēsturisks romāns] / Aivars Kļavis ; redaktors Guntis Berelis ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 468, [2] lpp. ; 21 cm. - A. Kļavja romāns "Ceļojošā cirka gūstekņi" pabeidz četru romānu ciklu "Viņpus vārtiem". Dažādos laikmetos aizsāktās sižetiskās līnijas beidzot sasienas ciešā mezglā, neskaitāmie personāži atklāj savas patiesās sejas. Romānā līdzās ir bīskaps Alberts un Kārlis Ulmanis, Kaupo un Ojārs Vācietis, ļaudis, kas gribot negribot kļuvuši par ceļojošā cirka personāžiem, un ļaudis, kas diriģē un vada šo cirku, 13. un 20. gadsimts, bet punktu naktī uz jauno gadu tūkstoti pieliek autors pašrocīgi. - Cikla "Viņpus vārtiem" 4. grāmata.
        4. grām. Ceļojošā cirka gūstekņi.
        ISBN 9789934028380ies.
        Vēsturiskā proza, latviešu.
        Latvija - Vēsture - Daiļliteratūra. Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra.

Lāce, Taņa. Sociālā atstumtība Latvijā : situācijas raksturojums un politikas analīze : monogrāfija / Taņa Lāce ; [red. Ināra Stašulāne ; vāka diz. Andris Nikolajevs ; zin. rec.: Ritma Rungule, Ilze Koroļeva]. - Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze Hologrāfija). - 255 lpp. - Bibliogr.: [233.]-245. lpp. - T. Lāces monogrāfijā aplūkota sociālās atstumtības jēdziena izpratne akadēmiskajā un politikas veidošanas vidē, raksturotas sociālās atstumtības riska grupu problēmas Latvijā, ņemot vērā teorētiskās koncepcijas neviennozīmīgumu un elastību. Grāmata adresēta sociologiem, politiķiem, ekonomistiem, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un interesentiem. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Sociālās atstumtības izpratne ; Sociālās iekļaušanas poltikas attīstība Eiropas Savienībā ; No cīņas pret nabadzību uz sociālās iekļaušanas politiku Latvijā - ieguvumi un zaudējumi ; Dažādu sociālās atstumtības riska grupu problēma Latvijā ; Latvijas izaicinājumi sociālās iekļaušanas politikas īstenošanā.
        ISBN 9789984879185.
        Sociālā izolācija - Latvija.
        Sociālie jautājumi.

Rufs, Filips. Pa stāvu liesmu debesīs : nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve / Filips Rufs ; no angļu val. tulk. Lauris Gundars ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis ; autora fotogrāfijas un fotoreprodukcijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 288 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās). - Oriģ. nos.: A Towering Flame: The Life and Times of "Peter the Painter". - Grāmatā izmantoti fotoattēli arī no Žākļu dzimtas krājuma, Inas Gruntmanes un Līvijas Didrihsones personiskajiem krājumiem un Latvijas Kara muzeja. . - Grāmata par latviešu anarhistiem un dažādu it kā nesaistītu notikumu brīžiem dīvainajām kopsakarībām, kas lielā mērā noteica 19. gs. beigu — 20. gs. sākuma situāciju gan Latvijā, gan Eiropā.
        ISBN 9789984887241.

Čaks, Aleksandrs. Mana paradīze : dzejoļu krājums / Aleksandrs Čaks ; [red. Santa Grigus ; Lauras Akmanes vāka dizains ; Valda Rūmnieka priekšv.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Rīga : Poligrāfists). - 159, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
        ISBN 9789934025235.
        Latviešu dzeja.

Heniņš, Arturs, 1932-. Tur Pērkons nikni jodus dzenā : Voldemārs Ozols strēlnieku niķos un stiķos : vēsturisks romāns / Arturs Heniņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Keta Īve ; Mārtiņa Ābola vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Zelta rudens). - 486, [2] lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - A. Heniņš vēsturiskajā romānā stāsta par latviešu strēlnieku virsnieka un atbrīvošanas kara dalībnieka Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Voldemāra Ozola (1884-1949) piedzīvojumiem strīdīgajā un traģiskajā 1917. gadā. Tas ir gads, kad pasaules kara un revolūcijas haosā dzimst sapnis par Latviju, sabiedrība mācās un neiemācās demokrātiju, par strēlniekiem jūsmo un viņus nolād. Latvijas vēsturē ir ierakstītas V. Ozola plānotās Ziemassvētku, Juglas, Cēsu un pret bermontiešiem vērstās kauju operācijas.
        ISBN 9789934111464ies.
        Vēsturiskā proza, latviešu.

 Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca : ap 7200 šķirkļu un 50 000 sinonīmu / Dorisas Šnē red. ; [E.Grīnberga, O.Kalnciems, G.Lukstiņš ... [u.c.]. - Papild., pārstr. - Rīga : Avots, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, SIA). - 844 lpp.
        ISBN 9789984859545.
        Latviešu valoda - Sinonīmi un antonīmi - Vārdnīcas.
        Latviešu valoda. Sinonīmi. Vārdnīca.

 Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sast., iev.: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte ; [redkol.: Ausma Cimdiņa, Fjodors Fjodorovs, Silvestrs Gaižūns ... [u.c.] ; red. Antra Legzdiņa ; māksl. Aivars Plotka ; rakstu aut.: Ausma Cimdiņa, Pauls Daija, Līva Grudule ... [u.c.]. - Rīga : Zinātne, 2011 (Mantojums). - 285, [1] lpp. : il., fotogr. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Literatūras saraksts rakstu beigās. . - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Piebalgas mīts un brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki": "Mērnieku laiki" un Piebalgas mīta reminiscences tagadnes kultūrtekstā / Ausma Cimdiņa. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" un debates par tā autorību / Pauls Daija. Brāļu Kaudzīšu muzeja Vecpiebalgas "Kalna Kaibēnos" trejas dzīves / Līva Grudule. Romāna poētika un tipoloģija: Antīkais romāns: žanrs un tā tipoloģiskā paradigma / Vita Paparinska. "Mērnieku laiku" varoņu runas Aristoteļa "Rētorikas" mērauklā / Ilze Rūmniece. "Mērnieku laiki" un blēžu romāns: dažu motīvu paralēles / Elīna Skujiņa. Pietuka Krustiņa "Augstās dziesmas" galvenās idejas un izteiksmes līdzekļi / Vilnis Zariņš. Reliģija un sadzīve: Vecā Derība un brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" / Elīna Vasiļjeva. Reliģiskie aspekti romānā "Mērnieku laiki" / Ilona Miezīte. Tā jēru būšana Piebalgā I / Janīna Kursīte. Tā jēru būšana Piebalgā II / Māra Grudule. Kapu cīņas latviešu literatūrā un Lienas bēres / Ieva Kalniņa.
        ISBN 9789984879109.
        Latviešu romāni - Vēsture un kritika.
        Literatūras zinātne. Latviešu literatūra.

Hartmanis, Jānis. Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916.gada martā / Jānis Hartmanis ; [Valda Villeruša vāka māksl. noform. ; red.: Renāte Neimane (atb.), Lonija Duka (lit.) ; iev.: Raimonds Graube, Jānis Hartmanis]. - Rīga : Jumava, 2012 (Zelta rudens, SIA). - 205, [1] lpp., [5] k., fotogr. : sh., plāns, il. - Personu rād.: 160.-[187.]lpp. . - Vietvārdu rād.: 188.-[193.]lpp. . - Izmant. avoti: 195.-[203.]lpp.
        ISBN 9789934111396MV.
        Kara māksla. Latviešu strēlnieki. Latvijas vēsture.

Zeile, Pēteris. Rainis un Latgale / Pēteris Zeile ; [red. Skaidrīte Svikša ; vāku noform. izmant. Jura Gaigala glezna "Latgales ainava" ; vāku dizains Stella Elksne]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012 (Rēzekne : Latgales druka, SIA). - 315 lpp. : il., ģīm., faks., foto. - Bibliogr.: 312.-315.lpp.
        ISBN 9789984292229.
        Latviešu literatūra.

Robertsa, Nora. Dzīvot vēlreiz : romāns / Nora Robertsa; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 464 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356358.
        Amerikāņu romāni.

Džoiss, Džeimss. Dublinieši / Džeimss Džoiss; tulk. Dzintars Sodums. - Rīga : Liepnieks & Rītups, [2012]. - 253, [2] lpp. - Bibliogr.: [247.] lpp.
        ISBN 9789934812033.

Veiss, Mihaēls Noa. Psiholoģijas koeficients : atklāj savas personības potenciālu! / M. Veiss, L. V. Retlisbergere; no vācu val. tulk. Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, [2013]. - Ar piemēriem un piedzīvojumu aprakstiem autors iepazīstina ar Trilogos-PsyQ metodi (racionālās, emocionālās un spirituālās inteliģences apvienojumu) un parāda, kā ikviens cilvēks var apgūt un lietot to kā “navigācijas instrumentu” ceļā uz dzīves jēgas atrašanu, vērtību īstenošanu un pašrealizēšanos. Lasītāji, veicot vingrinājumus, var saprast, kā attīstīt savu personisko potenciālu, pārvarēt veselības un partnerattiecību problēmas, kā arī privātos un profesionālos izaicinājumus, ar kuriem saskaras ikdienas dzīvē.
        ISBN 9789934112904.

Karps, Hārvijs. Vislaimīgākā mazuļa rokasgrāmata lieliskam miegam : vienkārši risinājumi bērniem no dzimšanas līdz 5 gadu vecumam / Hārvijs Karps ; no angļu val. tulk. Mārīte Lapiņa ; red.: Ligita Bērziņa, Santa Svaža. - Rīga : The White book, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp. : diagr., il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 347.-353. lpp. . - Alf. rādītājs: 354.-367. lpp. - Oriģ. nos.: The happiest baby guide to great sleep.
        ISBN 9789934826290ies.
        Zīdaiņi - Miegs - Populāri zinātniskā literatūra. Miega traucējumi, bērnu - Populāri zinātniskā literatūra.

Replija, Džila. Bērna vadīta ēšana : kā piebarošanu padarīt aizraujošu lieliem un maziem / Džila Replija, Treisija Murketa ; no angļu val. tulk. Līga Vasara ; red. Linda Stauža ; priekšvārda, 9.-11. lpp., autore Klaudija Hēla ; Lailas Apšenieces vāka noformējums. - Rīga : Muki Buki, 2012. - 224 lpp., [8] lpp. iel. : krās. il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 216.-217. lpp. . - Alf. rādītājs: 218.-224. lpp. - Oriģ. nos.: Baby-led weaning.
        ISBN 9789984495729.
        Zīdaiņi - Uzturs un barošanās. Zīdaiņu uzturs.

Džoiss, Džeimss. Mākslinieka portrets jaunībā / Džeimss Džoiss; no angļu val. tulk. Raimonds Jaks. - Rīga : Jumava, [2013]. - 279 lpp. - Romāns ir pusautobiogrāfisks - galvenā varoņa, jaunā mākslinieka Stīvena Dedala, prototips ir pats Džoiss. Sižeta pamatā ir Džoisa bērnībā un pusaudža gados piedzīvotais, un gandrīz visiem tēliem prototipi atrodami autora biogrāfijā.
        ISBN 9789934112782.

Prisjolkova, Inese. Ieelpo laimi un mīlestību 2 / Inese Prisjalkova; foto Jānis Naglis. - [Rīga] : aut. izd., 2012. - 360 lpp.
        ISBN 9789934824760.

Ilfs, Iļja. Divpadsmit krēsli / Iļja Ilfs un Jevgeņijs Petrovs ; no krievu val. tulk.: Alberts Jansons, Gunta Silakalne ; [Mirdzas Ramanes ilustrācijas]. - 2. papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 527, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - "Pirmoreiz latviešu valodā necenzēts romāna variants ar komentāriem"-- Titlp.
        ISBN 9789934029479.
        Krievu romāni.

Keplers, Lārss. Hipnotizētājs : kriminālromāns / Larss Keplers ; no zviedru val. tulk. Dace Deniņa ; red. Aija Lāce. - Rīga : Mansards, 2012. - 439, [1] lpp.
        ISBN 9789984872605.
        Detektīvromāni, zviedru.

Džeimsa, E L. Brīvība piecdesmit nokrāsās : romāns / E L Džeimsa; no angļu val tulk. Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2013. - 563, [ 5] lpp. : 21 cm. - (Piecdesmit nokrāsu triloģija ; 3).
        ISBN 9789984356204.
        erotiskie stāsti.

Oksanena, Sofi. Staļina govis : romāns / Sofi Oksanena; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2013]. - 382, [1] lpp. - Tas ir ļoti personīgs un aizraujošā valodā pasniegts jaunas sievietes skatījums uz notikumiem un pārmaiņām, ko ietekmēja PSRS okupācija pār dzimto Igauniju. Tā rezultātā ģimenei nācās pārvākties uz dzīvi Somijā un piedzīvot virkni problēmu, kas saistītas ar iejušanos citādajā kultūrā un cīņu par to, lai atbraucējus pieņemtu.
        ISBN 9789934112485.

Nifenegere, Odrija. Laika ceļotāja sieva / Odrija Nifenegere; no angļu val. tulk. Liāna Blumberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 510, [2] lpp.
        ISBN 9789934033001.

Robertsa, Nora. Dzīvot vēlreiz : romāns / Nora Robertsa; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 464 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984356358.
        Amerikāņu romāni.

Džoiss, Džeimss. Dublinieši / Džeimss Džoiss; tulk. Dzintars Sodums. - Rīga : Liepnieks & Rītups, [2012]. - 253, [2] lpp. - Bibliogr.: [247.] lpp.
        ISBN 9789934812033.

Veiss, Mihaēls Noa. Psiholoģijas koeficients : atklāj savas personības potenciālu! / M. Veiss, L. V. Retlisbergere; no vācu val. tulk. Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, [2013]. - Ar piemēriem un piedzīvojumu aprakstiem autors iepazīstina ar Trilogos-PsyQ metodi (racionālās, emocionālās un spirituālās inteliģences apvienojumu) un parāda, kā ikviens cilvēks var apgūt un lietot to kā “navigācijas instrumentu” ceļā uz dzīves jēgas atrašanu, vērtību īstenošanu un pašrealizēšanos. Lasītāji, veicot vingrinājumus, var saprast, kā attīstīt savu personisko potenciālu, pārvarēt veselības un partnerattiecību problēmas, kā arī privātos un profesionālos izaicinājumus, ar kuriem saskaras ikdienas dzīvē.
        ISBN 9789934112904.

Karps, Hārvijs. Vislaimīgākā mazuļa rokasgrāmata lieliskam miegam : vienkārši risinājumi bērniem no dzimšanas līdz 5 gadu vecumam / Hārvijs Karps ; no angļu val. tulk. Mārīte Lapiņa ; red.: Ligita Bērziņa, Santa Svaža. - Rīga : The White book, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp. : diagr., il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 347.-353. lpp. . - Alf. rādītājs: 354.-367. lpp. - Oriģ. nos.: The happiest baby guide to great sleep.
        ISBN 9789934826290ies.
        Zīdaiņi - Miegs - Populāri zinātniskā literatūra. Miega traucējumi, bērnu - Populāri zinātniskā literatūra.

Replija, Džila. Bērna vadīta ēšana : kā piebarošanu padarīt aizraujošu lieliem un maziem / Džila Replija, Treisija Murketa ; no angļu val. tulk. Līga Vasara ; red. Linda Stauža ; priekšvārda, 9.-11. lpp., autore Klaudija Hēla ; Lailas Apšenieces vāka noformējums. - Rīga : Muki Buki, 2012. - 224 lpp., [8] lpp. iel. : krās. il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 216.-217. lpp. . - Alf. rādītājs: 218.-224. lpp. - Oriģ. nos.: Baby-led weaning.
        ISBN 9789984495729.
        Zīdaiņi - Uzturs un barošanās. Zīdaiņu uzturs.

Džoiss, Džeimss. Mākslinieka portrets jaunībā / Džeimss Džoiss; no angļu val. tulk. Raimonds Jaks. - Rīga : Jumava, [2013]. - 279 lpp. - Romāns ir pusautobiogrāfisks - galvenā varoņa, jaunā mākslinieka Stīvena Dedala, prototips ir pats Džoiss. Sižeta pamatā ir Džoisa bērnībā un pusaudža gados piedzīvotais, un gandrīz visiem tēliem prototipi atrodami autora biogrāfijā.
        ISBN 9789934112782.

Prisjolkova, Inese. Ieelpo laimi un mīlestību 2 / Inese Prisjalkova; foto Jānis Naglis. - [Rīga] : aut. izd., 2012. - 360 lpp.
        ISBN 9789934824760.

Ilfs, Iļja. Divpadsmit krēsli / Iļja Ilfs un Jevgeņijs Petrovs ; no krievu val. tulk.: Alberts Jansons, Gunta Silakalne ; [Mirdzas Ramanes ilustrācijas]. - 2. papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 527, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - "Pirmoreiz latviešu valodā necenzēts romāna variants ar komentāriem"-- Titlp.
        ISBN 9789934029479.
        Krievu romāni.

Keplers, Lārss. Hipnotizētājs : kriminālromāns / Larss Keplers ; no zviedru val. tulk. Dace Deniņa ; red. Aija Lāce. - Rīga : Mansards, 2012. - 439, [1] lpp.
        ISBN 9789984872605.
        Detektīvromāni, zviedru.

Džeimsa, E L. Brīvība piecdesmit nokrāsās : romāns / E L Džeimsa; no angļu val tulk. Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2013. - 563, [ 5] lpp. : 21 cm. - (Piecdesmit nokrāsu triloģija ; 3).
        ISBN 9789984356204.
        erotiskie stāsti.

Oksanena, Sofi. Staļina govis : romāns / Sofi Oksanena; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2013]. - 382, [1] lpp. - Tas ir ļoti personīgs un aizraujošā valodā pasniegts jaunas sievietes skatījums uz notikumiem un pārmaiņām, ko ietekmēja PSRS okupācija pār dzimto Igauniju. Tā rezultātā ģimenei nācās pārvākties uz dzīvi Somijā un piedzīvot virkni problēmu, kas saistītas ar iejušanos citādajā kultūrā un cīņu par to, lai atbraucējus pieņemtu.
        ISBN 9789934112485.

Nifenegere, Odrija. Laika ceļotāja sieva / Odrija Nifenegere; no angļu val. tulk. Liāna Blumberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 510, [2] lpp.
        ISBN 9789934033001.

Kalogridisa, Džīna. Ugunīgā grāfiene : romāns / Džīna Kalogridisa ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene Akmens ; fotogr. Juris Zaļeskis ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgavas Tipogrāfija). - 428, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Scarlet contessa.
        ISBN 9789984355153 (ies.).
        Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Čemberlena, Diāna. Solis pretī mīlestībai : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2006 (Zelta rudens). - 414, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The secret life of CeeCee Wilkes.
        ISBN 9789984355511 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Hora, Reičela. Stikla mākslinieka meita : romāns / Reičela Hora ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele ; red. Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 422, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Glass painters daughter.
        ISBN 9789984355887 (ies.).
        Angļu romāni.

Тронина, Татьяна Михайловна. Злюка : роман / Татьяна Тронина ; [ред.: О.Аминова (отв.), Е.Неволина (вед.), А.Дадаева (вып.)]. - Москва : Эксмо, 2012 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 313, [2] с. - (Мелодии любви. Романы Т.Трониной).
        Содержание: "Злючка" / Т.Тронина. Отрывок из романа "Мелодия встреч и разлук" / Л.Райт.
        ISBN 9785699594931.

Литвинова, Анна. Несвятое семейство : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Эксмо, 2012. - 347 с. - (Звездный тандем российского детектива).
        ISBN 9785699607068.
        DETEKTĪVI.

Робертс, Нора. Драгоценности солнца : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. И.Л.Файнштейн. - Москва : Эксмо, 2013. - 350 с. - (Нора Робертс. Мировой мега-бестселлер).
        ISBN 9785699588299.

Ītone, Džena. Tamborēšana : 300 padomi, tehniskie paņēmieni un amata noslēpumi / Džena Ītone ; no angļu val. tulk. Ieva Zagante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 158, [2] lpp. : foto.
        ISBN 9789934030819.

Браун, Сандра. Парк соблазнов / Сандра Браун ; пер. с англ. А.Новикова. - Москва : Эксмо, 2013. - 250 с.
        ISBN 9785699590490.

Леонов, Николай Иванович. Чистилище для Гурова : романы / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2012. - 412, [2] с. - (Черная кошка).
        Содержание: Чистилище для Гурова; Нефть цвета крови.
        ISBN 9785699598427.

Джордж, Елизабет. Верь в мою ложь : [роман] / Элизабет Джордж; пер. с англ. Т.В.Голубевой. - Москва : Эксмо, 2013. - 669, [1] с. - (Misterium).
        ISBN 9785699597741.

Джордж, Елизабет. Женщина в красном : [роман] / Элизабет Джордж; пер. с англ. Н.Омельянович. - Москва : Эксмо, 2012. - 541, [1] с. - (Misterium).
        ISBN 9785699611577.

Робертс, Нора. Капитан для Меган : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Е.Г.Толмачевой. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 314, [1] с.
        ISBN 9785227034960.

Тронина, Татьяна Михайловна. Роза прощальных ветров : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2013. - 347, [1] c. - (Мелодии любви. Романы Т.Трониной).
        ISBN 9785699618880.

Vaithērsta, Tesa. Tavas mājas baltā maģija / Tesa Vaithērsta; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe. - Rīga : Jumava, [2013]. - 211, [5] lpp. - Bibliogr.: 210. - [212.] lpp. - Lai mājas lutina dvēseli un pacilā garu! Pieberiet tīrīšanas līdzekļiem burvīgus augus, aiciniet labo enerģiju apmesties dārzā un ieklausieties dabā. Likvidējiet krāmus skaidrībai, cepiet auzu pārslu cepumus pārpilnībai vai pagatavojiet saldu sapņu amuletu mierīgam nakts miegam! Enerģiju speciāliste un intuīcijas konsultante Tesa Vaithērsta šai brīnišķīgajā grāmatā atklāj to, kā mājas varētu kļūt par spēcīgu personisku pārmaiņu un sapņu piepildījumu katalizatoru. Viņa piedāvā neskaitāmus vienkāršus un noderīgus paņēmienus harmonijas radīšanai mājās, stiprinot laimi, intuīciju un maģiskās spējas.
        ISBN 9789934112935.

Спаркс, Николас. Спасение : [роман] / Николас Спаркс ; пер.с англ. В.С.Сергеевой. - Москва : Астрель, 2013. - 381, [1] с.
        ISBN 9789851817043.

Jansone, Ilze. Umurkumurs jeb Ardievas feminismam / Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, [2013]. - 130, [3] lpp.
        ISBN 9789984887340.

Александрова, Наталья. Зеркало Лукреции Борджиа : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2013. - 347 с. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699615704.

Баженова, Ксения. Сердце грустного шута : роман / Ксения Баженова. - Москва : Эксмо, 2013. - 346, [1] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785699617876.

Устинов, Сергей Львович. Стеклянный дом : [роман] / Сергей Львович Устинов. - Москва : АСТ, 2013. - 413, [2] с.
        ISBN 9785170771004.

Кларк, Мэри Хиггинс. Я пойду одна / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. Т.В.Голубевой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 413 с. - (#1 New York Times - Bestselling Author). - Oriģ. nos.: I'll Walk Alone / Mary Higgins Clark.
        ISBN 9785699583027.

Джойс, Бренда. Смертельные иллюзии : роман / Бренда Джойс ; пер. с англ. К.В.Бугаевой. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 410, [1] с.
        ISBN 9785227040787.

Лумис, Грег. Секрет Юлиана Отступника : [роман] / Грег Лумис ; пер. с англ. А.Гришина. - Москва : Эксмо, 2012. - 414, [1] с. - (Грандмастер приключений).
        ISBN 9785699610396.

Ambroza, Stāra. Mīla vasaras naktī : romāns / Stāra Ambroza ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; fotogr. Arkādijs Gluhins. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Lie to Me / Starr Ambrosse, 2008.
        ISBN 9789984355139 (ies.).
        Amerikāņu romāni.
        Ārzemju daiļliteratūra.

Kolinsa, Džekija. Nabaga mazā maita : romāns / Džekija Kolinsa ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; fotogr. Juris Zaļeskis ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2009 (Jelgavas Tipogrāfija). - 408, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Poor little bitch girl.
        ISBN 9789984355177 (ies.).
        Amerikāņu romāni.

Kīza, Meriana. Kur laime mīt : romāns / Meriana Kīza ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 430, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Anybody out there.
        ISBN 9789984355276 (ies.).
        Angļu romāni.

Benets, Džefrijs. Atbrīvojot Baltiju : 1919-1920 / Džefrijs Benets ; [tulk. latv. val.: Dainis Poziņš, Imants Breidaks ; red. Dainis Poziņš ; Rodnija M.Beneta priekšv. ; Eduarda Groševa māksl. noform. ; izmant. att. no Latvijas Kara muzeja arhīva]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Rīga : Poligrāfists). - 271, [1] lpp. : foto, kartes. - Bibliogr.: 245.-248. lpp. . - Rād.: 266. - [272.] lpp. . - Pielikumi: 234.-[244.]lpp. - Oriģ. nos.: Freeing the Baltic / Geoffrey Bennett.
        Saturs; Baltijas aina ; Sarkanie ūdeņi ; Volters Kovans ; Liepāja ; Bjorkas šaurums ; Operācija "RK" ; Bermonts un Judeņičs ; Pēkšņi dumpju uzplūdi ; Admiralitātes trofeja.
        ISBN 9789934029042.
        Jūras kaujas - Baltijas jūras piekraste - Vēsture - 20 gs.
        Baltija - Vēsture - Revolūcija, 1917-1921 - Jūras spēku operācijas. Krievija - Vēsture - Revolūcija, 1917-1921 - Jūras spēku operācijas. Krievija - Vēsture - Ārvalstu militārā intervence, 1918-1920. Lielbritānija - Vēsture, kara flotes - 20 gs.
        Vēsture. Aizsardzība. Kara māksla.

Siņeļņikovs, Valērijs. Atbrīvošanās no lepnības : jauna unikāla meditācija, lai izprastu savu patieso dabu / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu val. tulk. Gunta Briede ; red. Ieva Šuplinska. - Rīga : Sol Vita, 2012. - 153, [4] lpp. : il. ; 18 cm + 1 CD. - (Negatīvo emociju transformācija).
        ISBN 9789984894119 (ies.).
        Lepnums un iedomība. Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Psihiskā veselība. Emocijas - Veselības aspekti.

Korders, Rodžers. Sarkanvīna diēta / Rodžers Korders ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; red. Margita Krasnā ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 320 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 279.-299. lpp. . - Alf. rādītājs: 309.-320. lpp. - Oriģ. nos.: The Red wine diet.
        ISBN 9789934032479 (ies.).
        Vīns - Izmantošana terapijā. Kulinārija (vīns).

Kacena, Vera, 1912-1999. Balle beidzās pusnaktī : latviešu kara stāsti / Vera Kacena ; Vitas Zelčes, Kaspara Zeļļa redakcijā ; projekta koordinatore Aija Rozenšteine ; literārā redaktore Aija Lāce ; mākslinieks Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2013. - 383, [1] lpp. : il., ģīm. ; 19 cm. - (Nospiedumi). - Bibliogr.: 369.-[377.] lpp. / sast. Vita Zelče. . - Personu rād.: 378.-[384.] lpp. / sast. Aija Rozenšteine. - V. Kacena (1912-1999) romānā turpina grāmatā "Kājāmgājējs karā" (2012) aizsākto stāstu. Viņa liek no kara pārnākušajiem 130. latviešu strēlnieku korpusa karavīriem satikties vēlreiz - 20. gadsimta 60. gados Jūrmalā, restorānā "Jūras pērle". Grāmatas morālā konflikta ass ir 1959. gada notikumi, kad padomju Latvijā sagrāvi piedzīvoja "nacionālkomunisti" un vadošajos amatos nokļuva cilvēki, kas iestājās par Latvijas forsētu iekļaušanu Padomju Savienības industriālajā sistēmā, veicināja migrāciju, atteicās no nacionālās kultūras un vides savdabības saudzēšanas. - Izdevumā iekļauts arī Ilgoņa Bērsona raksts "Uzbrukumi un aizstāvēšanās (-na). No 1963. gada literārās dzīves hronikas.".
        ISBN 9789984872667.
        Dokumentālā proza, latviešu. Kara stāsti, latviešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.

Bērziņa, Agnese. Cilvēks uz gaismas viļņa / Agnese Bērziņa, Enriko Plivčs ; [red. Antra Lezdiņa ; priekšv. Andris Buiķis ; il. Baiba Salan ; māksl. Tomass Folks]. - Rīga : Ameija, [2012] (Jelgavas tipogrāfija, SIA). - 284 lpp., [13] lp. krās. il.
        ISBN 9789934818936.
        Parapsiholoģija. Apziņa.

Lejiņš, Jānis, 1954-. Kamera obskura : [vēsturisks romāns] / Jānis Lejiņš ; literārā red. Ieva Janaite ; Aijas Andžānes vāka māksl. noformējums. - Rīga : Karogs, [2013] (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 223 lpp. ; 22 cm. - J. Lejiņa grāmata veltīta Marijas Luīzes piemiņai, bet šis nav stāsts par viņas likteni, jo viņa piedzima mazliet par agru. Viņa bija baronese un, pretēji dzimtas gribai, apprecējās ar vienkāršu latviešu zēnu. Viņas dēls kļuva par strēlnieku un cīnījās par Latvijas neatkarību, vedekla devās līdzi vīram uz revolūcijas saplosīto Krievzemi, un viņu abu pirmais bērns tur nomira badā.
        ISBN 9789984882017.
        Vēsturiskā proza, latviešu.

Grills, Bērs. Dubļi, sviedri un asaras : Bēra Grilla autobiogrāfija / Bērs Grills; [no angļu val. tulk. Linda Kalna]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 373 lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.: [366.] - 373.lpp.
        ISBN 9789934033339.
        Autobiogrāfiskā proza, angļu. Piedzīvojumi un piedzīvojumu meklētāji - Lielbritānija - Biogrāfijas. Alpīnisti - Lielbritānija - Biogrāfijas.

Linka, Šarlote. Lūriķis : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 390 lpp.
        ISBN 9789934030925.

Peitone-Džounsa, Elizabete. Ēd, lai būtu jauns! : šis revolucionārais uztura plāns katram palīdzēs izskatīties un justies ievērojami jaunākam! / Elizabete Peitone-Džounsa; no angļu val. tulk. Ieva Zagante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 160 lpp. : il. - Recepšu rād.: 158.-160. lpp.
        ISBN 9789934032806.

Kalniņa, Dzintra. Populāri un intriģējoši kristāli / Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; vāka dizains: Ilgonis Riņķis. - Rīga : Avots, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 126, [1] lpp., [24] lpp. krās. il. : il., tab. ; 17 cm. - (Dabisks enerģijas avots). - Bibliogr.: [127.] lpp. - Kristāli ir dabisks un absolūti tīrs enerģijas avots, kas spēj atjaunot pats sevi. Kristāli izstaro elektromagnētisku frekvenci, kas izmantojama kā enerģijas avots gan ikdienas dzīvē, gan terapijā. Dz. Kalniņas grāmatā uzzinām, kā kristāli iedarbojas, kāds akmens piemērots konkrētai situācijai, kā tos pielietot dziednieciskos nolūkos, kā radīt harmoniju sevī, darbā, mājās un pat dārzā.
        ISBN 9789984859583 (ies.).
        Kristāli - Psihiskie aspekti. Kristāli - Izmantošana terapijā.

 Latviskais pirts rituāls : pirts Rūķa stāsti / [Ričards Batarags, Baiba Bataraga]. - Rīga : [Drukātava], 2012. - 99 lpp. : il. - Bibliogr.: 94.-95. lpp.
        ISBN 9789984853789.

Murakami, Haruki. 1Q84 : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere ; red. Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. ; 21 cm.
        3. grām. Oktobris - Decembris.
        ISBN 9789934033513.
        Japāņu romāni.

Gūtmane, Margita. Dzīve ir viens vella izgudrojums : Veronika Strēlerte manās atmiņās / Margita Gūtmane ; [red. Inta Čaklā ; māksl. Anta Pence ; fotogr.: Margita Gūtmane, Gunārs Janaitis, Roberts Legzdiņš]. - Rīga : Neputns, 2012 (Dardedze hologrāfija). - 230 lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 222.-230.lpp.
        ISBN 9789984807973.
        Biogrāfiskā proza, latviešu.
        Latviešu literatūra. Rakstnieki. Biogrāfijas.

 Purpura karaļa galmā : latviešu autoru fantāzijas stāsti / Aut. kol. ; red. Bārbala Simsone ; māksl. Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 309 lpp.
        ISBN 9789934030246.

 Sacepumi : vairāk nekā 50 lielisku cepeškrāsnī gatavotu ēdienu / sast., red. Liene Soboļeva ; vāka graf. noform. Ieva Nagliņa. - Rīga : Jumava, 2012. - 88 lpp. : il.
        ISBN 9789934112058.

 Latvijas Bankai XC / Mārtiņš Bitāns, Kristīne Ducmane, Viesturs Pauls Karnups, Gatis Krūmiņš, Vita Pilsuma, Āris Puriņš, Vilnis Purviņš, Pauls Raudseps, Laila Rūse ; redaktores: Dace Ķerus, Marika Ķirīte ; atbildīgā par izdevumu Aina Raņķe ; ievadu sarakstīja Ilmārs Rimšēvičs ; māksliniece Inta Sarkane ; fotogrāfi: Gregorijs Akmoļinskis, Uldis Briedis, A. Buks, Andris Eglītis, Jevgeņijs Fadejevs, V. Filatovs, Georgs Gundlahs, Gvido Kajons, Aivars Liepiņš, V. Ļisicins, Ainars Meiers, Imants Prēdelis, R. Rencis, Indriķis Stūrmanis, Andris Tenass, Genādijs Varlamovs ; Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 327 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab. ; 31 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Personu rād.: 324.-325. lpp. - Izdevums veltīts Latvijas Bankas un lata 90 gadu jubilejai. Grāmatas autori secīgi caurlūko Latvijas tautsaimniecības un centrālās bankas vēsturi.
        ISBN 9789984888125 (ies.).
        Bankas un banku darbība - Latvija - Vēsture. Monetārā politika - Latvija - Vēsture.
        Latvija - Ekonomiskā politika. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis.

 Sirdsdoma : dzejas kopkrājums / Ogres literāri radošā apvienība; red. Ilga Rēdmane. - [Ogre : Ogres literāri radošā apvienība, 2012]. - 130, [2] lpp. : il.
        Nr.24.

Ancītis, Valdemārs, 1921-2006. Bagātais un gudrais : divi sendienu stāsti / Valdemārs Ancītis ; [Rūtas Gailītes il.]. - Talsi : APL, 2010. - 47 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934808869.
        Latviešu proza.

Brīdaka, Lija, 1932-. Solis tumsā : Aizvējš pie jūras : romāni / Lija Brīdaka ; red. Eva Mārtuža ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Latgales druka). - 351 lpp. ; 21 cm. - Grāmatā publicēti divi L. Brīdakas romāni. Tajos abos stāstīts par sievietēm mīlestības un profesijas meklējumos. Atradumi gadās ļoti noturīgi. Taču mūžīgās šaubu un nemiera dziņas iegraužas dvēselē un neliek mieru - varbūt patreizējais labais nav vēl gana labs... Dzīve pārāk stabila, pliekana un pareizībā garlaicīga. Bet tur aiz durvīm ir bezgalīgi plašā, piedzīvojumu iespējām bagātā pasaule. Vien jāpiekrīt nemiera cēlējam, jāatsakās no aizvēja pie jūras un jāsper pārdrošais solis tumsā.
        ISBN 9789984878492.
        Latviešu romāni.

Līce, Anda, 1941-. Šovakar : 2009-2012 / Anda Līce. - [Rīga] : Nordik, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984854434.
        Latviešu dzeja.

Lāksonena, Heli. Kad gos smei / Heli Lāksonena; atdzejojis Guntars Godiņš; il. Aija Zariņa. - Rīga : Mansards, 2012. - 143, [1] lpp.
        ISBN 9789984872575.

Kronta, Ildze. Laiks, ko neizvēlamies : raksti par literatūru / Ildze Kronta. - Rīga : [b.i.], 2012. - 182 lpp.

Kūlis, Ēriks. Diena kā sieviete : [romāns] / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 239 lpp.
        ISBN 9789934029875.

Putene, Alise. Ārsts Matīss Grauds / Alise Putene. - Gulbene : Vītola izdevniecība, [2013]. - 141 lpp. - izdošanas vieta precizēta ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984835617.

Krastiņš, Valdis, 1927-. Ļoti personīgi : latviešu diplomāta stāsts, 1992-2008 / Valdis Krastiņš ; red. Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 132, [3] lpp., [8] lpp. krās. il., ģīm. - Grāmata ir V. Krastiņa personīgs, patiess un elegants ceļojums Latvijas aizvadīto 20 gadu diplomātijas vēsturē. Diplomāts aizraujoši apraksta personīgos iespaidus par dažādiem Eiropas valstu vadītājiem - Havelu, Bildtu, Halonenu un Kolu. Grāmatā ieraugām arī 2012. gada Latviju, jo V. Krastiņš runā par to, kas šobrīd aktuāls, - par eiro ieviešanu, korupciju, par šodienas politiku.
        ISBN 9789984872735.
        Diplomāti - Latvija - Biogrāfijas.
        Latvija - Starptautiskās attiecības - 1991-.

Eselstins, Koldvels B. (jun.). Kā izārstēt un nepieļaut sirds un asinsvadu slimības : [iekļautas vairāk nekā 150 dziedinošas receptes] / Koldvels B. Eselstins (jun.); no angļu val. tulk. Kristīne Stalte, Evija Sadovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 319 lpp. : fotoil., [4]. - Alf. rād.: 310.-319. lpp.
        ISBN 9789934032363.

Plāķis, Juris, 1869-1942. Bez pasūtinājuma un cenzūras : Jura Plāķa un Ernesta Plāķa atmiņu grāmata / red. un komentāra aut. Eduards Liniņš ; manuskripta atšifrētāja Daina Oliņa ; ievadu sarakstīja Uldis Krēsliņš ; mākslinieks Edgars Groševs. - Rīga : [Ciemalda Lūkina], 2012 (Eveko). - 490 lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Personu rād.: 464.-479. lpp. - Filologa Jura Plāķa (1869-1942) un ārsta Ernesta Plāķa (1897-1972) atmiņas ir spilgts un izteiksmīgs 20. gadsimta latviešu dzīves stāsts. Tas latviešu memuāru literatūrā ir ļoti rets gadījums, kad atmiņu autoru lomā vienlaikus uzstājas tēvs un dēls. Atmiņas ir apliecinājums pārliecības spēkam, apliecinājums tam, ka nacionālā apziņa ir vērtība. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        Saturs: Ziņas par manu radu dzīvi un manu mūža gājumu / Juris Plāķis. Plāķu dzimtas raksti : 1. daļa, 1897.-1924, 2. daļa, 1940.-1943. / Ernests Plāķis.
        ISBN 9789984496382 (ies.).
        Ārsti - Latvija - Biogrāfijas. Filologi - Latvija - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Ģenealoģija.

Ījabs, Ivars, 1972-. Atgūtā demokrātija : politiskā publicistika, 2005-2012 / Ivars Ījabs ; literārā red. Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze Hologrāfija). - 293, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: [295.] lpp. un norādes parindēs. - Politikas pētnieka, zinātņu doktora un Latvijas Universitātes docenta I. Ījaba grāmatā apkopota daļa no viņa pēdējos gados publicētajiem publicistiskajiem rakstiem. Eseju tapšana ik reizi ir bijusi saistīta ar konkrētu situāciju - no "trekno gadu" avantūrām līdz divvalodības referendumam, no V. Vīķes-Freibergas pēdējās runas parlamentā līdz Tautas partijas likvidācijai. Pa ceļam ir gadījušās atsauces uz politiskās domas klasiku - Makjavelli, Millu, Benjaminu. Tomēr šis eseju krājums noteikti nav akadēmisks, un, - tas ir vēl svarīgāk - nav arī pārlieku nopietns.
        ISBN 9789984879291.
        Dokumentālā proza, latviešu.

Siņeļņikovs, Valērijs. Dziedinošās domas / Valērijs Siņeļņikovs; no krievu val. tulk. Gunta Briede. - [Rīga : Sol Vita, 2013]. - 46, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984894140.

Brijā-Savarēns, Žans Antelms. Garšas fizioloģija, jeb, Meditācijas par transcendento gastronomiju : teorētisks un vēsturisks darbs laikmeta garā : profesora, vairāku zinātnisko apvienību biedra veltījums Parīzes gastronomiem / Žans Antelms Brijā-Savarēns ; tulk. Gita Grīnberga ; atdzejotājs Valdis Bisenieks ; literārais red. Dens Dimiņš ; Bertala jeb Šarla Albēra D'Arnū ilustrācijas ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs. - [Rīga] : Rīgas Laiks, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 397 lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789984496962.
        Gastronomija. Gastronomija - Filozofija.

Štēkels, Vilhelms. Vēstules mātēm / Vilhelms Štēkels. - [Rīga] : [Arto-1, 2013]. - 99, [4] lpp.
        2. daļa.
        ISBN 9789934834523.

Zīle, Austra. Slapjo gadu stāsti / Austra Zīle. - Rīga : Mansards, [2013]. - 166, [3] lpp.
        ISBN 9789984872766.

Lācītis, Vilis, 1975-. Amsterdamas princips / Vilis Lācītis. - Rīga : Mansards, [2013]. - 275, [1] lpp.
        ISBN 9789984872742.

Maunza, Mērija Ellena. Kā atmodināt un kopt bērna iekšējo dzīvi : kā palīdzēt bērnam rast mieru, harmoniju un aicinājumu / Mērija Ellena Maunza; no angļu val. tulk. Tamāra Ringa. - Rīga : Sol Vita, [2013].
        ISBN 9789984894171.

Hānbergs, Ēriks, 1933-. Mantojuma kumeļš : stāstu izlase / Ēriks Hānbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 359, [1] lpp.
        ISBN 9789984887357.

 Daugavas atspulgi : dzeju krājums / Alberta Zarāna foto ; Induļa Burkas iekārtojums. - Jaunjelgava : [Alberts Zarāns, 2011] (Dardedze hologrāfija). - 151 lpp. : il. ; 25 cm. - Grāmatā apkopots Jaunjelgavas novada dzejnieku devums. Jaunieši, vidējās un vecākās paaudzes dzejnieki - katrs ar savu, reizēm pat ļoti atšķirīgu dzīves pieredzi ir dažādi, līdz ar to interesanti mums, dzeju mīlošajiem. Dzejas rindas ar atbilstošu noskaņu fotogrāfijās papildinājis Seces pagastā dzīvojošais kinorežisors Alberts Zarāns. - Ziņas par izdevēju precizētas ISBN aģentūrā.
        Aut.: Aija Arkliņa, Gunta Bogdanoviča, Biruta Čūdere, Velta Everte, Andris Glazunovs, Egons Grietiņš, Inga Krauze, Inga Lavrinoviča, Roberts Ludboržs, Eleonora Pirktiņa, Aija Rudzone, Elga Svilo, Artis Trušelis, Valija Upīte, Artūrs Vilmanis.
        ISBN 9789934818530 (ies.).
        Latviešu dzeja.

Levits, Stīvens. SuperFrīkonomika : globālā atdzišana, patriotiskās prostitūtas, un amonija nitrāts pabaro pasauli / Stīvens Levits, Stīvens Dabners; no angļu val. tulk. Mārtiņš Karelis. - Jelgava : Zoldnera izdevniecība, 2013. - 233, [7] lpp. : il. - Alf. rād.: 223.-233.lpp.
        ISBN 9789934830358.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »