Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 01.03.2013
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti marta mēnesī.

Salceviča, Ilona. Saucējs : apcere par Jāni Klīdzēju / Ilona Salceviča ; red. Ligita Bībere ; māksl. Oskars Stalidzāns ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze Hologrāfija). - 287 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - (Personība un daiļrade). - Bibliogr.: [211.]-[279.] lpp. un norādes parindēs. . - Personu rād.: [280.]-285. lpp. - I. Salceviča grāmatā aplūko trimdas rakstnieka J. Klīdzēja (1914-2000) dzīvi un darbību Latvijā, Vācijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Atsevišķā nodaļā ievietotas J. Klīdzēja esejas par Latvijas valstsvīriem, par latgaliešu rakstniekiem, par latviešu rakstniekiem, par zinātniekiem, žurnālistiem, izdevējiem. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984879215.
        Autori, latviešu - Biogrāfijas.

Gaile, Inga. Migla : [dzejoļu krājums] / Inga Gaile ; red. Kārlis Vērdiņš ; māksl. Līga Purmale. - Rīga : Mansards, [2012]. - 74, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Dzejniece I. Gaile pati par savu dzejas krājumu saka: "Dzejoļu krājumā esmu plānojusi meklēt jaunus izteiksmes līdzekļus, radot saturā izstrādātus, formā askētiskākus dzejoļus, kā arī meklēt dzejas valodas jaunās metaforas, runājot par mūsdienu auditorijai aktuālām, tai pašā laikā vispārcilvēciskām problēmām".
        ISBN 9789984872476.
        Latviešu dzeja.

 Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām : informatīvs materiāls vecākiem : izlasiet, ja jūsu bērnam vēl nav 7 gadi! / informatīvo materiālu sagatavojis Valsts izglītības satura centrs. - Rīga : Valsts izglītības satura centrs, 2011. - 31 lpp. : il., tab. ; 21 cm + 1 DVD. - Videomateriāls: Āra nodarbība. Integrēta nodarbība "Rakstīta L burta apguve". Sporta nodarbība. Sešus gadus veciem bērniem mācībām piemērota vide.
        ISBN 9789984573434.
        Izglītība, pirmsskolas. Pirmmācība.

Zunda, Antonijs, 1947-. Latvija un Lielbritānija: partneri vai sabiedrotie (1930-1940) / Antonijs Zunda ; sērijas redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 103, [1] lpp ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - A. Zundas grāmatā analizētas Latvijas un Lielbritānijas attiecības sarežģītā laika posmā - 30. gados, kad Eiropā pasliktinājās starptautiskā situācija, atsevišķās valstīs nostiprinājās diktatoriski režīmi un iezīmējās jauna kara draudi. Visi šie procesi ietekmēja arī Latvijas un Anglijas attiecības. Grāmatā abu valstu attiecības skatītas ciešā saistībā ar notikumiem Baltijā, Eiropā un pasaulē.
        ISBN 9789984455679.
        Latvija - Lielbritānija - Starptautiskās attiecības. Lielbritānija - Latvija - Starptautiskās attiecības. Latvija - Starptautiskās attiecības - 1918-1940. Lielbritānija - Starptautiskās attiecības - 1910-1936. Lielbritānija - Starptautiskās attiecības - 1936-1945.

Daukšts, Bonifācijs, 1950-. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929-1940) / Bonifācijs Daukšts ; sērijas redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 112, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - B. Daukšta pētījums uzrakstīts balstoties galvenokārt uz Latvijas Valsts vēstures arhīvā atrodamajiem materiāliem, publicētajiem dokumentiem un Latvijas Republikas un PSRS preses izdevumiem Kulturālās tuvināšanās biedrības ar SPRS tautām darbības laikā (1929-1940). Caur šīs biedrības vēsturi kā prizmu savdabīgi paveras reizē vairākas mūsu valsts, sabiedrības un personību dzīves sfēras, arī mūsu kopējā likteņa maz zināmākie augstie un zemie loki.
        ISBN 9789984455686.
        Biedrības - Latvija. Kultūras sakari.
        Latvija - Padomju Savienība - Attiecības. Padomju Savienība - Latvija - Attiecības.

Daukšts, Bonifācijs. Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 118 lpp. : il., portr., faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju (116.-118. lpp.). - Satur pielikumus.
        ISBN 9789984455419.
        latvija.

Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945) : jauns konceptuāls skatījums / Inesis Feldmanis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 97 lpp. : faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (80.-95. lpp.). - Satur pielikumu.
        ISBN 9789984455402.
        Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija.
        latvija.

Fon Mises, Ludvigs. Birokrātija / Ludvigs fon Mises (Ludwig von Mises) ; ievada, 5. lpp., autors A. V. Lauriņš. - [Rīga] : Uzņēmēju Trasta kompānija, 2011 (Imanta tipogrāfija). - 139 lpp ; 21 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Ar A. V. Lauriņa pielikumu "Ekonomikas Likums - tiesiskuma un brīvības pamats"--Titlp.
        ISBN 9789984491479.
        Birokrātija. Rūpniecības politika. Valsts pārvalde.

 Nodokļi ar prieku : anekdotes un spurainas domas / sakopojusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noform. Zanda Milzarāja. - Rīga : Didam, 2009. - 151 lpp. ; 19 cm. - (Anekdotes un spurainas domas ; 26).
        ISBN 9789984755571.
        Nodokļi - Anekdotes.

 Einšteins un Dievmāte : anekdotes un spurainas domas / sast. un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noform. Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2010. - 153 lpp. ; 19 cm. - (Anekdotes un spurainas domas ; 28).
        ISBN 9789984755632.
        Anekdotes. Aforismi.

Лапса, Лато. Иная кухня : под законной "крышей" / Л. Лапса, А. Маргевича, К. Янчевска ; перевод с латышского языка ; дизайн обложки: Марис Ионовс. - [Rīga] : Atēna, 2012 (SIA "Baltic Screen"). - 284, [114] с. : ил., факс., портр. ; 23 см. - Ориг. назв.: Cits ķēķis: zem likumīgā jumta. - Текст прил. латыш. и англ. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984344379.
        Korupcija - Latvija - Novēršana. Izlūkošanas dienesti - Latvija.

Janovskis, Gunars, 1916-2000. Purvā : romāns : I un II daļa / Gunars Janovskis ; priekšvārdu autori: Zigmunds Skujiņš, Sarmīte Janovskis ; māksliniece Daiga Brinkmane ; zīmējumi: Ingrīda Kleina, Sarmīte Janovskis-Ērenpreiss ; vāka foto: Aivars Slišāns. - Rīga : Vesta-LK, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).). - 606 lpp. : il., faks. ; 21 cm. - (Laika grāmata). - G. Janovska (1916-2000) daudzo darbu vidū romāns ieņem īpašu vietu un dažā labā lasītāja var izsaukt arī neizpratni. Autors 1978. gadā tēlo latviju 1988. gadā kā ārpus Padomju Savienības esošu valsti. G. Janovska tēlotais purvs nav daži simti hektāru namaļā Latvijas stūrī. Stāsts ir par mums visiem, par mūsu morālo stāju. Grāmatā iekļautas arī rakstnieka Zigmunda Skujiņa atmiņas par G. Janovski "Gunars Janovskis. Caurums žogā" un G. Janovska sarakste ar Helmaru Rudzīti.
        ISBN 9789934829659.
        Latviešu romāni.

 Soli pa solim līdz mājas atjaunošanai / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. - 3. papild. izd. - Rīga : Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2011. - 72 lpp. : il. - Apr. pēc vāka.
        Celtnes - Remonts un rekonstrukcija - Plānošana.

 Kro-Kro : Knuta un Intas Skujenieku vēstules, 1963-1969 / Knuts Skujenieks, Inta Skujeniece ; sast. un priekšvārdu sarakstījusi Inta Čaklā ; red. Gundega Saulīte ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 544 lpp. : il., ģīm., faks. ; 19 cm. - (Laika grāmata). - Grāmatā publicētās Knuta un Intas Skujenieku vēstules piedāvā ielūkoties agrīnā un izšķirīgā viņu attiecību posmā - laikā, kad K. Skujenieks izcieta sodu Mordovijas stingrā režīma labošanas darbu nometnē. Vēstules stāsta par grūtumiem, kas nesami abiem kopā un tomēr katram vienatnē, par pacietības mēru, ko šāda dzīve prasa. Sarakste sniedz patiesu ieskatu 20. gadsimta 60. gadu dzīvē, sadzīvē, mākslā, kultūrā, garīgajās interesēs.
        ISBN 9789934829673.

Starptautiskā konference "Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā". (2011 : Rīga, Latvija). Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā : starptautiskās konferences materiāli, Rīgā, 2011. gada 17.-18. jūnijs / [konferences organizatori: Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, Eiropas Parlamenta deputāte, Dr. oec., profesore Inese Vaidere ; zinātniskais redaktors: Juris Prikulis]. - Rīga : [Latvijas Okupācijas izpētes biedrība], 2012 (Zelta rudens). - 260, [1] lpp. : il., diagr. kartes, sh., tab. ; 22 cm.
        ISBN 9789934836305.
        Militārās okupācijas radīto zaudējumu atlīdzība - Baltija - Kongresi, konferences utt.
        Baltija - Vēsture - 1940-1991 - Kongresi, konferences utt.

Maka, Kristīne. Ceļš pie sevis / Kristīne Maka ; redaktore Elīna Butānova ; priekšvārdu sarakstīja Līga Blaua ; mākslinieki: Aija Andžāne, Gints Roderts ; vākam izmantotas mākslinieces Sandras Strēles "Saules zīmes". - [Brocēni] : Kristīne Maka, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - [312] lpp. ; 16 x 16 cm. - K. Maka ir pieredzējusi psihloģe, semināru un lekciju vadītāja, terapeitiski strādā ar cilvēkiem ar dažādām grūtībām, vada neskaitāmas attīstības, atbalsta un apmācību grupas. Grāmatā apkopots 151 jautājums. Uz tiem atbildot, mēs varam tuvināties sev, savai dziļākajai būtībai, īstenākajām vēlmēm un savai sirdij, iepazīstot sevi no jauna. - Izdošanas ziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984496825 (ies.).
        Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana.

Indrāne, Ilze, 1927-. Divpadsmit logi : stāsti / Ilze Indrāne ; māksl. Rihards Delvers ; izmantoti Jura Jātnieka fotoattēli. - Rīga : Nordik, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 187, [3] lpp. : ģīm. ; 21 cm. - Jaunajā stāstu grāmatā rakstniece tēlo dažādu paaudžu dzīvi 20. gs. deviņdesmito gadu un 21. gadsimta sākuma Latvijā, cilvēku cīņu par savu materiālo un garīgo pastāvēšanu, vērtību saglabāšanu.
        Saturs: Ikdienišķa diagnoze. Māsa Ciklamena. Veļu barība. Būkiņas. Vakariņas ar tējassēni. Laikmeta līksmes: Gliemežu vasara. Tautasdziesma. Asaka. Ziņkārības tests. Recidīvists. Lieldiena. Aizdurve. Irstoša proza: Bez mugurkaula. Divpadsmitais logs. Caur manu mūžu: Ābeles. Balles kurpes. Zilais kalns. Garoza kabatā. Trešās dienas nolemtība. Trīspadsmitā zivs. Satikšanās.
        ISBN 9789984854397 (ies.).
        Stāsti, latviešu.

Kērkpatriks, Deivids. Facebook efekts : stāsts par uzņēmumu, kas apvieno visu pasauli / Deivids Kērkpatriks ; tulk. Dina Kārkliņa ; red. Līva Medne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 404, [1] lpp., [8] lpp il. ; 24 cm. - Bibliogr.: 389.-391. lpp. . - Alf. rādītājs: 392.-[405.] lpp. - Oriģ. nos.: The Facebook effect.
        ISBN 9789934032967.
        Interneta industrija - Amerikas Savienotās Valstis. Tiešsaistes sociālie tīkli - Vēsture.

Nilsone, Juhanna. Rozes skaistās un ilgotās SOS / Juhanna Nilsone ; no zviedru val. tulk. Dace Deniņa ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 347 lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: SOS från mänskligheten.
        ISBN 9789984356372 (ies.).
        Zviedru romāni.

Gortners, K.V. Katrīnas Mediči grēksūdze : romāns / K.V.Gortners; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 457, [6] lpp. ; 21 cm. - Katrīnas de Mediči grēksūdze aizved lasītāju no pasaku pilīm Luāras ielejā līdz reliģisko karu kaujas laukiem un Parīzes ielām. Tas ir neparasti interesants stāsts par sievieti, kas apmelota un pārprasta vairāk nekā jebkura cita karaliene.
        ISBN 9789984356389.
        Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Zvjagincevs, Aleksandrs. Šī sieviete būs mana : Cette femme sera à moi : romāns / Aleksandrs Zvjagincevs ; tulk. Anna Frīdenberga ; red. Kristīne Lagzdiņa ; māksl. Nataļja Ļevkoviča. - Rīga : Literārā brālība, 2013. - 334, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Эта женщина будет моей. - Teksts latviešu valodā, nosaukums titullapā un nodaļu nosaukumi paralēli arī franču valodā.
        ISBN 9789934810282.
        Krievu romāni.

Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā : romāns / Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa ; māksl. Armands Dišers. - Rīga : Nordik, 2013. - 320 lpp. - No kāda Maskavas nama balkona nokritusi un nositusies jauna meitene Jekaterina Averkina. Daudzi kaimiņi, kas tajā mirklī atradās pagalmā, redzējuši, ka Katju nogrūdusi lejā viņas vecākā māsa Nataša. Aizdomās turēto tūdaļ arestē. Meitene ir satriekta – traģēdijas brīdī viņa taču... staigājusi pa Maskavas lielveikalu ar savu jauno draugu Lenāru! Bet to pierādīt nav iespējams – nama iemītnieku liecības pārvelk svītru visiem Natašas argumentiem, un šķiet, ka neviens nav spējīgs viņai palīdzēt. Taču par apsūdzētās Averkinas lietu ieinteresējas advokāts Vitālijs Kirgans un milicijas operatīvais darbinieks Antons Stašis. Izmeklēšanas gaitā viņi atklāj negaidītus faktus, kas galu galā noved viņus pie pārsteidzoša atminējuma.
        1. sējums.
        ISBN 9789984854441.

Jansone, Ilze, 1943-. Uzturs, kas uztur : nacionāls uzturs / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2013. - 177 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - (Dziednieces pieredze). - Dziedniece I. Jansone aicina ēst nacionālu uzturu, ko mūsu senči ēduši tūkstošiem gadu. Autores ēdienu receptes ir nedaudz modernizētas, bet ēdieni ir veselīgi un garšīgi, un organisms saņem visu savai uzbūvei un neko tā graušanai.
        ISBN 9789984868578.
        Uzturs un barošanās - Latvija.

Браун, Сандра. Смертельно влюбленный / Сандра Браун ; [пер. с англ. Е.Тарасовой ; ред.: М.Носкова (отв.), Е.Новикова]. - Москва : Эксмо, 2012 (Тверь : ОАО "Тверской полиграфичесикий комбинат"). - 474 с. - (#1 New York Times - Bestselling Author). - Oriģ. nos.: Lethal / Sandra Brown.
        ISBN 9785699605231.

Робертс, Нора. Сегодня вечером и всегда / Нора Робертс ; [пер. с англ. М.Павловой ; ред.: М.Носкова (отв.), В.Стрюкова (мл.)]. - Москва : Эксмо, 2013 (Тверь : Тверской полиграфический комбинат). - 666, [1] с. - Oriģ. nos.: From the Heart: Tonight and Always ; A Matter of Choice ; Endings and Beginnings / Nora Roberts.
        Содерж.: Сегодня вечером и всегда ; Я выбираю тебя ; Любовь в вечерних новостях.
        ISBN 9785699611157.

Коннолли, Джон. Плохие люди : роман / Джон Коннолли ; [пер. с английского А.Шабрина]. - Москва : Эксмо, 2013. - 477, [1] c. - (Misterium). - Oriģ. nos.: Bad Men / John Connolly.
        ISBN 9785699617418.

Робертс, Нора. Просто будь рядом : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Н.А.Мироновой. - Москва : Эксмо, 2013. - 476 с.
        ISBN 9785699614769.

Лумис, Грег. Секрет брата Бога : [роман] / Грег Лумис ; пер. с англ. А.Гришина. - Москва : Эксмо, 2013. - 413, [1] с. - (Грандмастер приключений).
        ISBN 9785699615735.

Джойс, Бренда. Смертельные поцелуи : роман / Бренда Джойс ; [пер. с англ. К. В. Бугаевой]. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 410, [1] с.Joyce, Brenda. Deadly Kisses.
        ISBN 9785227042156.

Степанова, Татьяна Юрьевна. Когда боги закрывают глаза : роман / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2013. - 347 стр. - (По законам жанра).
        ISBN 9785699629534.

Стил, Даниэла. Отель "Вандом" : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. Е.Максимовой. - Москва : АСТ, 2013. - 317 c.
        ISBN 9785170775767.

 Вечность в смерти : [сборник повестей] / Н.Робертс, М.Блейни, Р.Лэнган, М.Маккомас ; пер. с англ. - Москва : Эксмо, 2012. - 445, [1] с.
        ISBN 9785699546725.

Repše, Gundega, 1960-. Vīrs tapīrs un citas radības : [stāsti] / Gundega Repše ; red. Bārbala Simsone ; Vitas Lēnertes dizains ; dizaina projekta vadītāja Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 128 lpp. : il. ; 18 cm.
        Saturs: Perlamutra olas. Antonijas ielas sliekas. Maijvaboles spirtā. Lapseņu ferma. Tēva baloži Žubītei. Ezis atejā. Uģis kā Rullis. Vecmāmiņa un Tollis. Kāzu ugunis. Vecpiebalgas cūka un lidojošais šķīvītis. Edgars uz zirga Zāļu vakarā. Bullis Aglonā. Vīriešu spēks ūdenszirnekļos. Putns dekoltejā. Mirušie taureņi. Zivis likteņa pavērsieniem. Brigaderes gulbis. Vīrs Tapīrs. Okupants Rems. Kallasa un Labā vēsts. Gaiļa dziesma. Es biju delfīns.
        ISBN 9789934034367.
        Latviešu proza.

Folets, Kens. Zemes pīlāri : romāns / Kens Folets ; no angļu val. tulk. un rediģējusi Silvija Brice ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 854, [1] lpp. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: The Pillars of the earth.
        ISBN 9789934034503 (ies.).
        Vēsturiskā proza, angļu.
        Lielbritānija - Vēsture - 1135-1154 - Daiļliteratūra.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »