Eirobarometra jaunā aptauja liecina, ka vairums Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ES vajadzētu nākt klajā ar papildu pasākumiem, kuru mērķis ir risināt gaisa kvalitātes problēmas

Ziņa publicēta 28.11.2019
Komisija šodien nolēma vērsties Tiesā pret Dāniju par to, ka tā nav pienācīgi izpildījusi pienākumus, kas paredzēti ES tiesību aktos par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām. Uzņēmumi, kuri darbojas Dānijā, ražo balto sieru un eksportē to uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ar marķējumu “Feta”. “Feta” kopš 2002. gada ES ir reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), un šo produktu var ražot tikai Grieķijā atbilstoši ražošanas specifikāciju kopumam.

Komisija uzskata, ka šī prakse ir ar ACVN piešķirtās aizsardzības tiešs pārkāpums, un ka Dānijas iestādes nav šo praksi novērsušas vai apturējušas. Neveicot attiecīgus pasākumus, Dānija pārkāpj gan Regulu par kvalitātes shēmām, gan principu par lojālu sadarbību starp Savienību un dalībvalstīm (Eiropas Savienības līguma 4. panta 3. punkts).Šāda rīcība ir ne tikai pretrunā spēkā esošajiem ES noteikumiem, bet arī traucē Eiropas Savienības un trešo valstu sarunās par divpusēju nolīgumu noslēgšanu, kas nodrošina Eiropas ACVN aizsardzību un ES kvalitātes produktu popularizēšanu ārpus ES.

Pārkāpuma procedūru pret Dāniju Komisija nolēma sākt 2018. gada janvārī, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli. Pārkāpuma procedūras kontekstā Komisija ir aicinājusi Dānijas iestādes veikt piemērotus pasākumus, kuri novērstu vai apturētu šādu tās teritorijā esošo uzņēmumu praksi.

Tā kā Dānija konstatētās nepilnības nav novērsusi, Komisija ir nolēmusi nodot šo lietu izskatīšanai Tiesā.

Konteksts

ES Regula par kvalitātes shēmām attiecas uz nosaukumiem, kas reģistrēti kā aizsargāti cilmes vietas nosaukumi (ACVN), aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) vai kā produkti ar garantētām tradicionālajām īpatnībām (GTĪ). Produktu nosaukumi, kas reģistrēti kā ACVN, ir nosaukumi, kuri visciešāk saistīti ar ģeogrāfisko vietu, kurā produkti ražoti. 

Regulas par kvalitātes shēmām mērķis ir palīdzēt ražotājiem tirgot produktus, kam ir īpaša saikne ar to ģeogrāfisko izcelsmi. Tā arī nodrošina, ka patērētājiem par šādiem produktiem ir pieejama uzticama informācija, ka tiek ievērotas intelektuālā īpašuma tiesības un iekšējā tirgus integritāte.

ES reģistrētos nosaukumus aizsargā pret dažāda veida negodprātīgu izmantošanu. Tā var būt reģistrēta nosaukuma tieša vai netieša komerciāla izmantošana produktiem, kuri ir salīdzināmi ar tiem produktiem, kas reģistrēti ar šo nosaukumu, vai kuri, lietojot konkrēto nosaukumu, izmanto attiecīgā nosaukuma reputāciju.

Konkrētāk, Regulas par kvalitātes shēmām 13. pantā ir aprakstīta reģistrēto nosaukumu nelikumīga izmantošana un noteikts, ka dalībvalstīm ir pienākums novērst vai apturēt reģistrēto nosaukumu nelikumīgu izmantošanu, ja šādus produktus ražo vai tirgo dalībvalsts teritorijā.

Plašākai informācijai

- par ES noteikumu pārraudzību lauksaimniecības un lauku attīstības jomā;

- par svarīgākajiem lēmumiem 2019. gada novembra pārkāpumu lietu paketē sk. INF/19/6304Meklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••;

- vispārīgu informāciju par pārkāpuma procedūru sk. MEMO/12/12Meklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••;

- par ES pārkāpuma procedūru.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »