Pāreja uz klimatneitralitāti: ekspertu grupas ieteikumi, kā energoietilpīgām nozarēm palīdzēt sasniegt ES 2050. gada mērķrādītāju

Ziņa publicēta 28.11.2019
Šodien Komisija publicē ekspertu grupas ieteikumus par to, kā pārveidot ES energoietilpīgās nozares, lai tās palīdzētu līdz 2050. gadam sasniegt ES mēroga mērķus attiecībā uz aprites un klimatneitrālu ekonomiku. Šie mērķi 2018. gada novembrī tika izvirzīti Komisijas stratēģijā “Tīru planētu – visiem!”

Ekspertu grupā apvienojušies pārstāvji no 11 rūpniecības nozarēm, kas veido vairāk nekā pusi no ES nozaru energopatēriņa, piemēram, no alumīnija, tērauda un cementa rūpniecības. Viņi izstrādājuši politikas satvaru nolūkā panākt pareizu līdzsvaru starp Eiropas izvirzītajiem mērķiem un nepieciešamību saglabāt rūpniecības nozaru konkurētspēju. Viņu ieguldījums tiks izmantots Komisijas turpmākajā Eiropas zaļajā kursā un ES rūpniecības stratēģijā.

Par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU atbildīgā Komisijas locekle Elžbeta Beņkovska sacīja: “ES rūpniecības nozares ir mūsu partneres centienos sasniegt mērķus klimata un aprites jomā, un es atzinīgi novērtēju viņu apņemšanos. Klimatneitrāla ekonomika ir jāveido ne tikai nākamajām paaudzēm. Tā arī paver neaptveramas iespējas inovācijas, ekonomikas izaugsmes un darbvietu radīšanas ziņā.”

Ieteikumi ietver darbības, kas varētu nodrošināt pareizus signālus tirgū, lai piesaistītu jaunus ieguldījumus un palīdzētu uzņēmumiem īstenot rentablus risinājumus virzībā uz klimatneitralitāti. Tajos pievērsta uzmanība arī nepieciešamībai nodrošināt taisnīgu pāreju, uzsvērts, cik svarīgi ir sarūpēt darba ņēmējiem nākotnē vajadzīgās prasmes un palīdzēt no šīm nozarēm atkarīgajām kopienām pārvaldīt pāreju.

Ieteikumos jo īpaši uzsvērti galvenie panākumu faktori saskaņā ar trim galvenajām prioritātēm.

  • Radīt tirgus klimatneitrāliem un apritīgiem produktiem, piemēram, stratēģiskāk izmantojot publisko iepirkumu, lai izvēlētos ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus. Tas ir paredzēts noteikumu 2014. gada pārskatīšanāMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••, piešķirot publiskā sektora iestādēm pilnvaras izmantot publisko iepirkumu, lai, pērkot preces un pakalpojumus, sasniegtu vidiskos, sabiedriskos vai inovatīvos mērķus. Eksperti arī uzsver nepieciešamību palīdzēt patērētājiem izdarīt pārdomātāku izvēli.
  • Izstrādāt lielapjoma izmēģinājuma projektus par tīrām tehnoloģijām nolūkā laist tās tirgū. Tie būtu jāatbalsta ar ES līdzekļiem, un būtu jāatvieglo to piekļuve privātam finansējumam.
  • Pāriet uz alternatīviem klimatneitrāliem enerģijas un ievadmateriālu avotiem. Šā mērķa sasniegšanai būtu nepieciešams, piemēram, nodrošināt piekļuvi šādiem avotiem un to pieejamību par pasaules mērogā konkurētspējīgām cenām, kartēt energoinfrastruktūru un energoapgādi un popularizēt principu “energoefektivitāte pirmajā vietā”.

Ekspertu grupa iesaka arī izveidot rūpnieciskās pārkārtošanās observatoriju, kas novēros, kā rūpniecībai sokas ar virzību uz klimatneitralitāti, un sniegs norādes.

Turpmākie pasākumi

Nākamā gada sākumā Komisija sniegs ieteikumus dalībvalstīm, iesniegs tos ES Konkurētspējas padomē un Eiropas Parlamentam.

Priekšvēsture

2015. gada oktobrī Komisija izveidoja augsta līmeņa grupu energoietilpīgo nozaru jautājumos, kuras sastāvā bija dalībvalstu, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un kuras uzdevums bija sniegt konsultācijas par politikas virzieniem, kas attiecas uz energoietilpīgām nozarēm. Nozares, kas piedalījās augsta līmeņa darba grupā, jau 2018. gada septembrī iesniedza ziņojumu(link is external) kā savu kolektīvo ieguldījumu Komisijas stratēģijā “Tīra planēta – visiem!”

Šādas rūpniecības nozares atrodas daudzu vērtību ķēžu centrā un ir ļoti svarīgas mūsu ekonomikai un nodarbinātībai. Šīs nozares tiecas kopīgi sasniegt vērienīgo mērķi, kas izvirzīts Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām, un apzinās pārkārtošanās uzdevuma apjomu, kā arī tā sniegtās iespējas. Tām ir ļoti liela nozīme siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, proti, laikā no 1990. līdz 2015. gadam tās samazinājušas emisijas par 36 %. Ņemot vērā ilgo ieguldījumu ciklu šajās nozarēs, 2050. gada mērķa sasniegšanai ir vajadzīga strauja rīcība.

Plašāka informācija

Faktu lapa

Pilns ziņojuma teksts

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »