Jaunieguvumi oktobrī

Ziņa publicēta 30.10.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Uzziņu lasītavas krājumā iegādāti 2018.gada oktobra mēnesī.

 Soļi un pakāpieni laikā. Novadnieki triju paaudžu sarunās [videoieraksts] : pasākumu cikls / Dace Upīte, Rasma Krievāne, Laura Lubkina ; pasākuma vadītāja Sarmīte Radiņa; operātors Kārlis Kumsārs. - Madona : Madonas novada bibliotēka, 2018. - 1 DVD. - Madonas novada bibliotēkā 2018. gada 11. maijā pasākuma cikls ''Soļi un pakāpieni laikā". Novadnieku triju paaudžu sarunās par tēmu: Kultūra ar bibliotēkas nozares speciālistēm Daci Upīti, Rasmu Krievāni, Lauru Lubkinu.
        . Kultūra ar bibliotēkas nozares speciālistēm.

 Soļi un pakāpieni laikā. Novadnieku triju paaudžu sarunās [videoieraksts] : pasākumu cikls / Edgars Šmaukstelis, Arvīds Greidiņš, Reinis Jātnieks. - Madona : Madonas novada bibliotēka, 2018. - 1 DVD. - Madonas novada bibliotēkā 2018. gada 16. martā pasākuma cikls ''Soļi un pakāpieni laikā". Novadnieku triju paaudžu sarunās par tēmu: Vide un mežsaimniecība. Pasākuma viesi Edgars Šmaukstelis, Arvīds Greidiņš, Reinis Jātnieks.
        . Vide un mežsaimniecība.

Nekhoda, Evgeniya.  Social Responsibility and Competition / Evgeniya Nekhoda , Vladimir Gaga ; Russian-English translation: Anita Grauduma ; cover design: Andris Nikolajevs ; scientific editor Dr.oec. Mikhail Kaz ; reviewer Dr.oec. Boriss Burykhin. - Rīga : Zinātne, 2018. - 151 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [150.]-151. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoriem: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934549472.
        Uzņēmējdarbības sociālā atbildība.

Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde.  Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma 2018.-2030. gadam : kopsavilkums / Redaktores: Sandra Ikauniece, Inga Pikšena, Agnese Priede. - [Sigulda] : Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 50 lpp. : tabulas.

 Latvijas mediju vides daudzveidība / zinātniskā redaktore Vita Zelče ; recenzenti: Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.oec. Aija van der Steina, Dr.sc.comm. Klinta Ločmele ; literārā redaktore Baiba Mūrniece-Buļeva ; dizains un makets: Laura Veļa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 550, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 541.-[551.] lpp. - Latvijas Universitāte sadarbībā ar Kultūras ministriju izdevusi apjomīgu kolektīvo monogrāfiju "Latvijas mediju vides daudzveidība". Tā piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas kopainu, akcentējot tās stiprās un vājās puses. Monogrāfijas autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki. Pētījumā "Latvijas mediju vides daudzveidība", kas īstenots 2017. gada otrajā pusē un 2018. gada sākumā, iztirzāta Latvijas plašsaziņas līdzekļu ārējā un iekšējā daudzveidība un tās konteksti. Tā pamatā ir mediju pētnieces Helles Sjovāgas (Helle Sjøvaag) izstrādātā masu mediju daudzveidības koncepcija, kas piedāvā tās indikatorus vērtēt piecos kontekstos: strukturālajā, organizatoriskajā, radīšanas/ražošanas, produkcijas un recepcijas kontekstā jeb mediju ekspozīcijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        Ievads. Mediju daudzveidība: politika, pētījumi un problēmas / Vita Zelče. 1. MEDIJU ĀRĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: STRUKTURĀLAIS KONTEKSTS. 1. nodaļa. Mediju daudzveidības strukturālais konteksts / Vita Zelče. 2. nodaļa. Žurnālistikas/mediju daudzveidības ētika digitālās kultūras laikmetā / Skaidrīte Lasmane. 2. MEDIJU IEKŠĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: ORGANIZĀCIJA, RADĪŠANA/RAŽOŠANA, PRODUKCIJA. 1. nodaļa. Mediju īpašnieki un darbinieki. Mediju īpašnieki Latvijā: situācijas pārskats, analīze un iespējamie riski / Rolands Tjarve. Latvijas žurnālisti un mediju darbinieki / Ilze Šulmane, Laura Uzule. Latvijas mediju vides raksturojums: ieskats nacionālo un reģionālo mediju darbinieku viedoklī / Ilze Šulmane, Laura Uzule. 2. nodaļa. Latvijas mediju formātu daudzveidība. Sabiedriskie mediji / Rolands Tjarve. Reģionālie mediji / Laura Uzule. Nacionālie komerciālie mediji / Kārlis Dagilis. Mediju saturs latgaliski / Sanita Burķīte. 3. nodaļa. Mediju žanru daudzveidība. Politiskie mediji / Ojārs Skudra. Ekonomikas mediji / Raivis Vilūns. Specializētie un nespecializētie kultūras nozaru mediji / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe. Mediji bērniem / Marita Zitmane. Mediji sievietēm / Marita Zitmane. Mediji vīriešiem / Didzis Bērziņš. Kristīgie mediji / Vita Dreijere. Veselības mediji / Elīna Gulbe. Misticisma, okultisma un dziedniecības mediji / Sanita Burķīte. Mājturības mediji / Elīna Gulbe. Tabloīdmediji / Raivis Vilūns. Kino mediji / Viktors Freibergs. Zinātnes mediji / Laura Ardava-Āboliņa. Sporta mediji / Vita Zelče. Kriminālie mediji / Vita Zelče. Seksuāli atklāta satura mediji / Marita Zitmane. 4. nodaļa. Latvijas mediju ziņu ģeogrāfija / Raivis Vilūns. 5. nodaļa. Informācijas avoti mediju 2017. gada populārākajos vēstījumos / Laura Ardava-Āboliņa. 6. nodaļa. Reprezentāciju daudzveidība: piemēri. Mediju politiskā daudzveidība un žurnālistu prakses / Ojārs Skudra. Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe. Marginalizēto sociālo grupu reprezentācija medijos / Didzis Bērziņš. Dzimte Latvijas medijos / Marita Zitmane. Diasporas reprezentācija sabiedriskajos medijos / Vita Zelče, Laura Ardava-Āboliņa. 3. ĀRĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: EKSPOZĪCIJA. Latvijas mediju patēriņa daudzveidība un ekspozīcija / Vita Zelče. Nobeigums: Bažas un izaicinājumi / Vita Zelče.
        ISBN 9789934183607.
        Plašsaziņas līdzekļi - Latvija. Žurnālistika - Latvija. Plašsaziņas līdzekļi - Latvija - Politiskie aspekti. Digitālie mediji - Latvija. 
        Krājumi. Statistika.

 Daugavpils novads : vietas vērtība : monogrāfisks rakstu krājums / sastādītāja un atbildīgā redaktore Janīna Kursīte ; zinātniskie recenzenti: Dr. sc. soc. Baiba Bela, Dr. habil. philol. Beatrise Reidzāne ; redaktore Jolanta Treile. - Rīga : Zinātne, 2018. - 366, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934549601.
        Dzīvesstāsti - Latvija - Daugavpils novads. Latvijas ciemi. Luterāņu baznīca - Latvija - Daugavpils novads. Etniskums - Latvija - Daugavpils novads. Personvārdi - Latvija - Daugavpils novads. 
        Daugavpils novads (Latvija). Demenes pagasts (Daugavpils novads, Latvija) - Vēsture. Daugavpils novads (Latvija) - Sociālā dzīve un paražas. Daugavpils novads (Latvija) - Baznīcas vēsture. Daugavpils novads (Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas. 
        Krājumi.

 7-os no rīta [skaņu ieraksts] : grupas "Pērkons" kopotie ieraksti : 7. albums (1983-2018) / Mūzika - Juris Kulakovs ; māsterēja: Gints Stankevičs ; dizains: Ieva Erdmane ; producents: Sandis Mohovikovs. - [Rīga] : [spice], 2018. - 1 skaņu disks.
        ISBN 4751022670035.

Īskalns, P. A.  Staburags : Latvijas teiksmaina senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu / Inž. P. A. Īskalns. - [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. - 79 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934876547.
        Staburags (Jaunjelgavas novads, Latvija) - Vēsture. 
        Tūrisma maršruti.

Jauja, Zigmārs.  Zudušos kinoteātrus meklējot : padomju Rīgas kinoteātru vēsture / Zigmārs Jauja, Jurijs Perevoščikovs, Anita Uzulniece ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Andreja Strokina fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2018. - 167, [49] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934202711.

Dempsija, Eimija.  Modernā māksla / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; literārā konsultante Austra Avotiņa. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 175 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - (Mākslas pamati).
        ISBN 9789984236827.

 Mozart for Mother and Baby [skaņu ieraksts] / Keith Halligan ; Mozart. - Manchester : Global Journey, [2007]. - 1 skaņu disks.
        ISBN 650922367226.

 Man of the Year [videoieraksts] / Robin Williams. - [Rīga] : Rīgas Viļņi, 2009. - 1 DVD. - (Rīgas Viļņi : izcilu filmu kolekcija ; 5).

Bennett, Joe.  Bryan Adams: Really Easy Guitar! : play along with 12 classic tracks / Joe Bennett ; Bryan Adams. - [USA] : Sony/ATV Music Publishing ; Hal Leonard, [2002]. - 56 p. + 1 CD : notis.
        ISBN 0634045946.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »