Jaunieguvumi decembrī

Ziņa publicēta 02.01.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Uzziņu lasītavas krājumā iegādāti 2018.gada decembra mēnesī.

 Simts stāstu par Lubānu / Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgais redaktors Krišjānis Brakovskis ; sastādīja Aija Andersone, Ilze Kraukle, Juris Lorencs ... [u.c.]. - Rīga : Jumava, 2018. - 501, [1] lpp. : fotogrāfijas, tabulas.
        Saturā: Manam novadam ; Simts stipri stāsti ; Ozolpuisis mani sagaidīja ; Lubānas Naudas ozols ; Pa Lāčplēšu ceļu ; Hugo Celmiņš ; Mārtiņš Celmiņš ; Lubānas luterāņu baznīcas vēstures lappuses ; Lubānas Svētās Ģimenes Romas katoļu draudze ; Lubānas aptieka ; Aiviekste - manas bērnības un jaunības upe ; Plosti nāk! ; Par Maldoņa dižozoliem un Lustūzi ; Mazliet neparasts darbs ; Izklaides Lubānas ziedu laikos ; Arkādija Rudzona dalība Lubānas ezera regulēšanas darbos ; Lubānas kora panākumi 1938. gada Dziesmu svētkos ; Aiviekstes ceļš ; Lubānas pilsētas skolas iesvētīšana ; Mani skolas gadi ; Vārdu ainava par Gunāru Lasi (24.01.1944.-28.02.2009.) ; Rakstnieka Jāņa Liepiņa stāsti par Lubānas ģimnāziju ; Arvīds Aizsils ; Atmiņas par Lubānas vidusskolas skolēniem - Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (1944-1949) ; Atvadoties no skolotājas Zāberes ; Kad gadiem es pāri skatos... ; Manas atmiņas ... [u.c.].
        ISBN 9789934202681 : cietos vākos.
        Lubānas novads (Latvija) - Vēsture.

Šipkēvics, Jānis, (juniors), 1982-.  LV top 100 : tautas izvēlētas visu laiku labākās dziesmas / Jānis Šipkēvics, Daiga Mazvērsīte ; redaktore Anda Brazauska ; nošu redaktori: Rūdolfs Bērtiņš, Jānis Miltiņš un Līga Paegle ; grāmatas dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 335 lpp.
        ISBN 9789934079795.
    ISMN 9790706653365.
        Dziesmas, latviešu. Bērnu dziesmas, latviešu. Vokālie ansambļi. Dziesmas ar klavierēm. Kori (jauktie). Kori (jauktie) ar klavierēm. Tautasdziesmas, latviešu. Tautasdziesmas, latgaliešu. Skatuves mūzika - Fragmenti. Kinomūzika - Fragmenti. 
        Latvija - Dziesmas un mūzika.

 Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2017. gadu / Sastādītāja: Liene Dabiņa ; literārā redaktore: Dace Millere ; dizains: Liega Ozola ; foto: Iveta Tomsone, Dainis Arbidāns, Ilze Skudra, Ieva Rudzutaka. - 2017-. - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm.
        Lauksaimniecība - Grāmatvedība - Periodiskie izdevumi. Zemnieku saimniecības - Latvija - Ekonomiskie aspekti - Periodiskie izdevumi.

 Pazīsti Latvijas zivis / sastādītājs Askolds Kļaviņš ; ilustrācijas: Dmitrijs Paramonovs ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Gandrs, 2017. , ©2017. - 166, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Apskatā ir iekļautas 62 zivju sugas 23 dzimtās - faktiski visas, ar kurām iespējama regulāra saskarsme Latvijas dabā gan iekšzemes ūdeņos, gan jūras piekrastē. Dots katras dzimtas un sugas raksturojums, sugu nosaukumi sešās svešvalodās, dzīvesveida, izplatības, līdzīgo sugu un nozīmes skaidrojums. Katra suga ilustrēta ar vienu vai dažādiem krāsainiem attēliem. Grāmata domāta visplašākajam interesentu lokam. - Teksts latviešu valodā, zivju dzimtu un zivju nosaukumi paralēli latviešu un latīņu valodā ; zivju sugu nosaukumi arī angļu, vācu, zviedru, igauņu, lietuviešu un krievu valodā. - Alfabētiskais rādītājs latīņu un latviešu valodā: 166.-[167.] lpp.
        ISBN 9789934801549.
        Zivis - Identifikācija. Saldūdens zivis - Identifikācija. Nēģi - Identifikācija. 
        Latvija.

 1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos / notikumos / atmiņās / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - [Rīga] : Valsts kanceleja, [2018]. , ©2018. - 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp. - Grāmatas mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas valsts izveides pirmajos gados. Pirmo reizi apkopotā veidā publicēti valdības sēžu protokoli, tostarp slepenie protokoli, kas papildināti ar komentāriem un lasāmi kontekstā ar valsts sākumposma gaisotni raksturojošām preses ziņām, notikumu tiešo dalībnieku dienasgrāmatu un atmiņu fragmentiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Grāmata sniedz ziņas, kas bija tie cilvēki, kuri valdībā un citos amatos turpināja nostiprināt Latvijas valsti, cik daudzveidīgi bija valdības izskatāmie jautājumi, kā sabiedrības acīs bija vērtējama jaunveidotā ierēdniecība, kā tika noteiktas valsts robežas un panākta valsts starptautiskā atzīšana. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu, franču, vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. - Grāmatas veidotāji arī: Līga Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints Zelmenis, Dzintars Gilba.
        I [1.]. 1920-1922.
        ISBN 9789934822537.
        Izpildvara - Latvija - Vēsture. Valstsvīri - Latvija. 
        Latvija. Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940. Latvija - Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940. 
        Protokoli. Biogrāfijas. Juridiskie dokumenti. Attēli.

Klišs, Pēteris, 1961-.  Latvijas interešu pārstāvēšana Apvienoto Nāciju Organizācijā / Pēteris Klišs ; vāka noformējums: Inese Gura. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 190 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 166.-190. lpp. - Galvenā uzmanība darbā pievērsta Latvijas līdzdalībai Apvienoto Nāciju Organizācijā: izanalizēta interešu pārstāvēšana kopš Latvijas uzņemšanas globālajā starptautiskajā organizācijā; iztirzāta Latvijas dalība ANO; atspoguļota tās pozīcija diskusijās par ANO reformām. Veiktais pētījums ir Latvijas dalības ANO pieredzes apkopojums un ar to saistīto problēmu sistemātisks izklāsts, kas var kalpot par uzziņu materiālu plašam interesentu lokam. Pētījuma materiāls ir izmantojams mācību procesā vēstures, politoloģijas, sabiedrības vadības un citu zinātņu nozaru studentiem. Latvijas dalības ANO izvērtējuma nostādnes var izmantot arī valsts institūciju darbinieki un pētnieki, kas nodarbojas ar globālo procesu un Latvijas ārpolitikas analīzi.
        ISBN 9789934552724.
        Latvija - Starptautiskās attiecības.

Клявиньш, Инарс.  Становление и развитие Рижского радиозавода (1928-2008) / Инарс Клявиньш ; фотоматериалы - Иева Апране ... и др. ; редакторы - Бенцион Пейзнер, Владимир Цудечкис ; перевод - Александр Грепер. - Рига : Raka, 2014. - 352 c. : ilustrācijas, diagrammas, faksimili, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 332.-334. lpp. un personu rādītājs: 335.-352. lpp. - Kopsavilkums angļu un latviešu valodā.
        ISBN 9789984463100.
        Radiorūpniecība - Latvija - Vēsture - Rīga.

 Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai / kataloga teksts, izstādes kurators Edžus Vējiņš ; literārā redakcija: Oskars Lapsiņš ; māksliniece Līga Delvere. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 59 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izveidojusi Latvijas valsts simtgadei veltītu ceļojošo izstādi un katalogu "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai". Katalogā vienkopus redzami izstādē atspoguļotie stāsti par 12 Latvijas bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās personības.
        Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ; Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka ; Tirzas pagasta bibliotēka ; Limbažu Galvenā bibliotēka ; Alsviķu bibliotēka ; Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka ; Klintaines pagasta bibliotēka ; Kauguru un Mūrmuižas bibliotēkas ; Salacgrīvas novada bibliotēka ; Dobeles novada Centrālā bibliotēka ; Rīgas Centrālās Bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka ; Ventspils bibliotēka.
        ISBN 9789934861420.
        Bibliotēkas - Latvija - Vēsture. Grāmatas un lasīšana - Latvija - Vēsture. 
        Latvija - Intelektuālā dzīve. 
        Dažādi fakti. Izstādes un izstāžu katalogi.

 Liezēre : daba, valoda, folklora, vēsture / grāmatas veidošanā piedalījās: Viktors Abramovs, Dace Ādamsone, Brigita Balode. [u.c.]. - [Liezēre] : Liezēres pagasta pārvalde, 2018 ("Erante"). - 132 lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934197048.

Tidriķe, Laura, 1974-.  38 Baha ziedi : spēlē un mācies / Laura Tidriķe ; literārā redaktore un korektore Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu enerģija, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 91 lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas ; 14 cm + 76 nenumurētas kartītes. - Izdevums ir ievietots kārbā.
        ISBN 9789934870132.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »