Jaunieguvumi martā

Ziņa publicēta 06.06.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Uzziņu lasītavas krājumā iegādāti 2019.gada marta mēnesī.

Visendorfs, Māris.  Latvijas armijas kara orķestri : 1919-1940 / Māris Visendorfs; māksliniece Daiga Brinkmane; foto no akstniecības un mūzikas muzeja krājuma; grāmata izdota, pateicoties Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumam. - Rīga : Vesta-LK, 2019 (Jelgavas tipogrāfija). - 152 lpp. : il.; foto. - (Sērija "Laika grāmata").
        ISBN 9789934511585.

Levits, Egils, 1955-.  Valstsgriba : idejas un domas Latvijai, 1985-2018 / Egils Levits ; grāmatas idejas autore un sastādītāja Rudīte Kalpiņa ; māksliniece Anna Aizsilniece ; fotogrāfiju autors Kristaps Kalns. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. , ©2019. - 843 lpp. : potrtrets ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 840.-843. lpp. - Grāmatā apkopota daļa no Egila Levita rakstiem un sniegtajām intervijām presei (1985-2018), kas atklāj gan Latvijas jaunāko laiku vēsturi, gan paša Egila Levita pesronību. Tekstus caurvij fundamentāla juridiskā, politiskā un morālā argumentācija par Latvijas valsts un latviešu nācijas pastāvēšanas tiesībām, jēgu un būtību. - Personu rādītājs: 836.-839. lpp.
        ISBN 9789984840567.
        Latvija.

 Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V. Sīļa un I. Neidera redakcijā ; sastādītāji: Dr.sc.soc., Mg.phil. Vents Sīlis, Dr.phil. Ivars Neiders, Mg.sc.soc. Anna Žabicka ; recenzenti: Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.sc.pol. Ivars Ījabs ; literārās redaktores Regīna Jozauska un Indra Orleja ; vāka dizaina autors Mikus Čavarts ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. , ©2018. - 294 lpp. : ilustrācija, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Jaunais izdevums "Filosofiskā antropoloģija II" ir 2015. gadā iznākušā krājuma "Filosofiskā antropoloģija I" turpinājums. Līdzīgi kā iepriekšējā krājumā, arī šis ir veltīts plašam filosofiskās antropoloģijas jautājumu lokam. Krājumā aplūkotās tēmas: ķermenis un miesa, dzimums un dzimte, seksualitāte, cilvēka uzlabošana, laiks, telpa, valoda, spēle, dzīves māksla, ārprāts. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Veltījums RSU Humanitāro Zinātņu katedras 25. gadskārtai. . - Ziņas par autoriem: [9.]-10. lpp.
        2. sēj.
        Ķermenis un miesa / Māra Grīnfelde. Seksualitāte / Vents Sīlis. Dzimums un dzimte / Ginta Vēja. Cilvēka uzlabošana / Ivars Neiders. Laiks / Uldis Vēgners. Telpa / Edijs Šauers. Valoda / Ģirts Jankovskis. Spēle / Vija Sīle. Dzīvesmāksla / Laura Bitiniece. Ārprāts / Anna Žabicka.
        ISBN 9789934563188.
        Filozofiskā antropoloģija. Dvēsele un miesa. Seksuālā pievilcība - Filozofija. Dzimtes studijas. Dzīves veidošana. Telpa un laiks. Valoda un valodas - Filozofija. Spēle (filozofija). Psihiskās slimības - Filozofija. 
        Krājumi.

Bērziņš, Gaidis, 1970-.  Fiziskas personas maksātnespējas process / Gaidis Bērziņš ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; priekšvārds: Dr.iur. Daina Ose. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 415 lpp. : diagrammas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 131.-143. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatas galvenais uzdevums ir iepazīstināt lasītājus ar fiziskās personas maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu, kā arī tā piemērošanas praksi Latvijā. Vienlaikus tajā būs atrodama vērtīga informācija par moderno maksātnespējas tiesību vēsturi un attīstību, kā arī pārrobežu maksātnespējas procesa īpatnībām. Grāmatā atrodams arī dažādu maksātnespējas pazīmju raksturojums un ar maksātnespējas procesu saistītu terminu skaidrojums. Tā dod ieskatu atsevišķās procedūrās, ar kurām maksātnespējas procesa ietvaros nākas saskarties gan parādniekam, gan viņa kreditoriem, palīdzot izprast arī maksātnespējas procesā piemērojamos principus. Plašo informatīvo materiālu papildina procesuālo dokumentu un tiesu prakses piemēri. Grāmata domāta kā mācību palīgavots studentiem un var būt noderīga jebkuram, kurš vēlas skaidrību par fiziskās personas maksātnespējas procesu Latvijā.
        Maksātnespējas likums ; Civilprocesa likums (izvilkums - 30.7; 46.1 un 46.2 nodaļa) ; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām.
        ISBN 9789934508653.
        Bankrots. Personas (tiesības). Bankrots - Latvija. Personas (tiesības) - Latvija.

Ozola, Lilita, 1937-.  Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana / Lilita Ozola. - 3. izdevums, koriģēts, papildināts. - Jelgava : [Lilita Ozola], 2018. - [Rīga] : Zelta Rudens Printing. - 380 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 324.-325. lpp. - Grāmatā apskatīti koksnes materiālu un būvproduktu veidi, būvelementu darbība statiskā slogojumā, robežstāvokļu metodes pamatprincipi, slodžu noteikšanas metodoloģija, koka pārseguma konstrukciju risinājumi un atbilstošie aprēķina modeļi, būvelementu un konstrukciju stiprības, stabilitātes un stinguma nosacījumi, savienotājlīdzekļu veidi, to nestspējas noteikšana, savienojumu konstruēšana un darbības prognoze ilgstošā slogojumā. Robežstāvokļu metodes pielietojums ir demonstrēts vairākos konstrukciju elementu un mezglu aprēķina piemēros.
        ISBN 9789934197390.
        Celtniecība, koka. Celtniecība, koka - Projektēšana un celtniecība. Celtniecības projektēšana. Slodzes un iedarbes. Materiālu stiprība. Būvkoku savienojumi. Celtniecība, koka - Pārbaude. Celtniecība, koka - Eiropa - Standarti.

 Kopā un atsevišķi : daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā / Matīsa Groskaufmaņa un Evelīnas Ozolas redakcijā ; zīmējumi: Ludo Groen, Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola ; tulkojumi: Vilis Kasims, Jūle Mare Rozīte ; fotogrāfijas: Reinis Hofmanis ; komiksi: Sander Ettema. - Rīga : FOLD sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 28 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata tiek izdota saistībā ar ISSP Galerijā skatāmo daudzdzīvokļu namiem veltīto izstādi "Kopā un atsevišķi", kas piedāvā iepazīties ar daļu no 2018. gada Venēcijas arhitektūras biennālē pārstāvētās Latvijas ekspozīcijas. Bagātīgi ilustrētais izdevums skaidro dzīvokļa lomu indivīda, valsts un tirgus attiecībās dažādos vēsturiskos periodos, mūsdienās un pārskatāmā nākotnē. Provokatīvākā daļa meklējama grāmatas beigās, kur vairāki arhitektūras praktiķi un apvienības piedāvā vizuālus komentārus par dzīvi kopā un atsevišķi nākamajā desmitgadē un pēc tās. Ar šo publikāciju redaktori cer aktualizēt diskusijas un projektus, kas padarītu pieejamu, kvalitatīvu un drosmīgu daudzdzīvokļu namu arhitektūru par ikdienu, ne izņēmumu no normas. - Dažas esejas tulkotas no angļu valodas. - Teksta autori: Ivars Ījabs, Reinis Hofmanis, Ilze Martinsone, Mārtiņš Mintaurs, Pēteris Strautiņš, Ieva Zībārte, Kārlis Ratnieks, Kārlis Sils, Linda Leitāne-Šmīdberga u.c.
        ISBN 9789934197512.
        Mājokļi - Latvija - Sociālie aspekti. Dzīvokļu saimniecība - Latvija - Ekonomiskie aspekti. Mājokļu politika - Latvija. Arhitektūra, dzīvojamo ēku - Latvija. Arhitektūra, dzīvojamo ēku - Latvija - Ekonomiskie aspekti. Arhitektūra, dzīvojamo ēku - Latvija - Sociālie aspekti. Daudzdzīvokļu ēkas - Latvija. Komunālie dzīvokļi - Latvija. Privatizācija - Latvija. Nekustamais īpašums - Latvija - Cenas. Latviešu esejas. 
        Attēli. Fotogrāfijas. Arhitektūras rasējumi. Krājumi.

Ķencis, Toms, 1980-.  Vācot padomju folkloru / Toms Ķencis ; redaktore Gita Bērziņa ; mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 222 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (LFK krājums ; II [2]). - Bibliogrāfija: 193.-196. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - T. Ķenča monogrāfija aizved aizraujošā ceļojumā uz pēckara pirmo desmitgadi un izseko folkloristu gaitas Tukuma, Siguldas, Cēsu, Ventspils un citos Latvijas rajonos, kur no 1947. līdz 1954. gadam tika rīkotas zinātniskās folkloras vākšanas ekspedīcijas. Tautasdziesmas par Staļinu, sakāmvārdi par kolhozu, pionieru dzeja un sienas avīžu virsraksti ir tikai daļa no tā laika padomju folkloras materiāliem, kas mūsdienās atrodami Latviešu folkloras krātuvē. Grāmata ir pētījums par šī neērtā kultūras mantojuma tapšanu, izmantošanu propagandas darbā, vākšanu un interpretēšanu. Pirmā pētījuma daļa veltīta Folkloras Institūta akadēmiskajām aizkulisēm un unikālos arhīvu materiālos balstītai institucionālajai vēsturei vēlīnā staļinisma laikā, savukārt otrajā daļā ir apkopoti tipiskākie un interesantākie no vairāk nekā 5000 padomju folkloras materiāliem, kas tika savākti astoņās ekspedīcijās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par folkloristiem: 208.-211. lpp.
        ISBN 9789984893402.
        Folklora, latviešu - Vēsture. Folklora, padomju - Latvija - Vēsture. Teicēji - Latvija. Folkloristi - Latvija. 
        Biogrāfijas. Folkloras teksti.

Vaivare, Baiba, 1962-.  Daba krāso, Dzilna auž / Baiba Vaivare ; raksti: Janīna Kursīte, Anete Karlsone ; dizains: Kristīne Grauduma ; fotogrāfijas: Arnis Cifersons, Iveta Pērkone, Anda Krauze [un vēl 3 fotogrāfi] ; redaktore Ilona Burka. - Limbaži : [Limbažu novada pašvaldība], [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 239 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 x 22 cm. - Bibliogrāfija: 238. lpp. - Grāmatas pirmajā daļā atrodami folkloristes, profesores Janīnas Kursītes un etnoloģes Anetes Karlsones, kā arī grāmatas autores Baibas Vaivares raksti par krāsošanu ar augu izcelsmes krāsvielām, ielūkojoties vēsturiskajās tradīcijās, pievēršoties krāsošanas gaitai un atsevišķiem tās posmiem, kā arī kopīgām iezīmēm. Nākamajās trijās daļās – Mežs, Pļava un Dārzs – aplūkoti konkrēti krāsaugi un to izmantošana. Grāmatas tapšanā krāsojot, aužot un adot piedalījušās 23 Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" dalībnieces. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Baiba Vaivare, Anda Apsitis, Unsplash.
        Par mūsu senču krāsaugiem un krāsvielām / Janīna Kursīte. Krāsaugu tradīcija cauri laikam / Dr.hist. Anete Karlsone. Lielie lakati un segas / Dr.hist. Anete Karlsone.
        ISBN 9789934195440.
        Krāsaugi - Latvija. Krāsas un krāsošana - Latvija - Vilnas dzija. Plecu šalles - Latvija. Segas - Latvija. Aušana - Latvija - Raksti. Audējas - Latvija - Limbaži (Limbažu novads). Dekoratīvi lietišķā māksla - Latvija - Limbaži (Limbažu novads). 
        Attēli.

 Rucavas garamantas / sastādījusi Māra Vīksna ; redaktore Ināra Stašulāne ; mākslinieks Aldis Aleks ; ievadteksts, komentāri: Inga Tapiņa ; ievadteksts, vārdnīca: Beatrise Reidzāne ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 407 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Novadu folklora). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevumā apkopoti divu jaunu rucavnieku folkloras vākumi 20. gs. 20. gados, folkloristu vairāku ekspedīciju materiāli no pagājušā gadsimta otrās puses un zinātniski pētījumi. Tā ir laba liecība senajām Rucavas krustūbu, kāzu, talku u.c tradīcijām. - Ietver vārdnīcu: 390.-402. lpp.
        [I daļa].
        ISBN 9789934549700.
        Folklora, latviešu - Latvija - Rucavas novads. Folkloristi - Latvija. Folkloristi - Latvija - Rucavas novads. Teicēji - Latvija - Rucavas novads. Dzīvesstāsti - Latvija - Rucavas novads. Etnoloģiskās ekspedīcijas. Latviešu valoda - Latvija - Dialekti - Rucavas novads. 
        Rucavas novads (Latvija) - Sociālā dzīve un paražas. 
        Biogrāfijas. Folkloras teksti. Fotogrāfijas. Krājumi.

Baumanis, Jānis.  Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni / Jānis Baumanis ; zinātniskie recenzenti: Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga, Dr.iur. Sandra Kaija ; redaktore Liene Henke ; priekšvārds: Indra Gratkovska. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, [2018]. , ©2018. - 286 lpp. : shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Kriminālprocesa tiesību tematikai veltītajā grāmatā autors tiesību institūtus analizē sasaistē ar praksi. Izgaismojot konkrētu tiesisku problemātiku, viņš ne vien piedāvā iespējamos variantus prakses uzlabošanai, bet arī pauž savu viedokli tiesību normu jaunradei. Autors pievēršas gan kriminālprocesa tiesībām, gan arī kriminoloģijai un krimināltiesībām, piedāvāto tematiku integrējot dažādās tiesību nozarēs. Tās visas tiek sasaistītas, par pamatu ņemot noziedzīgu nodarījumu un izmantojot analoģiju. Šāda pieeja piešķir grāmatai unikālu stilu.
        ISBN 9789984840574.
        Kriminālprocess - Latvija. Krimināltiesības - Latvija. Kriminoloģija - Latvija.

Lukašina, Olga, 1950-.  Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana / Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca ; tulkotāja Maija Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. , ©2019. - 192 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Grāmatā vienlaikus ar problēmas izklāstu minētas vairākas lēmumu pamatojošas likumu normas. Bieži vien tie ir ne tikai nodokļu likumi un tos skaidrojošie Ministru kabineta noteikumi, bet arī Civillikums un Komerclikums. Katrs komercdarījums šajā grāmatā vispirms tiek analizēts no Latvijas Civillikuma un Komerclikuma skatupunkta, pēc tam - secīgi (pa etapiem) no nodokļu likumdošanas skatupunkta. Grāmatā pievērsta uzmanība arī likumdošanā neatrisinātām un strīdīgām problēmām, par kurām atbildi var saņemt, vienīgi pieprasot VID uzziņu. Grāmata paredzēta darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, finanšu un auditoru funkcijas.
        ISBN 9789984896212.
        Uzņēmējdarbības nodoklis - Latvija. Nodokļi - Latvija. Nodokļu grāmatvedība - Latvija. 
        Mācību līdzekļi.

 Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt : zinātniskā monogrāfija / Andras Blumbergas redakcijā ; autori: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.hab.sc.ing. Dagnija Blumberga, Mg.sc.ing. Edīte Biseniece, Dr.sc.ing. Agris Kamenders, Mg.sc.ing. Kristaps Kašs [un vēl 2 autori] ; recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Volkova, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs ; literārā redaktore Inga Ivanova ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2017. , ©2017. - 348, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Monogrāfija ir autoru 25 gadu laikā gūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums. Tā paredzēa zinātniekiem, nozares profesionāļiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar materiālu un tehnoloģiju izvēli, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem par energoefektivitātes projektu veidiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Mg.arch. Ruta Vanaga, Dr.sc.ing. Gatis Žogla.
        ISBN 9789934109386.
        Celtnes - Enerģijas patēriņš. Celtnes - Enerģijas taupīšana. Ilgtspējīgas ēkas. Celtnes - Vides inženierija. Iekštelpu gaisa kvalitāte. Celtnes - Termiskās īpašības. Aizplūstošais siltums. Siltumizolācija. Apkure. Apkures sistēmas. Karstā ūdensapgāde. Ventilācija. Gaisa kondicionēšana. Celtnes - Energoapgāde. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija. 
        Latvija.

Daukste-Silasproģe, Inguna, 1968-.  Gaidot laivu : latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā / Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Sigita Kušnere ; recenzenti: Baiba Bela, Viesturs Zanders ; [kopsavilkuma tulkojums]: Anna Reynolds. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 542 lpp., 40 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 502.-512. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfijā autore turpina latviešu bēgļu un trimdas laika izpēti. Pētījuma pamatiecere ir atgādināt par laiku, kas bija smagas izšķiršanās un traģisku pārdzīvojumu laiks daļai latviešu. Aizbraukšana no Latvijas Otrā pasaules kara norišu fonā izmainīja visu agrāko dzīvi un uz vairākiem gadu desmitiem iezīmēja robežu starp Zviedriju un latviešiem okupētajā Latvijā. Tam ir būtiska nozīme tautas pašapziņas un kolektīvās atmiņas aspektā. Pētījuma centrā ir latvietis, bēglis, radoša personība. Aplūkotais laikposms simboliski veido nogriezni – no vienas puses, Kurzemes krasts un ceļš bēgļu laivā pāri jūrai, un no otras puses - jaunā mītnes zeme Zviedrija bēgļa statusā, kur nākas no jauna apliecināt savas prasmes un zināšanas, līdztekus dzīvojot divas paralēlas dzīves – zviedrisko un latvisko, izdot latviešu periodiskos izdevumus, izdot grāmatas latviešu valodā, veidot aktīvu un rosīgu sabiedrisko, kultūras un literāro dzīvi, kas ļāva emocionāli izturēt svešumu un šķirtni no Latvijas. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdoto grāmatu rādītājs: 495.-499. lpp. un personu rādītājs: 513.-526. lpp.
        ISBN 9789984893396.
        Autori, latviešu - Zviedrija. Autori, latviešu - Ārvalstis. Bēgļi - Latvija. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra - Ārvalstis - Vēsture un kritika. 
        Zviedrija - Intelektuālā dzīve. Gotlande (Zviedrija) - Intelektuālā dzīve. 
        Biogrāfijas.

Bāliņa, Gunta, 1955-.  Latvijas baleta un dejas enciklopēdija / Gunta Bāliņa ; līdzautori: Ramona Galkina, Regīna Kaupuža ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Sandra Vītola, Dr.paed. Inga Gaile ; māksliniece Ieva Upmace ; literārā redaktore Lauma Mellēna-Bartkeviča ; kopsavilkums angļu valodā: Dr.art. Lauma Mellēna-Bartkeviča, Diāna Manceviča ; kopsavilkums krievu valodā: Nadežda Mileiko, Leonīds Kotovičs. - Rīga : Ulma, 2018. , ©2018. - 799 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 763. lpp. - Latvijas baleta un dejas enciklopēdija sniedz ziņas par 900 personālijām - baletdejotājiem, premjeriem, solistiem un kordebaleta māksliniekiem, kā arī horeogrāfiem, pedagogiem, komponistiem, scenogrāfiem, kostīmu māksliniekiem, koncertmeistariem un diriģentiem - un viņu devumu dejas attīstībā Latvijā. Pirmoreiz apkopots profesionālās laikmetīgās dejas, skatuviskās tautas dejas un citu pazīstamāko dejas žanru horeogrāfu, pedagogu, dejotāju, dejas vēsturnieku, kritiķu, fotogrāfu u.c. ieguldījums Latvijas dejas mākslā. Enciklopēdijas otrā daļa veltīta dejas vēsturei, sniedzot ziņas par Rīgā un Liepājā tapušajiem baleta iestudējumiem, par Latvijā notiekošajiem baleta un laikmetīgās dejas festivāliem un konkursiem, nozarē piešķirtajiem apbalvojumiem un profesionālo dejas izglītību. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. - Monogrāfijā biogrāfisko un vēsturisko faktu apkopojumam izmantotas Ijas Bites un Erika Tivuma publikācijas.
        ISBN 9789934881503.
        Balets - Latvija. Deja - Latvija. 
        Enciklopēdijas.

Hardy, Corin.  The Nun [videoieraksts] : Mūķene = Nunn = Vienuole / directed by Corin Hardy ; music by Abel Korzeniowski ; editors Michel Aller, Ken Blackwell ; executive producers: Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter ; written by James Wan, Gary Dauberman. - Igaunija : Warner Bros, 2019. - 1 DVD. - 16+. - audio: English, Russian, Polish, Turkish ; subtitles: Latvian, English, Russian, Bulgarian, Estonian, Croatian, Polish, Slovenian, Turkish.
        ISBN 4741281350397.
        -- TRILLERI.

Siimetsa, Moonika.  Seltsimees laps [videoieraksts] : Little comrade=Товарищ ребёнок / written by Leelo Tungal; directors by Moonika Siimetsa ; producents by Riina Sildos; operator Rein Kotov; stars: Eva Koldits, Liina Vahtrik, Juhan Ulfsak, Julia Aug, Lembit Peterson, Maria Klenskaja [etc]. - Igaunija : Film Distribution, 2018. - 1 DVD (98 min.). - Regions: 2, 5. - Audio: Estonian.Subtitles: English, Russian.

Aranoa, Fernando Leon de.  Loving Pablo [videoieraksts] : Mīlot Pablo = Pablo ja escobari vahel = Iš meiles Pablui / directed by Fernando Leon de Aranoa ; music Federico Jusid ; editor Nacho Ruiz Capillas ; executive producers: Trevor Short, Jefrey Greenstein, Lati Grobman ; screenplay written by Fernando Leon de Aranoa ; actors Javier Bardem, Penelope Cruz. - Igaunija : Escobar Films, 2018. - 1 DVD. - 16+. - audio: English ; subtitles: Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian.
        ISBN 4741281327115.
        -- FILMAS PAR PERSONĪBĀM.

Feig, Paul.  A Simple Favor [videoieraksts] : Neliels lūgums = Vaike Teene = Простая просьба / directed and produced by Paul Feig ; music by Theodore Shapiro ; editor Brent White ; executive producer Mike Drake ; produced by Jessie Henderson. - Igaunija : Lions Gate, 2018. - 1 DVD. - 16+. - audio: English, Russian, Lithuanian ; subtitles: English, Russian, Lithuanian, Estonian.
        ISBN 4770070880302.
        -- TRILLERI.

Noer, Michael.  Papillon [videoieraksts] : Tauriņš = Drugelis / director Michael Noer ; music by David Buckley ; executive producers Yan Fisher-Romanovsky, Joshua D. Maurer ; produced by Joey McFarland, David Koplan, Ram Bergman ; screenplay by Aaron Guzikowski ; actors Charlie Hunnam, Rami Malek, Eve Hewson. - Igaunija : Film Distribution, 2019. - 1 DVD. - audio angļu valodā ; subtitri latviešu, krievu, lietuviešu un igauņu valodās.
        ISBN 4741281327177.

Álvarez, Fede.  The Girl in the Spider's Web [videoieraksts] : Tüdruk ämblikuvõrgus: see, mis ei tapa = Meitene zirnekļa tīklā / directed and written by Fede Álvarez ; Steven Knight, and Jay Basu, based on the novel of the same name by David Lagercrantz. - Igaunija : Film Distribution, 2018. - 1 DVD. - audio: French; subtitles: English, Arabic, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Rusian, Spanish, Swedish, Ukrainian.
        ISBN 7340004900399.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »