Jaunieguvumi maijā

Ziņa publicēta 06.06.2019
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Uzziņu lasītavas krājumā iegādāti 2019. gada maija mēnesī.

Linde, Māris, 1944-.  Kari, kaujas, karavīri / Māris Linde ; vāks: A. Baumanis. - [Rīga] : Sava grāmata, 2018. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXXI). - Cilvēces zināšanas un tajās balstītās tehnoloģijas un tehniskās iespējas attīstās aizvien ātrāk. Cik sen cilvēks spēra vēl tikai pirmos soļus ieskrējienā, kas tam ļāva pacelties gaisā, taču jau pēc dažiem gadu desmitiem radīja lidmašīnas, kuras spēja aplidot zemeslodi. Šajā grāmatā mēs izsekosim lidmašīnu būvei, kas nu jau labu laiku pāraugusi sacensībā arī par kosmosa apgūšanu. . - Grāmatā uzrādīts "Kari, kaujas, karavīri, V" - 5. daļa, pareizi jābūt 4. daļa; ziņas precizētas pie autora un izdevēja.
        V [5] grām. Cīņas par gaisu un gaisā.
        ISBN 9789934552878.
        Aeronautika, militārā - Vēsture. Lidmašīnas, kara - Vēsture. Lidotāji, militārie. Lidaparātu korpusi. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Gaisa operācijas. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Gaisa operācijas.

Linde, Māris, 1944-.  Kari, kaujas, karavīri / Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. , ©2018. - 298 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXXII [42]). - Ietver bibliogrāfiju. - Jau kopš neatminamiem laikiem cilvēki ir karojuši. Karu iemesli ir bijuši visdažādākie - taču visiem tiem ir kopīga iezīme - tie ir veikti ar ieročiem rokās. Sākumā ar visvienkāršākajiem, lai, laikam ejot, tie pārtaptu aizvien postošākos un mūsdienās jau spētu iznīcināt pašu cilvēku uz visas Mātes Zemes.
        VI [6] grām. Šķēps un vairogs.
        ISBN 9789934582073.
        Bruņojums - Vēsture. Ieroči - Vēsture. Kaujas - Vēsture. Ieroči, seno laiku. Indoeiropieši - Vēsture. Karamāksla un zinātne. Vēsture, seno laiku. Pasaules vēsture. 
        Roma - Vēsture.

Linde, Māris, 1944-.  Mūsu senatne / Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. , ©2018. - 399 lpp. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXIX [39]). - Šī grāmata ir mūsu kārtējais solis patiesās vēstures izzināšanā. Mēs dosimies sirmā senatnē, vairākus tūkstošus gadus atpakaļ un pārsteigumā ieraudzīsim, ka cilvēces rakstītajās pirmajās lappusēs daudz kas mums vēl šodien ir izlasāms un saprotams. Tas daudziem būs pārsteigums, jo ļoti ilgi gan rietumos, gan austrumos pārspēks ir centies iznīcināt mūsu atmiņas par senatni. Bez žēlastības tika aplauzti zari cilvēces vēstures patiesības kokam, kuru vietā potēti svešu "patiesību" zari. Taču šī grāmata ir lieciniece tam, ka tas nav izdevies. Grāmatā izmantoti tekstu fragmenti no: Polābu mistērija / Mārtiņš Kukurs. Nerevas pagāni, Zinovs un jātvingi, kuri runā "latviski" / Mārtiņš Kukurs. Hamburgas baznīcas archibīskapu darbi / Brēmenes Ādams. Slāvu chronika / Lībekas Arnolds. Niedrīšu Vidvuts jeb varenu vīru darbi Latvijas senatnē / Lautenbach-Jusmiņš. Polijas vēsture / Jans Dlugošs.
        IV [4. grāmata]. Senās brāļu tautas un šodiena.
        ISBN 9789934552885.
        Balti (indoeiropiešu tauta). Slāvi - Vēsture. Krievi - Vēsture. 
        Lietuva - Vēsture. Latvija - Vēsture - Daiļliteratūra.

Leja, Māris.  Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā : noziedzīga nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. / Māris Leja ; recenzenti: Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenbega, Dr.iur. Diāna Hamkova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 1007 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 919.-1007. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Prokurora Māra Lejas jaunā grāmata izceļas ar visaptverošu un augstā zinātniskā līmenī sniegtu pētījumu par Krimināllikuma Vispārīgās daļas aktuālajiem jautājumiem. Aplūkotajām krimināltiesību normām un to piemērošanas praksei autors sniedz savu vērtējumu un izsaka dažkārt pat visai novatoriskus priekšlikumus to pilnveidošanai. Tāpēc grāmata būs nopietns pamats tālākām diskusijām šajos jautājumos. Raksturīgi, ka autora kritiskie spriedumi un priekšlikumi ir stigri pamatoti. Par to liecina arī plašais izmantoto avotu klāsts. Īpaši daudz pētīti gan pašmāju, gan jo sevišķi ārvalstu tiesu prakses materiāli. - Kopsavilkums vācu valodā.
        I.
        ISBN 9789934508684.
        Krimināltiesības - Latvija. Krimināltiesības - Austrija. Krimināltiesības - Šveice. Krimināltiesības - Vācija. Noziedzība. Krimināltiesības - Interpretācija un skaidrojums. Tiesību normas - Interpretācija un skaidrojums.

 Gunārs Zemgals : uz un aiz skatuves / sastādītājas Daiga Brinkmane, Ingrīda Burāne, Rita Melnace; māksliniece Daiga Brinkmane; fotogrāfi: Imants Urtāns, Lauma Kalniņa; literārā redaktore Gundega Saulīte. - Rīga : Vesta-LK, 2019. - 230 lpp. : il.; foto. - ("Laika Grāmata").
        ISBN 9789934511547.

Silabriedis, Orests, 1971-.  LNSO - 90 : personības, fakti, sarunas / Orests Silabriedis ; grafiskā dizaina autors Krišs Salmanis ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere. - Rīga : Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, ©2016 (Prīmuss Marketings). - 166, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - O. Silabriedis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) pagātni grāmatā lielā mērā rāda caur personībām - diriģentiem, kas stāvējuši orķestra priekšā. Šie personību apraksti caur preses tekstu un laikabiedru memuāru fragmentiem inkrustē vēstures stāstu. Šis ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 90. dzimšanas dienas izdevums.
        ISBN 9789934149771.
        Simfoniskie orķestri - Latvija. Diriģenti - Latvija. 
        Biogrāfijas.

 Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā : Ten Episodes in Art of the Second Half of the 20th Century in Latvia : rakstu krājums / sastādītāja un ievada autore Elita Ansone ; redaktore Arta Vārpa ; tulkotāja Terēze Svilāne ; dizains: Irēna Ansava ; foto: Normunds Brasliņš, Renārs Derrings, Imants Eglītis [un vēl 10 fotogrāfi]. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 383 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstu krājums pievēršas Latvijas mākslai pēc Otrā pasaules kara un parāda tās stilistisko daudzveidību. Krājuma tapšanas gaitā veiktie pētījumi apliecina, ka, neraugoties uz padomju režīma diktētajiem ierobežojumiem, Latvijā radītie mākslas darbi nav tapuši tikai kā hermētiski, no pasaules tendencēm nošķirti Austrumu bloka ideoloģijas produkti. Mākslas zinātnieki grāmatā iezīmē estētiskās koordinātes sociālistiskajam reālismam, skarbajam stilam, abstraktajai mākslai, figuratīvajam ekspresionismam, hiperreālismam, sirreālismam, kinētiskajai mākslai, neoekspresionismam, fotogrāfijai, kā arī pirmajām mākslinieciskajām sociālā aktīvisma izpausmēm Mākslas dienās. Rakstu autori pievēršas laikmetam un tā kontekstā radītajiem mākslas darbiem. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Didzis Grodzs, J. Ikoņņikovs, Jānis Indāns, Kārlis Kalsers, Māris Kundziņš, Valters Lācis, Jānis Pipars, Mārtiņš Straupenieks, Andrejs Strokins, Indriķis Stūrmanis.
        Sociālistiskā reālisma kanons / Elita Ansone. Skarbais stils. Socmodernisma izpausmes latviešu glezniecībā 20. gadsimta 50.-60. gados / Valda Knāviņa. Abstraktās mākslas meklējumos / Inga Bunkše. Figuratīvais ekspresionisms dialogā ar abstrakto ekspresionismu / Elita Ansone. Ārpus rāmjiem / Vilnis Vējš. Kinētiskā māksla. Kustības transformācijas / Ieva Astahovska. Sekojot neredzamajai rokai: fotoklubu, žurnālu, izstāžu un kuratoru loma Latvijas fotogrāfijā, 1960-2000 / Alise Tīfentāle. No amerikāņu fotoreālisma līdz starptautiskajam hiperreālismam / Elita Ansone. Mērenais sirreālisms / Santa Hirša. Neoekspresionisms abpus robežām: Latvijas versija / Santa Hirša.
        ISBN 9789934538278.
        Sociālistiskais reālisms mākslā - Latvija. Modernisms (māksla) - Latvija. Māksla, abstraktā - Latvija. Ekspresionisms (māksla) - Latvija. Kinētiskā māksla - Latvija. Hiperreālisms - Latvija. Sirreālisms - Latvija. Māksla, latviešu - 20 gs. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Fotomāksla - Latvija - 20 gs. 
        Krājumi. Attēli.

Pumpuriņš, Tālis, 1958-.  Latvijas valsts dibinātāji / tekstu autori: Tālis Vigo Pumpuriņš, Imants Cīrulis, Toms Ķikuts ; literārais konsultants Pauls Raudseps ; mākslinieks Valdis Villerušs ; literārā redaktore Ilze Antēna ; fotogrāfi: Kārlis Kalsers, Roberts Kalniņš, Valters Lācis ; galvenais redaktors Artis Ērglis. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 412, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Latvijas Nacionālais vēstures muzejs projekta Latvijas gadsimts ietvaros ir sagatavojis biogrāfisku eseju krājumu "Latvijas valsts dibinātāji" par 39 personībām - Latvijas Tautas padomes locekļiem, kuri 1918. gada 18. novembrī pasludināja neatkarīgu Latvijas Republiku. Tā ir iespēja uzzināt Viļa Rīdzenieka fotogrāfijā redzamo cilvēku vārdus, izsekot viņu dzīves tālākajām gaitām līdz pat pagājušā gadsimta 90. gadiem. Grāmatu veido Cēsu Vēstures un mākslas muzeja speciālista vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa biogrāfiskās esejas par katru no valsts dibinātājiem, kas tapušas sadarbībā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistiem Tomu Ķikutu un Imantu Cīruli. Biogrāfijās īpaša uzmanība pievērsta valsts tapšanas izšķirošajiem mirkļiem 1917.–1919. gadā, taču vienlaikus dota iespēja iepazīt Latvijas tēvu dibinātāju mūžu, kontaktu loku un politiskos uzskatus arī pirms un pēc Latvijas dibināšanas. Grāmatu papildina bagāts fotogrāfiju klāsts un ievadeseja, kurā skaidroti Latvijas politiskās elites tapšanas ceļi – tas, kādās institūcijās, domubiedru grupās un partijās satikās topošie latviešu politiķi. - Priekštitullapā: Latvijas gadsimts. Muzeji valsts simtgadei. . - Apjomīgajā izdevumā pirmoreiz sniegta iespēja vienkopus un padziļināti izzināt valsts dibinātāju devumu Latvijas tapšanā, tuvplānā ieraudzīt 39 ļoti dažādus dzīvesgājumus, spilgtas sava laikmeta personības. Tik pamatīgi valsts proklamētāju dzīvesstāsti izpētīti tikai nesen. Esejās lasītāja skatam pietuvināts tieši valsts dibināšanas mirklis 1918. gadā, ceļš uz to cauri 1. pasaules karam un revolūcijām, kā arī pirmie jaunās Latvijas Republikas soļi.
        ISBN 9789984747453.
        Politiķi - Latvija. Valstsvīri - Latvija. Ministru kabineta locekļi - Latvija. 
        Latvija - Vēsture - Neatkarības proklamēšana, 1918. Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940. 
        Biogrāfijas.

Latvijas Nacionālā bibliotēka.  Zinātniskie raksti / Latvijas Nacionālā bibliotēka; galvenais redaktors Andris Vilks; atbildīgā redaktore Sanita Briežkalne; literārā redaktore Beata Paškeviča; tulkojumi angļu valodā Juris Beņķis; māksliniece Una Grants. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. - 367 lpp. : foto.
        4. (XXIV) sējums.
    ISSN 1691-5941.

Briede, Inese, 1960-.  Zivis un vēži Latvijas akvakultūrā : bioloģija un slimības : monogrāfija / Inese Briede, Muza Kirjušina ; recenzenti: Dr.biol. Voldemārs Spuņģis, Dr.biol. Gunita Deksne ; Ineses Briedes, Muzas Kirjušinas, Ingas Piģiņkas-Vjačeslavovas, Raisas Asadčajas un Nataļjas Černišovas fotogrāfijas ; Ilzes Savickas, Jūlijas Kanto un Oskara Brieža zīmējumi ; redaktore Aija Lapsa. - [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes apgāds "Saule", 2018. - 399 lpp. : ilustrācijas, tabulas, zīmējumi ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 353.-378. lpp. un rādītājs: 381.-382. lpp. - Grāmata sniedz ieskatu Latvijā audzēto zivju un vēžu klasifikācijā, anatomijas un fizioloģijas jautājumos, informē par vides ietekmi uz akvakultūras objektiem, sastopamajām slimībām, to transmisijas un invadēšanās ceļiem, kā arī profilaktiskajiem pasākumiem. Grāmatu bagātina fotogrāfijas un zīmējumi, kas palīdzēs lasītājam vieglāk iepazīt zivju un vēžu anatomiju un izprast slimību ārējās izpausmes. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Monogrāfija izstrādāta Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtā, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansiālajam atbalstam projektam "Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai" (vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015) un izdota Zivju fonda projekta Nr.2.7. "Monogrāfijas "Latvijas akvakultūras dzīvnieku - zivju (Pisces) un vēžu (Crustacea) - bioloģija un slimības" izdošana un prezentēšana" ietvaros"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789984148588.
        Akvakultūra - Latvija. Upesvēžu audzēšana - Latvija. Zivis - Latvija. Saldūdens zivis - Latvija. Upesvēži - Latvija. Zivis - Anatomija. Zivis - Fizioloģija. Zivis - Pārtika. Zivis - Ekoloģija. Zivis - Slimības. Zivis - Parazīti. Upesvēži - Anatomija. Upesvēži - Fizioloģija. Upesvēži - Slimības. Upesvēži - Parazīti. Upesvēži - Pārtika.

Auziņš, Mārcis, 1983-.  Aizrautība / Mārcis Auziņš, Jānis Kļaviņš; mikss un ieraksts: Krišjānis Giedāns; masters: Andris Ūze; māksliniece Elita Patmalniece; dizains Kristiāna Kalniņa; ierakstīts"AnsonsLab un studija "Mute". - [Rīga] : Forte, 2019. - 1 skaņu disks.

 Mētrienas vietvārdu saglabāšana nākamajai simtgadei / grāmatā izmantoti: Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja materiāli; fotogrāfijas no iedzīvotāju personīgajiem albumiem; datu sagatavošanā izmantota topogrāfiskā karte M1:10000 (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2018. gads); Zanes Beģe-Begge vāka zīmējums. - [Madona] : Erante, 2018. - 308 lpp. : foto.; kartes; tab.
        ISBN 9789934197192.

 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »