Eiropas Komisija par tieslietu un iekšlietu politikas pamatu izvirza pilsonību

Ziņa publicēta 02.12.2010
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga tuvākajās dienās aicinās dalībvalstis tieslietu un iekšlietu politikas priekšplānā izvirzīt pilsoņus. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga tieslietu ministru sanāksmē 3. decembrī un sociālo lietu ministru sanāksmē 6. decembrī pirmo reizi sniegs ziņojumu par ES pilsonību. Kā 2009. gada septembrī savās politiskajās pamatnostādnēs sacīja Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, ES vēlas “veidot Eiropu tādu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta pilsoņiem”. Šis skatījums ir atspoguļots Lisabonas līgumā, kur ES politikas centrā ir pilsoņi. ES veic konkrētus pasākumus, lai atvieglotu dzīvi tiem 12 miljoniem ES pilsoņu, kuri dzīvo ārpus savas valsts. Komisija, kura 27. oktobrī pieņēma ziņojumu par pilsonību, ierosināja pasākumus, lai atvieglotu cilvēkiem dzīvi, kad viņi izmanto savas ES tiesības stāties laulībā, pirkt mājokli vai reģistrēt automobili citā ES valstī (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525) 

Pašā pirmajā ziņojumā par ES pilsonību ES politikas priekšplānā ir izvirzīti pilsoņi,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga.Mēs esam izskatījuši šķēršļus, ar kuriem savā ikdienas dzīvē saskaras eiropieši, dzīvojot, strādājot vai ceļojot citās ES valstīs, un ierosinājuši praktiskus risinājumus to novēršanai.Tagad es ar prieku gaidu, kad ciešā sadarbībā ar valstu valdībām varēšu strādāt pie tā, lai šos risinājumus ieviestu praksē.”

Pašā pirmajā ziņojumā par ES pilsonību ir aplūkotas ikdienas problēmas, ar kurām saskaras pilsoņi, kad viņi izmanto savas ES tiesības un dzīvo un darbojas ārpus savas valsts robežām, proti, kad viņi ceļo, studē, strādā, stājas laulībā, iegādājas mājokli vai automobili citā ES valstī. Ziņojumā ieļauti 25 pasākumi, kurus Komisija plāno īstenot nākamajos trīs gados, lai atvieglotu eiropiešu dzīvi.

  • Tūristi/emigranti. Komisija atjauninās noteikumus, kas atpūtniekus viņu brīvdienu laikā aizsargā, piemēram, pret ceļojuma rīkotāja bankrotu (IP/09/1824). Komisija ierosinās arī papildu risinājumus, kā stiprināt visu transporta veidu pasažieru tiesības un kā īstenot aviopasažieru tiesības (piemēram, ilgstošu kavējumu vai atceltu lidojumu gadījumā). Nostiprinot tiesisko sistēmu un palielinot pilsoņu un konsulāro ierēdņu informētību, Komisija turpinās stiprināt to ES pilsoņu tiesības uz konsulāro aizsardzību, kuru dalībvalstīm nav pārstāvniecību trešās valstīs.
  •  Patērētāju aizsardzība. Komisija palīdzēs patērētājiem saņemt kompensāciju, ja viņiem radīsies problēmas ar kādu tirgotāju. Šajā nolūkā Komisija sekmēs pārrobežu strīdu ātru un nesadārdzinātu ārpustiesas noregulējumu, veicinot alternatīvu strīda noregulējumu un mediāciju.
  •  Pāri. Komisija ierosinās tiesību aktus, lai pāriem, kuros dzīvesbiedri ir no dažādām valstīm, atvieglotu izpratni par tiesu jurisdikciju un to, kuras valsts tiesību akti attiecas uz viņu kopīpašumā esošo mājokli vai bankas kontiem.
  •  Strādājošie. Komisija izstrādā jaunu sistēmu elektroniskai informācijas apmaiņai starp valstu pārvaldības iestādēm, lai cilvēki, kas strādā kādā citā ES valstī, varētu vienkāršāk un ātrāk pārcelt savas sociālā nodrošinājuma tiesības.
  •  Automobiļu īpašnieki. Komisija ierosinās tiesību aktus, lai vienkāršotu citā ES dalībvalstī iegādāta automobiļa reģistrācijas dokumentu un formalitāšu nokārtošanu un lai risinātu gadījumus, kad pilsoņiem reģistrācijas nodoklis jāmaksā divreiz.

Šodien publicētais ziņojums par pilsonību ir pieejams Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrikā:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapā:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/525, IP/10/1390