Madonas novada vietējās nozīmes bibliotēku

lietošanas noteikumi


APSTIPRINĀTS

Ar Madonas novada pašvaldības domes

27.10.2022. lēmumu Nr. 712

(Prot. Nr. 24, 25. p.)


Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 21. pantu

 

  1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie noteikumi nosaka Madonas novada vietējās nozīmes bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka)  pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

1.2 Bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības pilsētas/ pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina personu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu.

1.3. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1.4. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Madonas novada dome.

1.5. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

 

  1. Bibliotēkas lietotāji.

2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

2.2.  Reģistrējoties  bibliotēkā klātienē nepieciešams uzrādīt pasi vai Personas apliecību (eID) karti. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt arī attālināti, aizpildot Lietotāja reģistrācijas anketu.

2.3. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus, un autorizācijas dati attālinātai pakalpojumu saņemšanai.

2.4. Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai  personai, lietotājs to uzrāda katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē.

2.5. Saņemot bibliotēkas lietotāja karti, jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem un jāparakstās  izsniegto lietotāju karšu reģistrā, apliecinot Noteikumu ievērošanu.

2.6. Bērnus un nepilngadīgos līdz 16 gadu vecumam reģistrē Bērnu literatūras nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vecāku  vai aizbildņa galvojumu, sniedzot atļauju bērnam izmantot bibliotēkas pakalpojumus un uzņemoties atbildību.

2.7.  Nepilngadīgie, kuri uzturas bērnunamos, internātskolās u.tml., Bibliotēkā var pierakstīties pēc šīs iestādes aizpildīta un parakstīta galvojuma.

2.8.  Bibliotēkas darbinieks apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Vispārīgai  datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam.

2.9.  Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Kartes atjaunošana ir par maksu.

2.10.   Mainot uzvārdu, kontaktinformāciju (dzīves vieta, tālrunis, e-pasts), darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

 

  1. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

3.1.   Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

3.2.   Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

3.2.1 lasītāju reģistrācija Bibliotēkā;

3.2.2. lietotāja kartes, autorizācijas datu izsniegšana;

3.2.3. Bibliotēkas apmeklējuma un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu) publiska pieejamība;

3.2.4.  krājuma - grāmatu un citu dokumentu izsniegums - līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas Bibliotēkā;

3.2.5. starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi (pasūtīšana, izsniegšana);

3.2.6. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, datubāzēm,  un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;

3.2.7.  uzziņu  un konsultāciju sniegšana;

3.2.8. bibliotēku un literatūru popularizējoši  pasākumi.

3.3. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.  pielikumā.

3.4. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Madonas novada pašvaldība. Maksas pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

3.5. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.

3.6. Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu, kuras apjomu šajos noteikumos apstiprina Bibliotēkas dibinātājs. Kavējuma naudas apmērs ir 0,01 Eiro dienā  par katru izsniegto izdevumu. Līdz kavējuma  naudas nomaksāšanai  lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz.

3.7. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 4 nedēļas, žurnāliem -  10 dienas.

3.8. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 15 iespieddarbus vai citus dokumentus.

3.9. Līdzi ņemšanai netiek izsniegtas enciklopēdijas, uzziņu izdevumi, tematiskās mapes, novadpētniecības materiāli, laikraksti.

3.10. Periodisko izdevumu jaunākie numuri izmantojami tikai uz vietas.

3.11. Lietotājiem ir iespēja izmantot pakalpojumu „rezervēšana”. Pēc lietotāja pieprasījuma Bibliotēkas darbinieks rezervē grāmatu un citus dokumentus uz trijām dienām. Ja triju dienu laikā lietotājs dokumentus nav izmantojis, tos ievieto atpakaļ plauktā.

3.12. Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā. Izņēmums -  starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas no Madonas un Varakļānu  novadu bibliotēkām.

3.13. Lietotājs nedrīkst bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.

 

  1. Bibliotēkas lietotāju tiesības.

4.1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību   ievērošanu:

4.1.1. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

4.1.2.  bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos      elektroniskās informācijas resursus;

4.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

4.1.4. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos SBA kārtā no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav.

4.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos bezmaksas un maksas pakalpojumus;

4.1.6. izteikt  ierosinājumus un priekšlikumus Bibliotēkas  darba uzlabošanai;

4.2. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi vai ierobežojumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā, aizpildot Pieteikumu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā. Šos lietotājus Bibliotēka apkalpo vienreiz mēnesī.

4.3. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumos. 

4.4. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu mutiskā vai rakstiskā formā lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam.

 

  1. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.

5.1. Izmantojot bibliotēkas pakalpojumus, ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

5.2. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

5.3. Izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

5.4. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

5.5. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus, nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

5.6. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

5.7. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lietotājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

5.8. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

5.9. Ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt Bibliotēkas krājumam nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu. Par civiltiesisko kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, atbildīgi vecāki vai tiem pielīdzinātas personas.

5.10. Jebkuram apmeklētājam, atrodoties bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības un higiēnas noteikumi.

5.11. Sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

5.12. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā alkohola vai citu apreibinošo vielu iedarbībā, agresīvi vai nepiedienīgi izturas pret bibliotēkas darbiniekiem vai apmeklētājiem, neievēro personīgās higiēnas prasības, bojā Bibliotēkas inventāru, var izraidīt no Bibliotēkas telpām, bet par atkārtotu pārkāpumu var izslēgt no Bibliotēkas uz laiku vai  pavisam, par ko lietotājs tiek informēts rakstiski.

5.13. Ja apmeklētājs nepakļaujas bibliotēkas darbinieku aizrādījumiem, Bibliotēkas darbinieki ir tiesīgi iesaistīt Madonas novada pašvaldības kārtībniekus, policiju.