Katru gadu bibliotēkas kolektīvs sagatavo pārskatu par bibliotēkas darbu, ietverot: reģiona, novada un Madonas novada bibliotēkas darbības vispārīgu raksturojumu; krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku; pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību struktūrvienībās; darbu ar bērniem un jauniešiem; IKT nodrošinājumu; novadpētniecības darbu; projektizstrādi; metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojumu; bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējumu; bibliotēkas personālu; finansiālo nodrošinājumu; kopdarbību ar pašvaldības un citām institūcijām; publicitāti un konkrētā gada veiksmes stāstu.

Madonas novada bibliotēkas darba pārskati: