APSTIPRINĀTS
Ar Madonas novada pašvaldības domes
27.10.2022. lēmumu Nr. 712
(Protokols Nr.24, 25.p.)

Madonas novada bibliotēkas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērv.

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1

Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem

1.1

A4 formāts melnbalts

1 lpp.

0,09

*

*

1.2

A4 formāts melnbalts

Abas puses

0,18

*

*

1.3

A4 formāts krāsains

1 lpp.

0,25

*

*

1.4

A4 formāts krāsains

Abas puses

0,50

*

*

1.5

A3 formāts melnbalts

1 lpp.

0,18

*

*

1.6

A3 formāts melnbalts (abas puses)

Abas puses

0,36

*

*

1.7.

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

1 lpp.

0,50

*

*

1.8

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

1 lpp.

1,00

*

*

1.9

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

Abas puses

1,00

*

*

1.10

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

Abas puses

2,00

*

*

2

Kopija, izdruka no klienta materiāliem       (ar PVN 21%)

2.1

A4 formāts melnbalts

1 lpp.

0,09

0,02

0,11

2.2

A4 formāts melnbalts

Abas puses

0,18

0,04

0,22

2.3

A formāts krāsains

1 lpp.

0,25

0,05

0,30

2.4

A4 formāts krāsains

Abas puses

0,50

0,10

0,60

2.5

A3 formāts melnbalts

1 lpp.

0,18

0,04

0,22

2.6

A3 formāts melnbaltas

Abas puses

0,36

0,07

0,42

2.7

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

1 lpp.

0,50

0,10

0,60

2.8

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

1 lpp.

1

0,21

1,21

2.9

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%

Abas puses

1

0,21

1,21

2.10

A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100%

Abas puses

2

0,42

2,42

3

Laminēšana no bibliotēkas krājuma**

3.1

A7 formāts

1 lpp.

0,40

*

*

3.2

A4 formāts

1 lpp.

0,55

*

*

3.3

A3 formāts

1 lpp.

0,95

*

*

4

Laminēšana  klienta dokumentiem**

4.1

A7 formāts

1 lpp.

0,40

0,08

0,48

4.2

A4 formāts

1 lpp.

0,55

0,12

0,67

4.3

A3 formāts

1 lpp.

0,95

0,20

1,15

5.

Dokumentu iesiešana ar spirāli  no bibliotēkas krājumiem**

5.1

Līdz 50 lapām

1 eks.

1,45

*

*

5.2

No 50 līdz 100 lapām

1 eks.

1,85

*

*

5.3

Virs 100 lapām

1 eks.

2,20

*

*

6.

Dokumentu iesiešana ar spirāli  no klienta dokumentiem**

6.1

Līdz 50 lapām

1 eks.

1,45

0,30

1,75

6.2

No 50 līdz 100 lapām

1 eks.

1,85

0,39

2,24

6.3

Virs 100 lapām

1 eks.

2,20

0.46

2,66

7.

Dokumentu termoiesiešana no bibliotēkas krājumiem**

7.1

Līdz 50 lapām

1 eks.

1,75

*

*

7.2

No 50 līdz 100 lapām

1 eks.

2,15

*

*

7.3

Virs 100 lapām

1 eks.

3,10

*

*

8.

Dokumentu termoiesiešana no klienta dokumentiem**

8.1

Līdz 50 lapām

1 eks.

1,75

0,37

2,12

8.2

No 50 līdz 100 lapām

1 eks.

2,15

0,45

2,60

8.3

Virs 100 lapām

1 eks.

3,10

0,65

3,75

9

Attēla un teksta skenēšana**

9.1

1 lapa

1 lpp.

0,09

*

*

9.2

1 lapa

Abas puses

0,18

*

*

10

Attēla un teksta skenēšana no klienta materiāliem** (ar PVN 21%)

10.1.

1 lapa

1 lpp.

0,09

0,02

0,11

10.2.

1 lapa

Abas puses

0,18

0,04

0,22

10

Pasūtīšana SBA ( starpbibliotēku abonements)  kārtā

Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients

11

Nozaudētas lasītāja kartes atjaunošana

1 eks.

2,1

*

*

12

Telpu noma – konferenču zāle, lasītava (1 stunda)

1 stunda

5

1,05

6,05

 

*Maksas pakalpojumam, izmantojot  bibliotēkas krājumu, nepiemēro pievienotās vērtības   nodokli/ Pievienotās vērtības nodokļa likuma  VII nodaļas 52. panta 17. punkts.

*Izcenojumi noteikti pakalpojumu izcenojumu aprēķinus pielīdzinot   citu reģiona galveno bibliotēku izcenojumiem, šo pakalpojumu sniedzēju  komercpraksei.

** Pakalpojums pieejams atbilstoši bibliotēkas tehnoloģiskajam  nodrošinājumam.

 

Kavējuma naudas apmērs par lietotājiem izsniegto izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu Madonas novada bibliotēkā.

Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, jāmaksā kavējuma nauda –0,01 Eiro par katru nokavēto dienu  (izsniegto grāmatu skaits X dienu skaits X  0,01 Eiro).

 
Direktore I.Saulīte