Par bibliotēku

Madonas novada bibliotēka ir Madonas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, lielākā publiskā bibliotēka Madonas novadā - koordinējošais, konsultatīvais centrs 33 Madonas un Varakļānu novadu pašvaldību bibliotēku tīklā.


Lai skatītos šo Youtube video, nepieciešams iespējot sociālās sīkdatnes.
Pielāgot sīkdatnes

Video autors Kristiāns Safronovs, Madonas Valsts ģimnāzijas 8.b klase (2017)

 


Bibliotēkas mērķis un uzdevumi


Madonas novada bibliotēkas mērķis:

Īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, veikt pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu; nodrošināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu; nodrošināt vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanu; veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū; sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē un e-pakalpojumu izmantošanā;  nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. 

Madonas novada bibliotēkas uzdevumi:

1. Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem.

3. Nodrošināt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku komplektēšanu, datu bāzu abonēšanu.

4. Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotekāro un bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšanu Bibliotēkas lietotājiem.

‌5. Radīt iespēju Bibliotēkas lietotājiem izmantot Bibliotēkas pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

‌6. Veidot Bibliotēkas katalogus, datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, novadpētniecības darbu.

‌7. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

‌8. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datorus.

‌9. Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares standartu prasībām.

‌10. Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

‌11. Sadarboties ar citām bibliotēkām, nodrošināt Bibliotēkas krājumu, datu un informācijas sistēmu, kā arī citu novada bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam. Izmantojot starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus, nodrošināt citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību.

‌12. Veidot un attīstīt iedzīvotāju iemaņas un prasmes orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iemaņu apguvi.

‌13. Organizēt bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.

‌14. Sagatavot un publicēt informatīvos un pētnieciskos materiālus.

‌15. Organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem atbilstoši vecumposmiem.

‌16. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

‌17. Kā Madonas un Varakļānu novadu Galvenajai bibliotēkai atbilstoši Bibliotēku likuma 12. pantam tai ir šādi uzdevumi:

‌17.1. Koordinēt Madonas un Varakļānu  novadu bibliotēku krājumu komplektēšanu;

‌17.2. Veidot un uzturēt Madonas un Varakļānu  novadu bibliotēku krājumu elektronisko kopkatalogu, Novadpētniecības datu bāzi un nodrošināt to pieejamību ikvienam lietotājam;

‌17.3. Koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēku informācijas sistēmas darbību;

‌17.4. Sniegt konsultatīvo un metodisko palīdzību Madonas un Varakļānu novadu bibliotēkām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par bibliotēku darbu, popularizēt to darba pieredzi;

‌17.5. Vākt, apkopot un analizēt Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku statistiskos  un teksta pārskatus;

‌17.6. Veikt Madonas un Varakļānu novadu depozītbibliotēkas funkcijas;

‌17.7. Organizēt Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un apmācības pasākumus;

‌17.8. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo informāciju par reģiona bibliotēku darbu;

‌17.9. Konsultēt un sniegt metodisko palīdzību reģiona bibliotēkām visos darba jautājumos;

‌17.10. Veikt bibliotēku darba pamatprasību pārraudzību, kontroli, sadarboties ar pašvaldībām, pagastu pārvaldēm kuru pārziņā ir bibliotēkas, sniegt informāciju par to darbību.