Digitālā programma. E-pārvaldes rīcības plāns nogludinās piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā

Ziņa publicēta 15.12.2010
Eiropas Komisija ir iepazīstinājusi ar vērienīgu programmu kopdarbam ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm, lai paplašinātu un uzlabotu pakalpojumus, ko tās piedāvā internetā. E-pārvaldes jaunajā rīcības plānā turpmākajiem pieciem gadiem paredzēti četrdesmit konkrēti pasākumi, kas dos iespējas pilsoņiem un uzņēmumiem izmantot tiešsaisti, lai, piemēram, reģistrētu uzņēmējdarbību, pieteiktos uz sociālo nodrošinājumu un slimības pabalstiem, tos saņemtu, imatrikulētos augstskolā vai izteiktu piedāvājumu piegādāt preces un sniegt pakalpojumus pārvaldes iestādēm. E-pārvaldes veicināšana budžeta ierobežojumu laikā var palīdzēt paaugstināt Eiropas konkurētspēju un ļaut pārvaldes iestādēm piedāvāt uzlabotus pakalpojumus, efektīvāk izlietojot līdzekļus. Tādēļ tā ir fundamentāla daļa no Digitālās programmas Eiropai, kuras mērķis ir līdz 2015. gadam paplašināt e-pārvaldes pakalpojumu lietošanu pilsoņu vidū līdz 50 % un uzņēmumu vidū līdz 80 % (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).Jaunā rīcības plāna pamatā ir 2006. gada Eiropas e-pārvaldes rīcības plānaIP/06/523) gūtā pieredze. (sk.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlija Krūsa, kas atbild par digitālo programmu, saka: „Šis e-pārvaldes rīcības plāns palīdzēs pārvaldes iestādēm izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai piedāvātu labākus pakalpojumus ar zemākām izmaksām, padarot dzīvi vieglāku un labāku atsevišķiem pilsoņiem un uzņēmumiem, uzlabojot tiem piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem.”

Konkrēto digitālās programmas mērķu vidū ir šādi:

-       līdz 2015. gadam palielināt e-pārvaldes pakalpojumu lietojumu līdz 50 % ES pilsoņu un līdz 80 % ES uzņēmumu vidū un

-       nodrošināt, ka vairāki galvenie publiskie pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē, tā ka uzņēmēji var nodibināt uzņēmumu un veikt uzņēmējdarbību no jebkuras ES vietas neatkarīgi no sākotnējās vietas un ka pilsoņi var vieglāk mācīties, strādāt, uzturēties un pensionēties jebkurā ES vietā.

Eiropas E-pārvaldes rīcība plāna mērķis ir atbalstīt pāreju uz jaunas paaudzes atklātiem, elastīgiem un viengabalainiem e-pārvaldes pakalpojumiem pašvaldību, reģionu, valsts un ES līmenī. Konkrētāks plāna mērķis ir likt pakalpojumiem citās ES dalībvalstīs darboties tikpat labi, kā tie darbojas pašu mājās, un pavērt ceļu, kas ļautu lietotājiem aktīvi veidot tādus tiešsaistes publiskos pakalpojumus, kas vislabāk atbilst viņu vajadzībām.

Galvenā loma rīcības plāna īstenošanā būs valstu valdībām, bet Komisijas galvenais pienākums ir uzlabot apstākļus pārrobežu e-pārvaldes pakalpojumu attīstībai. Te ietilpst tādu priekšnoteikumu izveide kā sadarbspēja, e-paraksti un e-identifikācija.

Rīcības plāna pasākumi iedalāmi četrās kategorijās.

-       Lietotāju pilnvarošana:

-       pakalpojumu veidošana pēc lietotāju vajadzībām

-       pakalpojumu radīšana sadarbojoties, piem., izmantojot Web 2.0 tehnoloģijas

-       publiskā sektora informācijas atkallietošana (ieskaitot direktīvas par publiskā sektora informāciju pārskatīšanu — sk. IP/10/1103)

-       pārredzamības uzlabošana

-       pilsoņu un uzņēmumu iesaiste politikas veidošanas procesā

-       Iekšējais tirgus:

-       viengabalaini pakalpojumi uzņēmumiem

-       personu pārvietošanās

-       pārrobežu pakalpojumu īstenošana ES mērogā

-       Valsts pārvaldes iestāžu darbības efektivitāte un rezultativitāte:

-       organizatorisko procesu uzlabošana (piem., elektroniskais iepirkums, pieteikumu ātrāka apstrāde)

-       administratīvā sloga samazināšana

-       zaļā pārvalde (piem., elektroniskā arhivēšana, videokonferenču izmantošana ceļošanas vietā)

-       E-pārvaldes attīstības priekšnoteikumu radīšana:

-       atklātās specifikācijas un sadarbspēja (piem., Eiropas sadarbspējas satvara piemērošana)

-       galveno veicinošo faktoru radīšana (piem., direktīvas par e-parakstu pārskatīšana, priekšlikums par e-identifikācijas un e-autentifikācijas savstarpēju atzīšanu visā ES)

Konkrēti rīcības plāna piemēri ir šādi:

-       vienreizējas drošas datu reģistrācijas īstenošana pārvaldes sistēmā (lai izvairītos no vienas un tās pašas informācijas vairākkārtējas sniegšanas dažādās pārvaldes nozarēs);

-       valstu elektroniskās identitātes (eID) izveide, lai vienkāršotu tādas pārrobežu procedūras kā uzņēmuma nodibināšana ārzemēs, pārcelšanās uz ārzemēm vai strādāšana ārzemēs, pensijas lietu kārtošana tiešsaistē, ja iet pensijā citā valstī, vai pierakstīšanās ārvalsts skolā vai augstskolā;

-       labākas pārredzamības un atklātuma dēļ ļaut pilsoņiem un uzņēmumiem reālajā laikā aplūkot, kā norit viņu transakcijas ar pārvaldes iestādēm;

-       individualizēt pakalpojumus, lai labāk apmierinātu lietotāju faktiskās vajadzības, piemēram, dokumentu un informācijas drošu un ātru piegādi ciparu formā;

-       datus padarīt pieejamus trešām personām atkallietošanai, lai varētu izstrādāt jaunu publiskos pakalpojumus un lietojumprogrammas, piemēram, kartes un navigācijas sistēmas vai ceļojuma informācijas lietojumprogrammas.

Rīcības plāns balstās uz rezultātiem, kas gūti, pārrobežu pakalpojumu jomā īstenojot tādus ES finansētos plašos izmēģinājuma projektus kā STORK, PEPPOL, SPOCS un epSOS (sk. MEMO/10/680) ar mērķi atvieglināt pilsoņiem un uzņēmumiem piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem visā ES.

Priekšvēsture

Eiropas E-pārvaldes rīcības plāns ir Komisijas atbilde uz dalībvalstu aicinājumu ES veidot kopīgu e-pārvaldes politiku, kas ieskicēta 2009. gada Malmes Ministru deklarācijā par e-pārvaldi (IP/09/1738).

Sīkāka informācija

MEMO/10/681

Eiropas E-pārvaldes rīcības plāns 2011.–2015. gadam

Paziņojums presei par Malmes Ministru deklarāciju par e-pārvaldi

Konference par e-pārvaldi Lift Off Towards Open Government

Eiropas e-pārvaldes rīcības plāns 2006.-2010. gadam

Digitālā programma Eiropai

STORK – (drošas identitātes sasaiste pāri robežām)

PEPPOL – (tiešsaistes Eiropas publiskais e-iepirkums)

SPOCS (vienkāršas tiešsaistes procedūras pārrobežu pakalpojumiem)

epSOS (atklātie viedpakalpojumi Eiropas pacientiem)