ES pētniecības un inovāciju finansējums — grozījumi, kas pētniekiem un MVU nekavējoties samazinās birokrātiskos šķēršļus

Ziņa publicēta 24.01.2011
Šodien Eiropas Komisija pieņēma pasākumus, lai labākajiem pētniekiem un inovatīvākajiem uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), padarītu pievilcīgāku un pieejamāku dalību pašreizējā ES Septītajā pētniecības pamatprogrammā (PP7). Pamatojoties uz vienkāršošanas plānu, ar ko Komisija iepazīstināja 2010. gada aprīlī, šie pasākumi tiks nekavējoties īstenoti.

Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Šodien pieņemtie pasākumi tūkstošiem lielisku cilvēku, kurus mēs finansējam, ļaus ietaupīt papīru rakstīšanai veltīto laiku un pievērsties tam, ko viņi prot labāk — darbam izaugsmes un nodarbinātības labā un dzīves kvalitātes uzlabošanai Eiropā ar pasaules klases pētījumiem un inovācijām. Mēs vēlamies piesaistīt arvien vairāk un labākus dalībniekus, tostarp dinamiskus mazos uzņēmumus, kuri netiek galā ar birokrātiju. Šis ir tikai sākums: Komisija jau ir ierosinājusi ievērojamus grozījumus kopējos finanšu noteikumos, kas attiecas uz visām ES finansējuma programmām, un ja Parlaments un Padome piekritīs, mēs ieteiksim vēl radikālākus vienkāršošanas pasākumus programmai, kas sekos Septītajai pamatprogrammai."

Trīs konkrēti pasākumi

Komisija pieņēma trīs konkrētus pasākumus, kas tūlīt ietekmēs ES pētniecības stipendiju pārvaldību pašreizējā ES pētniecības programmā. Katrs no šiem soļiem atspēko PP7 dalībnieku un iespējamo dalībnieku atkārtoti izteiktās bažas:

-       pieļauj lielāku elastību personāla izmaksu aprēķinos tā, ka ES pētniecības stipendiju saņēmēji var izmantot savas parastās grāmatvedības metodes, kad pieprasa personāla vidējo izmaksu atlīdzību. Turpmāk vairs nevajadzēs izveidot veselu paralēlu grāmatvedības sistēmu vienīgi šim mērķim; 

-       tie MVU īpašnieki, kuru algas nav formāli reģistrētas to grāmatvedībā, tagad par savu ieguldījumu pētniecības projekta darbā var saņemt atlīdzību, izmantojot vienotas likmes maksājumus.

-       pētniecības finansējuma noteikumu piemērošanas nepilnības novērsīs jauna vadības grupa, kas ietver visu Komisijas nodaļu un aģentūru vadošos ierēdņus.

Turpmākie soļi

Komisija uzskata, ka vienkāršošana ir viens no galvenajiem principiem, pēc kura jāveido nākamā ES pētniecības un inovāciju programma, un tā arī turpmāk veicinās būtisku attīstību. Komisija līdz šā gada beigām iesniegs savus likumdošanas priekšlikumus par nākamo ES pētniecības un inovāciju programmu pēc to atklātās apspriešanas, ko uzsāks pavasara sākumā.

Priekšvēsture

Pašreizējā ES pētniecības programma, PP7, kopš 2007. gada ir piesaistījusi vairāk nekā 40 000 priekšlikumu no pētniekiem, un līdz šim ir finansēti vairāk nekā 8000 projektu. Piedalās gandrīz visas Eiropas universitātes un apmēram 15 % dalībnieku ir MVU.

Jau ir veikti vairāki konkrēti soļi procedūru vienkāršošanas virzienā gan pirms, gan pēc PP7 uzsākšanas.

Komisija 2010. gada aprīlī pieņēma paziņojumu par turpmākiem vienkāršošanas variantiem, kas attiecas uz esošo tiesiskās sistēmas un — ilgākā termiņā — uz iespējamu ES finansējuma noteikumu pārskatīšanu (sk. IP/10/472 un MEMO/10/156). Šis paziņojums izraisīja plašas diskusijas ES iestāžu starpā un ar daudzām pētniecībā un inovācijā ieinteresētām personām.  Šajā kontekstā jāatceras arī, ka Komisijas priekšlikums par ES finanšu regulas pārskatīšanu ietver vienkāršojumus, kas vēl jāīsteno PP7, piemēram, norēķinu kontu ar procentiem atcelšanu, un tajā ietverti pasākumi, kas pamatos vēl radikālāku nākamās pamatprogrammas vienkāršošanu. Tagad Padome un Eiropas Parlaments ir atbildīgi par šo pasākumu pieņemšanu.

Šajā Komisijas lēmumā ietvertie pasākumi pamatojas uz lielu vienprātību diskusijās un ir saskaņā ar ekspertu grupas ieteikumiem, kura veica PP7 starpposma novērtējumu (IP/10/1525).

Saite uz 2010. gada aprīļa paziņojuma par vienkāršošanu pilnu tekstu: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Ekspertu grupas starpposma novērtējuma ziņojums:  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none