Pirmā Eiropas vienlīdzīga atalgojuma diena iezīmē ienākumu atšķirības Eiropas Savienībā

Ziņa publicēta 04.03.2011
Eiropas Savienībā sievietes dzīves laikā nopelna vidēji par 17,5 % mazāk nekā vīrieši. Šī ievērojamā atšķirība tiks uzsvērta rītdien, pirmajā vienlīdzīga atalgojuma dienā Eiropas Savienībā. Šī diena, 5. marts, ir datums, līdz kuram sievietēm papildus jāstrādā 2011. gadā, lai nopelnītu tikpat daudz, cik vīrieši ir nopelnījuši 2010. gadā. Eiropas Komisija ir apņēmusies izskaust sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības un 2010. gada septembrī publicējusi vispārēju stratēģiju par dzimumu līdztiesību (skatīt IP/10/1149 un MEMO/10/430). Vienlīdzīga atalgojuma diena, kuras mērķis ir uzlabot informētību par atalgojuma atšķirībām, šogad ir īsi pirms Starptautiskās sieviešu dienas 8. martā.

,,97 miljoni sieviešu Eiropā ir strādājušas kopš 1. janvāra, taču reāli viņas sāk saņemt atlīdzinājumu tikai šonedēļ”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. ,,Eiropas vienlīdzīga atalgojuma diena mums atgādina, cik daudz vēl jādara, lai izskaustu sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības.Kopā ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem mēs centīsimies ievērojami samazināt sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības Eiropas Savienībā, kādu dienu panākot to, ka vienlīdzīga atalgojuma diena mums vairs nebūs vajadzīga, lai iezīmētu atšķirības atalgojumā, ko saņem vīrieši un sievietes.”

Vienāds atalgojums par līdzvērtīgu darbu ir viens no ES pamatprincipiem. To iekļāva Romas Līgumā jau 1957. gadā. Tomēr progress sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību samazināšanā ir lēns – saskaņā ar jaunākajiem datiem par 2008. gadu šis rādītājs ir no 5 % Itālijā līdz 30 % Igaunijā. Tas atspoguļo sarežģīto un joprojām pastāvošo nevienlīdzību darba tirgū.

Lai izskaustu sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības, Komisija

-       atbalstīs darba vietās vienlīdzīga atalgojuma iniciatīvas, piemēram, apzīmējumus, ,,hartas” un apbalvojumus par vienlīdzības principa ievērošanu, tostarp tādus, kas minēti nesenajā ES pētījumā par nenormatīvām uzņēmumu iniciatīvām dzimumu līdztiesības veicināšanai darba vietā;

-       atbalstīs tādu instrumentu izstrādi, kurus darba devēji izmanto, lai koriģētu nepamatotas sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības. Kā piemērs ir minams Logib instruments, ko izmanto Vācijā un Luksemburgā un kas ļauj uzņēmumiem apzināt atšķirības atalgojumā, ko tie maksā sievietēm un vīriešiem;

-       izpētīs iespējas, lai uzlabotu pārredzamību saistībā ar atalgojumu, kā arī izpētīs netipisku darba nosacījumu (piemēram, nepilnas slodzes darba un noteikta termiņa līgumu) ietekmi uz vienlīdzīgu atlīdzību;

-       centīsies mudināt sievietes un vīriešus apgūt netradicionālas profesijas un atvieglināt sievietēm un vīriešiem līdzsvarot darba un ģimenes dzīves pienākumus.

Vispārīga informācija

Pateicoties ES un dalībvalstu likumdošanai vienlīdzīga atalgojuma jomā, tieša diskriminācija (t. i., atšķirīgs atalgojums, ko vīrieši un sievietes saņem par pilnīgi līdzvērtīgu darbu) ir samazinājusies. Tomēr atalgojuma atšķirības ir vēl plašākas, proti, tās atspoguļo visā darba tirgū joprojām pastāvošo diskrimināciju un nevienlīdzību.

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību ietekme uz mūža ieņēmumiem nozīmē to, ka sievietēm būs arī mazākas pensijas. Rezultātā ir lielāka varbūtība, ka vecāka gadagājuma sievietes cietīs no nabadzības: 22 % sieviešu 65 gadu un lielākā vecumā atrodas uz nabadzības robežas, savukārt no vīriešiem tie ir 16 %.

Informētības veicināšanas pasākumi ir ļoti svarīgi, lai informētu darba devējus, darba ņēmējus un ieinteresētās personas par to, kāpēc joprojām saglabājas sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības un kā mēs tās varam samazināt. Tāpēc Komisija turpina ES mēroga informācijas kampaņu, īstenojot pasākumus visās 27 ES dalībvalstīs. Ar tiešsaistē izveidotā sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību kalkulatora palīdzību darba ņēmēji un darba devēji var iegūt uzskatāmu informāciju par darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem.

Pagājušajā gadā publicētā Eurobarometer aptauja par dzimumu līdztiesību liecināja, ka 62 % eiropiešu uzskata, ka dzimumu nelīdztiesība joprojām pastāv daudzās sabiedrības jomās. 82 % aptaujāto izteicās, ka sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības ir steidzami jānovērš, un 61 % uzskata, ka ES līmeņa lēmumiem ir jābūt lielai nozīmei dzimumu līdztiesības veicināšanā.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga 1. martā tikās ar dažu Eiropas lielāko uzņēmumu izpilddirektoriem un valdes priekšsēdētājiem, lai apspriestu veidus, kā palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs (skatīt IP/11/242 un MEMO/11/124).

Papildinformācija

-       Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=418.

-       Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību novēršanas kampaņa:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=681.

-       Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.