Eiropas Komisija paredz ievērojami samazināt atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksā

Ziņa publicēta 05.03.2010
Eiropas Komisija plāno veikt vairākus pasākumus, lai nākamo piecu gadu laikā ievērojami samazinātu atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksā. Pašlaik vīriešu un sieviešu atalgojuma vidējā atšķirība ES ir 18 %. Šā rādītāja samazināšanas nolūkā Komisija plāno veikt pasākumus, lai uzlabotu darba devēju izpratni, atbalstītu iniciatīvas dzimumu līdztiesības veicināšanai un palīdzētu izstrādāt instrumentus vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību noteikšanai. No otras puses, nav izslēgta jaunu juridisko pasākumu ieviešanas iespēja. Komisija paredz apspriesties ar Eiropas sociālajiem partneriem un veikt analīzi par dažādu risinājumu, piemēram, stingrāku sankciju, atalgojuma pārskatāmības nodrošināšanas un regulāru ziņojumu par darba samaksas atšķirībām, ietekmi. Kā liecina šodien publicētais Eirobarometra pētījums, vairāk nekā 80 % eiropiešu uzskata, ka ir nekavējoties jārisina jautājums par darba samaksas atšķirībām. 

„Esmu dziļi satraukta par to, ka atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksā pēdējo 15 gadu laikā ir samazinājušās pavisam nedaudz un dažās valstīs šis rādītājs ir pat palielinājies,” teica ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviāna Redinga. „Šajos krīzes laikos atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksā Eiropai izmaksā pārāk dārgi.Mums jāizmanto visi pieejamie instrumenti, lai novērstu šo problēmu. Kopā ar dalībvalstīm mēs centīsimies līdz šīs Komisijas pilnvaru termiņa beigām būtiski samazināt atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksā.”

Atšķirība starp vīriešu un sieviešu vidējo bruto darba samaksu stundā visās tautsaimniecības nozarēs ES šobrīd ir 18 %; dažādās valstīs un nozarēs šis rādītājs ievērojami atšķiras. Tas atspoguļo darba tirgū pastāvošo nevienlīdzību, kas praksē skar galvenokārt sievietes. Šīs atšķirības samazināšanai un minētās problēmas dažādo iemeslu novēršanai ir nepieciešama rīcība vairākos līmeņos.

Komisija 2010. gada otrajā pusgadā iesniegs jaunu ES stratēģiju dzimumu līdztiesības jomā 2010.–2015. gadam. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību samazināšana būs viena no galvenajām prioritātēm. Lai to panāktu, Komisija izmantos visus pieejamos leģislatīvos un neleģislatīvos instrumentus. 

Sadarbībā ar Eiropas sociālajiem partneriem Komisija veiks sīku analīzi par šādu konkrētu risinājumu ekonomisko un sociālo ietekmi:

-       ziņojumi par atšķirībām vīriešu un sieviešu darba samaksā un atalgojuma pārskatāmības nodrošināšana uzņēmumu un individuālā līmenī vai arī kolektīvi, sniedzot darba ņēmējiem informāciju un konsultācijas;

-       pastiprināts pienākums nodrošināt dzimumneitrālu funkciju klasifikāciju un samaksas līmeņus;

-       uzlaboti noteikumi par sankcijām, ko piemēro, ja tiek pārkāptas tiesības uz vienlīdzīgu atalgojumu, lai nodrošinātu, ka šīs sankcijas ir preventīvas un samērīgas (piemēram, stingrākas sankcijas atkārtota pārkāpuma gadījumā).

Turklāt Komisija veiks šādas darbības:

-       veicinās darba ņēmēju, darba devēju un sabiedrības izpratni par vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirību iemesliem, kā arī par iespējamajiem risinājumiem;

-       atbalstīs iniciatīvas, kas veicina dzimumu līdztiesību darba vietās, piemēram, piešķirot apzīmējumus, sertifikātus un apbalvojumus par līdztiesības principa ievērošanu. Piemēram, Francijā 2004. gadā tika izveidots apzīmējums „Label égalité professionnelle”. Uzņēmumi to var iegūt uz trim gadiem, ja tie ievēro īpašu procedūru un apliecina apņemšanos ievērot dzimumu līdztiesību dažādās jomās, tostarp plānošanā, karjeras attīstībā un atbalsta sniegšanā sievietēm, lai uzņēmumos tās varētu ieņemt atbildīgus amatus;

-       atbalstīs instrumentu izveidi, lai darba devējiem palīdzētu analizēt vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības to uzņēmumos. Piemēram, Vācija ir izstrādājusi programmatūru, kas aprēķina darba samaksas atšķirības. Šis instruments var būt lietderīgs, lai veicinātu darba devēju izpratni par situāciju šajā jomā un ļautu tiem veikt pasākumus vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirību problēmas risināšanai;

-       uzlabos statistikas sniegšanu un kvalitāti darba samaksas atšķirību jomā.

Darba tirgū pastāvošās dzimumu nelīdztiesības novēršana ir arī svarīgs elements ES ekonomikas un nodarbinātības stratēģijā EIROPA2020, kas paredzēta nākamajai desmitgadei (skatīt IP/10/225). Saskaņā ar pētījumu, kas veikts Zviedrijas kā ES prezidējošās valsts pilnvaru laikā 2009. gadā, ES dalībvalstīs samazinot ar dzimumu saistītās atšķirības nodarbinātības jomā, varētu par 15 – 45 % palielināt IKP.

Visbeidzot, Komisija pašlaik veic pētījumu par iniciatīvām, kas veicina dzimumu līdztiesību darba vietās. Šā pētījuma rezultāti tiks publiskoti 5. maijā.

Priekšvēsture

Eirobarometra pētījums par dzimumu līdztiesību liecina, ka vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirību novēršanu, kā arī pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanu eiropieši uzskata par galveno prioritāti, lai atrisinātu jautājumu par vīriešu un sieviešu nelīdztiesību. 82 % eiropiešu uzskata, ka ir nekavējoties jārisina jautājums par vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirībām. Savukārt 62 % no respondentiem pauž viedokli, ka dzimumu nelīdztiesība ir plaši izplatīta to valstīs. Turklāt 66 % atbildēja, ka pēdējo desmit gadu laikā situācija šajā jomā ir uzlabojusies.

Pateicoties ES un valstu tiesību aktiem par vienlīdzīgu atalgojumu, ir samazinājies tiešas diskriminācijas gadījumu skaits, t.i., gadījumi, kad pastāv atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, kas veic vienu un to pašu darbu. Tomēr darba samaksas atšķirības ir vēl plašākas: tās atspoguļo visā darba tirgū pastāvošo diskrimināciju un nevienlīdzību, kas praksē skar galvenokārt sievietes.

Atšķirības darba samaksā nozīmē arī to, ka sievietēm būs mazāki mūža ieņēmumi un pensijas. Tādējādi sievietes vairāk nekā vīrieši cieš no ilgstošas un galējas nabadzības: 22 % sieviešu 65 gadu un lielākā vecumā atrodas uz nabadzības robežas, savukārt vīriešiem šis rādītājs ir 16 %.

Ir svarīgi veikt izpratnes veicināšanas pasākumus un darba devējus, darba ņēmējus un ieinteresētās personas informēt par iemesliem, kāpēc joprojām pastāv vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības un kā tās iespējams samazināt. Tāpēc Komisija sāk ES mēroga informācijas kampaņas otro posmu, visās 27 ES dalībvalstīs veicot decentralizētus pasākumus. Jauns tiešsaistē izveidots atalgojuma atšķirību kalkulators ļaus darba ņēmējiem un darba devējiem iegūt uzskatāmu informāciju par darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem.

Skatīt arī MEMO/10/65

Papildu informācija

Presei paredzētā dokumentācija par atšķirībām darba samaksā vīriešiem un sievietēm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=708&furtherNews=yes