Jaunie ES noteikumi paredz maternitātes un pensijas pabalstus pašnodarbinātām personām

Ziņa publicēta 04.08.2010
Saskaņā ar jaunajiem ES tiesību aktiem, kas šodien stājas spēkā, pašnodarbinātām personām un viņu partneriem tiks nodrošināta labāka sociālā aizsardzība, tostarp pirmo reizi — tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Ar direktīvu par pašnodarbinātām personām un viņu līdzstrādājošiem laulātajiem (Direktīva 2010/41/ES) atceļ un aizstāj agrāku tiesību aktu (Direktīva 86/613/EEK) un uzlabo tiesības uz sociālo aizsardzību miljoniem sieviešu, kuras ir darba tirgū, nostiprinot sieviešu uzņēmējdarbību. Pašlaik tikai trešā daļa no uzņēmējiem ir sievietes. 

"Stājoties spēkā šim jaunajam tiesību aktam, Eiropa sper nozīmīgu soli uz priekšu sociālās aizsardzības palielināšanā un vienlīdzīgu ekonomisko un sociālo tiesību nodrošināšanā pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, kā arī viņu partneriem," teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāre Viviāna Redinga. "Jaunais Eiropas tiesību akts praksē nodrošina vīriešu un sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē, veicinot sieviešu uzņēmējdarbību un pašnodarbinātām sievietēm sniedzot labāku sociālās drošības aizsardzību.Es aicinu visas dalībvalstis ātri sākt īstenot direktīvu, lai pilsoņi varētu sajust šīs priekšrocības savā ikdienas dzīvē."

Eiropas Parlaments šo tiesību aktu apstiprināja 18. maijā, un 7. jūnijā to apstiprināja ES dalībvalstis IP/10/699). Tas ievērojami uzlabo pašnodarbināto sieviešu un līdzstrādājošo laulāto vai pašnodarbinātu personu dzīves partneru aizsardzību, īpaši grūtniecības un dzemdību gadījumā. Šīm personām piešķir maternitātes pabalstu un vismaz 14 nedēļas ilgu atvaļinājumu, ja viņas to vēlas. ES līmenī pirmo reizi tiek piešķirts maternitātes pabalsts pašnodarbinātām personām.

Jaunie noteikumi ļaus arī sekmēt uzņēmējdarbību kopumā un īpaši sieviešu vidū. Šobrīd šajā jomā pastāv liela nevienlīdzība dzimumu starpā — Eiropā tikai 30% uzņēmēju ir sievietes.

Visbeidzot, noteikums par sociālo aizsardzību līdzstrādājošiem laulātajiem un dzīves partneriem (kas atzīti par tādiem valstu tiesību aktos) ir arī ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar 1986. gada direktīvu. Viņiem būs tiesības uz sociālo nodrošinājumu (piemēram, pensijām) uz tādiem pašiem nosacījumiem kā oficiāli pašnodarbinātām personām, ja dalībvalstī tām tiek piedāvāta šāda aizsardzība. Tas palīdzēs radīt spēcīgāku sociālā nodrošinājuma tīklu un novērsīs sieviešu nonākšanu nabadzībā.

ES dalībvalstīm tagad šī direktīva divos gados ir jāievieš valstu tiesību aktos. Vienīgi tad, ja ir īpašas grūtības, šo laikposmu var pagarināt par vēl diviem gadiem, lai īstenotu noteikumus par līdzstrādājošiem laulātajiem.

Vispārīga informācija

Lai gan pašnodarbinātība Eiropā ir mazākumā, tas ir svarīgs nodarbinātības veids, kurā iesaistīti 16% no aktīvo iedzīvotāju skaita.

Aptuveni 11% pašnodarbināto Eiropā ir atkarīgi no tādu laulāto un partneru palīdzības, kuri neformāli strādā mazā ģimenes uzņēmumā, piemēram, lauku saimniecībā vai vietējā ārsta praksē. Šie līdzstrādājošie laulātie tradicionāli ir pilnībā atkarīgi no sava pašnodarbinātā partnera. Tādējādi šķiršanās, partnera nāves vai bankrota gadījumā tie ir pakļauti lielam nabadzības riskam.

Attiecībā uz darba ņēmējiem ES nesen pieņēma jaunu direktīvu, ar kuru uzlabo tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu (IP/09/1854), un pašlaik pirmajā lasījumā Eiropas Parlamentā ir Komisijas priekšlikums pārskatītai direktīvai par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu (skatīt arī IP/08/1450).

Papildu informācija

Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:LV:PDF

ES politika un tiesību akti dzimumu līdztiesības jomā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=418

Sievietes un uzņēmējdarbība:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm