Jaunieguvumi aprīlī

Ziņa publicēta 07.05.2018
Šeit iespējams aplūkot izdevumus, kas Abonementa krājumā iegādāti 2018.gada aprīļa mēnesī.

Pabriks, Artis, 1966-.  Hiršenhofas stāsts : kultūrvēsturiska eseja / Artis Pabriks ; recenzents Andris Levāns ; literārā redaktore Agija Krasta ; mākslinieki: Mārtiņš Kreicbergs, Rihards Delvers. - [Jūrmala] : Artis Pabriks, 2017. - [Rīga] : Adverts. , ©2017. - 104 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 104. lpp. - Arta Pabrika ceļš uz Hiršenhofu sācies bērnībā, kad viņš labprāt gremdējies savas vecmammas stāstos par dzīvi, vēsturi un karu. Eseja apskata baltvācu apdzīvoto Iršu jeb Hiršenhofas koloniju tās pastāvēšanas laikā no 1766. līdz 1939. gadam. Tā kā Iršos meklējamas Arta Pabrika saknes, esejā iekļauta personīga stīga – laikabiedru atmiņas, dzīvesstāsti un fotogrāfijas. - Pielikumos daļa teksta vācu valodā.         ISBN 9789934193996.         Vācieši - Latvija - Vēsture - Vidzeme. Pārceļotāju un pionieru dzīve - Latvija - Irši (Kokneses novads). Kulinārija, vācu. Nekustamais īpašums - Latvija - Saraksti - Irši (Kokneses novads). Lauku mājas - Latvija - Irši (Kokneses novads). Lauksaimniecības celtnes - Latvija - Irši (Kokneses novads).          Irši (Kokneses novads, Latvija) - Vēsture. Iršu pagasts (Kokneses novads, Latvija) - Vēsture.          Receptes.

   Rubenis, Juris, 1961-.  Viņa un viņš : mīlestība, attiecības, sekss / Juris Rubenis ; Intas Sarkanes dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [272.]-297. lpp. - Vāka noformējumam izmantotas Lindas Daņiļevskas gleznas "Sievietes atvērtās sirds zemes karte" un "Vīrieša atvērtās sirds zemes karte", darbā izmantoti mākslinieces Lindas Daņiļevskas gleznu fragmenti, kā ari speciāli ššai grāmatai radīti gleznojumi.         ISBN 9789934062315.         Vīrieša un sievietes attiecības. Vīrieša un sievietes attiecības - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Mīlestība. Mīlestība - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Sekss. Sekss - Reliģiskie aspekti - Kristietība.

Račko, Karīna.  Saplēstās mežģīnes / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 556, [1] lpp.         ISBN 9789934071133.

Račko, Karīna.  Debesis pelnos : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 526 lpp. ; 21 cm. - Sadegt mīlestībā – visskaistāk tas šķiet tieši neskartām sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosījušas jūtu uguns radītās sāpes. Mostoties jūtām, Vanesa un Stefans ir spiesti pārvērtēt visu, kam viņi iepriekš ticējuši, taču ugunīgu kaislību un intrigu mutuļos tuvībā rastās debesis draud pārvērsties pelnos... Kāpēc ir cilvēki, kuri slīd mums garām, tiecoties pretī, tomēr nekādi nespēj aizsniegt, un ir tādi, kuriem izdodas ne tikai pieskarties, bet arī pakļūt zem ādas, izplatīties asinsritē, caururbt visu dziļāko būtību, sirdi un dvēseli ieskaitoti.         ISBN 9789934074448.         Latviešu romāni.

Grūbe, Daina, 1960-.  Asimetrija : stāsti / Daina Grūbe ; red. Anda Brazauska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp.         ISBN 9789934074660.

Pomsela, Brunhilde.  Es biju tikai sekretāre / Brunhilde Pomsela, Tore D. Hansens ; tulktājas Silvijas Brices redakcijā; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 207, [1] lpp.         ISBN 9789934072888.

    Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 109 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Raksti tulkoti no vācu valodas.         ISBN 9789984850559.         Cilvēks - Migrācija. Emigrācija un imigrācija - Vēsture. Tautu migrācija - Vēsture. Bēgļi - Vēsture. Piespiedu migrācija - Vēsture.

 Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 191 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. - Raksti tulkoti no: Vorländer, Hans. Demokratie, Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2017.         DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: Pa Rietumeiropas attīstības ceļu 19. un 20. gadsimtā / Ivars Ījabs. 2018. gada Saeimas vēlēšanas / Ivars Ījabs.         ISBN 9789984850542.         Demokrātija. Demokrātija - Vēsture.          Latvija - Politika un pārvalde. Latvija. Eiropa.

   Montefjore, Santa.  Deverilu pils meitas / Santa Montefjore ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 504, [5] lpp. - (Pasaules bestsellers).         ISBN 9789984358956.

Šodere, Sabīne.  Milestība ir domāta idiotiem. Kā man / Sabīne Šodere ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Anna Pavlovska. - Rīga : Kontinents, 2018. - 317, [3] lpp.         ISBN 9789934572067.

Nolla, Džesika.  Laimīgā meitene : romāns / Džesika Nolla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 365, [1] lpp. ; 22 cm.         ISBN 9789934067297.         Amerikāņu romāni.

Bula, Rolanda.  Atpakaļceļš / Rolanda Bula ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Lata romāns ; 3 (225).         ISBN 9789934154355.

Ģeģere, Arita.  Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem / Arita Ģeģere, Ilona Merkulova. - Rīga : AISMA, 2018. - 90 lpp.         ISBN 9789934858338.

Sila, Inita.  100 vēstules sievietei / Inita Sila ; literārā redaktore Zanda Batņa ; grāmatas dizains Baiba Roze. - [Rīga] : Sirds Ceļš, 2018. - 304 lpp.         ISBN 9789934859847.

Fainders, Džozefs.  Nāves viesulis : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , 2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autoru: [5.] lpp.         ISBN 9789984358895.         Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Berelis, Guntis, 1961-.  Es nekad nerunāju muļķības / Guntis Berelis ; red., Dace Sparāne-Freimane ; māksl., Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 159, [1] lpp.         ISBN 9789934546532.         Stāsti, latviešu.

Horsts, Džorns Ljērs.  Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu val. tulk. Rūta Vilīte ; red. Eva Jansone ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 253, [1] lpp.         ISBN 9789934202049.

Timms, Uve.  Putnu vērotajs : romāns / Uve Timms ; no vācu val. tulk. Brigita Kabuce ; red. Lilita Vīksna ; nas Spektores vāga noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 287, [1] lpp.         ISBN 9789934202063.

Janitēna, Zita.  Ievads dokumentu pārvaldībā : lietvežiem un visiem, kas ikdienā strādā ar dokumentiem / Zita Janitēna ; [red. Vineta Vizule ; lit. red. Sandra Priedīte]. - 5., pārstrād. izd. - Rīga : Lietišķais informācijas dienests, 2017. , ©2017. - 238 lpp. : il., tab. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par izdevumu priekšvārdā 4. lpp.         Saturā: Organizācijas (pārvaldes) dokumentu noformēšana ; Elektroniski parakstīti dokumenti ; Dokumentu saglabāšana ; Saņemto dokumentu aprite ; ''Iekšējo'' dokumentu aprite ; Dokumentu atvasinājumi ; Dublikāts ; Lietu nomenklatūra ; Dokumentu noformējuma problemātika ; Normatīvie akti.         ISBN 9789984896151 : mīkstos vākos.         Lietvedība. Rakstu darbi (lietvedība). Lietišķā dokumentācija. Elektroniskais paraksts.

Šteinberga, Ināra, 1956-.  Kam negadās : 100 jautri piedzīvojumi : dzeja un stāsti / Ināra Šteinberga ; vāka dizains: Laima Kalvāne. - [Ugāle] : Visual studio, 2017. - [Inčukalns] : BookPrint.lv. , 2017. - 184, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Desmit gadus pēc autores pirmās grāmatas iznākšanas jaunajā krājumā "Kam negadās" apvienoti iepriekšējā grāmatā iekļautie un vēl nepublicētie darbi. Pavisam kopā 100 jautru piedzīvojumu.         ISBN 9789934523526.         Humoristiskā dzeja, latviešu. Humoristiskā proza, latviešu.

Hendriksa, Grīra.  Sieva starp mums / Grīra Hendriksa, Sāra Pekanena ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 476 lpp.         ISBN 9789984358963.

Plūcis, Ričards.  Sieviete ar pistoli / Ričards Plūcis ; red. Natālijas Kugajevas vāka dizains ; red. Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 239, [1] lpp. - (Lata romāns).         ISBN 9789934154720.

Azimovs, Aizeks.  Fonds un impērija / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , 2018. - 332, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds / Aizeks Azimovs ; [2. grāmata]). - Ziņas par autoru: 334. lpp.         [2. grām.].         ISBN 9789934073922.         Fantastiskā proza, amerikāņu.

Čemberlena, Diāna.  Nozagtā laulība / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp.         ISBN 9789984358970.

Ceipe, Gundars, 1966-.  Dieva tautas dzimšana. Latvieši / Gundars Ceipe ; māksliniece Anna Ceipe ; literārā redaktore Gita Bērziņa. - Trešais laidiens. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. - 99 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 98.-99. lpp. - Teologs un vēsturnieks G. Ceipe šajā grāmatā aicina lasītāju citām acīm ieskatīties latviešu tautas vēsturē, īpaši pievēršot uzmanību latviešu kā kultūras nācijas formēšanās procesiem. Par atskaites punktu ir izvēlēts laiks pēc Ziemeļu kara beigām – 18. gadsimta pirmā puse, kad Vidzemes latvieši iesaistījās Brāļu draudzē jeb hernhūtiešu atmodas kustībā un dibināja pirmās patstāvīgās latviešu organizācijas. - Grāmatā izmantotas Imanta Prēdeļa, Arta Dāmja, Kristofa Reihela (Christoph Reichel) fotogrāfijas.         ISBN 9789934183232.         Hernhūtieši - Latvija - Vēsture. Hernhūtieši - Latvija - Vēsture - Vidzeme. Latvieši - Etniskā identitāte - Vēsture. Latvieši - Reliģiskā dzīve.          Latvija - Baznīcas vēsture.

Ablijs, Marks.  Tā viņi te runā : ceļojumi pa apdraudētām valodām / Marks Ablijs ; tulkotāja Māra Poļakova ; zinātniskā redaktore Dr.habil.philol. Ina Druviete ; literārā redaktore Olita Rause ; vāka dizaina autors Mārtiņš Zunde. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2017]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2017. - 439 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 406.-431. lpp. - Ziņas par autoru uz priekšējā vāka atloka.         ISBN 9789984829531.         Apdraudētās valodas. Apdraudētās valodas - Gadījumu izpēte. Valodas novecošana.

   Hendriksa, Grīra.  Sieva starp mums / Grīra Hendriksa, Sāra Pekanena ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 476 lpp.         ISBN 9789984358963.

Šmidre, Pēteris.  Viss nav vienkārši, viss ir ļoti vienkārši / Pēteris Šmidre ; red. Māra Vilde ; Aleksandra Kosareva dizains un makets. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2018. - 253 lpp : fotogrāfijas.         ISBN 9789984986821.

   Čemberlena, Diāna.  Nozagtā laulība / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp.         ISBN 9789984358970.

Gaile, Inga, 1976-.  Lieldienas : [dzeja] / Inga Gaile ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; diazains un foto Zane Ernštreite. - [Rīga] : Neputns, 2018. - 69, [1] lpp.         ISBN 9789934565427.

Stendāls.  Feders (naudīgais vīrs) / Stendāls ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, 2018. - 192 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi).         ISBN 9789984411170.

Hoka, Alteja S.  Atveseļošanās DNS līmenī : progresīvas apziņas metodes ģenētiskā likteņa mainīšanai / Alteja S. Hoka ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018. - 198, [1] lpp.         ISBN 9789934576010.

Zuili, Robērs.  Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; no franču alodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 167 lpp.         ISBN 9789934572111.

Resnis, Imants, 1949-.  Kas ir latvieši : pašskats / Imants Resnis ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; ilustrāciju autors Romans Vitkovskis. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. - 87 lpp. [5 ielīmes] : ilustrācijas.         ISBN 9789934832055.

Meirāne, Signe.  52 omletes : viena omlete katrai nedēļas nogalei / Signes Meirānes receptes un fotogrāfijas. - Rīga : Story About Food, 2018. - 159 lpp. : fotogrāfijas.         ISBN 9789934874505.

    Parlamentārā uzraudzība drošības nozarē : principi, mehānismi un prakse / red. un galv. aut. Hanss Borns ; iev., 3.lpp., aut. Serdžio Paezs Verdugo ; ; priekšv., 5.-6.lpp., aut. Anderss B. Džomsons, Teodors H. Vinklers. - Rīga : Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 2004 (a/s "Preses nams"). - 167, [1] lpp. : tab. ; 23 cm.         ISBN 9984720608. . - ISBN 9789984720609.

 Imperators Nikolajs II. Krusta ceļš / autori: T. Mikušina, J. Iļjina, O. Ivanova; no krievu val. tulkojusi un red. Marita Freija; datorsalikums Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, 2016. - 159, [1] lpp. : portr., faks., kartes. - Izmantoto avotu saraksts: 156.- [160]. lpp. - Titullapā autori nav uzrādīti.         [1. grām.].         ISBN 9789984894706.

Mūrniece, Linda, 1970-.  Gandrīz dienasgrāmata / Linda Mūrniece ; tekstu sakārtojusi Solvita Velde ; Aigara Truhina dizains un makets ; Edija Pālēna, Mārtiņa Zilgalvja un Aigara Truhina foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 127, [1] lpp.         ISBN 9789934074899.

Dravniece, Aina, 1948-.  Ar mīlestību dvēselē : dzeja / Aina Dravniece ; Agnese Piļāne - teksta redaktore, vāka dizains. - [Rīga] : Aina Dravniece, 2017. - Rīga : Drukātava. - 147, [6] lpp. : portrets ; 18 cm.         . - ISBN 9789934558160(atcelts).         Latviešu dzeja.

Dravniece, Aina, 1948-.  Atgriezos, lai paliktu : dzeja / Aina Dravniece ; Agnese Piļāne, red., vāka dizains. - [Latvija] : Ainas Dravnieces pašizdevums, 2017. - Rīga : Drukātava. - 152 lpp. : ilustrācija, portrets ; 18 cm.         ISBN 9789934558269.         Latviešu dzeja.

Dravniece, Aina, 1948-.  Spēka maize rītdienai : dzeja / Aina Dravniece ; Agnese Piļāne, red., vāka dizains. - [Latvija] : Ainas Dravnieces pašizdevums, 2017. - Rīga : Drukātava. - 150 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm.         ISBN 9789934558252.         Latviešu dzeja.

Gabris, Roberts, 1903-2000.  Latvian officer No. 35473 / Roberts Gabris ; [translated by Evalds Lasis and Anita Lasis]. - Rīga : Jumava, 2014. - 343, [1] lpp. : portr. ; 20 cm. - Roberts Gabris (1903-2000) ir triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, dienējis Latvijas armijā virsnieka vietnieka pakāpē. 1940. gadā, kad Nacionālo armiju pārveidoja par Sarkanarmijas teritoriālo korpusu, R. Gabrim piešķīra jaunākā leitnanta pakāpi. Bet 1941. gada 14. jūnijā viņu kopā ar vēl apmēram 500 latviešu virsniekiem Litenes nometnē arestēja un izsūtīja uz Noriļsku, kur viņš pavadīja desmit gadus. Roberts Gabris ir viens no retajiem, kam izdevās atgriezties. - Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. - "This book was first published under the title "Norilsk - Baltic Katyn", printed by the publishing house "Liesma", 1997."--Titlp. otrā pusē.         ISBN 9789934116520.         Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.

Treijs, Normunds, 1962-.  Tirzmaliete : daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota / Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2018. - Rīga : Drukātava. , 2018. - 63 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ar pseidonīmiem Andra un Margota parakstītie darbi rakstnieces Tirzmalietes radošajā darbībā bija īsa, koncentrēta, bet spilgta epizode. Minētie pseidonīmi piecu gadu (1907.-1911.) periodā lietoti trīs dažādos daiļrades gados ar pārtraukumu 1908. un 1909. gadā. Andras un Margotas vārdā publicētie darbi zīmīgi raksturo rakstnieces sabiedrisko stāju un vērtējami kā ļoti nozīmīgs posms viņas daiļradē. Izdevumā ir ietverti visi ar pseidonīmiem Andra un Margota parakstītie dzejoļi un stāsti.         ISBN 9789934858055.         Latviešu dzeja. Latviešu proza. Autori, latviešu. Anonīmi un pseidonīmi.

Plūcis, Ričards.  Sieviete ar pistoli / Ričards Plūcis ; red. Natālijas Kugajevas vāka dizains ; red. Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 239, [1] lpp. - (Lata romāns).         ISBN 9789934154720.

Rozenbaha, Linda.  Gaidības un radības ar prieku / Linda Rozenbaha. - Atkārtots izdevums. - [Rīga] : Vivat scriptum, [2011]. - 201, [6] lpp. : il.         ISBN 9789984492490.

   Pomsela, Brunhilde.  Es biju tikai sekretāre / Brunhilde Pomsela, Tore D. Hansens ; tulktājas Silvijas Brices redakcijā; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 207, [1] lpp.         ISBN 9789934072888.

Heigs, Mets.  Iemesli dzīvot tālāk / Mets Heigs ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; vāka dizainu adaptēja Vita Lēnerte. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 255, [1] lpp.         ISBN 9789934071812.

Meloni, Roberto.  Apkart Pasaulei ar Roberto : 51 cittautu recepte / Roberto Meloni ; red. Maija Olte; vāka foto: Kristaps Jansons. - [Rīga] : Roberto Meloni, 2018. - 125, [2] lpp : fotogrāfijas ; ilustrācijas.         ISBN 9781234567897.

   Klieders, Jānis.  Datorzinības : mācību līdzeklis / Jānis Klieders ; literārā redaktore, vāka dizains: Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2018. - 295 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 294.-295. lpp. - Mācību līdzeklis veidots kā metodiskais materiāls koledžu un augstskolu studentiem studiju kursu "Datorzinības" un "Lietojumprogrammatūra" apgūšanai. To var lietot arī vidējo, vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī kvalifikācijas kursu klausītāji. Mācību līdzekli droši var izmantot arī iesācēji, jo te ir patstāvīgi izpildāmi vingrinājumi ar skaidrojumiem. Arī lietpratēji tajā atradīs daudz noderīga.         . Microsoft Office 2013/2016.         ISBN 9789934871924.         Datorzinātne. Mikrodatori - Drošības tehnika. Mākoņdatošana. Teksta apstrāde (datorzinātne) - Datorprogrammas. Izklājlapas - Datorprogrammas. Prezentācijas - Datorprogrammas. Personiskās informācijas pārvaldība - Datorprogrammas. Elektroniskā pasta sistēmas - Datorprogrammas. Datordrošība - Tiesības un likumdošana. Programmatūra - Tiesības un likumdošana.          Mācību līdzekļi.

Sūna, Jānis.  Starp piecu varu likumiem / Jānis Sūna ; Agijas Sūnas priekšvārds ; Ingas Jurānes vāka noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 221, [2] lpp. : ilustrācijas, foto reprodukcijas.         ISBN 9789934202070.

Hūvere, Kolīna.  Manas laimes lauskas : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; red. Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2018. - 409, [7] lpp.         ISBN 9789984359014.

Hants, Vinsents.  Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē : asinis mežā / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija Andžāne ; atb. red. Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas mēdiji, 2018. - 351, [1] lpp. : fotogrāfijas, kartes, tabulas. - Bibliogrāfija: 344.-349. lpp. . - Personu rādītājs: 350.-352. lpp.         ISBN 9789934154706.

Hāge, Martina.  Uz mūžu. Līdz sestdienai / Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018. - 223 lpp.         ISBN 9789934154638.

Gogolis, Nikolajs.  Vijs un citi stāsti / Nikolajs Gogolis ; redaktors Anna Pavlovska ; tulk. Aleksandrs Čaks. - Rīga : Liegra, [2018]. - 302, [2] lpp.         ISBN 9789934572135.

Hiberde, Džesamija.  Šī grāmata dos jums pašapziņu / Džesamija Hiberde, Džo Asmere ; tulk. Vita Ņikitina. - [Rīga] : Vieda, 2018. - 166, [2] lpp : ilustrācijas. - Šī grāmata tiek balstīta kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) ietvaros. KBT sniedz neticami veiksmīgu ārstēšanu ļoti plašam problēmu lokam, un mēs esam pilnībā pārliecināti, ka tā atmodinās jūsos spēju veiksmīgi tikt galā ar visu.         ISBN 9789934562099.

Smits, Ians Heidns.  Īsumā par fotogrāfiju : Kabatas ceļvedis galvenajos fotogrāfijas žanros, darbos, tēmās un tehnikās / Ians Heidns Smits ; no angļu valodas tulkojušas Ieva Kolmane un Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 224 lpp. : fotogrāfijas.         ISBN 9789984236735.

 Biznesa burbuļi : anekdotes un spurainas domas / sakopojis un pārstāstījis A. Kotivāns. - Rīga : Didam, [2018]. - 150, [1] lpp. ; 19 cm. - (Anekdotes un spurainas domas ; 37).         37.         ISBN 9789934557231.         Anekdotes. Aforismi.

 Kā var nesolīt : anekdotes un spurainas domas / sakopojis un pārstāstījis A. Kotivāns. - Rīga : Didam, [2018]. - 150, [1] lpp. ; 19 cm. - (Anekdotes un spurainas domas ; 38).         38.         ISBN 9789934557224.         Anekdotes. Aforismi.

Celma, Gunta, 1950-.  Mans mīļais Čiekurkalns : patiesi stāsti / Gunta Celma ; mākslinieks Valdis Celms ; Andra Lamstera vāka dizains ; Andas Krauzes vāka foto ; literārā redaktore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, [2018]. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 24 cm. - Čiekurkalns ir viena no senākajām Rīgas vēsturiskajām latviešu celtajām apkaimēm. Pirmais priekšstats par jebkuru vietu veidojas no namiem, arhitektūras, ielu izkārtojuma. Taču rajonu veido ne tikai mājas un ielas - tie ir arī cilvēki, kas tur dzīvojuši agrāk un mīt arī tagad, piepildot apkaimi ar ikdienas ritmu, rūpēm, priekiem un bēdām, veidojot savu neatkārtojamu dzīves vidi un vēsturi. Grāmatas autore - čiekurkalniete piektajā paaudzē - māksliniece Gunta Celma. Grāmatā meistarīgi savītas trīs līnijas. Pirmā - rajona vēsturiskais apraksts, attīstība, ieguvumi un zaudējumi kontekstā ar konkrētu laikposmu. Otrā - cilvēku, kā ikdienišķu, tā izcilu personību stāsti. Trešā līnija - autores personīgie vērojumi un atmiņas. Māka ieraudzīt, izstāstīt un papildināt ar plašu fotomateriālu veido Čiekurkalna neatkārtojamo kolorītu, ļaujot lasītājiem to izstaigāt cauri gadsimtiem un gadiem.         ISBN 9789984319155.         Uzņēmēji - Latvija - Saraksti - Rīga.          Čiekurkalns (Rīga, Latvija) - Vēsture. Čiekurkalns (Rīga, Latvija) - Kultūras vēsture. Rīga (Latvija) - Vēsture. Rīga (Latvija) - Kultūras vēsture.          Biogrāfijas.

Kolbergs, Andris.  Mendela Davidsona briljanti : Triloģija / Andris Kolbergs ; māksl. Jānis Esītis ; korektore Selga Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 769, [6] lpp.         ISBN 9789934546600.

   Ripa, Alfrēds.  Ogulāji / Alfrēds Ripa ; red. Renāte Neimane ; Aijas Andžānes vāka noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 111, [1] lpp.         ISBN 9789934150678.

Gailīte, Mārīte, 1960-.  Siltumnīcas : uzbūvē māju saviem augiem! / Mārīte Gailīte, Ilona Klovāne ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze ; vāka grafiskais noformējums Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 215, [8] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas.         ISBN 9789934154416.

Nereta, Ilma.  Rozes : praktiski padomi audzēšanā un kopšanā: 300 košākās un smaržīgākās Latvijā / Ilma Nereta ; atbildīgā red. Jūlija Dibovska ; Induļa Martinova vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 215 lpp : fotogrāfijas.         ISBN 9789934154393.

   Liepiņš, Jānis.  Otrais zvans : mazas piezīmes / Jānis Liepiņš. - Rīga : Jānis Liepiņš, 2017. - 107 lpp.

Tirzmaliete, 1876-1942.  Vēstules un veltījumi latviešu kultūras darbiniekiem : vēstules, atklātnes un veltījumi dzejā latviešu kultūras darbiniekiem / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2018. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018. - 100 lpp. : faksimili, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un vēstuļu saraksts: 96.-97. lpp. - Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942) vēstules un veltījuma dzejoļi sniedz ieskatu viņas profesionālajos sakaros, galvenokārt jau vēstuļu draugu un paziņu lokā, daiļrades procesa aktualitātēs un stāsta arī par Tirzmalietes attieksmi, dzīves un darba uztveri. Tirzmalietes Tirzas perioda saglabājušās vēstules un veltījuma dzejoļi vistiešākajā veidā un visai objektīvi raksturo autori gan no profesionālā, gan sadzīviskā viedokļa. Gan vēstules, gan tajās ietvertie literārie darbi, gan periodikā publicētie veltījuma dzejoļi ir būtiska un neatņemama Tirzmalietes radošā mantojuma sastāvdaļa.         ISBN 9789934858062.         Autori, latviešu - Sarakste. Latviešu dzeja.

Rīgas Centrālā bibliotēka.  Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2016 / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Daiga Bērziņa, Inta Sallinene ; sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2017. - 135 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās, 128.-129. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.         ISBN 9789934821899.         Publiskās bibliotēkas - Latvija - Rīga. Bibliotēku sadarbība - Latvija. Bibliotēku pētniecība - Latvija.          Gadagrāmatas.

Rīgas Centrālā bibliotēka.  Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2015 / redkolēģija: Ādofs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Daiga Bērziņa, Inta Sallinene ; sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2016. - 139, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.         ISBN 9879934821882.         Publiskās bibliotēkas - Latvija - Rīga. Bibliotēku sadarbība - Latvija. Bibliotēku pētniecība - Latvija.          Gadagrāmatas.

   Jonuleita, Anja.  Ābolu smarža / Anja Jonuleita ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 350, [2] lpp.         ISBN 9789934067044.         Vācu romāni.

Hanna, Kristīne.  Lakstīgala / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 496 lpp.         ISBN 9789934069628.         Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Teilore, Katrīna.  Pļavas ziedu vasara / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 334, [1] lpp. ; 23 cm.         ISBN 9789934072154.         Vācu romāni.

Kudrjavcevs, Igors.  Prieka spēks / Igors Kudrjavcevs ; no krievu val. tulk. Margarita Krasnā ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas ; red. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 160 lpp : ilustrācijas.         ISBN 9789934074875.

Kalme, Vilma.  Vingrošana pēc 60 / Vilma Kalme ; red. Ilze Vācere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 114, [5] lpp : foto, ilustrācijas.         ISBN 9789934074134.

Jūls, Jespers.  Būt vadošajiem vilkiem : Mīlestības pilna vadība ģimenē / Jespers Jūls ; no vācu val. tulk. Daina Burve ; red. Ilze Sausiņa ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp.         ISBN 9789934074011.

Vollēbens, Pēteris.  Dzīvnieku dvēseļu dzīve : Pārsteidzošs ieskats dzīvnieku jūtu pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu val. tulk. Ilona Burka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; red. Gints Tenbergs. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 239, [1] lpp.         ISBN 9789934073243.

   Liberte, Maija.  Kaimiņiene : romāns / Maija Liberte ; Baiba Rubine, vāka foto. - [Rīga] : Izdevniecība "Sava grāmata", 2018. - 298, [3] lpp.         ISBN 9789934552762.

Ozola, Inita.  Grāmata pašizaugsmei : metodisks materiāls pašvadības prasmju attīstībai / Inita Ozola ; Artas Mucenieces datorgrafika. - Rīga : RaKa, 2018. - 68 lpp.         ISBN 9789984463803.         Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Krāsas - Psiholoģiskie aspekti. Brīnumu pasakas - Klasifikācija.

   Hūvere, Kolīna.  Manas laimes lauskas : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; red. Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2018. - 409, [7] lpp.         ISBN 9789984359014.

Hants, Vinsents.  Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē : asinis mežā / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija Andžāne ; atb. red. Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas mēdiji, 2018. - 351, [1] lpp. : fotogrāfijas, kartes, tabulas. - Bibliogrāfija: 344.-349. lpp. . - Personu rādītājs: 350.-352. lpp.         ISBN 9789934154706.

Jonuleita, Anja.  Ābolu smarža / Anja Jonuleita ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 350, [2] lpp.         ISBN 9789934067044.         Vācu romāni.

Hanna, Kristīne.  Lakstīgala / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 496 lpp.         ISBN 9789934069628.         Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Teilore, Katrīna.  Pļavas ziedu vasara / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 334, [1] lpp. ; 23 cm.         ISBN 9789934072154.         Vācu romāni.

Kudrjavcevs, Igors.  Prieka spēks / Igors Kudrjavcevs ; no krievu val. tulk. Margarita Krasnā ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas ; red. Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 160 lpp : ilustrācijas.         ISBN 9789934074875.

Jūls, Jespers.  Būt vadošajiem vilkiem : Mīlestības pilna vadība ģimenē / Jespers Jūls ; no vācu val. tulk. Daina Burve ; red. Ilze Sausiņa ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp.         ISBN 9789934074011.

Liberte, Maija.  Kaimiņiene : romāns / Maija Liberte ; Baiba Rubine, vāka foto. - [Rīga] : Izdevniecība "Sava grāmata", 2018. - 298, [3] lpp.         ISBN 9789934552762.

Roberts, Nora, 1950-.  Noķer mani, ja vari / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 511, [1] lpp.         ISBN 9789984359021.

Hobjana-Šerona, Staņislava.  Klaida magones vētrainās jaunības atmiņas / Staņislava Hobjana-Šerona ; no poļu val. tulk. Liene Lieģeniece ; red. Ingmāra Briede ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 330, [1] lpp : foto, ilustrācijas.         ISBN 9789934122033.

Blaua, Kristīna.  Maģija un horoskopi brīvam brīdim / Kristīna Blaua ; red. Signe Krūzkopa ; Emīla Garjāņa mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 175, [1] lpp : tabulas.         ISBN 9789934202124.

Rikmane, Māra.  Mārdadzis / Māra Rikmane: grāmatas un noformējumu grafikas autore ; atb. red. Renāte Neimane ; Andreja Eglīša un Egila Plauža dzeja. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 270, [1] lpp.         ISBN 9789934154683.

Bērzs, Arnolds.  Jūras dēli : no senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai / Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis ; Ingas Apsītes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 231, [1] lpp : tabulas, ilustrācijas, fotogrāfijas.         ISBN 9789934201950.

Prisjolkova, Inese.  Kā iemīlēt sevi / Inese Prisjolkova ; red. Santa Arāja ; Ginta Filia-Solis grāmatas un maketa dizains ; Laura Līvzemnieka foto. - [Rīga] : Inese Prisjolkova, [2018]. - 295 lpp.         ISBN 9789934852596.

Reizere, Ulrike.  Refleksoloģija : praktiskā rokasgrāmata / Ulrike Reizere ; no itālu valodas tulk. Līva Sniķe ; arbild. red. Līga Jēkabsone ; Emīla Garjāņa mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 94, [2] lpp : ilustrācijas.         ISBN 9789934202087.

Grebenko, Maija.  Darba likums un grāmatvedība / Maija Grebenko ; red. Rita Cielēna ; maketētājs Arvis Villa. - Atkārtots un atjaunots 2.izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2018. - 173, [3] lpp.         ISBN 9789984896175.