Tiesības uz taisnīgu tiesu: ES valdības apstiprina likumu, kas nodrošina aizdomās turētām personām tiesības uz informāciju kriminālprocesā

Ziņa publicēta 03.12.2010
ES dalībvalstis šodien, tas ir tikai četrus mēnešus pēc Komisijas priekšlikuma iesniegšanas, atbalstīja likumprojektu, kas nodrošina apsūdzēto tiesības uz informāciju kriminālprocesā (sk. IP/10/989). Personas, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, būs jāinformē par viņu tiesībām valodā, ko tie saprot. Tiesību akts nodrošinās, ka ES valstis katrai aizturētai personai (vai personai, uz kuru attiecas Eiropas apcietināšanas orderis) izsniegs paziņojumu par tiesībām, kurā uzskaitītas viņu pamattiesības kriminālprocesa laikā.  Komisija ir sagatavojusi dalībvalstīm paziņojuma par tiesībām paraugu, ko tulkos 22 ES valodās. Tagad par šo tiesību aktu ir jābalso Eiropas Parlamentam. Kopā ar tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu (sk. IP/10/1305 unMEMO/10/351), tiesības uz informāciju kriminālprocesā ir daļa no taisnīgas tiesas nodrošināšanas pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt ticību ES vienotajai tiesiskuma telpai. 

"ES Tieslietu ministru šodien panāktā vienošanās attiecībā uz paziņojumu par tiesībām ir vēl viens solis, kas palīdzēs nodrošināt, ka aizdomās turētie var baudīt tiesības uz taisnīgu tiesu kriminālprocesā visās ES valstīs," teica priekšsēdētāja vietniece un ES Tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Esmu ļoti gandarīta par to, cik ātra bija ES valdību rīcība saistībā ar šo svarīgo pasākumu.  Esmu pārliecināta, ka Eiropas Parlaments rīkosies tikpat ātri, lai balsotu par šo svarīgo pasākumu un ļautu pilsoņiem izmantot šīs taustāmās priekšrocības. Mēs patiešām veidojam vienotu tiesiskuma telpu, kas veicinās savstarpējo uzticību pilsoņu un tiesu iestāžu starpā visās 27 dalībvalstīs. Mēs nodrošinām, ka visā ES tiek ievērots procedurālo standartu minimums."

Līdz ar spēkā stāšanos jaunais tiesību akts nodrošinās, ka policija un prokurori sniegs aizdomās turētajiem informāciju par viņu tiesībām. Tūlīt pēc aizturēšanas iestādes šo informācija sniegs rakstveidā ar paziņojumu par tiesībām, kas sagatavots vienkāršā ikdienas valodā. Tas vienmēr tiks sniegts aizdomās turētajam neatkarīgi no tā, vai viņš to pieprasa, un vajadzības gadījumā tiks tulkots.

Paziņojumā par tiesībām būs iekļauta praktiska informācija par apsūdzētās personas tiesībām:

-          uz advokātu,

-          tikt informētam par izvirzīto apsūdzību un attiecīgā gadījumā saņemt piekļuvi lietas materiāliem,

-          uz mutisko un rakstisko tulkojumu, ja šī persona nesaprot procesa valodu,

-          tikt nogādātam tiesas priekšā pēc aizturēšanas.


Paziņojums par tiesībām palīdzēs izvairīties no tiesas kļūdām un samazinās pārsūdzību skaitu. Kādā nesenā lietā Apvienotās Karalistes tiesas izpildīja Portugāles izdotu Eiropas apcietināšanas orderi attiecībā uz Lielbritānijas pilsoni. Lai izpildītu orderi, kurā paredzēts divu gadu cietumsods, bija vajadzīgi vairāk nekā 14 mēneši un seši tiesas spriedumi. Tiesiskums tiktu nodrošināts daudz ātrāk un izmaksātu lētāk, ja informācija par apsūdzību būtu sniegta kriminālprocesa pašā sākumā. Turklāt būtu bijis iespējams izvairīties no nevajadzīgām pārsūdzībām.

ES katru gadu notiek vairāk nekā 8 miljoni kriminālprocesu. Lai gan visas 27 ES dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju ir apņēmušās nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu, šobrīd ES ir atšķirīgas iespējas, ka gadījumā, ja pilsoņi tiek aizturēti un viņiem draud apsūdzība par noziedzīgu nodarījumu, tie tiks pienācīgi informēti par viņu tiesībām. Dažās dalībvalstīs aizdomās turētie saņem vienīgi mutisku informāciju par viņu procesuālajām tiesībām, savukārt citās rakstiskā informācija ir tehniska, sarežģīta, un to sniedz tikai pēc pieprasījuma.

Papildu informācija

Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, ES var pieņemt pasākumus, kuri atbilstoši ES Pamattiesību hartai stiprina ES pilsoņu tiesības, īpaši personu tiesības kriminālprocesā.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā; kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā.

Direktīva par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā ir otrais solis uz priekšu vesela pasākumu kopuma ietvaros, lai izstrādātu vienotus ES standartus krimināllietās.

Padome jau ir apstiprinājusi pirmo pasākumu, ar ko aizdomās turētajiem tika piešķirtas tiesības uz rakstisku un mutisku tulkojumu (IP/10/1305). Otro pasākumu, proti, paziņojumu par tiesībām, Komisija ierosināja 2010. gada jūlijā (IP/10/989), un Eiropas Savienības Padome to šodien apstiprināja.  Nākamais pasākums, ko Komisija plāno 2011. gadā, būs direktīva par tiesībām uz piekļuvi advokātam, tai savukārt sekos tiesības sazināties ar tuviniekiem, darba devēju un konsulārajām iestādēm.

Sīkāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm