Vides jomā visā ES stājušies spēkā jauni noteikumi, kas vērsti pret nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem

Ziņa publicēta 03.12.2010
Eiropas Savienībā stājušies spēkā jauni noteikumi, kuru mērķis ir nepieļaut nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību Eiropas tirgū. Jaunais tiesību akts atbalsta centienus apturēt nelikumīgu mežizstrādi, kas nodara ievērojamu kaitējumu videi, izraisa bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un traucē atbildīgu meža apsaimniekotāju darbu. Komisijas 2008. gadā ierosinātā regula tika pieņemta pagājušajā mēnesī, un visās dalībvalstīs to piemēros no 2013. gada marta.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja:“Ar šo regulu ES dod būtisku ieguldījumu cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi, kas ne tikai izlaupa dabas resursus, bet arī ietekmē to cilvēku likteni, kuriem mežs ir iztikas līdzekļu avots. Šis tiesību akts vērtējams kā konkrēta ES rīcība, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības izzušanu visā pasaulē, turklāt tas dos Eiropas patērētājiem lielāku pārliecību par iegādāto izstrādājumu likumību.”

Lietpratīgi apsaimniekoti meži ir nozīmīgs atjaunojamo izejvielu avots un nodrošina daudzus vides pakalpojumus. Savukārt nelikumīga mežistrāde, ko daļēji veicina arī ES pieprasījums pēc kokmateriāliem, negatīvi ietekmē ilgtspējību. Ar jauno regulu ES tirgū vairs netiks pieļauta nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un no tiem ražotu izstrādājumu pārdošana.

ES tirgus dalībniekiem, kuri pirmo reizi laiž ES tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, būs pienākums zināt to izcelsmi — neatkarīgi no tā, vai tie būs iegūti ES vai importēti. Būs jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai pārliecinātos par to, ka koksnes ieguve notikusi saskaņā ar attiecīgajiem izcelsmes valsts tiesību aktiem. ES tirgotājiem visā piegādes ķēdē būs jākārto uzskaites reģistrs, kurā būs jānorāda kokmateriālu un koka izstrādājumu pārdevēji un pircēji.

Dalībvalstis būs atbildīgas par sankciju piemērošanu tirgus dalībniekiem, kuri pārkāpj noteikumus. Likumību noteiks, pamatojoties uz kokmateriālu ieguves valsts tiesību aktiem. Par regulai atbilstīgiem tiks uzskatīti koka izstrādājumi no valstīm, kas ar ES noslēgušas brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus par tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību meža jomā (FLEGT).

Regula tiks piemērota plašam kokmateriālu un koka izstrādājumu klāstam, tostarp masīvkoka izstrādājumiem, saplāksnim un plātņu materiāliem, mēbelēm, celulozei un papīram.

Lai gan regula jau ir stājusies spēkā, visās dalībvalstīs to sāks piemērot 2013. gada 3. martā.

Vispārīga informācija

Nelikumīga mežizstrāde — kokmateriālu ieguve, transportēšana, pārdošana vai pirkšana, pārkāpjot spēkā esošus valsts tiesību aktus, — būtiski ietekmē vidi. Tā veicina atmežošanos un meža degradāciju — procesus, kuri izraisa aptuveni 20 % no globālajām CO2 emisijām un apdraud bioloģisko daudzveidību. Turklāt nelikumīgas mežizstrādes dēļ valdības zaudē ievērojamas naudas summas, kuras varētu izmantot labākas veselības aprūpes, izglītības un citu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai (šis aspekts ir īpaši aktuāls jaunattīstības valstīs), un grauj nenoplicinošas meža apsaimniekošanas centienus.

Regulas teksts publicēts:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:LV:NOT

Sīkāka informācija pieejama tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm