Eiropas Savienība nodarbinātības un izaugsmes mērķu centrā izvirza cīņu pret nabadzību

Ziņa publicēta 16.12.2010
Vairāk nekā 80 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju joprojām dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un ceturtdaļa no tiem ir bērni. Ekonomiskā krīze situāciju ir saasinājusi, neaizsargātās iedzīvotāju grupas vēl vairāk pakļaujot nabadzības riskam. Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010. gadā tuvojas noslēgumam, un Eiropas Savienībai nākamajā desmitgadē jāturpina aktīvāks darbs pie šīs galvenās problēmas risināšanas. Lai izaugsme būtu ilgtspējīga un iekļaujoša, ir būtiski sabiedrības un darba tirgus uzmanību īpaši pievērst neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Nabadzības samazināšana ir turpmākās izaugsmes dzinējspēks. Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas ES vadītāji pirmo reizi ir noteikuši konkrētu, skaitliski mērāmu mērķi, proti, līdz 2020. gadam palīdzēt izkļūt no nabadzības un sociālās atstumtības vismaz 20 miljoniem cilvēku. Šodien publicētajā paziņojumā "Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību" izklāstītas iespējas palīdzēt dalībvalstīm paātrināt sociālās atstumtības novēršanas pasākumus. Dalībvalstīm tagad jānosaka pašām savi vērienīgie valsts mērķi un katru gadu jāziņo par īstenoto progresu. Komisija atbalstīs šos centienus, cita starpā, izmantojot sociālās aizsardzības, nodarbinātības un izglītības politiku, kā arī izmantojot ES finansējumu. Komisija arī veicinās jaunas partnerības un jaunus nabadzības apkarošanas veidus, izmantojot sociālās inovācijas, lai pārbaudītu jaunas politikas idejas.

Uzsākot jauno pamatiniciatīvu nabadzības apkarošanai, ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors žurnālistiem sacīja, ka "nabadzības novēršana ir ekonomiska nepieciešamība. Miljoniem cilvēku joprojām dzīvo atstumtībā no sabiedrības, un tādējādi mēs izšķiežam lielu daļu no mūsu cilvēkresursiem. Īpaša uzmanība jāpievērš bērniem, jauniešiem, migrantiem, vecākiem cilvēkiem un citām neaizsargātām grupām." Viņš arī piebilda: "Esmu pārliecināts, ka šī platformas pamatiniciatīva palīdzēs sasniegt ES līmeņa mērķi, jo tā būs kā atspēriena punkts inovatīviem un rentabliem risinājumiem cīņā pret atstumtību."

Paziņojumā par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, kas ir viena no septiņām ES stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvām, noteikti veicamie pasākumi, lai sekmētu darbu visos līmeņos nolūkā sasniegt ES nabadzības samazināšanas pamatmērķi. Tā papildina un ir cieši saistīta ar citām pamatiniciatīvām, kurās galvenā uzmanība pievērsta nodarbinātības palielināšanai un labākas izglītības un prasmju nodrošināšanai.

Šodien publicētajā paziņojumā aplūkotas gan problēmas, ar kurām Eiropa šobrīd saskaras cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību, gan nabadzības mainīgā būtība. Paziņojumā tāpat arī norādīts uz vispārējo vajadzību visās politikas jomās veikt nabadzības apkarošanas pasākumus, piemēram, novērst nabadzības nodošanu no paaudzes paaudzē un bērnu nabadzību, izmantot aktīvas iekļaušanas stratēģiju, lai nodarbinātība būtu ceļš izkļūšanai no nabadzības, un izvērst centienus integrēt minoritāšu grupas, piemēram, romus, gan sociāli, gan ekonomiski.

Dalībvalstīm jāuzņemas vadošā loma cīņā pret sociālo atstumtību un nabadzību. Tās skaidros savas iniciatīvas valstu ziņojumos par stratēģiju “Eiropa 2020”, informējot par ieguldījumu izaugsmē un nodarbinātībā. Komisija novērtēs šīs darbības un noteiks labāko praksi. 

 Galvenās platformā ietvertās darbības

-       Inovācijas sekmēšana sociālajā politikā. Inovācijas sekmēšana, lai pēckrīzes situācijā Eiropā rastu viedus risinājumus, jo īpaši efektīvāka un lietderīgāka sociālā atbalsta ziņā. Tas nozīmē uz pierādījumiem balstītas inovācijas sekmēšanu sociālajā politikā, kur ar metodēm, kas balstītas uz pierādījumiem, pārbauda un izvērtē politiskās pārmaiņas. Piemēram, tiek pārbaudīti īpašām grupām pastāvošo priekšrocību piešķiršanas vai pārvaldīšanas dažādie veidi.

-       Eiropas Savienības mērogā. Visu ES fondu, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda, optimāla izmantošana, lai atbalstītu sociālās iekļaušanas mērķus un lai ierosinātu noteikt sociālo politiku par prioritāti turpmākam ES finansējumam. Jaunais mikrofinansēšanas instruments būs izveidots un sāks darboties 2011. gada sākumā, un tā mērķis ir palīdzēt neaizsargātām grupām saņemt aizdevumus uzņēmējdarbības uzsākšanai.

-       Efektīvāka sociālā aizsardzība un pakalpojumi, lielākā mērā ņemot vērā jaunās sociālās vajadzības. Komisija 2011. gadā publicēs balto grāmatu, lai risinātu jautājumu par pensiju drošību, atbilstību un ilgtspējību. Tiek plānoti arī pasākumi saistībā ar sociālo pakalpojumu kvalitāti, nevienlīdzībām veselības aprūpes jomā un mājokļa zaudēšanu, turklāt 2012. gads būs Eiropas gads aktīvām vecumdienām.

-       Vairāk un daudzveidīgāku partneru iesaistīšana cīņā pret atstumtību. Komisija izklāstīs brīvprātīgas pamatnostādnes par ieinteresēto personu iesaisti nabadzības samazināšanas pasākumu noteikšanā, veidošanā un īstenošanā valstu, reģionālā un vietējā līmenī.

Papildu informācija

Paziņojums "Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību":

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

"Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību"; kopsavilkums sabiedrībai

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Eirobarometra veikta aptauja "Nabadzība un sociālā atstumtība": …

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Skatīt arī: MEMO/10/687