ES priekšlikums par pasažieru datiem, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu

Ziņa publicēta 02.02.2011
Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu ES Pasažieru datu reģistra (PDR) direktīvai, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu. Priekšlikumā gaisa pārvadātājiem tiek noteikts pienākums sniegt ES dalībvalstīm datus par pasažieriem, kas ieceļo ES vai izceļo no tās, vienlaikus garantējot privātuma un personas datu aizsardzības augstu līmeni.

"Šis priekšlikums ES PDR direktīvai ir svarīga ES drošības politikas daļa.Ir nepieciešami kopīgi ES noteikumi, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem, piemēram, narkotiku kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, kā arī pret terorismu un nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek ievērots pasažieru privātums un pilnībā aizsargātas viņu tiesības.Priekšlikumā dalībvalstīm tiek prasīts anonimizēt visus savāktos PDR datus", sacīja Eiropas komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Šajā priekšlikumā Komisija nosaka kopīgus noteikumus ES dalībvalstīm, lai izveidotu valstu PDR sistēmas.

Komisija ierosina

1.      ka gaisa pārvadātāji datus par starptautisko lidojumu pasažieriem, kas tiek glabāti pārvadātāju rezervācijas sistēmās, nosūta īpaši norīkotai nodaļai tajā dalībvalstī, kurā pasažieri ieceļo vai no kuras tie izceļo. Dalībvalstis analizēs un glabās datus nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt smagus noziegumus un teroristu nodarījumus un saukt pie atbildības par tiem;

2.      privātuma un personas datu spēcīgu aizsardzību. PDR datus nedrīkst izmantot nekādā citā nolūkā kā vien, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un teroristu nodarījumiem (stingrs mērķa ierobežojums). Dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm dati jāanonimizē vienu mēnesi pēc lidojuma, un datus nedrīkst kopumā glabāt ilgāk kā piecus gadus (īss glabāšanas periods). Gaisa pārvadātāji nedrīkst nosūtīt un dalībvalstis nedrīkst nekādā veidā izmantot sensitīvus datus, kas varētu atklāt rases vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus vai reliģisko pārliecību. Dalībvalstis nevarēs piekļūt gaisa pārvadātāju datubāzēm, tām dati ir jāpieprasa attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem, kuri tām minētos datus nosūta (push metode). Dalībvalstīm jāizveido īpašas nodaļas, kas veic darbības ar datiem un nodrošina to drošību, un jānodrošina, ka šīs nodaļas uzrauga neatkarīga uzraudzības (datu aizsardzības) iestāde. Ir ieviesti arī skaidri noteikumi par precīzas informācijas sniegšanu pasažieriem par PDR datu vākšanu, kā arī noteikumi, kas dod pasažieriem tiesības uz piekļuvi saviem datiem, šādu datu labošanu un dzēšanu, kā arī uz kompensāciju un tiesību aizsardzību tiesā;

3.       skaidrus noteikumus par to, kā dati būtu jānosūta, piemēram, cik reizes gaisa pārvadātāji drīkst datus nosūtīt dalībvalstīm, un par šādas nosūtīšanas drošību, kuru nolūks ir ierobežot ietekmi uz privātumu un līdz minimumam samazināt izmaksas gaisa pārvadātājiem.

Informācija

Pasažieru datu reģistra (PDR) dati ietver informāciju, ko rezervācijas un biļešu pasūtīšanas laikā, kā arī reģistrējoties lidojumam, sniedz pasažieri un vāc pārvadātāji.

Praksē daudzas tiesībaizsardzības iestādes dalībvalstīs jau vāc PDR datus par katru gadījumu atsevišķi vai par katru lidojumu atsevišķi. Komisijas priekšlikums ļautu sistemātiskākā veidā izmantot datus par visiem attiecīgiem lidojumiem un radītu saskanīgu pieeju visās dalībvalstīs. Tādējādi netiks pieļauts, ka pasažieru personas datu aizsardzība nebūtu vienādā līmenī, ka būtu trūkumi drošībā, pieaugtu izmaksas un gaisa pārvadātāji un pasažieri saskartos ar tiesisko nenoteiktību.

Saskaņā ar priekšlikumu PDR datu apstrāde notiks atbilstīgi datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti 2008. gada pamatlēmumā par datu aizsardzību, un tādējādi tiks nodrošināts augsts personas datu aizsardzības līmenis.

ASV, Kanāda un Austrālija pašlaik ir noteikušas ES gaisa pārvadātājiem pienākumu darīt pieejamus PDR datus par visām personām, kas lido uz šīm valstīm vai no tām. Šo valstu un to ES dalībvalstu, kuras izmanto PDR datus, gūtā pieredze apstiprina, ka PDR dati ir nepieciešami, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu.

Ar šo priekšlikumu aizstāj Komisijas 2007. gada priekšlikumu pamatlēmumam par PDR datu izmantošanu. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2007. gada priekšlikums bija jāiesniedz no jauna atbilstīgi jaunajiem Līguma noteikumiem.

Turpmākie soļi

Paredzams, ka priekšlikuma apspriešana Ministru Padomē un Eiropas Parlamentā  ilgs aptuveni divus gadus.

Sīkāka informācija

ES komisāres iekšlietu jomā Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

DG HOME tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60