Par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus - komunikācija par ES paplašināšanos

Ziņa publicēta 03.02.2011
Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāts 2011. gada 20. janvārī izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus — "PRINCE 2010 – ES27", kura mērķis ir komunikācija par ES paplašināšanos: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm

Šis uzaicinājums attiecas uz valsts vai privātām struktūrām, kuras reģistrētas kādā no ES-27 dalībvalstīm.

 Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus vispārīgais mērķis ir veicināt izpratni par ieguvumiem un grūtībām saistībā ar tagadējo ES paplašināšanos, kas ietver Rietumbalkānu valstis, Turciju un Islandi. DG ELARG plāno atbalstīt noteiktu projektu skaitu, kuri varētu panākt maksimāli plašu aptvērumu un ietekmi ar mērķi:

 - informēt sabiedrību par ES paplašināšanās procesu, veicinot uz informāciju balstītas sabiedriskas debates par ES paplašināšanos;

 - iepazīstināt ES dalībvalstu iedzīvotājus ar reālo stāvokli, kāds tagad ir kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs.

 Uzaicinājumam ir divas daļas: TV programmas (1. daļa) un Izpratnes veicināšanas darbības (2. daļa). Kopā pieejamā summa ir EUR 2 500 000.

 Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 31. marts.

 Paziņojums, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 2011/C 19/07, 20.1.2011., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:019:0006:0007:LV:PDF), ir pieejams gandrīz visās ES valodās.

Kaspars Kreics
Preses un informācijas nodaļa
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Aspazijas bulvāris 28
Tālrunis:
+371 67085421, +371 28665579
Fakss:
+371 67085448
E-pasts: kaspars.kreics@ec.europa.eu
Internetā:
http://ec.europa.eu/latvija