Vide. Komisija piedāvā 267 miljonus eiro jaunu vides projektu atbalstam

Ziņa publicēta 01.03.2011
Eiropas Komisija ir izsludinājusi ikgadējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus finansējumam no LIFE+ programmas — Eiropas vides fonda. Priekšlikumus var iesniegt vienā no programmas trim komponentiem: daba un bioloģiskā daudzveidība, vides politika un pārvaldība, informācija un komunikācija. Kopā ir atvēlēti 267 miljoni eiro, ko piešķirs kā līdzfinansējumu piešķīruma līgumos. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 15. jūlijs.

LIFE+ programma sastāv no trim komponentiem:

-       LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti uzlabo apdraudēto sugu un dzīvotņu aizsardzības statusu. Šīs sadaļas projekti palīdz īstenot ES Putnu un Dzīvotņu direktīvas, Natura 2000 tīklu un ES mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Maksimālais līdzfinansējums prioritāru sugu un dzīvotņu gadījumā var sasniegt 75 procentus, bet citos gadījumos tas ir 50 procenti.

-       LIFE+ vides politikas un pārvaldības projekti ir novatoriski vai eksperimentāli projekti politikas ideju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu attīstīšanai dažādās jomās, tostarp gaisa, ūdens, atkritumu, klimata, augsnes un  lauksaimniecības jomā. Šajā LIFE+ sadaļā tiek finansēti arī projekti, kas uzlabo ES vides tiesību aktu īstenošanu, kas paplašina zināšanu bāzi vides politikā un kas izstrādā vides informācijas avotus, izmantojot monitoringu (tostarp mežu monitoringu). Projektu maksimālais līdzfinansējums ir 50 procenti.

-       LIFE+ informācijas un komunikācijas projekti ietver komunikācijas un informētības paaugstināšanas kampaņas par vides, dabas aizsardzības vai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumiem, kā arī projektus, kas ir saistīti ar meža ugunsgrēku novēršanu (informētības paaugstināšana, īpašas mācības).

Pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Katrā dalībvalstī notiks informatīvi semināri:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

LIFE+ finansē projektus, kas ir ES interesēs un nodrošina būtisku ieguldījumu LIFE+ vispārējā mērķa sasniegšanā; kas ir tehniski un finansiāli loģiski, praktiski realizējami un rada izdevumiem atbilstošus ieguvumus.

Pamatinformācija

LIFE+ ir Eiropas finanšu instruments videi ar kopējo budžetu 2,143 miljardi eiro (divi miljardi simt četrdesmit trīs miljoni eiro) laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. Katru gadu tiek izsludināts viens uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.

Informācija par 2010. gadā finansētajiem 210 projektiem:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Visa informācija par LIFE+: 

http://ec.europa.eu/life

Pārskats par LIFE projektiem tavā valstī:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Saziņa ar attiecīgajām valsts iestādēm:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm