Eiropas Komisija apstiprina iepriekš nepieteiktas pārbaudes dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē

Ziņa publicēta 10.03.2011
Eiropas Komisija apstiprina, ka tās ierēdņi 8. martā veica iepriekš nepieteiktas pārbaudes Baltijas valstu uzņēmumos, kuri darbojas dzelzceļa kravu pārvadājumu un ar tiem saistītu ražojumu nozarē. Komisijai ir iemesls uzskatīt, ka attiecīgie uzņēmumi varētu būt pārkāpuši ES pretmonopolu noteikumus, kuri aizliedz karteļus un uzņēmējdarbības ierobežošanu, un/vai dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīgu izmantošanu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pants).

Komisijas ierēdņus pavadīja viņu sadarbības partneri no attiecīgajām valsts kompetentajām iestādēm.

Iepriekš nepieteiktas pārbaudes ir sākuma posma pasākums, kad rodas aizdomas par konkurenci ierobežojošām darbībām. Pats fakts, ka Komisija veic šādas pārbaudes, vēl nenozīmē, ka uzņēmumi ir veikuši konkurenci ierobežojošas darbības, nedz arī ietekmē izmeklēšanas iznākumu. Komisija respektē tiesības uz aizstāvību, it īpaši uzņēmumu tiesības tikt uzklausītiem pretmonopolu procesos.

Termiņš, kurā jāpabeidz izmeklēšana par konkurenci ierobežojošu rīcību, nav oficiāli noteikts. Izmeklēšanas ilgumu noteiks vairāki faktori, tostarp katra konkrētā gadījuma sarežģītība, tas, cik lielā mērā iesaistītie uzņēmumi sadarbojas ar Komisiju, un aizstāvības tiesību īstenošana.