Eiropas uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze. Uzņēmējdarbība kļūst vieglāka un lētāka

Ziņa publicēta 16.03.2011
Šodien Eiropas Komisija ir ierosinājusi kopīgu sistēmu Eiropas Savienībā darbojošos uzņēmumu nodokļu bāzes aprēķināšanai. Priekšlikuma mērķis ir ievērojami samazināt administratīvo slogu, atbilstības nodrošināšanas izmaksas un juridiskās neskaidrības, ar ko Eiropas Savienībā patlaban sastopas uzņēmumi, kam jāpiemērojas līdz 27 atšķirīgām valstu sistēmām, lai noteiktu ar nodokli apliekamo peļņu. Ierosinātā kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB) nozīmētu to, ka uzņēmumi varētu izmantot „vienas aģentūras” sistēmu, iesniedzot nodokļu deklarācijas, un varētu konsolidēt visu peļņu un zaudējumus, kas tiem ir visā Eiropas Savienībā. Dalībvalstis saglabātu pilnīgu suverenitāti, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi. Pēc Komisijas aplēsēm ik gadu ar KKUINB palīdzībuuzņēmumi visā ES ietaupīs 700 miljonus eiro, samazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas, un 1,3 miljardus eiro, veicot konsolidāciju. Bez tam uzņēmumi, kuri tiecas paplašināt pārrobežu darbību, iegūs ietaupījumu līdz 1 miljardam eiro. KKUINB arī padarīs ES par daudz pievilcīgāku tirgu ārvalstu ieguldītājiem. 

Komisijas loceklis Aļģirds Šemeta, kura pārziņā ir nodokļi, muita, krāpšanas apkarošana un revīzija, saka: „Līdz ar KKUINB ieviešanu uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā kļūs vieglāka, lētāka un ērtāka. KKUINB arī atvērs durvis MVU, kuri vēlas iziet ārpus iekšzemes tirgus robežām. Šodien izskanējušais priekšlikums nāk par labu uzņēmējdarbībai un ES vispārējai konkurētspējai.”

Uzņēmumu nodokļu ziņā vienotajā tirgū joprojām pastāv nopietni šķēršļi, kas bremzē uzņēmumu darbību. Pārrobežu uzņēmumiem, lai aprēķinātu savu nodokļu bāzi, ir jāstrādā ar 27 atšķirīgiem noteikumu kompleksiem un jāsadarbojas ar 27 atšķirīgām nodokļu pārvaldēm. Bez tam uzņēmumi saduras ar ārkārtēji komplicētu sistēmu, pēc kuras nosaka, kā maksājami nodokļi par koncerna (grupas) iekšējiem darījumiem, un nevar kompensēt zaudējumus vienā dalībvalstī ar peļņu citā. Rezultātā lielākie uzņēmumi saskaras ar prāvām izmaksām un sarežģījumiem, turpretim mazāki uzņēmumi bieži atturas no darbības izvēršanas Eiropas Savienībā.

KKUINB mērķis ir pārvarēt šīs problēmas, piedāvājot uzņēmumiem vienotu uzņēmumu ienākuma nodokļa pamatnoteikumu kompleksu un iespēju iesniegt vienotu, konsolidētu nodokļu deklarāciju vienai pārvaldes iestādei par visām savām darbībām Eiropas Savienībā. Uz vienotās nodokļu deklarācijas pamata uzņēmuma nodokļu bāze tad pēc īpašas formulas tiks sadalīta pa dalībvalstīm, kurās uzņēmums darbojas. Šajā formulā tiks izmantoti trīs faktori: aktīvi, darbaspēks un noiets. Pēc nodokļu bāzes sadalīšanas dalībvalstis varēs savai daļai piemērot savu uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi. Pēc KKUINB ieviešanas dalībvalstis arī turpmāk noteiks uzņēmumu ienākuma nodokli tādā līmenī, kādu uzskata par piemērotu, jo tā ir dalībvalstu prerogatīva.

Uzņēmumiem KKUINB būs fakultatīva. Tas nozīmē, ka tie, kuri apzinās, ka gūs labumu no saskaņotas ES sistēmas, varēs tajā iesaistīties, bet citi uzņēmumi varēs turpināt darboties savas valsts sistēmā.

KKUINB ir atzīta par svarīgu Barrozu II Komisijas iniciatīvu stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā. Tā ir minēta arī virknē svarīgāko politisko dokumentu, kuru mērķis ir likvidēt šķēršļus vienotajā tirgū un Eiropas Savienībā veicināt izaugsmi un darbavietu radīšanu (Vienotā tirgus akts, Gada izaugsmes pētījums un „Eiro pakts”).

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171