38 % eiropiešu uzskata, ka nabadzības izskaušana ir galvenais uzdevums ES un Āfrikas attiecībās

Ziņa publicēta 25.11.2010
Pirms ES un Āfrikas 29./30. novembra samita Lībijā tika publicēts īpašs Eurobarometer izdevums, kurā izklāstītie dati liecina, ka Eiropas Savienības pilsoņi kopumā atbalsta abu partneru sadarbības galvenos jautājumus. Eiropieši uzskata, ka galvenās problēmas, kas jārisina sadarbībā ir nabadzības apkarošana (38 %), miers un drošība (33 %) un cilvēktiesības (34 %). Šī izpratne par galvenajiem jautājumiem ir saskanīga ar ES attīstības politikas svarīgāko mērķi – nabadzības izskaušanu, kā noteikts Lisabonas līgumā un atspoguļots nesenajā zaļajā grāmatā "ES attīstības politika iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam". 

Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšana un nabadzības pārvarēšana arī turpmāk būs Eiropas un Āfrikas attiecību stūrakmens. Esmu iepriecināts, ka to par prioritāti uzskata arī pilsoņi visā Eiropā. Šā mēneša sākumā Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumus par mūsu attiecību konsolidāciju, to nostiprināšanu un vēršanos uz iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību. Tripoles samits būs lieliska iespēja apspriest veidus mūsu sadarbības uzlabošanai šajā aspektā."

Eurobarometer izdevums "ES un Āfrika – darbs ciešākas sadarbības sasniegšanai" atspoguļo eiropiešu uzskatus par abu kontinentu attiecībām. 34 % eiropiešu uzskata, ka Āfrika nākamo desmit gadu laikā kļūs par svarīgāku Eiropas partneri, savukārt 42 % uzskata, ka attiecības paliks nemainīgas. ES valstīs rezultāti ievērojami atšķiras. Zviedrijā, Austrijā, Luksemburgā, Vācijā, Slovēnijā un Portugālē lielākā daļa respondentu domā, ka Āfrika kļūs par aizvien nozīmīgāku partneri. Informācijas trūkums ir problēma visā Eiropā, jo gandrīz 15 % iedzīvotāju nav noteikta viedokļa par ES un Āfrikas attiecībām. Kopš ES un Āfrikas samita 2007. gadā attiecības ir virzījušās no vienkāršām līdzekļu devēja un ņēmēja attiecībām uz patiesām partnerattiecībām, kur problēmas tiek risinātas kopīgi, ņemot vērā abu pušu intereses.

Atšķirīgas tendences ir vērojamas ES 15 un ES 12 valstīs. ES 12 valstīs kā galvenā problēma galvenokārt tiek minēta nabadzība un bads, ES 15 valstu iedzīvotāji lielāku nozīmi ES un Āfrikas sadarbībā piešķir demokrātijai un labai pārvaldībai.

Turklāt, neskatoties uz to, ka nelegālās imigrācijas jautājumi (īpaši Eiropas dienvidos) ir plaši skatīti medijos, eiropieši neuzskata, ka migrācija būtu ļoti svarīga joma. Kaut arī Spānijas (11 %) un Maltas (18 %) respondenti migrāciju uzskata par daudz svarīgāku jautājumu nekā eiropieši kopumā (6 %), migrācija tomēr tiek uzskatīta par mazāk svarīgu jautājumu nekā nabadzība un cilvēktiesības.


Eiropiešu pozitīvie priekšstati par Āfriku galvenokārt ir saistīti ar kontinenta dabas skaistumu (28 %) un savvaļas dzīvniekiem (24 %). 41 % eiropiešu Āfrika saistās arī ar citiem pozitīviem momentiem – mākslu, rosīgiem tirgiem, tehnoloģisku inovāciju un sporta sasniegumiem.  Papildus šiem tradicionālajiem Āfrikas tēliem katrs desmitais eiropietis ir minējis ar tehnoloģijām un ekonomiku saistītus pozitīvus priekšstatus par kontinentu, kas atspoguļo progresu galvenajās ES un Āfrikas partnerattiecību jomās.

Šīs pieaugošās alternatīvas tradicionāliem tēliem Eiropas Komisija politiskā līmenī sekmē ar Paziņojumu par ES un Āfrikas attiecību nostiprināšanu (publicēts 10. novembrī): ar to tiek veicināta ES un Āfrikas sadarbība, kuras prioritāte ir radīt labvēlīgus apstākļus ieguldījumiem, tirdzniecībai un jaunu darbavietu radīšanai. Šie jautājumi tiks risināti ES un Āfrikas 3. samitā Tripolē, kura pamattēma ir "Ieguldījumi, ekonomiskā izaugsme un darba vietu radīšana". Samita mērķis ir virzīt abu kontinentu sadarbību uz jaunu un vērienīgāku līmeni un sekmēt izaugsmi un nodarbinātību abos kontinentos, kas būtu izdevīgi gan Eiropas, gan Āfrikas iedzīvotājiem.

Priekšvēsture

2007. gadā 80 valstu un valdību vadītāji no Eiropas un Āfrikas uzsāka kopīgu Āfrikas un ES stratēģisku partnerību, lai īstenotu kopīgas intereses un stratēģiskos mērķus, virzoties tālāk par tradicionālo attīstības politiku. ES un Āfrikas partnerība ir vienīgā starpkontinentu stratēģiskā partnerība, kas pastāv ES. Praktiskos pasākumus nodrošina astoņas tematiskās partnerības: Miers un drošība, Demokrātiska pārvaldība un cilvēktiesības, Tirdzniecība, reģionāla integrācija un infrastruktūra, Tūkstošgades attīstības mērķi, Enerģētika, Klimata pārmaiņas, Migrācija, mobilitāte un nodarbinātība, Zinātne, informācijas sabiedrība un kosmoss.

Sīkākai informācijai skatīt arī:

Īpašā Eurobarometer pilns teksts atrodams:

http://ec.europa.eu/public_opinin/archives/eb_special_en.htm#353

Par īpašā Eurobarometer kontekstu skatīt MEMO/10/609,

IP/10/1495 un MEMO/10/566 par Paziņojumu par ES un Āfrikas attiecību konsolidāciju

IP/10/1494 un MEMO/10/565 par zaļo grāmatu: "ES attīstības politika iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam; ES attīstības politikas ietekmes palielināšana"

Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

EuropeAid (AidCo) tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Āfrikas un ES partnerattiecību tīmekļa vietne: http://www.africa-eu-partnership.org/