Vajadzīga ES aģentūra ES atkritumu likumu izpildei

Ziņa publicēta 01.02.2010
Šodien publicētajā Eiropas Komisijas pētījumā ieteikts izveidot specializētu Eiropas struktūru, kas pārraudzītu ES atkritumu likumu īstenošanu un izpildi. Šis pētījums ir viens no Komisijas pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu un nodrošinātu, ka tā atbilst ES tiesību aktu normām, kas aizsargā pilsoņus un vidi. Plašos mērogos turpinās nelikumīga atkritumu izgāšana, daudzi atkritumu poligoni neatbilst standartiem, un dažās dalībvalstīs joprojām nav atkritumu saimniecības pamata infrastruktūras. Bažas rada arī nelikumīga atkritumu pārvadāšana. Otrā šodien publicētā ziņojumā konstatēts, ka gandrīz viena piektdaļa visu atkritumu pārvadājumu, kas inspicēti dalībvalstīs nesenās izpildes darbībās, ir bijuši nelikumīgi.  

Vides komisārs Stavrs Dims saka: „Atbilstība ES tiesību aktiem ir būtiska, ja vēlamies sasniegt ES tiesību aktu par atkritumiem virsmērķi — aizsargāt Eiropas pilsoņu veselību un vidi. Mums ir jāizskata visas iespējas, ieskaitot tādas ES aģentūras vai struktūras izveidi, kas ļautu ES tiesību aktiem sniegt maksimālu labumu pilsoņiem, videi un ES tautsaimniecībai.”

Pētījumā ieteikts izveidot specializētu aģentūru tiesību aktu par atkritumiem izpildei

Drošas un videi nekaitīgas atkritumu apsaimniekošanas pārraudzība šobrīd ES ir viens no nopietnākajiem uzdevumiem vides jomā. Ir aplēsts, ka ES katru gadu tiek saražots ap 2,6 miljardiem tonnu atkritumu, no kurām ap 90 miljoni tonnu tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.
Šodien publicētajā pētījumā ieteikts ES līmenī izveidot specializētu aģentūru, kas risinātu pamatproblēmas — Eiropas tiesību aktu par atkritumiem nepietiekamu īstenošanu un izpildi. Problēma ir samilzusi pēdējos gados sakarā ar paplašinātās ES saražoto un pārvadāto atkritumu pieaugumu. 2008. gadā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā aicināja Komisiju ziņot par iespēju izveidot „Kopienas vides inspekciju”.  
Šāda aģentūra pildītu virkni uzdevumu: pārraudzītu dalībvalstu izpildes sistēmas, koordinētu kontroli un inspekcijas darbības. Papildus tam tiktu radīta specifiska Eiropas struktūra, kas atbildētu par tiešām iekārtu un objektu inspekcijām un kontrolēm nopietnas neatbilstības gadījumos. Vairākās darbībās aģentūru atbalstītu dalībvalstu Eiropas tīkls.
Ieteikumu pamatā ir dalībvalstu ierēdņu un ieinteresēto personu atbildes, kas sniegtas aptaujās, intervijās un neformālos darbsemināros.
Gada izmaksas ieteikumu izpildei tiek lēstas mazliet vairāk nekā 16 miljonu eiro vērtībā. Papildus citiem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem ieguvumiem pilnīga ES tiesību aktu par atkritumiem izpilde mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju, ieskaitot metāna izplūdi no atkritumu poligoniem, kas līdzinās 200 miljoniem tonnu CO2 gadā. Ar pašreizējo oglekļa cenu apmēram 13 eiro par tonnu tas dotu 2,5 miljardu eiro ietaupījumu gadā. Citi ievērojami tautsaimniecības ieguvumi no izpildes pastiprināšanas būtu vienoti spēles noteikumi Eiropas uzņēmumiem, labākas iespējas jauninājumiem un plašāka piekļuve vērtīgām otrreizējām izejvielām.
Šogad tiks veikta padziļināta izmaksu un ieguvumu analīze. 2011. gadā var tikt ierosināti turpmāki pasākumi.

Trūkumi ES tiesību aktu par atkritumiem īstenošanā

Pašreizējie trūkumi īstenošanā un izpildē ir bijuši par cēloni plaša mēroga nelikumīgai izgāšanai un lielam skaitam poligonu un citu iekārtu un objektu, kuri neatbilst ES normām. Dažās dalībvalstīs ir nepietiekama atkritumu saimniecības infrastruktūra vai arī tās nav (sk. IP/09/1795).
Arvien pieaug bažas sakarā ar daudzajiem nelikumīgajiem atkritumu pārvadājumiem. Tika konstatēts, ka to veicina inspekciju un objektu pārbaudes trūkums. Reaģējot uz to, Komisija atbalstīja virkni koordinētu inspekciju, objektu pārbaužu un atkritumu sūtījumu kontroļu dalībvalstīs sadarbībā ar IMPEL[1], kas ir ES dalībvalstu vides pārvalžu ierēdņu tīkls. Šodien tiek publicēts ziņojums par kopīgi veiktajām izpildes darbībām.
 Ir veikts vairāk nekā 10 000 transporta inspekciju un vairāki simti uzņēmumu inspekciju. Kopīgajos izpildes pasākumos piedalījās 22 dalībvalstis un vairākas kaimiņvalstis. Apmēram 19 % gadījumu, kas saistīti ar atkritumu transportēšanu, inspektori konstatēja, ka pārvadāšana ir nelikumīga. Vairums gadījumu bija saistīti ar nelikumīgu eksportu no ES uz Āfrikas un Āzijas valstīm, neievērojot bīstamo atkritumu eksporta aizliegumu vai pārkāpjot informācijas prasības attiecībā uz „zaļajiem” atkritumiem, kas nav bīstami.
IMPEL turpina kopīgās atkritumu pārvadājumu inspekcijas, un tam ir mērķis tās piemērot visām dalībvalstīm. Komisija šo problēmu ir risinājusi arī ar priekšlikumu pastiprināt tiesību aktu prasības. Priekšlikumā pārskatīt direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) ir ietverti papildu noteikumi, kas palīdz novērst elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nelikumīgu pārvadāšanu, it sevišķi, tos nepatiesi deklarējot kā lietotas preces. Komisija arī izvērtē iespēju paaugstināt inspicēšanas prasības ES noteikumos par atkritumu pārvadāšanu.

Sīkākas ziņas: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm[1] IMPEL — vides tiesību aktu īstenošanas un izpildes ES tīkls.