Koronavīruss — Komisija mobilizē 123 miljonus eiro pētniecībai un inovācijai, lai cīnītos pret koronavīrusa variantu radīto apdraudējumu

Ziņa publicēta 07.04.2021
Komisija no jaunās ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” mobilizē 123 miljonus eiro steidzamai koronavīrusa variantu pētniecībai

xc

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela“Mēs turpinām mobilizēt visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus cīņai pret šo pandēmiju un koronavīrusa variantu radītajām problēmām. Mums jāapvieno spēki, lai sagatavotos nākotnei — sākot no agrīnas variantu atklāšanas līdz jaunu vakcīnu un ārstēšanas metožu klīnisko izmēģinājumu organizēšanai un koordinēšanai, vienlaikus visos posmos nodrošinot pienācīgu datu vākšanu un apmaiņu.”

Jauni uzaicinājumi steidzamai koronavīrusa variantu pētniecībai

Komisija ir izsludinājusi jaunus uzaicinājumus, kas papildina agrākas darbības, kuru mērķis ir izstrādāt ārstēšanas metodes un vakcīnas, tālab organizējot un veicot klīniskos izmēģinājumus, lai ātrāk izstrādātu daudzsološas terapijas un vakcīnas pret SARS-CoV-2/COVID-19. Tie sekmēs plaša mēroga Covid-19 kohortu un tīklu attīstību ārpus Eiropas robežām, veidojot saiknes ar Eiropas iniciatīvām, kā arī stiprinās infrastruktūru, kas vajadzīga, lai pētnieki un pētniecības organizācijas varētu veikt datu, zinātības, pētniecības resursu un ekspertu pakalpojumu apmaiņu.

Paredzams, ka finansētie projekti:

  • izveidos jaunas un/vai pilnveidos esošās liela mēroga, vairākcentru un reģionālās vai daudznacionālās kohortas, arī ārpus Eiropas robežām, tādējādi dodot iespēju strauji uzlabot zināšanas par SARS-CoV-2 un tā jaunajiem variantiem;
  • ļaus tālāk izstrādāt daudzsološas terapijas vai kandidātvakcīnas pret SARS-CoV-2/COVID-19, kam klīniskajos pētījumos jau pabeigta preklīniskā izstrāde;
  • atbalstīs pētniecības infrastruktūru, kas vajadzīga, lai paātrinātu datu apmaiņu un ātri nodrošinātu pētniecības atbalstu un zinātību, kā arī apkarotu koronavīrusa variantus un gatavotos turpmākām epidēmijām.
Avots:https://ec.europa.eu/