Parlaments apstiprina 17,5 miljardu eiro fondu reģionu atbalstam ceļā uz zaļo ekonomiku 19/05/2021

Ziņa publicēta 26.05.2021
Taisnīgas pārkārtošanās fonds palīdzēs ES valstīm mazināt sociālās un ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz klimatneitralitāti.

Fondu veido 7,5 miljardi eiro no 2021.–2027. gada daudzgadu budžeta un papildu 10 miljardi eiro no ES Atveseļošanas instrumenta. Lai projekti varētu saņemt finansējumu, tajos jāpievēršas ekonomikas dažādošanai, ekonomikas pārveidei vai darbvietu radīšanai vai tiem Eiropā jāveicina pāreja uz ilgtspējīgu, klimatneitrālu aprites ekonomiku.

Līdzekļi no Taisnīgas pārkārtošanās fonda tiks piešķirti atbalstam darba meklēšanā, prasmju pilnveidei vai pārkvalifikācijai, kā arī darbinieku un darba meklētāju aktīvai iesaistīšanai laikā, kad Eiropas ekonomika pāriet uz klimatneitralitāti. Fonds arī sniegs atbalstu mikrouzņēmumiem, biznesa inkubatoriem, universitātēm un publiskā sektora pētniecības iestādēm, kā arī ieguldījumiem jaunās energotehnoloģijās, energoefektivitātē un ilgtspējīgā vietējā mobilitātē.

Fonda līdzekļi netiks piešķirti atkritumu sadedzināšanai, nedz arī atomelektrostaciju būvniecībai vai ekspluatācijas pārtraukšanai, darbībām, kas saistītas ar tabakas izstrādājumiem, un ieguldījumiem fosilajā kurināmajā.

Dalībvalstīm savos taisnīgas pārkārtošanās plānos būs jānosaka, kuras to teritorijas vissmagāk skar pāreja uz tīru enerģiju, un tieši tajās jāizmanto saņemtie Taisnīgas pārkārtošanās fonda līdzekļi. Īpaša uzmanība jāvelta salu, salu reģionu un tālāko reģionu specifikai.

Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas Taisnīgas pārkārtošanās fondā tiks ieviests “Zaļais atlīdzības mehānisms”, ja fonda resursi pēc 2024. gada 31. decembra tiks palielināti. Šos papildu resursus sadalīs dalībvalstu starpā, lielāku finansējumu sniedzot valstīm, kuras būs sekmīgi samazinājušas rūpniecisko siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Citi būtiski regulas aspekti

  • Dalībvalstis varēs saņemt Taisnīgas pārkārtošanās fonda līdzekļus, ja tās valsts līmenī būs nospraudušas mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Pirms dalībvalstis būs pieņēmušas šo mērķi, tās būs tiesīgas saņemt vien 50 % no valstij piešķirtajiem fonda līdzekļiem.
  • Uzņēmumi, kas nonākuši finansiālās grūtībās, var saņemt atbalstu saskaņā ar pagaidu ES valsts atbalsta noteikumiem, kas paredzēti ārkārtas gadījumiem.
  • Līdzekļus var brīvprātīgi pārvietot no citiem kohēzijas fondiem.
  • Maksimālā ieguldījumu daļa, ko var veidot ES finansējums (līdzfinansējums), nepārsniedz 85 % mazāk attīstītiem reģioniem, 70 % pārejas reģioniem un 50 % vairāk attīstītiem reģioniem.

Priekšlikumu pieņēma otrdien, 615 deputātiem balsojot par, 35 — pret un 46 atturoties.

Citāts

Ziņotājs Manolis KEFALOJANNIS (PPE, Grieķija) norādīja:

“Eiropas Parlaments politiskais vēstījums ir nepārprotams: jārisina enerģētiskās pārejas sociālā, ekonomiskā un vides ietekme uz reģioniem, ko tā skar visvairāk. Mēs virzāmies uz jaunu Eiropas zaļo laikmetu, kurā nevienu nedrīkst atstāt aiz borta.”

Nākamie soļi

Kad Padome būs oficiāli apstiprinājusi šo vienošanos, regula stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Vispārēja informācija

Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir pirmais Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlārs. Tas ir būtisks rīks, kas sniegs atbalstu reģioniem, nozarēm un darbiniekiem, kuri, īstenojot Eiropas zaļo kursu, saskarsies ar vislielākajām problēmām. Likumdevēji 2020. gada 9. decembrī panāca provizorisku politisko vienošanos par Taisnīgas pārkārtošanās fondu.
Avots:https://www.europarl.europa.eu/