Lauksaimniecība: pirmā ES Bioproduktu diena

Ziņa publicēta 24.09.2021
Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīmē pirmo “ES Bioproduktu dienu”, kas iecerēta kā ikgadējs pasākums.

Janušs Vojcehovskis sacīja: “Šodien mūsu uzmanības lokā ir bioloģiskā ražošana – ilgtspējīga lauksaimniecība, kurā pārtikas ražošana norit saskaņā ar dabu, biodaudzveidību un dzīvnieku labturību. 23. septembris ir arī rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir vienlīdz garas, un to var uzskatīt par lauksaimniecības un vides līdzsvara simbolu, kas lieliski piedien bioloģiskajai ražošanai. Esmu gandarīts, ka kopā ar Eiropas Parlamentu, Padomi un šā sektora galvenajiem dalībniekiem varam aizsākt ikgadēju tradīciju – ES Bioproduktu dienu, kas būs teicama iespēja palielināt informētību par bioloģisko ražošanu un popularizēt tās būtisko lomu pārejā uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām.”

Bioloģiskās ražošanas attīstībai izstrādātā rīcības plāna vispārējais mērķis ir būtiski veicināt bioloģisko produktu ražošanu un patēriņu, lai palīdzētu sasniegt stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas mērķus, piemēram, samazināt mēslošanas līdzekļu, pesticīdu un antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu. Bioloģiskā sektora izaugsmei vajadzīgi pareizie instrumenti, un tie aprakstīti rīcības plānā. Lai nodrošinātu līdzsvarotu sektora attīstību, rīcības plānā ierosinātas 23 darbības, kas sagrupētas trīs blokos: patēriņa palielināšanaražošanas izvēršana un sektora ilgtspējas turpmāka uzlabošana.

Darbības

Patēriņa palielināšanas nolūkā rīcības plānā paredzētas darbības, kuru uzdevums būs informēt un vēstīt par bioloģisko ražošanu, popularizēt bioloģisko produktu patēriņu un ar publiskā iepirkuma palīdzību veicināt bioloģisko produktu plašāku izmantošanu sabiedriskajā ēdināšanā. Turklāt centienos kāpināt bioloģisko ražošanu galvenais instruments, kas atbalstīs pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību, arī turpmāk būs kopējā lauksaimniecības politika (KLP) To papildinās, piemēram, informācijas pasākumi un tīklošana, kas dos iespēju dalīties paraugpraksē, un lauksaimnieku grupu (nevis individuālu lauksaimnieku) sertifikācija. Visbeidzot, lai uzlabotu bioloģiskās lauksaimniecības ilgtspēju, Komisija vismaz 30 % budžeta, kas atvēlēts pētniecībai un inovācijai lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku apvidu jomā, novirzīs tematiem, kuri tieši saistīti ar bioloģisko sektoru vai ir tam relevanti.

Pamatinformācija

Bioloģiskajai ražošanai ir vairākas svarīgas priekšrocības: bioloģiski apsaimniekotajos laukos ir par aptuveni 30 % lielāka biodaudzveidība, bioloģiski audzēti dzīvnieki bauda augstākiem standartiem atbilstošu dzīvnieku labturību un saņem mazāk antibiotiku, bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir augstāki ienākumi un lielāka noturība, savukārt patērētāji, pateicoties ES bioloģiskās ražošanas logotipam precīzi zina, ko viņi pērk.

https://latvia.representation.ec.europa.eu/