Stāvoklis Šengenas zonā: EK nosaka jaunas prioritātes un jaunu pārvaldības modeli

Ziņa publicēta 31.05.2022
Komisija nāk klajā ar 2022. gada ziņojumu par Šengenas stāvokli. Šī ir pirmā reize, kad Komisija iesniedz šādu ziņojumu pēc pagājušā gada Šengenas stratēģijas. Šis ziņojums ir daļa no Komisijas iniciatīvas stiprināt Šengenas pārvaldību, katru gadu ziņojot par stāvokli Šengenas zonā, apzinot nākamā gada prioritātes un uzraugot attiecīgā gada beigās gūtos panākumus.


2022. gada ziņojums par Šengenas stāvokli ir sākumpunkts jaunajam ikgadējam Šengenas ciklam. Ciklā ir paredzēta regulāra Šengenas "veselības pārbaude", kas ļauj laikus konstatēt problēmas, lai nodrošinātu kopīgu atbildību un veicinātu atbilstošu pasākumu ieviešanu. Iestāžu diskusijas notiks Šengenas forumā 2. jūnijā, un politiskas apspriedes notiks jūnija Šengenas padomē. Šis process ir daļa no jaunās Šengenas pārvaldības, kas veicina visu iesaistīto dalībnieku līdzdalību Šengenas zonas darbības uzraudzībā un pēcpasākumus ar nepieciešamajiem pasākumiem. Jaunajam Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības mehānismam, ko Komisija ierosināja 2021. gada jūnijā un ko nesen pieņēma Padome, būs izšķiroša nozīme šajā jaunajā Šengenas pārvaldības modelī.
Ziņojumā ir izklāstīts to prioritāro darbību saraksts 2022.–2023. gadam, kuras jārisina gan valstu, gan Eiropas līmenī, piemēram:
  • īstenot jauno IT arhitektūru un sadarbspēju robežu pārvaldībā,
  • pilnībā izmantot pārrobežu sadarbības instrumentus,
  • nodrošināt visu ceļotāju sistemātiskas pārbaudes pie ārējām robežām,
  • nodrošināt, ka Frontex pilnībā izmanto savu pilnvaru potenciālu,
  • atcelt visu ilglaicīgo iekšējo robežkontroli un
  • pieņemt pārskatīto Šengenas Robežu kodeksu.
Ziņojumā arī atgādināts, cik svarīgi ir pabeigt Šengenas zonas izveidi, un Padome tiek aicināta pieņemt lēmumus, kas ļautu Horvātijai, kā arī Rumānijai un Bulgārijai oficiāli pievienoties Šengenas zonai, ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi kritēriji. Tas pats attieksies uz Kipru, tiklīdz tā būs sekmīgi pabeigusi Šengenas izvērtēšanas procesu.
Ziņojumā ir izklāstītas arī prioritātes, kas izriet no Šengenas izvērtējumiem. Šengenas izvērtējumi pašlaik aptver ārējo robežu pārvaldību, policijas sadarbību, atgriešanu, Šengenas informācijas sistēmu, vīzu politiku un datu aizsardzību.
Plašāka informācija un noderīgas saites: Stāvoklis Šengenas zonā: Komisija nosaka jaunas prioritātes un jaunu pārvaldības modeli (europa.eu)