Veselības savienība: efektīvāka ES rīcība veselības krīzes situācijās

Ziņa publicēta 06.10.2022
Parlaments devis zaļo gaismu jauniem pasākumiem, kas stiprinās ES slimību profilakses un kontroles sistēmu un atvieglos cīņu pret pārrobežu veselības apdraudējumiem.

542 deputātiem balsojot par, 43 — pret un 9 atturoties, Parlaments atbalstīja ar Padomi saskaņotos noteikumus, kas paplašina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pilnvaras. Jaunā tiesību akta mērķis ir panākt, ka ES nākotnē spēj efektīvāk reaģēt uz infekcijas slimību uzliesmojumiem, kā arī tos labāk pārvarēt un laicīgi novērst.

Sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, dalībvalstu iestādēm, ES struktūrām un starptautiskām organizācijām, ECDC raudzīsies, lai tās visas rīkotos saskaņoti un to darbības cita citu papildinātu. ECDC būs atbildīgs par savlaicīgu un salīdzināmu datu vākšanu. Tas koordinēs datu vākšanas procedūru standartizāciju, datu validāciju, analīzi un izplatīšanu visā Eiropas Savienībā.

ECDC arī stingrāk uzraudzīs dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas, lai novērtētu to spēju atklāt, novērst un pārvarēt infekcijas slimību uzliesmojumus, apzinot trūkumus valstu sistēmās un sniedzot zinātniski pamatotus ieteikumus.

Profilakses, gatavības un reaģēšanas plānošana

Parlaments ar 544 balsīm par, 50 pret un 10 deputātiem atturoties atbalstīja arī jaunos noteikumus, kas uzlabos ES spējas paredzēt nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus un uz tiem reaģēt.

Šie noteikumi ļaus efektīvāk plānot profilaksi, gatavību un reaģēšanu gan ES, gan dalībvalstu līmenī. Komisija varēs oficiāli ES līmenī atzīt, ka sabiedrības veselības jomā pastāv ārkārtas situācija. Tas, savukārt, ļaus iedarbināt mehānismu dalībvalstu sadarbības pastiprināšanai, lai laikus izstrādātu medicīniskos pretlīdzekļus un veidotu medicīniskos krājumus.

Ir noteikta arī skaidra kārtība, kādā ES varēs kopīgi iegādāties zāles un medicīniskās ierīces. Piemēram, ja šos ražojumus tiks nolemts iegādāties kopīgi ES līmenī, tad valstis nevarēs vienlaikus atsevišķi iegādāties konkrētos produktus vai risināt sarunas par to iegādi.

Citāti

Ziņotāja Joanna Kopčiņska (ECR, Polija) sacīja: “ECDC sniegs ieteikumus par to, kā stiprināt veselības aprūpes sistēmu jaudu, un tas būs iesaistīts veselības rādītāju izstrādē. Šie rādītāji palīdzēs risināt un novērst infekciju draudus un ar tiem saistītas problēmas sabiedrības veselībā. Centram būs labākas iespējas sniegt uzticamus un neatkarīgus zinātniskus atzinumus un atbalstīt darbības, kas palīdz sagatavoties un reaģēt uz pārrobežu veselības apdraudējumiem un novērst to rašanos.”

Ziņotāja Veronika Trijē-Lenuāra (Renew, Francija) sacīja: “Šie noteikumi būs pa prātam 74 % Eiropas iedzīvotāju, kuri vēlas, lai Eiropa vairāk iesaistītos krīžu pārvarēšanā. Eiropas veselības savienība tiek veidota soli pa solim. Darbu pie šī projekta mēs turpināsim diskusijās par gaidāmo konventu, kurā iecerēts pārskatīt Eiropas līgumus.”

Turpmākie soļi

Pēc galīgā balsojuma plenārsēdē abi tiesību akti tagad arī oficiāli jāapstiprina Padomei. Drīz pēc Padomes apstiprinājuma tie tiks publicēti ES Oficiālajā Vēstnesī.

Vispārēja informācija

Veidojot Eiropas veselības savienību, Komisija 2020. gada 11. novembrī nāca klajā ar ierosinājumu izstrādāt jaunu tiesisko regulējumu sabiedrības veselības drošības jomā, par pamatu ņemot cīņā pret Covid-19 gūtās atziņas. Šo regulējuma kopumu veidos trīs tiesību akti: regula par Eiropas Zāļu aģentūras pilnvaru paplašināšanu, regula par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra pilnvaru paplašināšanu un regula par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Papildu informācija

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu