ES iegulda vairāk nekā 116 miljonus eiro stratēģiskajos projektos dabas, vides un klimata jomā

Ziņa publicēta 10.03.2023
Komisija 9.martā paziņoja par ieguldījumu vairāk nekā 116 miljonu eiro apmērā jaunās programmas “LIFE” stratēģiskajos projektos.

Finansējums palīdzēs astoņiem nozīmīgiem projektiemBeļģijā, Igaunijā, Spānijā, Itālijā, Polijā, Slovākijā un Somijā sasniegt klimata un vides mērķus. Paredzams, ka projekti  valsts līdzekļiem un privātā sektora ieguldījumiem piesaistīs ievērojamus papildu līdzekļus no citiem ES finansējuma avotiem, tostarp lauksaimniecības, strukturālajiem, reģionālajiem un pētniecības fondiem.

Šie projekti palīdzēs Eiropai līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo "klimatneitrālo kontinentu" un sekmīgi īstenot Eiropas zaļo kursu. Tie arī atbalsta ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadamES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, Nulles piesārņojuma rīcības plānu, Dabas atjaunošanas aktu un veicina pāreju uz tīru enerģiju.

Astoņi lieli projekti septiņās dalībvalstīs

Projekti aptver šādas jomas:

Dabas aizsardzība un atjaunošana. Beļģijā B4B LIFE partneri paplašinās aizsargājamās teritorijas, uzlabos sakaru infrastruktūru un izstrādās rīcības plānus kritiski svarīgām dzīvotnēm un sugām visā valstī. Wetlands Green LIFE komanda palīdzēs īstenot ES politiku attiecībā uz aizsargājamām teritorijām un dzīvotnēm un sugām, ko tās atbalsta Polijā. Galvenā uzmanība tiks pievērsta purviem, kūdrājiem un mitrājiem dažādās Natura 2000 teritorijās. Abi projekti arī atbalsta ES Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas īstenošanu. Direktīvas

Ūdens kvalitāte un atkritumu apsaimniekošana. LIFE Dzīvās upes Slovākijā saglabās ūdens kvalitāti, aizsargās dabiskās dzīvotnes un vietējās sugas un veicinās ilgtspējīgu mežsaimniecības un zivsaimniecības pārvaldību. Projekts palīdzēs īstenot ES Ūdens pamatdirektīvu un Dzīvotņu direktīvuPlastLIFE komanda palīdzēs īstenot “Plastmasas ceļvedi” Somijā. Darbs ietvers plastmasas piedrazojuma samazināšanu, atkritumu un plastmasas patēriņa samazināšanu un reciklēšanas veicināšanu.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām. Igaunijas LIFE-SIP AdaptEs projekta komanda palielinās valsts spēju pielāgoties klimata pārmaiņām, palīdzot īstenot “Attīstības plānu adaptācijai klimata pārmaiņām”. Spānijā LIFE eCOadapt50 projekts palielinās informētību par pielāgošanos klimata pārmaiņām, iesaistot vietējās pašpārvaldes un uzņēmumus vietējās klimatadaptācijas stratēģijās. Itālijas LIFE Climax PO partneri pārbaudīs klimata ziņā viedu ūdens apsaimniekošanu upju baseinu mērogā un uzlabos ūdens resursu pārvaldību. Šie trīs projekti atbalsta ES Klimatadaptācijas stratēģijas īstenošanu.

Klimata pārmaiņu mazināšana. LIFE AFTER COAL PL komanda palīdzēs īstenot Polijas “Klimatneitralitātes stratēģiju Lielpolijas austrumos 2040” (“RSCN”), īpašu uzmanību pievēršot komunālo pakalpojumu un transporta nozarēm. Šis projekts ir saskaņots ar ES Klimata aktu.

Konteksts

Stratēģiskie dabas projekti un stratēģiskie integrētie projekti balstās uz to LIFE integrēto projektu (IP) panākumiem, kas tika finansēti laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

“LIFE” programmas Stratēģiski dabas projekti un Stratēģiskie integrētie projekti atbalsta ES vides un klimata tiesību aktu un rīcībpolitiku īstenošanu reģionālā, vairāku reģionu, valstu vai starpvalstu līmenī. Stratēģiski dabas projekti palīdz ES valstīm integrēt dabas un biodaudzveidības politikas mērķus citās politikas nostādnēs un finansēšanas instrumentos. Stratēģiskie integrētie projekti palīdz veicināt valsts, reģionālas vai nozarei/jomai pielāgotas siltumnīcefekta gāzu mazināšanas stratēģijas un zemu oglekļa emisiju ekonomikas ceļvežus.

Programma “LIFE” ir ES instruments vides un klimatrīcības pasākumu finansēšanai. Kopš 1992. gada programmā ir iekļautas zaļās idejas, un līdz šim tā ir līdzfinansējusi vairāk nekā 5500 projektu visā ES un trešās valstīs. Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas Komisija ir palielinājusi programmas “LIFE” finansējumu par gandrīz 60 %, t. i., līdz 5,4 miljardiem eiro, un iekļāvusi jauno apakšprogrammu pārejai uz tīru enerģiju. Programmu “LIFE” pārvalda Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (“CINEA”).

Vairāk informācijas

“LIFE” stratēģiskie projekti — īss apraksts

Programma “LIFE”

Eiropas zaļais kurss

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā