Eiropas Komisija ierosina 166 pārrobežu enerģētikas projektus ES atbalstam, kuri palīdzēs īstenot Eiropas zaļo kursu

Ziņa publicēta 28.11.2023
Pieņemdama kopīgu interešu projektu (KIP) un savstarpēju interešu projektu (SIP) pirmo sarakstu, kas pilnībā atbilst Eiropas zaļajam kursam, šodien Komisija sper vēl vienu soli, kas palīdzēs ES energosistēmu padarīt atbilstošu nākotnes prasībām. Šie svarīgie pārrobežu infrastruktūras projekti palīdzēs ES sasniegt tās vērienīgos mērķus enerģētikas un klimata jomā. Projektu priekšrocība būs racionalizēta atļauju izdošanas un regulatīvā procedūra, un tie būs tiesīgi saņemt ES finansiālo atbalstu no infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI).

Minētais saraksts ir pieņemts saskaņā ar pārskatīto Eiropas enerģētikas tīklu regulu (TEN-E), ar kuru tiek izbeigta atbalsta sniegšana fosilā kurināmā infrastruktūrai un galvenā uzmanība tiek pievērsta nākotnes pārrobežu energoinfrastruktūrai. Sarakstā ir ietverti KIP (ES teritorijā īstenojami projekti) un pirmo reizi SIP (projekti, kas savieno ES un citas valstis). Komisija nodrošinās, ka projekti tiek ātri pabeigti un ka tie palīdz līdz 2030. gadam divkāršot ES tīkla jaudu un sasniegt 42,5 % atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju.

Runājot par 166 atlasītajiem KIP un SIP:

  • vairāk nekā puse (85) ir elektroenerģijas, atkrastes un viedo elektrotīklu projekti, un plānots, ka daudzi no tiem tiks nodoti ekspluatācijā no 2027. līdz 2030. gadam;
  • pirmo reizi ir iekļauti ūdeņraža un elektrolīzeru projekti (65), kuriem būs liela nozīme energosistēmas integrācijas un ES rūpniecības dekarbonizācijas nodrošināšanā;
  • sarakstā ir iekļauti arī 14 CO2 tīkla projekti, kas atbilst ES mērķiem izveidot oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tirgu.

KIP un SIP saraksts, ko Komisija šodien pieņēma kā deleģēto aktu saskaņā ar TEN-E regulu, tagad tiks iesniegts izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Padomē. Abiem līdztiesīgajiem likumdevējiem būs divi mēneši laika sarakstu vai nu pilnībā pieņemt, vai noraidīt, taču tie to nedrīkstēs grozīt. Ja līdztiesīgie likumdevēji pieprasīs, šo procesu varēs pagarināt par diviem mēnešiem. Kad saraksts būs pieņemts, Komisija sadarbosies ar projektu virzītājiem un dalībvalstīm, lai atbalstītu sarakstā iekļauto projektu ātru īstenošanu saskaņā ar pastiprinātajiem pasākumiem, kas šodien ierosināti ES tīklu ieviešanas rīcības plānā.

Konteksts

Šodien pieņemtais saraksts ir Savienības sestais KIP saraksts un pirmais Savienības KIP un SIP saraksts, kas izveidots saskaņā ar pārskatīto TEN-E regulu, kura tika pieņemta 2022. gadā. Pārskatītā regula nodrošina, ka ES atbalstītie pārrobežu energoinfrastruktūras projekti palīdz Savienībai sasniegt tās Eiropas zaļajā kursā nospraustos klimata un enerģētikas mērķus. Kā noteikts TEN-E regulā, šādus sarakstus pieņem reizi divos gados pēc plašas apspriešanās ar ieinteresētajām personām reģionālajās grupās, kas izveidotas ar TEN-E regulu.

Sīkāka informācija

Deleģētā regula par pirmo Savienības kopīgu interešu projektu un savstarpēju interešu projektu sarakstu

Pielikums pirmajam Savienības kopīgu interešu projektu un savstarpēju interešu projektu sarakstam

Jautājumi un atbildes

Kopīgu interešu projekts

KIP interaktīvā karte

Eiropas enerģētikas tīkli

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā