Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par medus, augļu sulu, džemu un piena skaidrāku marķējumu un uzlabotu sastāvu

Ziņa publicēta 01.02.2024
Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un Padomes panākto politisko vienošanos izskatīt un padarīt stingrākus pašreizējos tirdzniecības standartus, kas piemērojami medum, augļu sulām, džemiem un pienam. Lai nodrošinātu šo produktu brīvu apriti iekšējā tirgū un palīdzētu patērētājiem izdarīt informācijā balstītu izvēli, tā dēvētās Brokastu direktīvas noteic kopīgus noteikumus par šo produktu sastāvu, tirdzniecības nosaukumiem, marķējumu un noformējumu.

Turpinājumā aprakstītas izmaiņas, ko ieviesīs pārskatītās direktīvas, par kurām vienojušies abi likumdevēji.

  • Medus izcelsmes obligāta norādīšana marķējumā:  uz medus maisījumu etiķetes būs jānorāda izcelsmes valstis, sakārtotas dilstošā secībā pēc katras izcelsmes medus procentuālās daļas. Norādīt konkrētu procentuālo daļu dalībvalstis varēs prasīt tikai tad, ja četras lielākās daļas kopā veidos vairāk nekā 50 % maisījuma. Abi likumdevēji ir pilnvarojuši Komisiju ieviest saskaņotas analīzes metodes, ar kurām iespējams konstatēt, ka medus viltots, pievienojot cukuru, vienotu medus izcelsmes izsekošanas metodiku un kritērijus, pēc kādiem pārliecinās, ka galapatērētājam pārdotais medus nav pārkarsēts. Tiks izveidota platforma, kurā Komisija konsultēsies par minētajiem jautājumiem. Tas ļaus apkarot krāpnieciskas prakses un uzlabot pārtikas aprites pārredzamību.
  • Inovācijas un tirgus iespējas, kas sasaucas ar jaunām patērētāju prasībām augļu sulu sektorā: būs pieejamas trīs jaunas kategorijas, proti, “augļu sula ar samazinātu cukura saturu”, “no koncentrāta iegūta augļu sula ar samazinātu cukura saturu” un “koncentrēta augļu sula ar samazinātu cukura saturu”. Tātad patērētāji varēs izvēlēties sulu, kas satur vismaz par 30 % mazāk cukuru. Uz augļu sulu etiķetes būs iespējams norādīt, ka “augļu sula satur tikai dabīgu cukuru”, lai būtu skaidrs, ka atšķirībā no augļu nektāriem augļu sulas pēc definīcijas nevar saturēt pievienotus cukurus. Šo niansi nezina vairums patērētāju.
  • Augstāks obligātais augļu saturs džemos: palielinot minimālo augļu saturu džemos (no 350 g/kg līdz 450 g/kg) un augstākā labuma džemos (no 450 g/kg līdz 500 g/kg), ES patērētājiem domāto produktu kvalitāte tiks uzlabota un cukuru saturs – samazināts. Dalībvalstis drīkstēs atļaut vārdu “marmelāde” lietot kā vārda “džems” sinonīmu, lai ņemtu vērā, ar kādu nosaukumu dažviet tradicionāli apzīmē šos produktus. Līdz šim apzīmējumu “marmelāde” bija atļauts lietot, tikai runājot par citrusaugļu džemiem.
  • Vienkāršots piena marķējums: saskaņā ar Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius) standartu tiks likvidēts “iebiezināta” un “kondensēta” piena nošķīrums. Tiks atļauts arī dehidrēts piens bez laktozes.

Vēl abi likumdevēji ir pilnvarojuši Komisiju nākamo trīs gadu laikā novērtēt veidus, kā patērētājus informē par sulu un džemu ražošanā izmantoto augļu izcelsmi.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas panāktā politiskā vienošanās tagad ir oficiāli jāapstiprina abiem likumdevējiem. Pēc stāšanās spēkā 20 dienas pēc galīgās redakcijas publicēšanas dalībvalstīm būs doti 18 mēneši laika jauno noteikumu transponēšanai valsts tiesību aktos, bet visā Savienībā noteikumus sāks piemērot vēl sešus mēnešus vēlāk.

Konteksts

ES tirdzniecības standarti ir izstrādāti, lai nodrošinātu, ka produktu kvalitāte vienmēr ir augsta, ka patērētāji ir aizsargāti un ka standarti ES tirgū ir konsekventi. Tie arī atvieglina tirdzniecību ar trešām valstīm, jo atbilst standartiem, kuri starptautiskā līmenī ir spēkā kopš 20. gs. piecdesmitajiem gadiem. Pēdējā gadu desmitā lauksaimniecības produktu tirgi ir būtiski attīstījušies, pateicoties ne tikai inovācijai, bet arī tam, ka ir mainījušies gan aspekti, kas raisa sabiedrības bažas, gan patērētāju pieprasījums.

Lai lielāko daļu agropārtikas produktu varētu laist ES tirgū un pārdot patērētājiem, šiem produktiem jāatbilst ES tirdzniecības standartiem vai starptautiskā līmenī noteiktiem standartiem. Tirdzniecības standarti attiecas uz produktu ārējām īpašībām un neredzamajām īpašībām, kas veidojas konkrētos ražošanas procesos, tādām kā augļu saturs džemos. Tie vienlīdz piemērojami gan ES izcelsmes, gan importētiem produktiem.

2023. gada aprīlī pēc plaša apspriešanās procesa Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tirdzniecības standarti palīdz veicināt ilgtspējīgu produktu patēriņu un vienlaikus pievēršas patērētāju un tirgus dalībnieku jaunajām vajadzībām, tādējādi sasaucoties ar stratēģiju “No lauka līdz galdam” un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Plašākai uzziņai

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tā dēvētās “Brokastu direktīvas” groza attiecībā uz medu, augļu sulām, augļu džemiem un iebiezināto pienu

Ietekmes novērtējuma ziņojums par lauksaimniecības produktiem piemērojamo ES tirdzniecības standartu pārskatīšana ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu produktu ieviešanu un piegādi

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā