Komisija atzinīgi vērtē provizorisko vienošanos palielināt ES ilgtermiņa budžetu un stiprināt Eiropas konkurētspēju un suverenitāti

Ziņa publicēta 09.02.2024
Eiropas Komisija atzinīgi vērtē provizorisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam pārskatīšanu un platformas “Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai” (STEP) darbības uzsākšanu.

Kad pārskatītais budžets būs pieņemts, tas ļaus Savienībai turpināt īstenot mūsu kopīgās prioritātes un risināt problēmas, ar kurām saskaras Eiropa, — labumu no tā gūs cilvēki gan Eiropā, gan citviet. Jo īpaši DFS pārskatīšana pavērs iespēju piešķirt Ukrainai daudzgadu atbalsta paketi 50 miljardu EUR apmērā. Tā nodrošinās papildu resursus, lai risinātu ar migrāciju saistītas problēmas un atbalstītu partnerus Rietumbalkānos, dienvidu kaimiņreģionā un citviet. Pārskatīšanas rezultātā ES budžets būs labāk piemērots tam, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuras skārušas dabas katastrofas, un valstīm, kas saskaras ar humanitārām krīzēm.

Turklāt tiks izveidota platforma STEP, lai atbalstītu galvenās nozares un kritiski svarīgās tehnoloģijas Eiropas Savienībā nolūkā stiprināt Eiropas konkurētspēju un suverenitāti; aplēstais investīciju potenciāls visā ES būs līdz pat 50 miljardu EUR apmērā. STEP apvienos resursus no esošajām ES finansēšanas programmām un veicinās sinerģiju starp tām — runa tostarp ir par kohēzijas politikas fondiem un Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM).

Šīs vienošanās noslēdz sarunas par ES ilgtermiņa budžeta vidusposma pārskatīšanu pēc pirmdienas provizoriskās vienošanās par Ukrainas mehānismu.

Daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam pārskatīšanas galvenie elementi

Provizoriskā vienošanās par DFS regulas pārskatīšanu pavērs iespēju:

  • izveidot Ukrainas rezervi Ukrainas atbalstam ar dotācijām līdz 17 miljardu EUR apmērā, ko papildina budžeta segums aizdevumiem līdz 33 miljardu EUR apmērā. Ukrainas mehānisms, kura kopējā jauda 2024.–2027. gadā ir 50 miljardi eiro, nodrošinās līdzekļus Ukrainas neatliekamo vajadzību segšanai, atveseļošanai un modernizācijai ceļā uz Eiropas Savienību;  
  • par 9,6 miljardiem EUR palielināt līdzekļus migrācijas problēmu un ārējo izaicinājumu risināšanai, lai atbalstītu migrācijas iekšējo un ārējo dimensiju un nodrošinātu palīdzību partneriem Rietumbalkānos, dienvidu kaimiņreģionā un citviet pasaulē;
  • efektīvāk reaģēt uz neparedzētām problēmām – kopš 2021. gada ES budžets ir ticis izmantots, lai stātos pretī arvien jaunām krīzēm. Lai nodrošinātu, ka ar ES budžeta līdzekļiem arī turpmāk iespējams reaģēt uz neparedzētiem apstākļiem, elastības instruments tiks palielināts par 2 miljardiem EUR. Rezerve solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos ir palielināta par 1,5 miljardiem EUR, lai ES budžetam dotu iespēju ātri reaģēt uz humanitārām krīzēm un atbalstīt dabas katastrofu skartās dalībvalstis;  
  • jauna instrumenta izveidei, lai nodrošinātu ilgtspējīgu risinājumu ar NextGenerationEU saistīto izmaksu finansēšanai.

Lai mazinātu DFS pārskatīšanas ietekmi uz valstu budžetiem, Eiropas Parlaments un Padome vienojās par korekcijām ES budžetā. Tās papildinās pasākumi, kuru mērķis ir līdz minimumam samazināt ietekmi uz ES programmu īstenošanu. Tie jo īpaši ietver iespēju atkārtoti izmantot atbrīvotos līdzekļus pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa” un līdzsvarotu ikgadējo korekciju programmai “ES — veselībai”. Komisija tagad strādās, lai pēc iespējas labāk īstenotu šo līdzekļu pārdali, nodrošinot, ka visi līdzekļi tiek izmantoti tā, lai radītu maksimālu pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, reģioniem u.c.

Komisija iesniegs 2024. gada budžeta grozījumu, lai laikus īstenotu pārskatīto DFS un atjauninātu tās finanšu plānojumu līdz 2027. gadam.

Eiropas stratēģisko tehnoloģiju platformas darbības uzsākšana

Komisijas uzdevums tagad ir nodrošināt STEP darbību, lai palielinātu ES rūpniecības konkurētspēju.

  • Šī iniciatīva ir vērsta uz investīcijām kritiski svarīgu tehnoloģiju izstrādē un ražošanā trīs stratēģiskās nozarēs: digitālo un progresīvo tehnoloģiju, tīro tehnoloģiju un biotehnoloģiju nozarē.
  • STEP apvienos resursus no dažādām esošajām ES investīciju programmām un veicinās sinerģiju starp tām: InvestEU, Inovāciju fonds, “Apvārsnis Eiropa”, “ES — veselībai”, “Digitālā Eiropa” un Eiropas Aizsardzības fonds.
  • Eiropas Aizsardzības fondam tiks piešķirts budžeta palielinājums 1,5 miljardu EUR apmērā.
  • Dalībvalstīm būs liela nozīme STEP panākumu nodrošināšanā visā ES — tās varēs novirzīt savas attiecīgās kohēzijas politikas un ANM ietvaros no ES līdzekļiem finansētās programmas uz investīcijām platformā STEP.
  • Komisija izveidos jaunu tiešsaistes suverenitātes portālu, kas sāks darboties turpmāko mēnešu laikā. Šis portāls konsolidēs informāciju par ES finansējumu un palīdzēs projektu virzītājiem trijās stratēģiskajās nozarēs apzināt ES finansējuma iespējas, lai varētu segt to uzņēmējdarbības vajadzības saistībā ar izstrādi un ražošanu.
  • Projektiem, kuriem piešķirts “suverenitātes zīmogs”, būs vieglāk piekļūt finansējumam, un tie šajā jaunajā portālā tiks izcelti.

Turpmākās darbības

Provizoriskās vienošanās par regulām, ar ko groza DFS, izveido Ukrainas mehānismu un izveido STEP, tiks pabeigtas pēc Eiropas Parlamenta balsojuma plenārsēdē, kam sekos balsojums Padomē.

Vispārīga informācija

Kopš ES ilgtermiņa budžeta 2021.–2027. gadam pieņemšanas 2020. gadā ES ir saskārusies ar vairākām nepieredzētām un negaidītām problēmām — Krievijas brutālo iebrukumu Ukrainā un tā sekām, migrācijas pieaugumu pēc pandēmijas un inflācijas un procentu likmju kāpumu.

ES budžets ir bijis ārkārtīgi būtisks ES atbildes reakcijas nodrošināšanā. Risinot šīs daudzās problēmas, ES resursi ir tikuši izmantoti līdz pat izsmelšanas robežai, kas mazina tās spēju stāties pretī pat vissteidzamākajām problēmām.

Lai nodrošinātu, ka ES budžets arī turpmāk spēj nodrošināt vissvarīgāko mērķu sasniegšanu, Eiropas Komisija 2023. gada jūnijā ierosināja palielināt ES ilgtermiņa budžetu.

ES līderi 2024. gada 1. februārī apstiprināja visas Komisijas priekšlikumā ietvertās prioritātes un vienojās par vēsturē pirmo ES ilgtermiņa budžeta pārskatīšanu un par Ukrainas mehānisma un STEP izveidi.

Papildu informācija

Pirmo reizi vēsturē veiktā ES ilgtermiņa budžeta pārskatīšana palīdzēs risināt ES galvenos izaicinājumus

Eiropadomes 2024. gada 1. februāra secinājumi

Komisija ierosina papildināt ES ilgtermiņa budžetu akūtāko problēmu risināšanai

Eiropas stratēģisko tehnoloģiju platforma

Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par Ukrainas mehānismu

ES palīdzība Ukrainai

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam

ES budžeta izmaiņas laika gaitā

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā