Eiropas e-tiesiskuma portāls — ātras atbildes uz juridiskiem jautājumiem

Ziņa publicēta 16.07.2010
Latvijas iedzīvotājam, kas ceļo Vācijā, vajadzīga advokāta palīdzība. Uzņēmējs no Francijas vēlas iegūt informāciju, kas pieejama Ungārijas zemesgrāmatā. Igaunijas tiesnesim radies jautājums par Spānijas tiesu sistēmu. Patlaban šādas informācijas ieguvei var būt vajadzīgas vairākas nedēļas. Atbildes uz minētajiem jautājumiem Eiropas Savienības 22 valodās būs viegli pieejamas tiešsaistē. ES šodien atklāja Eiropas e-tiesiskuma portālu: šī tīmekļa vietne palīdz pilsoņiem, uzņēmumiem, advokātiem un tiesnešiem iegūt informāciju par pārrobežu juridiskajiem jautājumiem. Portāla pirmajā versijā, kurā ir vairāk nekā 12 000 lapu, atrodama informācija un saites par valstu tiesību aktiem un praksi visās dalībvalstīs. Piemēram, tajā sniegta informācija par juridisko palīdzību, tiesas iestāžu darbinieku apmācību un videokonferencēm, kā arī saites uz juridiskām datu bāzēm un tiešsaistes maksātnespējas reģistriem un zemesgrāmatām. Informācija par tiesiskuma jautājumiem patlaban ir viegli pieejama vairāk nekā 10 miljoniem pilsoņu, kas katru gadu ir iesaistīti pārrobežu tiesu procesos. 

"Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpai šī ir nozīmīga diena. Ar šo portālu mēs liekam pamatus efektīvākam un pieejamākam tiesiskumam Eiropas iedzīvotājiem", sacīja Beļģijas tieslietu ministrs Stefans De Clerka kungs. "E-tiesiskuma projekts ir moderna Eiropas tiesiskuma stūrakmens, un e-tiesiskuma portāls dod iespēju piekļūt šim tiesiskumam. Lai gūtu ilgtermiņa panākumus, šobrīd liela nozīme ir visu iesaistīto dalībnieku ciešai sadarbībai."

„E-tiesiskums ir tiesiskums peles taustiņa klikšķa attālumā. Šodien mēs speram svarīgu soli, darot ES iedzīvotāji pieejamāku tiesiskumu un vairojot savstarpējas zināšanas par dalībvalstu tiesību sistēmām.Līdz ar zināšanām rodas arī uzticēšanās, bet līdz ar uzticēšanos rodas pārliecība, ka mūsu tiesības tiks aizsargātas visur Eiropā,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga.„Iedzīvotāji, uzņēmumi un advokāti izmantos priekšrocības, ko sniedz viena virtuālā pieeja informācijai par tiesiskajiem jautājumiem.Faktiski ar minētās vietnes starpniecību tiks modernizēts un uzlabots veids, kādā cilvēki saņem juridisko informāciju un konsultācijas.Pilsoņi varēs ātri atrast atbildes savā valodā.Visiem ir zināms, ka tas ir svarīgi:novilcināts tiesiskums ir liegts tiesiskums.”

Kam ir paredzēts portāls?

- - Iedzīvotājiem, kuri meklē atbildes par to, kā darbojas 27 dalībvalstu tiesību sistēmas. Tie var ātri iegūt atbildes situācijās, kad jāsaskaras ar reālās dzīves notikumiem, piemēram, laulības šķiršanas, nāves, strīda vai pat dzīvesvietas maiņas gadījumā. Iedzīvotāji var  ātri atrast praktizējošu juristu citā valstī, uzzināt, kā izvairīties no dārgiem tiesu procesiem, izmantojot starpniecību, par to, kurā valstī sākt tiesvedību, kuras dalībvalsts tiesību akti piemērojami attiecīgajos gadījumos, kā arī par to, kas ir tiesīgs saņemt juridisko palīdzību.

- - Advokāti, notāri un tiesneši var piekļūt  juridiskām datu bāzēm, sazināties ar kolēģiem, izmantojot tiesiskās sadarbības tīklus, un iegūt informāciju par tiesu iestāžu darbinieku apmācību. Tāpat tie var iegūt informāciju par iespēju rīkot pārrobežu videokonferences.

- - Uzņēmumi šajā portālā atradīs saites uz maksātnespējas reģistriem un zemesgrāmatām, kā arī informāciju par pārrobežu tiesvedībā piemērojamajiem  tiesību aktiem.

Piedāvājot informāciju visās oficiālajās ES valodās, tiek novērsti valodas šķēršļi, kuri bieži vien sarežģī šādas informācijas ieguvi.  Tīmekļa vietnes saturs ir pieejams ES 22 oficiālajās valodās. Vietnes saites ļaus lietotājiem piekļūt dalībvalstu informācijai par attiecīgo valsti.

Lai šis portāls gūtu panākumus, ir būtiski iesaistīt praktizējošus juristus – tiesnešus,  notārus, advokātus, tiesu izpildītājus un mediatorus. Patlaban šajā jomā tiek īstenot vairāki projekti.   Piemēram, turpinās darbs pie Eiropas Judikatūras Identifikatora (ECLI), kas saistībā ar pārrobežu lietām atvieglos piekļuvi valstu un ES judikatūrai.  

Komisija, kas pārvalda šo vietni, turpinās cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai pakāpeniski papildinātu portāla saturu un pilnveidotu tā darbību.

Turpmākie pasākumi

Portāla atklāšana, kas notiek šodien, ir pirmais solis virzienā uz daudzvalodu portāla izveidi, kas Eiropā var atvieglot pilsoņu, uzņēmumu un praktizējošu juristu dzīvi.

Dažu turpmāko gadu laikā portālā pievienos jaunu informāciju, rīkus un funkcijas. 2011. gada sākumā darīs pieejamas faktu lapas par apsūdzēto tiesībām un cietušo tiesībām, tostarp, piemēram, informāciju par to, kādi noteikumi attiecas uz ceļu satiksmes pārkāpumiem dažādās valstīs. Minētās faktu lapas būs pamatatsauces instruments praktizējošiem juristiem un pilsoņiem.

Portāla turpmākās versijas arī padarīs efektīvākus pašreizējos ES tiesiskuma instrumentus, ļaujot pilsonim tiešsaistē iesniegt maza apmēra pārrobežu prasību vai maksājuma rīkojumu. Tiklīdz portālā kļūs pieejami maksātnespējas reģistri, komercreģistri un zemesgrāmatas, uzņēmumi arī gūs priekšrocības zemāku izmaksu veidā, pateicoties vienkāršākām tiešsaistes juridiskajām procedūrām. Tiesas varēs tiešsaistē apstrādāt pieprasījumus un konkrētās lietas ietvaros sazināties ar prasītājiem,  atbildētājiem un tiesām citās dalībvalstīs.

Jau notiek darbs, lai nodrošinātu, ka līdz 2013. gadam pilsoņiem būs pieejams instruments, kas palīdzēs ātrāk atrast vajadzīgo advokātu: piemēram, portālā pilsonis varēs atrast kontaktinformāciju par vāciski runājošu advokātu, kas specializējas ģimenes tiesībās vai pārzina laulības šķiršanas tiesību aktus Ungārijā.

Paredzams, ka tiks panākts zināms progress, lai risinātu savstarpējās izmantojamības jautājumus attiecībā uz e-parakstu, e-identitāti un e-maksājumiem ES mērogā. Risinājumi šajās jomās ir vajadzīgi, lai varētu pilnībā īstenot e-tiesiskuma portāla vairākus projektus, piemēram, attiecībā uz Eiropas maksājumu rīkojumu vai Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

E-tiesiskuma kartē iekļauta plašāka informācija par darbu, kas jāpaveic līdz 2013. gada beigām.

Priekšvēsture

Padomes Rīcības plānā par Eiropas e-tiesiskuma portālu 2009.–2013. gadam, ko pieņēma 2008. gada novembrī, paredzēts uzlabot pieeju tiesiskumam un tā īstenošanai. Tajā noteikts mērķis izveidot Eiropas e-tiesiskuma portālu. Tajā atzīts, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģijas var būt ļoti svarīgas, lai uzlabotu veidu, kādā darbojas tiesību sistēmas, atvieglojot praktizējošo juristu ikdienas darbu un sekmējot tiesu iestāžu sadarbību.

Komisija jau strādā, lai saskaņā ar tās 2010. gada 3. marta stratēģiju „Eiropa 2020” novērstu šķēršļus vienotajā tirgū (IP/10/225). Saprātīga tehnoloģiju izmantošana ir viens no labākajiem veidiem, kā samazināt juridisko procedūru izmaksas un vienkāršot pārrobežu darbības, izmantojot tiešsaistes procedūras attiecībā uz maza apmēra prasībām, Eiropas maksājumu rīkojumiem, kā arī maksātnespējas un komercreģistru savstarpējo izmantojamību.

Apmeklējiet e-tiesiskuma portālu šajā vietnē: https://e-justice.europa.eu