Eiropas Komisija pieņem jaunu stratēģiju par dzimumu līdztiesību

Ziņa publicēta 21.09.2010
Šodien Eiropas Komisija pieņēma piecu gadu stratēģiju par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropā. Šīs stratēģijas galvenais mērķis ir panākt labāku sieviešu potenciāla izmantošanu ES ekonomikas un sociālo mērķu labad.  Pamatojoties uz Eiropas Komisijas Sieviešu hartā (skatīt IP/10/237) ietvertajiem principiem, Komisija šai stratēģijai ir izstrādājusi īpašus pasākumus, sākot no sieviešu īpatsvara pieauguma veicināšanas uzņēmumu valdēs līdz pat ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai. Jauna Eurobarometra aptauja liecina, ka 87 % Eiropas iedzīvotāju ir pret vardarbību ģimenē.  Katrs ceturtais aptaujātais atzina, ka zina vismaz vienu šādas vardarbības upuri.

"Iekļaujot 1957. gada Romas Līgumā principu, ka par līdzvērtīgu darbu atalgojums ir vienāds, Eiropa pasaulei ir bijusi piemērs dzimumu līdztiesības jautājumā. Arī šodien mēs varam būt paraugs, veicinot sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un cīnoties pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu." sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. "Lai no jauna aktivizētu izaugsmi, Eiropai labāk jāizmanto sieviešu talanti.Es nekad neesmu bijusi par to, ka sievietēm būtu jāpiešķir kvotas, lai tās uzņēmējdarbībā varētu ieņemt augstus amatus, bet tā kā šajā jomā nekas nav pavirzījies uz priekšu, mēs nākotnē varam apsvērt iespēju izstrādāt iniciatīvas Eiropas līmenī.  Lai apspriestu šo situāciju un noteiktu pašregulēšanās iespēju, es 2011. gada pavasarī grasos tikties ar lielāko, biržās kotēto, Eiropas uzņēmumu vadītājiem.No šā dialoga iznākuma ir atkarīgs, vai 2012. gadā būs nepieciešamas turpmākas iniciatīvas."

Eiropas Komisijas šodien pieņemtā dzimumu līdztiesības stratēģija paredz pasākumu virkni, pamatojoties uz piecām prioritātēm:  ekonomika un darba tirgus; vienāds atalgojums;  līdztiesība, ieņemot vadošus amatus;   ar dzimumu saistītas vardarbības novēršana; līdztiesības veicināšana ārpus ES. Pie šiem pasākumiem pieder:

 - Sieviešu īpatsvara  darba tirgū palielināšana, lai varētu sasniegt "Eiropa 2020" mērķi – panākt vispārējo nodarbinātības līmeni 75 % apmērā (skatīt IP/10/225);

 - Mērķiniciatīvu veicināšana, kas paredzētas, lai ekonomikā vairāk sieviešu ieņemtu augstus  amatus;

 - Sieviešu uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības sekmēšana;

 - Ikgadējas Eiropas vienlīdzīga darba atalgojuma dienas organizēšana, lai uzlabotu informētību par to, ka Eiropā sievietes vēl joprojām nopelna aptuveni 18 % mazāk, nekā vīrieši;

 - Sadarbība ar dalībvalstīm, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm, īpaši, lai izskaustu sieviešu dzimumorgānu sakropļošanu Eiropā un citur.

Lai novērtētu, kā tiek īstenota šī stratēģija, Komisija sāks dialogu par dzimumu līdztiesību, kurā būs iesaistīts Eiropas Parlaments, Padomes prezidentūras, Eiropas sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība.

Vispārīga informācija

ES panākumi sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanā ir pozitīvi mainījuši daudzu Eiropiešu dzīvi. Pēdējā laikā vērojamas pozitīvas tendences: darba tirgū nonāk aizvien vairāk sieviešu (šis rādītājs vidēji Eiropā tuvojas 60 %, 1998. gadā tas bija 52 %). Ir uzlabojusiesizglītība un apmācība. ES 59 % augstskolu absolventu ir jaunas sievietes (no 20-24 gadiem) (skatīt pielikumu).

Tomēr daudzās jomās saglabājas dzimumu nevienlīdzība. Darba tirgū sieviete joprojām dominē nozarēs ar zemāku atalgojumu. Sievietes nav pietiekami pārstāvētas amatos ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām. Vecāku statuss negatīvi ietekmē sieviešu nodarbinātības līmeni:  sievietes uzņēmējas ir tikai 33,2 % no pašnodarbinātajiem. Turklāt joprojām mājsaimniecībās bez maksas strādā vairāk sievietes, nekā vīrieši.  

Joprojām nav likvidēta ar dzimumu saistīta vardarbība.  Nesena Eirobarometraaptauja tiecās izzināt, kā sabiedrība reaģē uz vardarbību ģimenē pret sievieti.  27 ES dalībvalstīs 2010. gada februārī un martā tika aptaujāti 26 800 pilsoņi. Iepriekšēju aptauju Eirobarometrs veica 1999. gadā. Tobrīd ES bija 15 dalībvalstis.

Sīkāka informācija

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430